Hotărârea nr. 151/2021

HOTĂRÂREA Nr. 151 Din data de 27 Mai 2021 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2021

ROMAN1A JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FA^ARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 2G8 211 313, Fax: 0040 208 213 020 Web: www.pnmaria-faganas.ro, Fmail: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA Nr. 151 Din data de 27 Mai 2021 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • - Proiectul de hotărâre,

  • - Raportul de specialitate nr. 37195/17.05.2021 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2021,

  • - Referatul de aprobare nr. 37195/1/17.05.2021 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se popune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2021,

  • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) și ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, conform anexei nr 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetului local conform anexei nr. 1.1.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2021, conform anexei nr.2.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Grădiniță cu program prelungit ”Pinochio” Făgăraș conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Școala Gimnaziala ”Ovid Densusianu” Făgăraș conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brancoveanu” Făgăraș conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic “Dr. loan Senchea” Făgăraș conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Colegiul Național ”Doamna Stanca” Făgăraș conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Colegiul Național ”Radu Negru” Făgăraș conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Colegiul ”Aurel Vijoli” Făgăraș conform anexei nr.9.

Art.ll. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru "Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș” conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 4-11 (anexele 3-10), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe - Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, Achiziții și Investiții, precum și directorii și managerii enumerați la art.12.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         r  CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER : ? ’        _ SECRETARUL GENERAL

Colibaș Mihai Mădălin               2*    AL MUNICIPIUEUT)

Laura Elena Giunca//

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, _1_ abținere, împotrivă

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți - 18

Se comunică:

Instituției Prefectului Brașov

Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov

Serviciului Trezorerie Făgăraș

Primarului Municipiului Făgăraș

Secretarului Municipiului

Direcției Buget Finanțe

Colecție

Afișare

Dosar de ședință

Cod: F-50

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul II - mii lei -

Influențe Trimestrul III - mii lei

Influențe Trimestrul IV - mii lei

Total Venituri

+839,43

-578,50

-245,37

04.02

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

+823,87

-578,50

-245,37

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

+823,87

-578,50

-245,37

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri

+15,56

0

0

39.02.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

+15,56

0

0

Total Cheltuieli

+839,43

-578,50

-245,37

51.02

Autoritati publice si acțiuni externe

0

0

0

51.02.01.03

Autorități executive

0

0

0

20

Bunuri și servicii

0

0

0

20.01

Bunuri si servicii

+20,00

0

0

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

-10,00

0

0

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+30,00

0

\ 0

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

+10,00

0

0

20.30

Alte cheltuieli

-30,00

0 "

0

20.30.09

Executarea silita a creanțelor bugetare

-30,00

0

0

65.02

învățământ

+13,50

-3,50

0

65.02.03.01

învățământ preșcolar

0

0

0

65.02.04.01

învățământ secundar inferior

+11,00

-1,00

0

65.02.04.02

învățământ secundar superior

+2,50

-2,50

0

10

Cheltuieli de personal

+39,39

+3,50

+4,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

+39,39

+3,50

+4,00

10.01.15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

+39,39

+3,50

+4,00

20

Bunuri și servicii

-35.89

-7,00

-4,00

20.01

Bunuri si servicii

-49,11

-6,00

-4,00

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

+8,80

0

0

20.01.07

Transport

-34,11

-6,00

-4,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

-23,80

0

0

20.06

Deplasări, detasari, transferări

-1,78

-1,00

0

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

-1,78

-1,00

1

0

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul II - mii lei -

Influențe Trimestrul III - mii lei

Influențe Trimestrul IV - mii lei

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

+10,00

0

0

20.13

Pregătire profesionala

+5,00

0

0

71

Active nefinanciare

+10,00

0

0

71.01

Active fixe

+10,00

0

0

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

+10,00

0

0

70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

0

0

0

70.02.50

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

0

0

0

20

Bunuri și servicii

0

0

0

20.01

Bunuri si servicii

0

0

0

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

+30,00

0

0

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

-30,00

0

0

74.02

Protecția mediului

+5,56

0

0

74.02.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

+5,56

0

0

71

Active nefinanciare

+5,56

0

0

71.01

Active fixe

+5,56

0

0

71.01.01

Construcții

+5,56

0

0

80.02

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

+820,37

-575,00

-245,37

80.02.01.30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

+820,37

-575,00

-245,37

51

Transferuri între unități ale administrației publice

+820,37

-575,00

-245,37

51.01

Transferuri curente

+820,37

-575,00

-245,37

51.01.01

Transferuri către instituții publice

+820,37

-575,00

-245,37

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții: 1. Colegiul Național ”Radu Negru” Făgăraș, 2. Colegiul Național ”D-na Stanca” Făgăraș, 3. Colegiul ”Aurel Vijoli” Făgăraș, 4. Liceul Tehnologic “Dr. loan Senchea” Făgăraș, 5. Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș, 6. Școala Gimnazială ”Oyid Densușianu” Făgăraș, 7. Grădiniță cu program săptămânal ”Pinochio” Făgăraș.


Director Buget Finanțe

Compartiment Buget

Cod indicator

Denumirea obiectivelor de investitii

Influențe Trimestrul II - mii lei -

Total cheltuieli de capital

+15,56

65.02

învățământ

+10,00

Lit.b)

Dotări independente

+10,00

Poz.l

Imprimanta multifuncționala

+10,00

74.02

Protecția mediului

+5,56

Lit.A)

Obiective in continuare

+5,56

Poz.l

Proiectare și execuție „Extindere canalizare in Municipiul Făgăraș, jud. Brașov”,

+10,56

Poz.3

Lucrări extindere canalizare Str. Forjei

-5,00

Cod indicator

Denumire indicator

Influențe Trim. II - mii lei -

Influențe Trim. III - mii lei -

Influențe Trim. IV - mii lei -

Total venituri

+2.078,97

-575,00

-245,37

33.10

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

+1.258,60

0

0

33.10.50

+1.258,60

0

0

43.10

Subvenții de la alte administrații

+820,37

-575,00

-245,37

43.10.09

Subvenții pentru instituții public

+820,37

-575,00

-245,37

Total Cheltuieli

80.10

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

+2.078,97

-575,00

-245,37

80.10.01.30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

+2.078,97

-575,00

-245,37

10

Cheltuieli de personal

+523,77

-285,00

-230,17

10.01

Cheltuieli salariale in bani

+508,77

-276,00

-224,17

10.01.01

Salarii de baza

+441,27

-240,00

-201,27

10.01.06

Alte sporuri

+6,90

-4,00

-2,90

10.01.17

Indemnizații de hrană

+52,00

-32,00

-20,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

+8,60

0

0

10.03

Contribuții

+15,00

-9,00

-6,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru muncă

+15,00

-9,00

-6,00

20

Bunuri și servicii

1.555,20

-290,00

-15,20

20.01

Bunuri și servicii

1.555,20

-290,00

-15,20

20.01.01

Furnituri de birou

+4,50

0

0

20.01.02

Materiale pentru curățenie

+2,00

-1,00

0

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

+1.245,00

-268,30

0

20.01.04

Apa, canal si salubritate

+14,00

-9,00

-5,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

+2,00

-1,00

-1,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

+6,50

-4,00

-2,50

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

+31,89

0

0

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+249,31

-6,70

-6,70

Corespunzător se rectifică și bugetul individual Serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș.


Președinte de ședință

' O x < H

Directop-Buget Finanțe

Compartiment Buget /

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL PINOCHIO FAGARAS 29424950

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

143.500

CHELTUIELI CURENTE

2

01

143.500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

590

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

590

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

5

10.01.15

590

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6

20

142.910

Bunuri si servicii

7

20.01

136.090

Furnituri de birou

8

20.01.01

3.000

Materiale pentru curățenie

9

20.01.02

6.000

încălzit, iluminat si forța motrica

10

20.01.03

72.500

Apa, canal si salubritate

11

20.01.04

10.500

Transport

12

20.01.07

590

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

13

20.01.08

15.500

Alte bunuri si servicii pentru mtretinere si funcționare

14

20.01.30

28.000

Deplasări, detasari, transferări

15

20.06

2.320

Deplasări interne, detasari, transferări

16

20.06.01

2.320

Pregătire profesionala

17

20.13

4.500

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

18

64.02A

143.500

Invatamant

19

65.02A

143.500

CHELTUIELI CURENTE

20

01

143.500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                   H.....

21

10

590

Cheltuieli salariale in bani                         /V- - - ’       \

22

10.01

590

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                 \

23

10.01.15

590

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24

20

142.910

Bunuri si servicii

25

20.01

136.090

Furnituri de birou                              \

26

20.01.01

3.000

Materiale pentru curățenie                                L

27

20.01.02

6.000

încălzit, iluminat si forța motrica

28

20.01.03

72.500

Apa, canal si salubritate

29

20.01.04

10.500

Transport

30

20.01.07

590

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

31

20.01.08

15.500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

32

20.01.30

28.000

Deplasări, detasari, transferări

33

20.06

2.320

Deplasări interne, detasari, transferări

34

20.06.01

2.320

Pregătire profesionala

35

20.13

4.500

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Invatamant preșcolar si primar

36

65.02A.03

143.500

Invatamant preșcolar

37

65.02A.03.01

143.500


Compartiment BugetMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

ȘCOALA GIMNAZIALA OVID DENSUSIANU 29438298

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

1.004.460

CHELTUIELI CURENTE

2

01

1.004.460

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

12.980

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

12.980

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

5

10.01.15

12.980

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6

20

537.520

Bunuri si servicii

7

20.01

505.780

Furnituri de birou

8

20.01.01

34.000

Materiale pentru curățenie

9

20.01.02

31.000

încălzit, iluminat si forța motrica

10

20.01.03

181.300

Apa, canal si salubritate

11

20.01.04

41.500

Carburanți si lubrifiant!

12

20.01.05

2.000

Transport

13

20.01.07

12.980

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

14

20.01.08

26.500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

15

20.01.30

176.500

Deplasări, detasari, transferări

16

20.06

540

Deplasări interne, detasari, transferări

17

20.06.01

540

Pregătire profesionala                                      \

18

20.13

31.200

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19

57

205.000

Ajutoare sociale

20

57.02

205.000

Ajutoare sociale in numerar

21

57.02.01

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI               \

22

59

248.960

Burse                                             \ ■   ...

23

59.01

248.960

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

24

64.02A

1.004.460

Invatamant

25

65.02A

1.004.460

CHELTUIELI CURENTE

26

01

1.004.460

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

27

10

12.980

Cheltuieli salariate in bani

28

10.01

12.980

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

29

10.01.15

12.980

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

20

537.520

Bunuri si servicii

31

20.01

505.780

Furnituri de birou

32

20.01.01

34.000

Materiale pentru curățenie

33

20.01.02

31.000

încălzit, iluminat si forța motrica

34

20.01.03

181.300

Apa, canal si salubritate

35

20.01.04

41.500

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Carburanți si lubrifianti

36

20.01.05

2.000

Transport

37

20.01.07

12.980

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

38

20.01.08

26.500

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

39

20.01.30

176.500

Deplasări, detasari, transferări

40

20.06

540

Deplasări interne, detasari, transferări

41

20.06.01

540

Pregătire profesionala

42

20.13

31.200

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

43

57

205.000

Ajutoare sociale

44

57.02

205.000

Ajutoare sociale in numerar

45

57.02.01

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

46

59

248.960

Burse

47

59.01

248.960

Invatamant secundar

48

65.02A.04

1.004.460

Invatamant secundar inferior

49

65.02A.04.01

1.004.460


Compartiment BugetMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFANȚUL CONSTANTIN BRANCOVEANU FAGARAS 29464904

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

482.600

CHELTUIELI CURENTE

2

01

482.600

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

1.500

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

1.500

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

5

10.01.15

1.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6

20

281.000

Bunuri si servicii

7

20.01

272.000

Furnituri de birou

8

20.01.01

9.000

Materiale pentru curățenie

9

20.01.02

15.000

încălzit, iluminat si forța motrica

10

20.01.03

60.000

Apa, canal si salubritate

11

20.01.04

26.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12

20.01.08

18.000

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

13

20.01.30

144.000

Deplasări, detasari, transferări

14

20.06

3.000

Deplasări interne, detasari, transferări

15

20.06.01

3.000

Pregătire profesionala

16

20.13

6.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

17

57

50.000

Ajutoare sociale

18

57.02

50.000

Ajutoare sociale in numerar                           ‘    :

19

57.02.01

50.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

20

59

150.100

Burse                                         /

21

59.01

150.100

!

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAtE -

22

64.02A

482.600

Invatamant                            \

- - \

23

65.02A

482.600

CHELTUIELI CURENTE

24

01

482.600

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

25

10

1.500

Cheltuieli salariale in bani

26

10.01

1.500

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

27

10.01.15

1.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

28

20

281.000

Bunuri si servicii

29

20.01

272.000

Furnituri de birou

30

20.01.01

9.000

Materiale pentru curățenie

31

20.01.02

15.000

încălzit, iluminat si forța motrica

32

20.01.03

60.000

Apa, canal si salubritate

33

20.01.04

26.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

34

20.01.08

18.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

35

20.01.30

144.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Deplasări, detasari, transferări

36

20.06

3.000

Deplasări interne, detasari, transferări

37

20.06.01

3.000

Pregătire profesionala

38

20.13

6.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39

57

50.000

Ajutoare sociale

40

57.02

50.000

Ajutoare sociale in numerar

41

57.02.01

50.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

42

59

150.100

Burse

43

59.01

150.100

Invatamant secundar

44

65.02A.04

482.600

Invatamant secundar inferior

45

65.02A.04.01

482.600


Compartiment BugetMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

LICEUL TEHNOLOGIC DRIOAN SENCHEA FAGARAS 4384443

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

(leii

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

751.860

CHELTUIELI CURENTE

2

01

751.860

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

7.000

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

7.000

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

5

10.01.15

7.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6

20

488.500

Bunuri si servicii

7

20.01

478.000

Furnituri de birou

8

20.01.01

8.000

Materiale pentru curățenie

9

20.01.02

10.000

încălzit, iluminat si forța motrica

10

20.01.03

166.000

Apa, canal si salubritate

11

20.01.04

47.000

Carburanți si lubrifiant!

12

20.01.05

10.000

Piese de schimb

13

20.01.06

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

14

20.01.08

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

15

20.01.09

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Deplasări, detasari, transferări

16

17

20.01.30

20.06

168.000

4.500

Deplasări interne, detasari, transferări

18

20.06.01

4.500

Pregătire profesionala

19

20.13

6.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20

57

11.000

Ajutoare sociale

21

57.02

11.000

Ajutoare sociale in numerar                         , . j \

22

57.02.01

11.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

23

59

245.360

Burse

24

59.01

245.360

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

25

64.02A

751.860

Invatamant                            \

26

65.02A

751.860

CHELTUIELI CURENTE

27

01

751.860

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28

10

7.000

Cheltuieli salariale in bani

29

10.01

7.000

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

30

10.01.15

7.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

31

20

488.500

Bunuri si servicii

32

20.01

478.000

Furnituri de birou

33

20.01.01

8.000

Materiale pentru curățenie

34

20.01.02

10.000

încălzit, iluminat si forța motrica

35

20.01.03

166.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Apa, canal si salubritate

36

20.01.04

47.000

Carburanți si lubrifiant!

37

20.01.05

10.000

Piese de schimb

38

20.01.06

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

39

20.01.08

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

40

20.01.09

40.000

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

41

20.01.30

168.000

Deplasări, detasari, transferări

42

20.06

4.500

Deplasări interne, detasari, transferări

43

20.06.01

4.500

Pregătire profesionala

44

20.13

6.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

45

57

11.000

Ajutoare sociale

46

57.02

11.000

Ajutoare sociale in numerar

47

57.02.01

11.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

48

59

245.360

Burse

49

59.01

245.360

Invatamant secundar

50

65.02A.04

751.860

Invatamant secundar superior

51

65.02A.04.02

751.860Compartiment Buget
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

COLEGIUL NATIONAL D-NA STANCA FAGARAS 29403915

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ i T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

958.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

958.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

2.320

Cheltuieli salariate in bani

4

10.01

2.320

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

5

10.01.15

2.320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6

20

599.680

Bunuri si servicii

7

20.01

586.320

Furnituri de birou

8

20.01.01

17.000

Materiale pentru curățenie

9

20.01.02

45.000

încălzit, iluminat si forța motrica

10

20.01.03

235.000

Apa, canal si salubritate

11

20.01.04

77.000

Transport

12

20.01.07

2.320

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

13

20.01.08

60.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

14

20.01.30

150.000

Deplasări, detasari, transferări

15

20.06

8.360

Deplasări interne, detasari, transferări

16

20.06.01

8.360

Pregătire profesionala

17

20.13

5.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18

57

56.000

Ajutoare sociale

19

57.02

56.000

Ajutoare sociale in numerar

20

57.02.01

56.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21

59

300.000

Burse

22

59.01

300.000

A   \

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE f —

23

64.02A

958.000

Invatamant                                /c?

24

65.02A

958.000

CHELTUIELI CURENTE

25

01

958.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL          \

26

10

2.320

Cheltuieli salariate in bani                          \ ■.

27

10.01

2.320

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca       < o-'

28

10.01.15

2.320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

599.680

Bunuri si servicii

30

20.01

586.320

Furnituri de birou

31

20.01.01

17.000

Materiale pentru curățenie

32

20.01.02

45.000

încălzit, iluminat si forța motrica

33

20.01.03

235.000

Apa, canal si salubritate

34

20.01.04

77.000

Transport

35

20.01.07

2.320

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

36

20.01.08

60.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

37

20.01.30

150.000

Deplasări, detasari, transferări

38

20.06

8.360

Deplasări interne, detasari, transferări

39

20.06.01

8.360

Pregătire profesionala

40

20.13

5.000i

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

41

57

56.000

Ajutoare sociale

42

57.02

56.000

Ajutoare sociale in numerar

43

57.02.01

56.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

44

59

300.000

Burse

45

59.01

300.000

Invatamant secundar

46

65.02A.04

958.000

Invatamant secundar inferior

47

65.02A.04.01

958.000


Compartiment Buget
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU FAGARAS 29404767

Raport buget Sursa de finanțare: 02A

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

1.860.510

CHELTUIELI CURENTE

2

01

1.861.310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

7.500

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

7.500

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

5

10.01.15

7.500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6

20

885.300

Bunuri si servicii

7

20.01

868.800

Furnituri de birou

8

20.01.01

15.000

Materiale pentru curățenie

9

20.01.02

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

10

20.01.03

415.000

Apa, canal si salubritate

11

20.01.04

80.000

Carburanți si lubrifianti

12

20.01.05

5.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

13

20.01.08

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

14

20.01.09

99.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

15

20.01.30

144.800

Deplasări, detasari, transferări

16

20.06

1.500

Deplasări interne, detasari, transferări

17

20.06.01

1.500

Cârti, publicatii si materiale documentare

18

20.11

10.000

Pregătire profesionala

19

20.13

5.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20

57

9.000

Ajutoare sociale

21

57.02

9.000

Ajutoare sociale in numerar                         ..         : .

22

57.02.01

9.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

23

59

959.510

Burse                                                   /   .

24

59.01

959.510

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

25

84

-800

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT                           \ •

26

85

-800

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent• •

27

85.01

-800

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

28

85.01.01

-800

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

29

64.02A

1.860.510

Invatamant

30

65.02A

1.860.510

CHELTUIELI CURENTE

31

01

1.861.310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

32

10

7.500

Cheltuieli salariale in bani

33

10.01

7.500

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

34

i

10.01.15

7.500

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

35

20

885.300

Bunuri si servicii

36

20.01

868.800

Furnituri de birou

37

20.01.01

15.000

Materiale pentru curățenie

38

20.01.02

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

39

20.01.03

415.000

Apa, canal si salubritate

40

20.01.04

80.000

Carburanți si lubrifiant!

41

20.01.05

5.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

42

20.01.08

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

43

20.01.09

99.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

44

20.01.30

144.800

Deplasări, detasari, transferări

45

20.06

1.500

Deplasări interne, detasari, transferări

46

20.06.01

1.500

Cârti, publicatii si materiale documentare

47

20.11

10.000

Pregătire profesionala

48

20.13

5.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

49

57

9.000

Ajutoare sociale

50

57.02

9.000

Ajutoare sociale in numerar

51

57.02.01

9.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

52

59

959.510

Burse

53

59.01

959.510

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

54

84

-800

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

55

85

-800

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

56

85.01

-800

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

57

85.01.01

-800

Invatamant secundar

58

65.02A.04

1.860.510

Invatamant secundar inferior

59

65.02A.04.01

968.510

Invatamant secundar superior

60

65.02A.04.02

892.000Compartiment BugetMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

COLEGIUL AUREL VIJOLI FAGARAS 29404473

Raport buget

Sursa de finanțare: 02A

(lei',

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1

769.300

CHELTUIELI CURENTE

2

01

769.300

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

15.000

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

15.000

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

5

10.01.15

15.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6

20

615.000

Bunuri si servicii

7

20.01

604.000

Furnituri de birou

8

20.01.01

10.000

Materiale pentru curățenie

9

20.01.02

13.000

încălzit, iluminat si forța motrica

10

20.01.03

476.000

Apa, canal si salubritate

11

20.01.04

28.000

Carburanți si lubrifiant!

12

20.01.05

10.000

Piese de schimb

13

20.01.06

6.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

14

20.01.08

31.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

15

20.01.30

30.000

Deplasări, detasari, transferări

16

20.06

1.000

Deplasări interne, detasari, transferări

17

20.06.01

1.000

Pregătire profesionala

18

20.13

10.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19

57

21.000

Ajutoare sociale

20

57.02

21.000

Ajutoare sociale in numerar                  z-'^.          /\

21

57.02.01

21.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

22

59

118.300

Burse                                           ' A

23

59.01

118.300

i                                                                          •       •

\_______Z——_

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

24

64.02A

769.300

Invatamant                                        J \

25

65.02A

769.300

CHELTUIELI CURENTE

26

01

769.300

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

27

10

15.000

Cheltuieli salariale in bani

28

10.01

15.000

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

29

10.01.15

15.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

20

615.000

Bunuri si servicii

31

20.01

604.000

Furnituri de birou

32

20.01.01

10.000

Materiale pentru curățenie

33

20.01.02

13.000

încălzit, iluminat si forța motrica

34

20.01.03

476.000

Apa, canal si salubritate

35

20.01.04

28.000

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Carburanți si lubrifianti

36

20.01.05

10.000

Piese de schimb

37

20.01.06

6.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

38

20.01.08

31.000

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

39

20.01.30

30.000

Deplasări, detasari, transferări

40

20.06

1.000

Deplasări interne, detasari, transferări

41

20.06.01

1.000

Pregătire profesionala

42

20.13

10.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

43

57

21.000

Ajutoare sociale

44

57.02

21.000

Ajutoare sociale in numerar

45

57.02.01

21.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

46

59

118.300

Burse

47

59.01

118.300

Invatamant secundar

48

65.02A.04

769.300

Invatamant secundar superior

49

65.02A.04.02

769.300

MUNICIPIUL FĂGARAȘ

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT IN MUN FAGARAS 41910739

Raport buget Sursa de finanțare: 02G

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

5.064.790

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

2.764.790

C. VENITURI NEFISCALE

3

16.00.03

2.764.790

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

31.00.01

2.764.790

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.02G

2.764.790

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

6

33.02G.50

2.764.790

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7

42.00.02

2.300.000

Subvenții de la alte administratii

8

43.02G

2.300.000

Subvenții pentru instituții publice

9

43.02G.09

2.300.000

TOTAL CHELTUIELI

10

5.064.790

CHELTUIELI CURENTE

11

01

5.065.240

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

12

10

1.279.170

Cheltuieli salariale in bani

13

10.01

1.245.870

Salarii de baza

14

10.01.01

1.100.470

Alte sporuri

15

10.01.06

19.100

Indemnizație de hrana

16

10.01.17

116.700

Alte drepturi salariale in bani

17

10.01.30

9.600

Contribuții

18

10.03

33.300

Contribuția asiguratorie pentru munca            r

19

10.03.07

33.300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20

3.786.070

Bunuri si servicii                                  f

21

20.01

3.784.870

Furnituri de birou

22

20.01.01

7.390

Materiale pentru curățenie

23

20.01.02

5.000

încălzit, iluminat si forța motrica

24

20.01.03

3.365.480

Apa, canal si salubritate

25

20.01.04

38.000

Carburanți si lubrifiant!

26

20.01.05

6.100

Piese de schimb

27

20.01.06

5.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

28

20.01.08

15.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

29

20.01.09

53.590

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

30

20.01.30

289.310

Medicamente si materiale sanitare

31

20.04

1.200

Medicamente

32

20.04.01

500

Dezinfectant!

33

20.04.04

700

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

34

84

-450

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

35

85

-450

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

36

85.01

-450


Compartiment BugetDenumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

37

85.01.01

-450

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

38

79.02G

5.064.790

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

39

80.02G

5.064.790

CHELTUIELI CURENTE

40

01

5.065.240

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

41

10

1.279.170

Cheltuieli salariate in bani

42

10.01

1.245.870

Salarii de baza

43

10.01.01

1.100.470

Alte sporuri

44

10.01.06

19.100

Indemnizație de hrana

45

10.01.17

116.700

Alte drepturi salariale in bani

46

10.01.30

9.600

Contribuții

47

10.03

33.300

Contribuția asiguratorie pentru munca

48

10.03.07

33.300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

49

20

3.786.070

Bunuri si servicii

50

20.01

3.784.870

Furnituri de birou

51

20.01.01

7.390

Materiale pentru curățenie

52

20.01.02

5.000

încălzit, iluminat si forța motrica

53

20.01.03

3.365.480

Apa, canal si salubritate

54

20.01.04

38.000

Carburanți si lubrifianti

55

20.01.05

6.100

Piese de schimb

56

20.01.06

5.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

57

20.01.08

15.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

58

20.01.09

53.590

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

59

20.01.30

289.310

Medicamente si materiale sanitare

60

20.04

1.200

Medicamente

61

20.04.01

500

Dezinfectant!

62

20.04.04

700

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

63

84

-450

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

64

85

-450

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

65

85.01

-450

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

66

85.01.01

-450

Acțiuni generale economice si comerciale

67

80.02G.01

5.064.790

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

68

80.02G.01.30

5.064.790

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

69

96.02G

0

REZERVE

70

97.02G

0

EXCEDENT

71

98.02G

0

DEFICIT                            : \

72

99.02G

0
Președinte desedinta          Director Buget Finanțe

'''

Compartiment Bugetar