Hotărârea nr. 152/2021

HOTĂRÂREA nr.152 din data de 27 mai 2021 - privind modificarea şi completarea Anexei 1 la HCL 255 din data de 29 Noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în va

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.1^2 din data de 27 mai 2021

  • - privind modificarea și completarea Anexei 1 la HCL 255 din data de 29 Noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la CEC Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de:

  • - Referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Făgăraș, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 37501/1/18.05.2021,

  • - Raportul de specialitate al Direcției Buget - Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 37501/18.05.2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art.9, pct.8 din Cartea Europeană a autonomiei locale, aprobată la Strasbourg în anul 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 și prevederile art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea de investiții publice de interes local și având în vedere că în anul 2021 trebuie trasa suma de 10.812.819.08 lei din creditul contractat

în temeiul art. 129, art.139, art.i96,alin.i,lit.a, art.197, art.198, alin.i si alin.2,art.243„ alin.i, lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aprobă ca oportună și de interes local modificarea și completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 255/2017 care va avea următorul conținut conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Publice Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea emiterii unui document în acest sens.

Art.a - Răspunderea revine ordonatorului principal de credite care se însărcinează cu ducerea la îndeplinire prin Direcția Buget - Finanțe.

Art.4 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 255/2017 rămân neschimbate.

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Municipiului Făgăraș, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Făgăraș, Direcției Buget-Finanțe, Biroului Achizițtii Investiții și Instituției Prefectului Județului Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al României, precum și pe pagina de internet www.primaria-fagaras.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

CONSILIER^ Colibaș Mîhai Mădălin

Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru, _3 abțineri, împotrivă

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituției Prefectului Brașov

-Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov

-Serviciului Trezorerie Făgăraș

-Primarului Municipiului Făgăraș

-Secretarului General al Municipiului

-Direcției Buget Finanțe

  • - Biroului Achizițtii Investiții

-Colecție

-Afișare

  • -Dosar de ședință

Cod: F - 50

Anexa 1 la HCL nr .152/27.05.2021

Lista obiectivelor care fac obiectul finanțării

Nr. crt.

Refinanțare datorie publică locală

Sold împrumut (lei)

1

Contract de credit nr. 99 / 24.03.2010

3-583.333.33 lei

Nr. crt.

Obiectiv de investiții

Valoarea investiției

Obiective finanțate, executate si recepționate

2

„Lucrări de evacuare ape pluviale str. D-na Stanca, Mun. Fagaras”

922.579 lei

3

„Lucrări de amenajare-reabilitare secție pediatrie la Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras”

1.262.962 lei

Obiective finanțate, in curs de execuție

4

„ Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural al Municipiului Fagaras -Cetatea Fagarasului”

19.542.217,04 lei

5

„Reabilitare str. Doamna Stanca, Municipiul Fagaras, jud. Brașov”

3.272.241,96 lei

Subtotal obiective de investiții

25.000.000,00 lei

TOTAL

28.583.333,33 lei