Hotărârea nr. 154/2021

HOTĂRÂREA NR. 154 din data de 27 mai 2021 -privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020' Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.154 din data de 27 mai 2021

-privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 522/14.05.2021, precum si adresa de înaintare cu nr 522/14.05.2021 Înregistrata la Primăria Fagaras cu nr.37.147/14.05.2021 din partea S.C.Nitroparc S.R.L., raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe cu nr.37.147/17.05.2021, precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr.37.147/1/17.05.2021, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Nitroparc S.R.L Fagaras, pentru anul 2021,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile Ordinului MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Ținând cont de prevederile art. 1,4,5 Și art. 6 din Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 139, alin.3, art.196, alin.i, art.197,198 si art 243, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.NITROPARC S.R.L.Făgăraș pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ă.Directorul S.C.NITROPARC S.R.L.Făgăraș, iși asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării și răspunde administrativ, civil și penal pentru ordonanțarea, angajarea și lichidarea sumelor aprobate.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Directorul S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COLIBAȘ MIHAIMĂDĂLINHotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -15

Prezenta hotărâre se comunică:

tex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Directorul S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș lex.Directia Buget-Finanțe

îex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod : F-50

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: SC NITROPARC SRL

Sediul/Adresa: str. Republicii nr. 3

Cod unic de înregistrare: 18478122

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021       /j/)./ty

mii lei

INDICATORI

Nr.

Realizat/

Propuneri

%

Estimări an

Estimări an

c

rd.

Preliminat

an curent

2022

2023

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6-5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

144,77

152,20

105,13%

152,20

152,20

100,00%

100,00%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

144,77

152,20

105,13%

152,20

152,20

100,00%

100,00%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

105,15

148,50

141,23%

148,50

148,50

100,00%

100,00%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

105,15

148,50

141,23%

148,50

148,50

100,00%

100,00%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

35,73

65,38

182,98%

65,38

65,38

100,00%

100,00%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsamlnte asimilate

10

0,20

0,20

100,00%

0,20

0,20

100,00%

100,00%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

67,87

76,51

112,73%

76,51

76,51

100,00%

100,00%

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

34,67

40,20

115,95%

40,20

40,20

100,00%

100,00%

C1

ch. cu salariile

13

34,67

40,20

115,95%

40,20

40,20

100,00%

100,00%

C2

bonusuri

14

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor

17

31,71

34,61

109,15%

34,61

34,61

100,00%

100,00%

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

18

1,49

1,70

114,09%

1,70

1,70

100,00%

100,00%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,35

2,41

178,52%

2,41

2,41

100,00%

100,00%

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

39,62

3,70

9,34%

3,70

3,70

100,00%

100,00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

39,62

3,70

3,70

3,70

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl

27

39,62

3,70

9,34%

3,70

3,70

100,00%

100,00%

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

31

*", . -----

8

Minimlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în

32

■ •' 1

X

a)

-

dividende cuvenite bugetului de stat

33

/

> X

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

/

z

c)

-

dividende cuvenite altor acționari

34

/

/

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -

35

I

-

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

\

*

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

37

/

a)

cheltuieli materiale

38

/

b)

cheltuieli cu salariile

39

/

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

{alocații bugetare aferente plății angajamentelor din

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2

2

100,00%

2

2

100,00%

100,00%

2

Nr.mediu de salariațl total

49

2

2

100,00%

2

2

100,00%

100,00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49W12*1000

50

1,445

1,675

115,92%

1,675

1,675

100,00%

100,00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deternlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000                  ______________

51

1,445

1,675

115,92%

1,675

1,675

100,00%

100,00%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat

Propuneri an curent

%

Estimări an

2022

Estimări an

2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6«5/4

7

8

9

10

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii iel/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

72,38

76,10

105,1%

76,10

76,10

100,00%

100,00%

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

726,32

975,69

134,3%

975,69

975,69

100,00%

100,00%

8

Plăți restante

55

1.197,62

0,00

9

Creanțe restante

56

54,45

0,00

*) Rd.50=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2§ R i AJ|


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC NITROPARC SRL

Sediul/Adresa str. Republicii nr. 3


Cod unic de înregistrare: 18478122

Anexa nr.2


Detalierea indicatorilor economico-finandar! prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora-2021

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

X

Prevederi an precedent 2020

propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform H.C.L.

Trim I

Trim II

Trim III

Propuneri

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

151,96

152,13

144,77

36,70

38,50

38,50

152,20

105,08

95,27

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

151,96

152,13

144,77

36,70

38,50

38,50

152,20

105,13

95,27

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

151,96

152,13

144,77

36,70

38,50

38,50

152,20

105,13

95,27

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii

6

127,22

130,13

128,21

32,70

34,50

34,50

136,20

106,23

100,78

a4)

alte venituri

7

22,33

22,00

15,56

4,00

4,00

4,00

16,00

102,83

69,68

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

2,41

1,00

f1)

din amenzi și penalități

15

2,41

1,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

alte venituri

21

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform H.C.L

Trim I

Trim II

Trim UI

Propuneri

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

C)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

112,74

151,63

105,15

36,12

36,12

36,12

148,50

141,23

93,27

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

112,74

151,63

105,15

36,12

36,12

36,12

148,50

141,23

93,27

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

35,39

74,13

35,73

17,35

17,35

17,35

69,38

194,18

100,96

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

19,94

22,20

18,73

5,55

5,55

5,55

22,20

118,53

93,93

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0,12

0,20

0,08

0,05

0,05

0,05

0,20

250,00

66,67

b1)

cheltuieli cu mat Consumabile

35

0,08

0,05

0,05

0,05

0,20

250,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0,12

0,20

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

19,82

22,00

18,65

5,50

5,50

5,50

22,00/

117,96

94,10

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

/

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

31,29

3,00

7,00

7,00

7,00

28,00

a)

cheltuieli cu întreținerea si renaratiile

41

31,29

3,00

7,00

7,00

7,00

>20,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

v-\

b2l

* către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

X r

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

15,45

20,63

14,70

4,79

4,79

4,79

19,18

130,48

95,15

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

1,40

3,50

0,72

0,88

0,88

0,88

3,50

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

1,40

3,50

0,72

0,88

0,88

0,88

3,50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform H.C.L.

Trim I

Trim II

Trim III

Propuneri

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

-ch.de promovare a produselor-L211/11 art,59

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

2,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0,02

1,00

0,02

0,25

0,25

0,25 /

1,00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0,70

0,80

0,68

0,20

0,20

0,20

0,80

117,65

97,14

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

13,33

13,33

13,28

3,47

3,47

3^47

13,88

104,52

99,62

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

r * i

-1

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

\ —

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporaie, din care:

73

- '

■O/

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

" ____-

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011

76

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform H.C.L.

Trim 1

Trim II

Trim III

Propuneri

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

ÎL

alte cheltuieli

78

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd,85), din care:

79

0,05

0,20

0,20

0,05

0,05

0,05

0,20

100,00

392,16

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0,05

0,20

0,20

0,05

0,05

0,05

0,20

100,00

392,16

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

76,48

76,49

67,87

19,13

19,13

19,13

76,51

112,73

88,74

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

40,19

40,19

34,67

10,05

10,05

10,05

40,20

115,95

86,27

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

40,19

40,19

34,67

10,05

10,05

10,05

40,20

115,95

86,27

a) salarii de bază

89

40,19

40,19

34,67

10,05

10,05

10,05

40,20

115,95

86,27

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c} alte bonificatii (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

a) ch 571/2

corni

eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. .003 privind Codul fiscal, cu modificările și jletările ulterioare, din care:

93

----

•**—

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

94

i. .

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

i

b) tichete de masă;

96

I

c) tichete de vacantă:

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

----

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri hidecătoresti

102

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordln comun

conform H.C.L

Trim I

Trim II

Trim III

Propuneri

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

34,61

34,61

31,71

8,65

8,65

8,65

34,61

109,15

91,62

a) pentru directori/directorat

105

34,61

34,61

31,71

8,65

8,65

8,65

34,61

109,15

91,62

-componenta fixă

106

34,61

34,61

31,71

8,65

8,65

8,65

34,61

109,15

91,62

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leqii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

1,68

1,69

1,49

0,43

0,43

0,43

1,70

114,09

88,69

a) ch

privind contribuția la asigurări sociale

114

b) ch

. privind contribuția la asigurări ptsomaj

115

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de nensii

118

/

/ '

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale si CAM

119

1,68

1,69

1,49

0,43

0,43

0,43 3

1,70

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

0,82

0,82

1,35

0,61

0,61

r

0,61

2,41

-

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122-t-Rd.123), din care:

121

- către bugetul qeneral consolidat

122

—■

——

- către alti creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necoroorale

127

0,82

0,82

1,35

0,61

0,61

0,61

2,41

178,52

164,63

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordln comun

conform H.C.L.

Trim I

Trim II

Trim III

Propuneri

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135k din care:

132

- din participarea salariatilor la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a artivolnr rirriilanto

134

---

- venituri din alte provizioane

135

X

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

/

!

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

i

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

\

b)

chelt

(Rd.1

uieli din diferențe de curs valutar 41+Rd.142k din care:

140

\

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

___—

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

39,22

0,50

39,62

0,92

0,92

0,92

3,70

9,34

101,02

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

40,19

40,19

34,67

10,05

10,05

10,05

40,20

115,95

86,27

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

40,19

40,19

34,67

10,05

10,05

10,05

40,20

115,95

86,27

3

Nr. de personal proanozat la finele anului

152

2

2

2

2

100,00

100,00

4

Nr.mediu de salariati

153

2

2

2

2

100,00

100,00

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile fRd -im/rk i«;^/i9»-fnnn

154

1,675

1,675

1,445

1,675

115,92

86,27

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.1531/12*1000

155

1,675

1,675

1,445

1,675

115,92

86,27

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordln comun

conform H.C.L.

Trim I

Trim II

Trim III

Propuneri

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

75,98

75,98

72,38

72,50

100,17

95,26

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

W=QPF/Rd.153

157

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

1.193,75

1,197,62

#VALUE!

tțțițiiiiiiiți

8

Creanțe restante, din care:

164

24,03

54,45

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

22,63

54,45

- de la operatori cu capital privat

166

1,40

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

170

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3


Mii iei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2019

%

Prevederi an precedent 2020

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

£

6

7

0.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

163,30

151,96

93,06%

152,13

144,770

95,162%

1

Venituri din exploatare

163,30

151,96

93,06%

152,13

144,770

95,162%

2.

Venituri financiare

i

Venituri extraordinare

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Programul de Investiții, dotări șl sursele de finanțaremii lei

INDICATORI

Data finalizării Investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent INI

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

26

1

Surse proprii, din care:

26

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - Interne

b) • externe

4

Alte surse, din care:

/

- (denumire sursă)

/

- (denumire sursă)

/

-

/

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții In curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv}

x*

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

\ J v a

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luata In concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv}

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic.

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

>

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv}

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Alimentare energie electrica din PT 4 Hurez

Iunie 2020

26

26,352

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau în loca{ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-'(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

6

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investim, din care:

a) - interne

b)- externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,Page 1 of 1


Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2020

an curent 2021

an 2022

an 2023

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

.2

3

4

s

6

7

8

9

10

Pct J

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ei rarii lacra a nlătilnr ractanfa

/

1

Măsura 1

X

X

2

Măsura 2

-

X

X

3

Măsura 3

4

Măsura 4

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. 1

X

X

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

/

>\

Pct

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

/