Hotărârea nr. 150/2021

HOTARARE Nr.150 Din data de 27 Mai 2021 - privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV      ’K^7 . x'


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 26B 211 313, F ax: 0040 2^8 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Ernail: secretariat@pr;irnfiiri^-fagaras,ro/ _

- privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr.37194/17.05.2021 al Direcției Buget Finanțe privind aprobarea contul anual de execuție, și a situațiilor financiare anuale ale bugetului Municipiului Făgăraș la data de 31.12.2020,

  • - Referatul de aprobare nr. 37194/1/17.05.2021 al primarului Municipiului Făgăraș, privind aprobarea contul anual de execuție, și a situațiilor financiare anuale ale bugetului Municipiului Făgăraș la data de 31.12.2020,

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

Ținând seama de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, in conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020 conform anexei 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020, conform anexei 3 si 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2020, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020, conform anexelor 6-17, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru, __abținere, __împotrivă

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți la ședința - 18

Prezenta Hotărâre se comunică:

Instituției Prefectului Județului Brașov

Primarului Municipiului Făgăraș

Secretarului Municipiului

Direcției Buget Finanțe - Compartimetul Buget

Colecție

- Birou Unic

Cod: F - 50

JUDEȚ BRAȘOV


Anexa nr .1 la H.C.L. nr.150/27.05.2021

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI

31.12.2020

Pag. 1 4ei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

f

.încasări -realizate -

Jt b.       c

"Stingeri pe ” alte cai 'dccat incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

divanul curent' *

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

272.968.950

281.492.060

96.190.256

19.791614

76.397.642

72.551.987

784.502

22.853.767

0002

I. VENITURI CURENTE

57.183.000

61.094.910

78.573.500

17.885.490

60.688 010

57.35" 390

21.216.110

0003

A. VENITURI FISCALE

50.905.000

54.809.000

58.765.489

5.435.141

53.330.348

51.684.915

7.080.574

0004

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

28 798.000

28.485.000

27.531.177

27.531.177

27.531.177

0300

02

Al .2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

28.798.000

28.485 000

27.531.177

27.531.177

27.531.177

0302

IMPOZIT PE VENIT

41.000

41.000

43.582

43.582

43.582

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

41.000

41.000

43.582

43.582

43.582

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

28.757.000

28.444.000

27.487.595

27.487.595

27.487.595

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

18.744 000

18.7C2.000

18.109.941

18.109.941

18.109.941

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

9.463.000

9.192.000

8.874.145

8.874.145

8.874.145

0402

05

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

550.000

550.000

503.509

503.509

503.509

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

8.286.000

8.286.000

11.551.665

3.847.554

7.704.111

6.388.797

5.162.868

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

8.286.000

8.286.000

11.551.665

3.847.554

7.704.111

6.388.797

5.162.868

01

01

Impozit si taxa pe clădiri

Impozit pe clădiri de la persoane

5.681.000

5.681.000

8.652.177

3.097.046

5.555.131

4.561.416

4.090.761

fizice

2.166.000

2.166.000

4.812.015

2.350.884

2.461.131

1.935.893

2.876.122

0702

01

02

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

3.515.000

3.515.000

3.840.162

746.162

3.094.000

2.625.523

1.214.639

Pag. 2 -I

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

*

.    HI»/**

încasări—"

Stingeri pe

Drepturi

toi

capitol

ra-graf

pa/ Titlu

ti-col

ne-at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

realizate

alte cai decât incasari

constatate de incasat

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

02

Impozit si taxa pe teren

1,955.000

1.955.000

2.181.352

623.618

1.557.734

1.265.814

915.538

01

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

829.000

829.000

1.317.998

427.618

890.380

774.650

543.348

0702

02

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

1.048.000

1.048.000

731.980

145.324

586.656

426.944

305.036

0702

02

03

Impozitul pe terenul extravilan

78.000

78.000

131.374

50.676

80.698

64.220

67.154

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

532.000

532.000

490.978

32.692

458.286

451.597

39.381

0702

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

(18.000

118.000

227.158

94.198

132.960

109.970

117.188

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

13.781.000

17.998.000

19.629.253

1.578.362

18.050.891

17.726.514

1.902.739

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.180.000

15.397.000

15.397.000

15.397.000

15.397.000

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor.orasclor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

7.268.000

9.446.000

9.446.000

9.446.000

9.446.000

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

3.912.000

5.951.000

5.951.000

5.951.000

5.951.000

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

24.000

24.000

38.465

34.729

3.736

5.287

33.178

01

Impozit pe spectacole

4.000

4.000

1.687

164

1.523

1.537

150

50

Alte taxe pe servicii specifice

20.000

20.000

36.778

34.565

2.213

3.750

33.028

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

2.577 000

2.577.000

4.193.738

1.543.633

2.650.155

2.324.227

1.869.561

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

2.324.000

2.324.000

3.947.592

1.536.168

2.411.424

2.083.226

1.864.366

Capitol

Subcapitol

Pa-ra-gral

Grupa/ Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

\ încasări - ■ realizate

h ''Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1602

02

01

Impozit pe mijloacele de transport

deținute de persoane fizice*)

1.803 000

1.803.000

3.183 196

1.305.826

1.877.370

1.611.708

1.571.488

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport

detinute persoane de juridice*)

521.000

521.000

764.396

230.342

534 054

471.518

292.878

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizatii de funcționare

244.000

244.000

225.842

2.835

223.007

225.839

3

1602

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pc

desfășurare de activitati

9.000

9.000

20.354

4.630

15.724

15.162

5.192

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

40.000

40.000

53.394

9.225

44.169

38.427

14.967

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

40.000

40.000

53.394

9.225

44.169

38.427

14.967

50

Alte impozite si taxe

40.000

40.000

53.394

9.225

44.169

38.427

14.967

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

6.278.000

6.285.910

19.808.011

12.450.349

7.557.662

5.672.475

14.135.536

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

735.000

735.000

9.482.503

7.611.292

1.871.211

969 588

8.512.915

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

735.000

735.000

9.482.503

7.611.292

1.871.211

969.588

8.512.915

01

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

101 000

101.000

3002

05

Venituri din concesiuni si închirieri

634,000

634.000

9.379.623

7.519.492

1.860.131

958.507

8.421.116

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile publice

634.000

634.000

9.379.623

7.519.492

1 860.131

958.507

8.421.116

3002

08

Venituri din dividende

102.880

91.800

11.080

11.081

91.799

02

Venituri din dividende de la alti

plătitori

102.880

91.800

11.080

11.081

91.799

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5.543.000

5.550.910

10.325.508

4.839.057

5.486.451

4.702.887

5.622.621

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

I.S84.000

1.584.000

1.465.510

7.174

1.458.336

1.458.931

6.579

Capitol

Subcapitol

Pa-ra-gral

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

-T—

\      D.?

Incasari— realizate

* Vk

- Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care;

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3302

08

Venituri din prestări de servicii

1.506.000

1.506.000

1 427.704

1.427.704

1.427.704

10

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

44.000

44.000

29.075

29.075

29.075

3302

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

4.000

4.000

1.154

1.154

1.154

3302

24

Taxe din activitati cadastrale si

agricultura

1.000

1.000

60

60

60

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

28.000

28.000

7.517

7.174

343

938

6.579

3302

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

1.000

1.000

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE..

ELIBERĂRI PERMISE

8.000

8.000

3.204

3.204

3.204

3402

02

Taxe extrajudiciare de timbru

4.000

4.000

1.654

1.654

1.654

50

Alte venituri din taxe administrative,

eliberări permise

4.000

4.000

1.550

1.550

1.550

3502

AMENZI, PENALITATl SI CONFISCĂRI

1.120.000

1.120.000

4.908.307

3.263.716

1.644.591

784.250

4.124.057

OI

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.120.000

1.120.000

4.908.307

3.263.716

1.644.591

784.250

4.124.057

3502

01

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de

specialitate

1.120.000

1.120.000

4.908.307

3.263.716

1.644.591

784.250

4.124.057

3602

DIVERSE VENITURI

2.831.000

2.831.000

3.940.577

1.568.167

2.372.410

2.448.592

1.491.985

06

Taxe speciale

2.514.000

2.514.000

3.691.356

1.564.297

2.127.059

2.219.617

1.471.739

14

Venituri din recuperarea cheltuielilor

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

—"Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

efectuate in cursul procesului de

executare silita

9.000

9.000

3602

50

Alte venituri

308.000

308.000

249.221

3.870

245.351

228.975

20.246

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

7.910

7.9 (0

7.910

7.910

3702

01

Donatii si sponsorizări

7.910

7.910

7.910

7.910

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului localfcu semnul minus)

-5.539.600

-1.542.930

3702

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

5.539.660

1.542.930

3900

02

II. VENITURI DIN CAPITAL

2.480

82.940

1.636.127

1.359.153

276.974

96.080

1.540.047

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

2.480

32.940

1.636.127

1.359.153

276.974

96.080

1.540.047

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

1.274.847

1.232.621

42.226

226

1274.621

3902

03

Venituri dm vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

2.480

40.060

315.028

123.160

191.868

52.974

262.054

3902

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unitarilor administrativ-

teritoriale

42.880

46.252

3.372

42.880

42.880

3.372

4100

02

IV. SUBVENȚII

55.996.240

57.082.000

10.997.576

90.269

10.907.307

10.876.060

107.924

13.592

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

55.996.240

57.082.000

10.997.576

90.269

10.907.307

10.876.060

107.924

13.592

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

53.662.460

54.748.220

10.762.670

90.269

10.672.401

10.641.154

107.924

13.592

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne,

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii nc-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

■■

Stingeri pe alte cat decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

cărbuni,combustibili petrolieri

6.410

6.410

2.990

2.990

2.990

4202

65

Finanțarea Programului National dc

Dezvoltare Locala

27.240.880

27.240.880

9.448.884

9.448.884

9.448.884

4202

69

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii derulam

proiectelor finanțate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare, aferente

perioadei de programare 2014-2020

26.415.170

26.842.440

652.304

90.269

562.035

530.788

107.924

13.592

4202

80

Subvenții de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru

carantina

658.490

658.492

658.492

658.492

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

2.333.780

2.333.780

234.906

234,906

234.906

20

Alte subvenții primite dc la administra-

tia centrala pentru finanțarea unor

activitati

2.333.780

2.333.780

234.906

234.906

234.906

4502

SUME PRIMITE DE LA UE ALTI DONATORI

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTAR1

28.670

116.134

42.738

73.396

28.670

87.464

4502

16

Alte facilitati si instrumente

postaderare

28.670

116.134

42.738

73.396

28.670

87.464

4502

16

02

Sume primite in contul platilor

efectuate in anii anteriori

28.670

116.134

42.738

73.396

28.670

87.464

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

159.787.230

163.203.540

4.866.919

414.964

4.451.955

4.193.787

589.114

84.018

4802

01

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

157.586.880

160.169.650

2.787.123

368.023

2.419.100

2.596.123

138.531

52.469

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

P revederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

--

—**

1 Stingeri pe - alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4802

01

01

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

157,586.880

157.630 370

152.808

43.494

109 314

56.845

43.494

52.469

4802

01

02

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

2.539.280

2.634.315

324.529

2.309.786

2.539.278

95.037

4802

02

01

Fondul Social European(FSE)

Sume primite in contul platilor efectuate

2.200.350

3.033.890

2.079.796

46.941

2.032.855

1,597.664

450.583

31.549

in anul curent

1,982.140

2.123.590

1.037.290

46.941

990.349

687.360

318.381

31.549

4802

02

02

Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori

41.200

173.407

173.407

41.205

132.202

4802

02

03

Prefinantare

218.210

869.100

869.099

869.099

869.099

Conducătorul instituției

Sucaciu Gheorghe

Conducătorul compartimentului financiar-contabil


Ludu Daniel
JUDEȚ BRAȘOV


Anexa nr .2 la H.C.L. nr. 150/27.05.2021

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI

31.12.2020

Capi-

Sub-

Pa-

Gra-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Phti<-

Cheltuieli

inițiale

definitive

inițiale

« '

toi

graf

Titlu

col

at

bugetare

legale

efectuau'

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

275.337.570

283.860.680

73.850.506

73.850.506

73.245.494

605.012

64.397.627

5100

02

Partea l-a SERVICE PUBLICE GENERALE

16.290.510

19.950.560

14.712 658

14.712.658

14.686.387

26.271

14.616.238

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

15.128.510

18 861.370

13.637381

13.637.281

13.616.751

20.530

13.531258

01

Autoritati executive si legislative

15.128.510

18.861.370

13.637.281

13.637.281

13.616.751

20.530

13.531.258

03

Autoritati executive

15.128.510

(8.861.370

13.637381

13.637.281

13.616.751

20.530

13.531.258

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.042.000

948.190

937.351

937.351

931.610

5.741

946.954

10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

739.000

835.400

824.568

824.568

818.827

5.741

834.171

5402

50

Alte servicii publice genetale

303.000

112.790

112.783

112.783

112.783

112.783

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

120.000

141.000

138.026

138.026

138.026

138.026

6000

02

Partea H-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

3.046.000

3.665.960

3.493.757

3.493.757

3.493.757

3.629.028

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.046.000

3.665.960

3.493.757

3.493.757

3.493.757

3.629 028

03

Ordine publica

2.926.000

3.127.600

3.082.373

3.082.373

3.082.373

3.082.373

04

Politie comunitara

2.926.000

3.127.600

3.082.373

3.082.373

3.082.373

3.082.373

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

120.000

538.360

411.384

411.384

411.384

546.655

6500

02

Partea ni-a CHELTUIELI SOCIAL^CULTURALE

65.063.510

63.447.630

29.632.175

29.632.175

29.053.434

578.741

28.085.788

6502

INVATAMANT

5.116.360

5349.460

4.486.233

4.486.233

4.486.233

4.152.373

03

Invatamant preșcolar st primar

798.190

808.290

438.165

438.165

438.165

412.868

01

Invatamant preșcolar

798.190

808.290

438.165

438.165

438.165

411.097

02

Invatamant primar

1.771

04

Invatamant secundar

4.266.170

4.511.840

4.028.740

4.028.740

4.028.740

3.720.112

01

Invatamant secundar inferior

1.867.500

2.046.020

1.863.117

1.863.117

1.863.117

1.826.272

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ah-

Credite de angajament

Credite bugetare

-

Angnjmenu

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

tî-

ne*

Denumire indicator

Angajamente^

Plati

Cheltuieli

Titlu

inițiale

definitive

inițiale

definitive

* ' **

toi

graf

col

at

bugetare \

7^          -----'.

J( p

/ efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=d-7

9

6502

02

Invatamant secundar superior

2.398.670

2.465.820

2.165.623

2.165.623

2.165.623

1.893.840

05

Invatamant postliceal

65

50

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

52.000

29.330

19.328

19.328

19.328

19.328

6602

SANATATE

14.771.400

14.006.570

3.537.212

3.537.212

3.448.663

88.549

2.361.860

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

13.321.400

12.479.570

2.010.212

2.010.212

2.010.212

934.131

6602

06

01

Spitale generale

13.321.400

12.479.570

2.010.212

2.010.212

2.010.212

934.131

08

Servicii de sanatate publica

1.450.000

1.527.000

1.527.000

1.527.000

1.438.451

88.549

1.427.729

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

29.992.580

28.989.220

6.972.921

6.972.921

6.972.352

569

7.024.389

03

Servicii culturale

24.789.120

25.041.230

3.114.054

3.114.054

3.113.485

569

3.086.524

02

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

229.500

283.000

279.748

279.748

279.179

569

282.475

6702

03

03

Muzee

1.900.000

2.040.000

1.725.614

1.725.614

1.725.614

1.725.614

06

Case de cultura

990.000

990.000

771.217

771.217

771.217

771.217

12

Consolidarea si restaurarea monumentelor

istorice

21.669.620

21.728.230

337.475

337.475

337.475

307.218

6702

05

Servicii recreative si sportive

3.656.000

3.487.970

3.441.274

3.441.274

3.441 274

3.515.495

01

Sport

2.970.000

2.820.000

2.795.936

2.795 936

2.795.936

2.795.936

03

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

686.000

667.970

645.338

645.338

645.338

719.559

6702

06

Servicii religioase

500.000

350.330

314.126

314.126

314.126

314.126

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

1.047.460

109.690

103.467

103.467

103.467

108.244

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

15.183.170

15.102.380

14.635.809

14.635.809

14.146.186

489.623

14.547.166

05

Asistenta sociala in caz de boli si

Pag. 3


- Iei-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

1 D. ^Utî^

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

legale

Cheltuieli

inițiale

definitive

inițiale

definitive

toi

graf

Titlu

col

at

bugetare

legale

Efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

invalidități

10.308.000

9.493.000

9.486.181

9.486.181

93142.706

243.475

9.315.560

6802

05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

10.308.000

9.493.000

9.486.181

9 486.181

9.242.706

243.475

9.315.560

II

Crese

839.000

957.000

880.007

880.007

817.775

62.232

843.053

15

Prevenirea excluderii sociale

883.000

890.910

720 980

720.980

720.980

708.950

01

Ajutor social

64.410

64.410

23.580

23.580

23.580

23.580

02

Cantine de ajutor social

818.590

826.500

697.400

697.400

697.400

685.370

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

3.153.170

3.761.470

3.548.641

3.548.641

3.364.725

183.916

3.679.603

6802 50

50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

3.153.170

3.761.470

3.548.641

3.548.641

3 364.725

183.916

3.679.603

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

142.367.490

145.789.200

13.072.467

13.072.467

13.072.467

11.320.162

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

133.135.780

134.130.490

4.744.724

4T44.724

4.744.724

6.206.621

03

Locuințe

3.425.090

3.425.090

20.841

20.841

20.841

20.841

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

3.425.090

3.425.090

20.841

20.841

20.841

20.841

05

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice

20.000

19.200

19.200

19.200

19.200

01

Alimentare cu apa

20.000

19.200

19.200

19.200

19.200

06

Iluminat public si electrificări

757.800

1.336.700

1.169.341

1.169.341

1.169.341

1.166.202

07

Alimentare cu gaze naturale in localitati

10.000

65.000

62.199

62.199

62.199

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

128.942.890

129.283.700

3.473.143

3.473.143

3.473.143

5.000.378

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

9.231.710

11.658.710

8.327.743

8.327.743

8327.743

5.113.541

03

Reducerea si controlul poluării

2.333.780

258.876

258.876

258.876

23.970

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

5.333.780

5.120.000

4.961.343

4.961.343

4.961.343

5.089.571

01

Salubritate

3.000.000

5.100.000

4.942.092

4.942.092

4.942.092

5.070 319

02

Colectarea, tratarea si distrugerea


Pag. 4

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente - \ bugetarei-

Angajamente \ legale _

7u> A

Plati

.efectuate k

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

deșeurilor

2.333.780

20.000

19.251

19.251

19.251

19.252

7402 06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

3.897.930

4.204.930

3.107.524

3.107.524

3.107.524

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

48.570.060

51.007.330

12.939.449

12.939.449

12.939.449

6.746.411

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

800.000

2.207.800

1.742.854

1.742.854

1.742.854

1.742.854

8002 01

Acțiuni generale economice si comerciale

800.000

2.207.800

1.742854

1.742.854

1.742.854

1,742.854

30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale

economice si comerciale

800.000

2.207.800

1.742.854

1.742.854

1.742.854

1.742.854

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

1.550.000

1.550 000

1.165.905

1.165.905

1.165.905

1.165.905

06

Energie termica

1.550.000

1.550.000

1.165.905

1.165.905

1.165.905

1.165.905

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

1.850

1.850

1.834

1.834

1.834

17.063

8302 03

Agricultura

17.063

30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

17.063

50

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vânătorii

1.850

1.850

1.834

1.834

1.834

8402

TRANSPORTURI

46.218.210

47.247.680

10.028.856

10.028.856

10.028.856

3.820.589

03

Transport rutier

45.718.210

46.647.680

9.495.837

9.495.837

9.495.837

3.287.570

01

Drumuri si poduri

23.613.470

23.613.470

6.945.543

6.945.543

6.945.543

922.917

02

Transport in comun

50.000

21.419

03

Străzi

22.054.740

23.034.210

2.550.294

2.550.294

2.550.294

2.343.234

50

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

500.000

600.000

533.019

533.019

533.019

533.019

JUDEȚ BRAȘOV

*

1

• % -

1        •---'

•h \u O ’

Pag. 5       - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente^ legate^"

<)

---efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

275.337,570

283.860.680

73.850.506

73.850.506

73.245.494

605.012

64.397.627

01

CHELTUIELI CURENTE

239.939.540

250.025.630

60.708.709

60.708.709

60.103.697

605.012

60.326.671

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.336.280

21.984.810

21.984.810

21.984.810

21.379.799

605.011

21.501.086

10

01

Cheltuieli salariate in bani

18.916.180

21.516.210

21.516.210

21.516210

20.927.863

588.347

21.049.070

10

01

01

Salarii de baza

17.211.ISO

20.U6.tI0

20.116.110

20.116.H0

19.545.737

570.373

19.626.488

10

Ol

06

Alte sporuri

74.000

95.000

95.000

95.000

92.162

2.838

87.498

10

Ol

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

508.000

231.100

231.100

231.100

230.790

310

227.193

10

01

13

Drepturi de delegare

10.000

10.000

10.000

10.000

8.650

1.350

8.650

10

01

17

Indemnizații de hrana

1.113.000

1.064.000

1.064.000

1.064.000

1.050.524

13.476

1.099.241

10

02

Cheltuieli salariale in natura

871.100

10

02

05

Transportul la si dc la locul de munca

87.000

10

02

06

Vouchcre de vacanta

784.100

10

03

Contribuții

549.000

468.600

468.600

468.600

451.936

16.664

452.016

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

549.000

468.600

468.600

468.600

451.936

16.664

452 016

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICE

15.596.450

21250.100

19.321.073

19.321.073

19.321.072

1

19.451.621

20

01

Bunuri si servicii

7.587.690

10.469.330

9.430.207

9.430.207

9.430.207

9.897.280

20

01

01

Furnituri de birou

182.000

179.500

116.666

116.666

116.666

120.499

20

01

02

Materiale pentru curățenie

201.500

250.500

222.639

222.639

222.639

196.158

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

2.479.500

2.345.320

2.141.466

2.141.466

2.141.466

2.149.736

20

01

04

Apa, canal si salubritate

614.500

529.200

414273

414.273

414.273

420.724

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

191.000

118.500

98.790

98.790

98.790

215.903

20

01

06

Piese de schimb

72.000

40.000

27.775

27.775

27.775

19.588

20

01

07

Transport

138.500

68.600

59.817

59.817

59.817

59.817

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

404.000

478.450

447.236

447.236

447.236

447.236

-lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angaja mente

\\ U legale

-------,—

Plăti y f

-efectuate

.Angajamente

- (egale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.095.000

1.778.390

1.603.416

1.603.416

1.603.416

1.657.663

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.209.690

4.680.870

4.298.129

4.298.129

4.298.129

4.609.956

20

02

Reparatii curente

2.740.000

3.707.710

3.372.849

3.372.849

3.372.849

3.503.187

20

03

Hrana

676.000

683.910

621.357

621.357

621.357

597.874

20

03

01

Hrana pentru oameni

676.000

683.910

621.357

621.357

621.357

597.874

20

04

Medicamente si materiale sanitare

64.000

64.000

3.604

3.604

3.604

1.583

20

04

01

Medicamente

32.000

32.000

2.864

2.864

2.864

1.583

20

04

02

Materiale sanitare

32.000

32.000

740

740

740

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

318.000

607.880

527.573

527.573

527 573

337.589

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

3.000

2.913

2.913

2.913

20

05

30

Alte obiecte de inventar

318.000

604.880

524.660

524.660

524.660

337.589

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

124.900

53.330

43.466

43.466

43.466

43.466

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

124.900

53.330

43.466

43.466

43.466

43.466

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

820

812

812

812

812

20

13

Pregătire profesionala

194.400

38.400

26.447

26.447

26 447

26.447

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

67.000

64.670

64.670

64.670

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

67.000

64.670

64.670

64.670

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

60.000

40.000

29.689

29.689

29.689

29.689

Pag. 7       - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Ti tiu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare\

Angajamente?

“legale z

H '' ’

' ~ TPlati

N j6fectuate

V

X

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

30

Alte cheltuieli

3.821.460

5.517.720

5.200.399

5300399

5.200.398

1

5.013.694

20

30

02

Protocol si reprezentare

7,000

7.000

5.923

5.923

5.923

5.923

20

30

09

Executarea silita a creanțelor bugetare

140.000

140.000

14.756

14.756

14.756

14.756

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.674.460

5.370.720

5.179.720

5.179.720

5.179.719

1

4.993.015

30

TULUL III DOBÂNZI

120.000

141.000

138.026

138.026

138.026

138.026

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

120.000

141.000

138.026

138.026

138.026

138.026

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

120.000

141.000

138.026

138.026

138.026

138.026

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.550.000

1.550.000

1.165.905

1.165.905

1.165.905

1.165.905

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

1.550.000

1.550.000

1.165.905

1.165.905

1.165.905

1.165.905

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

10.333.000

12.582.000

11.441345

11.441.245

11.441.245

11.441.245

51

01

Transferuri curente

10.293.000

12.155.000

11.026 879

11.026.879

11.026.879

11.026.879

51

01

01

Transferuri către instituții publice

9.976.000

11.745.400

10.618 645

10.618.645

10.618.645

10.618.645

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

317.000

409.600

408.234

408.234

408.234

408.234

51

02

Transferuri de capital

40.000

427.000

414.366

414.366

414.366

414366

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

387.000

381.998

381.998

381.998

381.998

51

02

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

40.000

40.000

32.368

32.368

32.368

32.368

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

20.000

42.230

40.681

40.681

40.681

40.682

55

01

A. Transferuri interne

20 000

42.230

40.681

40.681

40.681

40.682

Pag. 8

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugete Fe

Angajamente

<>* legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

55

01

18

Alte transferuri curente interne

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

55

01

42

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

20.000

40.000

38.451

38.451

38.451

38.452

56

TITLUL VID PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

13.431

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

13.431

56

01

01

Finanțarea naționala

13.431

57

UILUL VID ASISTENTA SOCIALA

3.776.410

3.854.410

3.599.083

3.599.083

3.599.083

3.510.011

57

02

Ajutoare sociale

3.776410

3.854.410

3.599.083

3.599.083

3.599.083

3.510.011

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

3.724.410

3.829.410

3.584.083

3 584.083

3.584.083

3.495.011

57

02

03

Tichicte dc cresa si tichetc

sociale pentru grădiniță

52.000

25.000

15.000

15 000

15.000

15.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

186.202.400

187.067.220

I 560.711

1.560.711

1.560.711

1.625 758

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

183.697.420

183.697.420

86.118

86.118

86.118

122.710

58

01

01

Finanțarea naționala

26.077 800

26.077.800

20.490

20.490

20.490

26.737

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

157.619.620

157.619.620

65.628

65.628

65.628

95.973

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.504.980

3.369.800

1.474.593

1.474.593

1.474.593

1.503.048

58

02

01

Finanțarea naționala

337.370

466.280

221.193

221.193

221.193

240.868

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

2.167.610

2.903.520

1.253.400

1.253.400

1.253.400

1.262.180

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.005.000

1.553.860

1.457.175

1.457.175

1.457.175

1.438.906

\                         ‘ i7 r Pag. $        'le*-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

AU

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

A

Angajamente

legale

Plati^' Efectuate ----—"

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

59

01

Burse

440.000

440.000

407.154

407.154

407.154

407.154

59

11

Asociații si fundatii

900.000

581.830

572.710

572.710

572.710

570.311

59

12

Susținerea cultelor

500.000

350 330

314.126

314.126

314.126

314.126

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

165.000

181.700

163.185

163 185

163.185

147.315

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.091.640

33.775.800

13.164.100

13.164.100

13.164.100

4.070.956

71

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

35.091.640

33.775.800

13.164.100

13.164.100

13.164.100

4.070.956

71

01

Active fixe

35.091.640

33.775.800

13.164.100

13.164.100

13.164.100

4.070.956

71

01

01

Construcții

33.721.220

32.974.260

12.585.184

12.585.184

12.585.184

2.610.332

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

300.000

120.000

903.400

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

150.000

163.120

163.022

163.022

163.022

61.690

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

920.420

518.420

415.894

415.894

415.894

495 534

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

318.000

293.000

292.766

292.766

292.766

81

TITL UL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

318.000

293.000

292.766

292.766

292.766

81

02

Rambursări de credite interne

318.000

293.000

292.766

292.766

292.766

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

318.000

293.000

292.766

292.766

292.766

84

PLATI EFECTUATE IN AND PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-11.610

-233.750

-315.069

-315.069

-315.069

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-11.610

-233.750

-315.069

-315.069

-315.069

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

- Ici-


Pag. 10


- lei-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Plati efectuate

Angajamente

toi

capitol

ra-graf

pa / Titlu

ti-col

ne-at

Denumire indicator

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Angajamente bugetare X.

-A

Angajamente legale

XZ i

legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

3

4

7

8=6-7

9

85

recuperate in anul curent

Plati efectuate in anii precedenti si

-11.610

-233.750

-315.069

• -315.069

-315.069

01

01

-11.610

-233.750

-240.815

-240 815

-240.815

recuperate in anul curent (SF)

85

01

02

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-74 254

-74.254

-74.254

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

16.290.510

19.950.560

14.71X658

14 712 658

14.686.387

26.271

14.616238

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

15.128.510

18.861.370

13.637.281

13.637.281

13.616.751

20.530

13.531258

01

CHELTUIELI CURENTE

14.571.460

18.520.880

13.457.637

13.457.637

13.437.107

20.530

13.068.021

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.777.610

9.406.910

9.406.910

9.406.910

9.386.381

20.529

9.269.409

10

01

Cheltuieli salariale in bani

7.191.910

9 202.410

9.202.410

9.202.410

9.182.012

20.398

9.064.941

10

01

01

Salarii de baza

6.619.910

8.523.910

8.523.910

8.523.910

8.505.653

18.257

8.372.937

10

01

06

Alte sporuri

14.000

18.000

18.000

18.000

17.850

150

18.399

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

228.000

224.500

224.500

224.500

224.190

310

220.593

10

01

13

Drepturi de delegare

10.000

10 000

10.000

10.000

8.650

1.350

8.650

10

01

17

Indemnizații de hrana

320.000

426.000

426.000

426.000

425.669

331

444.362

10

02

Cheltuieli salariale in natura

385.700

10

02

06

Vouchere de vacanta

385.700

10

03

Contribuții

200.000

204.500

204.500

204.500

204.369

131

204.468

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

200.000

204.500

204.500

204.500

204.369

131

204.468

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

1.280.000

2.712.870

2.339.183

2.339.183

2.339.182

1

2.051.756

20

01

Bunuri si servicii

738.000

1.939.960

1.739.979

1.739.979

1.739.979

1.834.332

20

01

01

Furnituri de birou

52.000

60.500

22.439

22.439

22.439

36.538

20

01

02

Materiale pentru curățenie

8.000

8.000

1.566

1.566

1.566

1.566

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

110.000

152.120

144.611

144.611

144.611

145.159

20

01

04

Apa, canal si salubritate

8.000

8.000

5.886

5.886

5.886

6.098


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii nc-at

Denumire indicator

A

B

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

20

01

08

Pojta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcționare

20

02

Reparatii curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

13

Pregătire profesionala

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor interne

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20

30

Alte cheltuieli

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

09

Executarea silita a creanțelor bugetare

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bagețare*-

Angajamente

J legale

5

inițiale

definitive

inițiale

definitive <

\7,

1

2

3

4

6

25.000

15.000

11.967

11.967

200.000

252.250

242.463

242.463

170.000

507 790

449.482

449.482

165.000

936.300

861 565

861.565

50.000

30.000

7,117

7.117

100.000

367.910

367.860

367.860

100.000

367.910

367.860

367.860

25.000

11.000

7,574

7.574

25.000

11.000

7.574

7.574

100.000

67.000

64.670

64.670

67.000

64.670

64.670

40.000

40.000

29.689

29.689

227.000

257.000

122.294

122.294

7.000

7.000

5.923

5.923

140.000

140.000

14.756

14.756

80.000

110.000

101.615

101.615

20.000

2.230

2.230

2.230


Plati


efectuate


11.967


242.463


449.482


861.565


7.117


367.860


367.860


7.574


7.574


64.670


64.670


29.689


122.293


5.923


14.756


101.614


2.230


Pag. II


Angajamcnte


legale de plătit


8=6-7


- lei-


Cheltuieli


efective20.725


242.463


520.218


861.565


7.117


50.951


50.951


7.574


7.574


29.689


122.093


5.923


14.756


101.414


2.23012 -Ici-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajt mente

bugetare

Angajamente

-ilegalesS*

T Plati

efectuate /

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

55

01

A Transferuri interne

20.000

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

55

01

18

Alte transferuri curente interne

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

55

01

42

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

20 000

56

TITLUL VW PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

13.431

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

13.431

56

01

01

Finanțarea naționala

13.431

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

5.298.850

6.163.670

1.475.292

1.475.292

1475.292

1.503.747

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793.870

2.793.870

699

699

699

699

58

01

01

Finanțarea naționala

419.080

419.080

164

164

164

164

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

2.374.790

2.374.790

535

535

535

535

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.504.980

3.369.800

1.474.593

1.474.593

1.474.593

1.503.048

58

02

01

Finanțarea naționala

337.370

466.280

221.193

221,193

221.193

240.868

58

02

02

Finanțarea externa ncrambursabila

2.167.610

2.903.520

1.253.400

1.253.400

1.253.400

1262.180

59

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

195.000

235.200

234.022

234.022

234.022

227.448

59

11

Asociatii si fundatii

100.000

123.500

122.418

122.418

122.418

122.419

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

95.000

111.700

111.604

111.604

111.604

105.029

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

568.660

485.470

324.630

324.630

324.630

463.237


Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

* ' Angajamente

buget re ■

1

Angajamente

’ CjJegale''

y

JK

~ 2 Plati

T „efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

568.660

485.470

324.630

324.630

324.630

463.237

71

01

Active fixe

568.660

485.470

324.630

324.630

324.630

463.237

71

01

01

Construcții

206.620

206.620

182.000

182.000

182.000

188.160

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

120.000

120.000

83.802

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.000

54.310

54.213

54,213

54.213

25.051

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

232.040

104.540

88.417

88.417

88.417

166.224

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-11.610

-144.980

-144.986

-144.986

-144.986

85

Titlul XIX PLAI! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-11.610

-144.980

-144.986

-144.986

-144.986

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-11.610

-144.980

-144.986

-144.986

-144.986

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-11.610

-144.980

-144.986

-144.986

-144.986

5402

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

1.042.000

948.190

937.351

937.351

931.610

5.741

946.954

01

CHELTUIELI CURENTE

1.042.000

964.650

953.813

953.813

948.072

5.741

930.776

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

982.000

898.960

898.960

898.960

893.219

5 741

866.601

10

01

Cheltuieli salariate in bani

934.100

881.660

881.660

881.660

875,937

5.723

849.433

10

01

01

Salarii de baza

629.100

842.560

842.560

842.560

837.360

5.200

809.280

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

280.000

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

10

01

17

Indemnizații de hrana

25.000

32.500

32.500

32.500

31.977

523

33.553

Pag. 14


- iei-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare’'

Angajamente

■* * "s legale*^? ■-

A    U V

- \' " Plati

P p T

/ efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

^6_--

7

8=6-7

9

10

02

Cheltuieli salariate in natura

31.900

10

02

06

Vouchere dc vacanta

31.900

10

03

Contribuții

16.000

17300

17300

17.300

17.282

18

17.168

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

16.000

17.300

17.300

17.300

17.282

18

17.168

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

60.000

65.690

54.853

54.853

54.853

64.175

20

01

Bunuri si servicii

24.000

31.700

23.870

23.870

23.870

25.884

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

6.000

6.000

5.411

5.411

5.411

5.411

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

3.000

4.000

3.014

3.014

3.014

3.014

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

15.000

21.700

15.445

15.445

15,445

17.459

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.000

7.500

4.500

4.500

4.500

11.808

20

05

30

Alte obiecte de inventar

3.000

7.500

4.500

4.500

4.500

11.808

20

06

Deplasări, detasari, transferări

8.000

6.230

6.227

6.227

6.227

6.227

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000

6.230

6.227

6.227

6.227

6.227

20

13

Pregătire profesionala

8.000

20

30

Alte cheltuieli

17.000

20.260

20.256

20.256

20.256

20.256

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

17.000

20.260

20.256

20.256

20.256

20.256

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.178

71

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

16.178

71

01

Active fixe

16.178

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

15.791

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

387

84

PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENT! SI


Capitol

Sub-capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente, bugetare

/ r * .Angajamente

' ,legale

*■ " Ti

^Plati T

2. efectuat?

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

V

7

8=6-7

9

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-16.460

-16.462

-16.462

-16.462

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-16.460

-16.462

-16.462

-16 462

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16.460

-16.462

-16.462

-16.462

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-16.460

-16.462

-16.462

-16.462

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

120.000

141.000

138.026

138.026

138.026

138.026

01

CHEI TUIELI CURENTE

120.000

141.000

138.026

138.026

138.026

138.026

30

TITLUL III DOBÂNZI

120.000

141.000

138.026

138.026

138.026

138.026

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

120.000

141.000

138.026

138.026

138 026

138.026

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

120.000

141.000

138.026

138.026

138.026

138.026

6000

02

Partea H-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

3.046.000

3.665.960

3.493.757

3.493.757

3.493.757

3.629.028

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.046.000

3.665.960

3,493.757

3.493.757

3.493.757

3.629.028

01

CHELTUIELI CURENTE

2.976.000

3.665.960

3.493.757

3.493.757

3.493.757

3.601.749

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

120.000

538.360

411.384

411.384

411.384

519.376

20

01

Bunuri si servicii

53.000

521.360

406.067

406.067

406.067

489.896

20

01

05

Carburanți si lubrifîanti

10.000

14.000

12.318

12.318

12.318

13.307

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

3.000

6.000

4.625

4.625

4.625

4.625

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20.000

57.000

663

66S

663

663

k' V


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de

inițiale

ingajament

definitive

A

B

1

2

20 01 30

20 05

20 05 30

51

51 01

51 01 01

70

71

71 01

71 01 02

71 01 03

6500 02

6502

01

20

20 01

20 01 01

20 01 02

20 01 03

20 01 04

20 01 05

20 01 06

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Partea HLa CHELTUIELI SOCIAJL-CULTURALE INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

/ •

Pag

16 -lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

*

Angajamente

> J /

^legale

jt

' Z Plati

' efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6^

7

8=6-7

9

20.000

444.360

388.461

388.461

388.461

471.301

67.000

17.000

5.317

5.317

5.317

29.480

67.000

17.000

5.317

5.317

5.317

29.480

2.856.000

3.127.600

3.082.373

3.082.373

3.082373

3.082.373

2.856.000

3.127.600

3.082.373

3.082.373

3.082.373

3.082.373

2,856 000

3.127.600

3.082.373

3.082.373

3.082.373

3.082.373

70.000

27.279

70.000

27.279

70.000

27.279

70.000

24.443

2.836

65.063.510

63.447.630

29.632.175

29.632.175

29.053.434

578.741

28.085.788

5.116.360

5.349.460

4.486.233

4.486.233

4.486.233

4.152.373

4.735.590

5.020.920

4.257.275

4.257.275

4 257.275

4.097.574

3.745.400

3.848.400

3.553.971

3.553.971

3.553.971

3.394.270

3.373.100

3360.380

3.112,028

3.112.028

3.112.028

3.027.363

110.000

104.000

94.227

94.227

94.227

83.961

157.500

211J00

208.809

208.809

208.809

194.592

1.590.500

1.272.500

L140.H8

1.140.118

1.140.118

1.140.118

321.500

238.200

191.984

191.984

191.984

191.984

47.000

30.500

18.566

18.566

18.566

16.403

22.000

10.000

8.824

8.824

8.824

8.824

- ici-


Pag. 17

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

AU ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

X

Angajamente bugetare C

Augaj; tncn,te

• * a'

Ir -Plati !■ ! — -

' efectuate

\ • /

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

07

Transport

138.500

68.600

59.817

59.817

59.817

59.817

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

173.000

191.200

177.974

177.974

177.974

177.974

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

105.000

159.600

159.573

159.573

159.573

143.084

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

708.100

1,074.280

1.052.136

1.052.136

1.052.136

1.010.606

20

02

Reparatii curente

200.000

303.000

272.651

272.651

272.651

272.663

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115.200

115.015

115.015

115.015

39.967

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

3.000

2.913

2.913

2.913

20

05

30

Alte obiecte de inventar

112.200

112.102

112.102

112.102

39.967

20

06

Deplasări, detașări, transferări

75.900

30.600

27.018

27.018

27.018

27.018

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

75.900

30.600

27.018

27.018

27.018

27.018

20

11

Cârti, publicatii si materiale

documentare

10.000

820

812

812

812

812

20

13

Pregătire profesionala

86.400

38.400

26.447

26.447

26.447

26.447

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

224.000

402.000

291.822

291.822

291.822

291.822

57

02

Ajutoare sociale

224.000

402.000

291.822

291.822

291.822

291.822

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

172.000

377.000

276.822

276.822

276.822

276.822

57

02

03

Tichiete de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

52.000

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

58

TITLUL X PROILCTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

326.190

326.190

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

326.190

326,190


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

5

Angajamente^

', t

bugetare \

Angajamente legate—

X *   °

, JTlati

> efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58

01

01

Finanțarea naționala

43270

43.270

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

282.920

282.920

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

440.000

444.330

411.482

411.482

411.482

411.482

59

01

Burse

440.000

440.000

407.154

407.154

407.154

407.154

59

11

Asociatii si fundatii

4.330

4.328

4.328

4.328

4.328

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

380.770

330.770

231.188

231.188

231.188

54.799

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

380.770

330.770

231.188

231.188

231.188

54.799

71

01

Active fixe

380.770

330.770

231.188

231.188

231.188

54.799

71

Ol

01

Construcții

380.770

330.770

231.188

231.188

231.188

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

8.377

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

11.614

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

34.808

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.230

-2230

-2230

-2.230

85

Titlul XIX PI ATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.230

-2.230

-2.230

-2.230

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-2.230

-2230

-2230

-2.230

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-2.230

-2230

-2230

-2.230

6602

SANATATE

14.771.400

14.006.570

3.537212

3.537212

3.448.663

88.549

2.361.860

01

CHELTUIELI CURENTE

12.232.750

12.789.350

2.320.082

2.320.082

2231.533

88.549

2.220.811

Pag. 19 -Iei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Aug^janU-Htc legale^

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

"6------'

7

8”=6-7

9

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.450.000

1.527.000

1.527.000

1.527.000

1.438.451

88.549

1.427.729

10

01

Cheltuieli salariale in bani

1.360.000

1.487.000

1.487.000

1.487.000

1.408.680

78.320

1.398.431

10

01

01

Salarii de baza

1.300.000

1.447.000

L447.0O0

1.447.000

1.373.065

73.935

1.361.545

10

01

17

Indemnizații de hrana

60.000

40.000

40.000

40.000

35.615

4.385

36.886

10

02

Cheltuieli salariale in natura

50.000

10

02

06

Voucherc de vacanta

50.000

10

03

Contribuții

40.000

40.000

40.000

40.000

29.771

10.229

29.298

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

40.000

40.000

40.000

40.000

29.771

10.229

29298

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

317.000

796.600

790.232

790.232

790.232

790.232

51

01

Transferuri curente

317.000

409.600

408.234

408.234

408.234

408.234

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

317.000

409.600

408.234

408.234

408.234

408.234

51

02

Transferuri de capital

387.000

381.998

381.998

381.998

381.998

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

387.000

381.998

381.998

381.998

381.998

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.465.750

10.465.750

2.850

2.850

2.850

2.850

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

10.465.750

10.465.750

2.850

2.850

2.850

2.850

58

01

01

Finanțarea naționala

2.990.210

2.990.210

855

855

855

855

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

7.475.540

7.475.540

1.995

1.995

1.995

1.995

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.538.650

1.217.220

1.217.130

1.217 130

1.217.130

141.049

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente.

bugetare

____________-.....Tii

Angajamente

.'Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

TITLUL XW ACTIVE NEFINANCIARE

2.538.650

1.217.220

1.217.130

1.217.130

1.217.130

141.049

71

01

Active fixe

2.538.650

1.217.220

1.217.130

1.217.130

1.217.130

141.049

71

01

01

Construcții

2.538.650

1.217.220

1.217.130

1.217.130

1.217.130

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

110.109

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

30.940

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

29.992.580

28.989220

6.972.921

6.972.921

6.972 352

569

7.024.389

01

CHELTUIELI CURENTE

29.486.580

28.460.680

6.448.093

6.448.093

6.447.524

569

6.442.766

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

209.500

260.300

260.300

260.300

259 731

569

265.520

10

01

Cheltuieli salariale in bani

190.000

254.500

254.500

254.500

254.015

485

259 676

10

01

01

Salarii de baza

175.000

237.000

237.000

237.000

236.670

330

241.336

10

01

17

Indemnizații de hrana

15.000

17.500

17.500

17.500

17.345

155

18.340

10

02

Cheltuieli salariate in natura

14.500

10

02

06

Vouchcre de vacanta

14.500

10

03

Contribuții

5.000

5.800

5.800

5.800

5.716

84

5.844

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

5.000

5.800

5.800

5.800

5.716

84

5.844

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.047.460

626.430

576.900

576.900

576.900

565.461

20

01

Bunuri si servicii

491.000

495.200

455.681

455.681

455.681

456.484

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

61.000

61.700

59.763

59.763

59.763

60.567

20

01

04

Apa, canal si salubritate

21.000

19.000

15247

15.247

15.247

15.246

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.000

1.000

867

867

867

867

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

200.000

205.000

187.268

187.268

187.268

187.268

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare $

’ ~~ H ' j      ®_ —

Angajamente.: legate *

* -A

‘ c Plati s.

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

întreținere si funcționare

208.000

208.500

192.536

192.536

192.536

192.536

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.000

20.270

16.975

16.975

16.975

4.733

20

05

30

Alte obiecte de inventar

8.000

20.270

16.975

16.975

16 975

4.733

20

06

Deplasări, detasari, transferați

1.000

500

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.000

500

20

30

Alte cheltuieli

547.460

110.460

104.244

104.244

104.244

104.244

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

547.460

110.460

104.244

104.244

104 244

104.244

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.860.000

5.850.000

5J92.767

5.292.767

5.292.767

5.292.767

51

01

Transferuri curente

5.820.000

5.810.000

5.260.399

5.260.399

5.260.399

5.260.399

51

01

01

Transferuri catrc instituțiile publice

5.820.000

5.810.000

5.260.399

5.260.399

5.260.399

5.260.399

51

02

Transferuri de capital

40 000

40.000

32.368

32.368

32.368

32.368

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

40.000

40.000

32.368

32.368

32.368

32.368

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

21.369.620

21.369.620

892

58

01

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

21.369.620

21.369.620

892

58

01

01

Finanțarea naționala

2.834.750

2.834.750

892

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

18.534.870

18.534.870

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.000.000

354.330

318.126

318.126

318.126

318.126

59

II

Asociatii si fundatii

500.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

59

12

Susținerea cultelor

500.000

350.330

314.126

314.126

314.126

314.126

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

188.000

240.310

236.839

236.839

236.839

581.623

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

188.000

240.310

236.839

236.839

236.839

581.623

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

\\

Angajamente bugetare

x Angajamente legale -' \

/ > Plăti ** <

* efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

01

Active fixe

188.000

240J10

236.839

236.839

236.839

581.623

71

01

01

Construcții

188.000

240.310

236.839

236.839

236.839

555.646

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

9.465

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10.318

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

6.194

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

318.000

293.000

292.766

292.766

292.766

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

318.000

293.000

292.766

292.766

292.766

81

02

Rambursări de credite interne

318.000

293.000

292.766

292.766

292.766

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

318.000

293.000

292.766

292.766

292.766

84

PLĂTI EFECTUA IE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.770

-4 777

-4.777

-4.777

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.770

-4.777

-4.777

-4.777

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4.770

-4.777

-4.777

-4.777

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-4.770

-4.777

-4.777

-4,777

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

15.183.170

15.102.380

14.635.809

14.635.809

14.146.186

489.623

14.547.166

01

CHELTUIELI CURENTE

15.183.170

15.167.690

14.708.169

14.708.169

14.218.546

489.623

14.547.166

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.917.170

9.891.640

9.891.640

9.891.640

9.402.017

489.623

9.671.327

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

9.240.170

9.690.640

9.690.640

9.690.640

9.207.219

482.421

9.476.589

- , <

./ ,

Pag. 23     -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Anga; mente

bugetart\^

7"

Augajumente

legale /

__

1 - "

Angajamente

tot

capitol

ra-graf

pa / Titlu

ti-col

ne-at

Denumire indicator

inițiale

definitive

inițiale

definitive

- Plati

< efectuate

legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

01

01

Salarii de baza

8.487.170

9.065.640

9.065.640

9.065.640

8.592.989

472.651

8.841 390

10

01

06

Alte sporuri

60.000

77.000

77.000

77.000

74.312

2.688

69.099

10

01

17

Indemnizații de hrana

693.000

548.000

548.000

548.000

539.918

8.082

566.100

10

02

Cheltuieli salariate in natura

389.000

10

02

05

Transportul la si de la locul de munca

87.000

10

02

06

Vouchere dc vacanta

302.000

10

03

Contribuții

288.000

201.000

201.000

201.000

194.798

6.202

195.238

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

288.000

201.000

201.000

201.000

194.798

6.202

195.238

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

1.343.590

1.303.640

1.015.723

1.015.723

1.015.723

1.175.300

20

01

Bunuri si servicii

508.590

500.730

378.115

378.115

378.115

414.655

20

01

01

Furnituri de birou

20.000

15.000

20

01

02

Materiale pentru curățenie

36.000

31.000

12.264

12.264

12.264

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

108.000

93.000

50.575

50.575

50.575

57.492

20

01

04

Apa, canal si salubritate

24.000

24.000

5,612

5.612

5.612

11.852

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

3.000

3.000

2.505

2.505

2 505

103.336

20

01

06

Piese de schimb

10.000

10.000

8.781

8.781

8.781

594

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

24.000

24.000

18.293

18.293

18.293

18.293

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

283.590

300,730

280.085

280.085

280.085

223.088

20

03

Hrana

676.000

683.910

621357

621.357

621.357

597.874

20

03

01

Hrana pentru oameni

676.000

683.910

621.357

621.357

621.357

597.874

20

04

Medicamente si materiale sanitare

64.000

64.000

3.604

3.604

3.604

1.583

20

04

01

Medicamente

32.000

32.000

2.864

2.864

2.864

1.583

20

04

02

Materiale sanitare

32.000

32.000

740

740

740

20

05

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

60.000

50.000

10.000

10.000

10.000

158.541

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ticol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

r Angajamente bugetare

j___£----

\ Var- -^Angajamente legale

Plati ^efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

05

30

Alte obiecte de inventar

60.000

50.000

10.000

10.000

10.000

158.541

20

06

Deplasări, detasari, transferări

15.000

5.000

2.647

2.647

2.647

2.647

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

15.000

5.000

2.647

2.647

2.647

2.647

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

20.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

3.552.410

3.452.410

3.307.261

3307.261

3.307.261

3.218.189

57

02

Ajutoare sociale

3.552.410

3.452.410

3.307.261

3.307.261

3.307.261

3.218.189

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

3.552.410

3.452.410

3 307 261

3.307.261

3.307.261

3.218.189

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

370.000

520.000

493.545

493.545

493.545

481.850

59

11

Asociatii si fundatii

300.000

450.000

441.964

441.964

441.964

439.564

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

70.000

70.000

51.581

51.581

51.581

42.286

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-65.310

-72.360

-72.360

-72.360

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-65.310

-72.360

-72.360

-72.360

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-65.310

-72.360

-72.360

-72.360

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-65.310

-72.360

-72.360

-72.360

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

142.367.490

145.789.200

13.072.467

13.072.467

13.072.467

11.320.162

7002

LOCUINȚE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA

133.135.780

134.130.490

4.744.724

4.744.724

4.744.724

6.206.621

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

—XXX_______X__

Angajamente legate", K

' ~ Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

01

CHELTUIELI CURENTE

131.737.250

133.205.250

4.185.502

4.185.502

4.185.502

4.719.930

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

3.000.000

4.448.000

4.083.733

4.083.733

4.083.733

4.582.461

20

01

Bunuri si servicii

2390.000

3.610.000

3.307.689

3.307.689

3.307.689

3.641.888

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

610.000

766.000

746.399

746.399

746.399

746.400

20

01

04

Apa, canal si salubritate

240.000

240.000

195.544

195.544

195.544

195.544

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

100.000

50.000

48.023

48.023

48.023

56.721

20

01

06

Piese dc schimb

40.000

20.000

10.170

10.170

10.170

10.170

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

600.000

849.000

806.430

806.430

806.430

806.430

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

800.000

1.685.000

1.501.123

1.501.123

1.501.123

1.826.623

20

02

Reparatii curente

500.000

778.000

756.625

756.625

756.625

886.951

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000

30.000

7.906

7.906

7.906

42.109

20

05

30

Alte obiecte de inventar

80.000

30.000

7.906

7.906

7.906

42.109

20

30

Alte cheltuieli

30.000

30.000

11.513

11.513

11.513

11.513

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30.000

30.000

11.513

11.513

11.513

11.513

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

20.000

19.200

19.200

19.200

19.200

55

01

A Transferuri interne

20.000

19.200

19.200

19.200

19.200

55

01

42

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

20.000

19.200

19.200

19.200

19.200

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

128.737.250

128.737.250

82.569

82.569

82.569

li 8.269

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

128.737.250

128.737.250

82.569

82.569

82.569

11S.269

Pag. 26      - Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

-

- ~ Plati

' efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58

01

01

Finanțarea naționala

17.136.800

17.136.800

19.471

19.471

19.471

24.826

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

111.600.450

111.600.450

63.098

63.098

63.098

93.443

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.398.530

925.240

633.476

633.476

633.476

1.486.691

71

TITLUL Xni ACTIVE NEFINANCIARE

1.398.530

925.240

633.476

633.476

633.476

1.486.691

71

01

Active fixe

1.398.530

925.240

633.476

633.476

633.476

1.486.691

71

01

01

Construcții

562.000

452.000

246.624

246.624

246.624

927.907

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

60.000

289.932

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

140.000

108.810

108.809

108.809

108.809

11.484

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

636.530

364.430

278.043

278.043

278.043

257.368

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-74.254

-74.254

-74.254

85

Titlu) XIX PLATI EFECTUATE IN AND

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-74.254

-74.254

-74.254

85

01

Plati efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent

-74.254

-74.254

-74.254

85

01

02

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-74.254

-74354

-74.254

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

9.231.710

11.658.710

8327.743

8 327.743

8.327.743

5.113.541

01

CHELTUIELI CURENTE

3.000.000

5.120.000

4.961.343

4.961.343

4.961.343

4.774.840

20

TTILUL U BUNURI SI SERVICII

3.000.000

5.100.000

4.942.092

4.942.092

4.942.092

4.755.588

20

30

Alte cheltuieli

3.000.000

5.100.000

4.942.092

4.942.092

4.942.092

4.755.588

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.000.000

5.100.000

4.942.092

4.942.092

4.942.092

4.755.538

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente.* ’ legale—

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

20.000

19.251

19.251

19.251

19.252

55

01

A Transferuri interne

20.000

19.251

19.251

19.251

19.252

55

01

42

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

20.000

19.251

19.251

19.25!

19.252

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.231.710

6.538.710

3.366.400

3.366.400

3.366.400

338.701

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6231.710

6.538.710

3.366.400

3.366.400

3.366.400

338.701

71

01

Active fixe

6.231.710

6.538.710

3 366.400

3.366.400

3.366.400

338 701

71

01

01

Construcții

6,231.710

6.538.710

3.366 400

3.366.400

3.366.400

23.970

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

314.731

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

48.570.060

51.007.330

12.939.449

12.939.449

12.939.449

6.746.411

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA.

800.000

2.207.800

1.742.854

1.742.854

1.742.854

1.742.854

01

CHELTUIELI CURENTE

800.000

2.207.800

1.742.854

1.742.854

1.742.854

1.742.854

51

TITLUL VI TR ANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

800.000

2.207.800

1.742.854

1.742.854

1.742.854

1.742.854

51

01

Transferuri curente

800.000

2.207.800

1.742.854

1.742.854

1.742.854

i.742.8’54

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

800.000

2.207.800

1.742.854

1.742.854

1.742.854

1.742.854

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

1.550.000

1.550.000

1.165.905

1.165.905

1.165.905

1.165.905

01

CHELTIJIELI CURENTE

1.550.000

1.550.000

1.165.905

1.165.905

1.165.905

1.165.905

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.550.000

1.550.000

1.165.905

1.165.905

1.165.905

1.165.905

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

1.550.000

1.550.000

1.165.905

1.165.905

1.165.905

1.165.905

8302

AGRICULTURA SILVICULTURA,

SI VANATOARE

1.850

1.850

1.834

1.834

1.834

17.063

. / —-*

< / c -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente' legale-

-> Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.850

1.850

1.834

1.834

1 834

17.063

71

TITLUL XHIACTTVE NEFINANCIARE

1.850

1.850

1.834

1.834

1.834

17.063

71

01

Active fixe

1.850

1.850

1.834

1.834

1.834

17.063

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

17.063

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

1.850

1.850

1.834

1.834

1.834

8402

TRANSPORTURI

46.218.210

47.247.680

10.028.856

10.028.856

10.028.856

3.820.589

01

CHELTUIELI CURENTE

22.504.740

23.211.450

2.876.253

2.876.253

2.876.253

2.876.253

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

2.000.000

2.606.710

2.343.234

2.343.234

2.343.234

2.343.234

20

01

Bunuri si servicii

10.000

10.000

6.778

6.778

6.778

6.778

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrct nere si funcționare

10.000

10.000

6.778

6.778

6.778

6 778

20

02

Reparatii curente

1.990.000

2.596.710

2.336.456

2 336.456

2 336.456

2.336.456

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

500.000

600.000

533.019

533.019

533.019

533.019

51

01

Transferuri curente

500.000

600.000

533.019

533.019

533.019

533.019

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

500.000

600.000

533.019

533.019

533.019

533.019

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

20.004.740

20.004.740

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

20.004.740

20.004.740

58

01

01

Finanțarea naționala

2.653.690

2.653.690

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

I7.35t.050

17.351.050

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.713.470

24.036.230

7.152.603

7.152.603

7.152.603

944.336

- ki-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

A

B

71

UILUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)


Credite de angajament

Credite bugetare

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

2

3

4

23.713.470

24.036.230

23.713.470

24.036.230

23.613.470

23.988.630

50.000

50,000

47.600


Pag. 29

Angajamente bugetare^

Angajamente

---. > ■

* legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

5

6

7

8=6-7

9

7.152.603

7.152.603

7.152.603

944.336

7.152.603

7.152.603

7.152.603

944.336

7.105.003

7.105.003

7.105.003

914.649

29.687

47.600

47.600

47.600


Conducatorul instituției,


Conducătorul compartimentului financiar-contabil


Sucaciu GheorgheLudu Danieiîntocmit: Bica Manuela Sef BirouJUDEȚ BRAȘOV

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.150/27.05.2021

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRl/ SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL-VENITURI              - ,

31.12.2020                                       -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări*

realizate ~~

Stingeri pe ---alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII»SUBVENTU

84.350.570

88.993.200

77.118.509

2296.205

74.822.304

73.919.493

17.760

3.181.256

0002

I. VENITURI CURENTE

40.908.070

42.185.550

33.228.948

2.290.717

30.938.231

30.033.852

13.840

3.181.256

2900

C. VENITURI NEFISCALE

40.908.070

42.185.550

33.228.948

2.290.717

30.938.231

30.033.852

13.840

3.181.256

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

69 110

69.110

39.085

18.838

20.247

27.890

11.195

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

69.110

69.110

39.085

18.838

20.247

27.890

11.195

05

Venituri din concesiuni si inchirieri

62.960

69.110

39.085

18.838

20.247

27.890

11.195

30

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de către instituțiile

publice

62.960

69.110

39.085

18.838

20.247

27.890

11.195

3010

50

Alte venituri din proprietate

6.150

3300

10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICE

40.838.960

42.116.440

33.189.863

2.271.879

30 917.984

30.005.962

2.645

3.181.256

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVJTAT1

40.735.750

41.816.660

32.968.290

2.271.879

30.696.411

29.784.389

2.645

3.181.256

3310

05

Taxe si alte venituri in invatamant

507.160

507.160

137.841

330

137.511

137.841

08

Venituri din prestări de servicii

1.618.370

1.618.370

935.553

350

935.203

935.203

350

14

Contribuția elevilor si studentilor

pentru internate, cămine si cantine

855.840

855.840

321.336

2.255

319081

318.384

2.255

697

3310

19

Venituri din serbări si spectacole școlare manifestări culturale, artistice si sportive

32.460

32.460

9.470

9.470

9.470

3310

21

Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

33.078.640

33.078.640

26.709.370

2.253.554

24.455.816

23.791.910

2.917.460

3310

30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile dc sanatate publica din ;ume alocate de la bugetul de stat

4.040.000

4.040.000

2.786.998

2.786.998

2.786.998

3310

50

Alte venituri din prestări de servicii

Pag. 2 -lei-

Capitol

Subcapitol

Pa-ra-graf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

nei at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

a

Drepturi constatate\ —                   *           s

7 z

A. ' •-r încasări /realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii ' ✓ precedenti

r \ din anuP

<>. curent___

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

si alte activitati

603.280

1.684.190

2.067.722

15.390

2.052.332

1.804.583

390

262.749

3610

DIVERSE VENITURI

78.210

78.210

50

Alte venituri

78.210

78.210

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

25.000

221.570

221.573

221.573

221.573

3710

01

Donatii si sponsorizări

25.000

221.570

221.573

221.573

221.573

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-210,000

-220.640

-15.152

-15.152

-15.152

3710

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

210.000

220.640

15.152

15.152

15.152

4100

10

IV SUBVENȚII

43.442.500

46.803.730

43.881.721

1.568

43.880.153

43.881.721

4210

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

199.480

199.446

1.568

197.878

199.446

70

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nermabursabilc (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

1.600

1.568

1.568

1.568

4210

81

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

197.880

197.878

197.878

197.878

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAU!

43.442.500

46.604.250

43.682.275

43.682.275

43.682.275

09

Subvenții pentru instituții publice

9.976.000

11.745.400

10.618.645

10 618.645

10.618.645

10

Subvenții din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

Pag. 3 —Ici-

Conducatorul instituției


Conducătorul comp fin contabil


Sucaciu Gheorghe

Intocmit-Bica Manuela Sef birou


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

nc-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

A'

-P -v X

\^In casari y realizate \x '

*

•Z Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii

precedenti

din anul y curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-4î-7

domeniul sanatatii

317.000

409.600

408.234

408.234

408.234

4310

14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital dtn domeniul sanatatii

584.000

578.998

578.998

578.998

4310

19

Subvenții pentru instituții publice

40 000

40.000

32.368

32.368

32.368

33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

33.109.500

33.825.250

32 044.030

32.044.030

32.044.030

4810

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

3.920

7.840

3.920

3 920

3.920

3.920

4810

01

01

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate

3.920

7.840

3.920

3.920

3.920

3.920

in anul curent

3.920

3.920

3.920

4810

01

02

Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori

3.920

3.920

3.920

3,920

JUDEȚ BRAȘOV


Anexa nr. 4 la H.C.L nr.150/27.05.2021

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL-CHELTUIELI

31.12.2020                                 ’ . r            -

Pag. 1       - Iei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Z.

Angajamente bugetare 7

Angajamente ,\ legale*

Plati / .ciectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

5010

6110

03

04

6510

03

01

02

04

01

02

50

6610

06

6610 06 01

6710

03

03

06

05

01

8010

8010 01

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Ordine publica

Politia comunitara

INVATAMANT

Invatamant preșcolar si primar

Invatamant preșcolar

Invatamant primar

Invatamant secundar

Invatamant secundar inferior

Invatamant secundar superior

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

SANATATE

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

Spitale generale

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Servicii culturale

Muzee

Casc de cultura

Servicii recreative si sportive

Sport

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

Acțiuni generale economice si comerciale

87.850.710

2.856.000

2.856.000

2.856.000

1.810.010

1.016360

699.910

316.450

701.200

122.660

578.540

92.450

73.563.950

73.563.950

73.563.950

8 152.750

4.629.170

3.544.670

1.084.500

3.523.580

3.523.580

800.000

800.000

92,493340

3.127.600

3.127.600

3.127.600

1.828.610

1.016.360

699.910

316 450

719,800

122.660

597.140

92.450

75.097.340

75.097.340

75.097.340

8.388.990

4.769.170

3.684.670

1.084 500

3.619.820

3.619.820

3382.800

3382.800

74,432351

3.082.373

3.082373

3.082373

776.378

535.558

275.492

260.066

204.571

58363

146.208

36.249

59.653.722

59.653.722

59.653.722

6.983.688

3.422295

2.636.757

785.538

3.561393

3.561.393

3.249.044

3249.044

74.432.551

3.082373

3.082.373

3.082.373

776378

535.558

275.492

260.066

204.571

58363

146208

36249

59.653.722

59.653.722

59.653.722

6.983.688

3.422295

2.636.757

785.538

3.561393

3.561393

3249.044

3.249.044

74.249.394

3.082373

3,082373

3.082.373

618.404

377.584

275.492

102.092

204.571

58.363

146.208

36.249

59.653.722

59.653.722

59.653.722

6.983.688

3 422.295

2.636.757

785.538

3.561393

3 561393

3.249.044

3.249.044

183.157

157.974

157.974

157.974

77.611.982

3.140.610

3.140.610

3.140.610

576 460

337.862

263.382

74.480

214.443

56.102

L58.341

24.155

62.412.032

62.412 032

62.412.032

7.221.899

3.567.072

2.801.040

766.032

3.654.827

3.654.827

3.594.656

3.594.656

Pag. 2

- Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

✓ -

Angajamet e \ *4 bugetare

'Angaj; mente

L, legale ♦

Plati

< ? efectuate

C /

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8>=6-7

9

8010     30

8410

50

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

TRANSPORTURI

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

800.000

668.000

668.000

3.282.800

768.000

768.000

3.249.044

687.346

687.346

3.249.044

687.346

687.346

3.249.044

662.163

662.163

25.183

25.183

3.594.656

666.325

666.325

JUDEȚ BRAȘOV

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

-      1

■ A’ngajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

DC-

Denumire indicator

inițiale

definitive

inițiale

Angajamente

Plati

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

bugetare

legale

- — efectuate

/ de plătit

efective

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

87.850,710

92.493.340

74.432.551

74.432.551

74.249.394

183,157

77.611.982

01

CHELTUIELI CURENTE

85 044.340

89.608.010

74.533.074

74.533.074

74.349.917

183.157

76.652.057

10

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

56.982,470

59.487.220

54.580.278

54.580278

54.397.121

183.157

54.654.631

10

01

Cheltuieli salariate in bani

53.428.060

55.976.860

52.838,205

52.838205

52.658.942

179.263

52.909.958

10

01

01

Salarii de baza

36.731.030

38.312.160

36.893.680

36.893.680

36.871.887

21.793

36.864 898

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

6587.250

6.512.280

5.487 409

5.487.409

5.487.409

5.710.497

10

01

06

Alte sporuri

3.854.950

4.406.510

4.213.333

4.213.333

4.212.368

965

4.202.433

10

01

11

Fond aferent platii cu ora

3.167.570

3.367,570

3.122.671

3.122.671

2.967.580

155.091

2.920.074

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

500

10

01

17

Indemnizații de hrana

2.138.720

2.177.720

1.956.314

1.956.314

1.954.900

1.414

1.973,972

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

948.040

1.200.620

1.164.798

1.164.798

1.164,798

1.238.084

10

02

Cheltuieli salariate in natura

2.270.650

2,154.850

459.517

459.517

459517

461.132

10

02

02

Norme de hrana

411.500

459.700

459.517

459517

459.517

461.132

10

02

06

Vouchcre de vacanta

1.859 150

1.695.150

10

03

Contribuții

1.283.760

1355510

1.282.556

1.282.556

1.278.662

3.894

1.283.541

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

93.000

113.000

101.602

101.602

101.602

100.773

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.189.890

1.241.640

1.180.087

1.180 087

1,176.193

3.894

1.182.768

10

03

08

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

870

870

867

867

867

20

TITLUL n BUNURI SI SER’. ICII

27.873.870

29.976.790

19.892.534

19.892534

19.892.534

21.939.710

20

01

Bunuri si servicii

8.259.240

11.176.670

8.755.387

8.755.387

8,755.387

9.586.009

20

01

01

Furnituri de birou

163.150

164.150

93.248

93.248

93.248

93.370

20

01

02

Materiale pentru curățenie

188.690

314.690

150.554

150.554

150.554

190.175Pag- 4


- lei-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii jucat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.972.860

3.845.260

3.250.163

3.250.163

3.250.163

3.518.880

20

01

04

Apa, canal si salubritate

689.820

537.980

314.875

314.875

314.875

242.291

20

01

05

Carburanți si iubrifianti

736.000

288.000

213.147

213.147

213.147

214.713

20

01

06

Piese de schimb

39.000

57.000

33.443

33.443

33.443

40.462

20

01

07

Transport

189.000

186.000

78.152

78.152

78.152

73.380

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

100.790

112.970

96.353

96.353

96.353

92.069

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

3.341.240

4.247.150

3.614.542

3.614.542

3.614.542

4.081.405

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

838.690

1.423.470

910.910

910.910

910.910

1.039.264

20

02

Reparatii curente

274.000

274.000

83.415

83.415

83.415

102.199

20

03

Hrana

1.886.550

1.716.550

757.775

757.775

757.775

796.651

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.886.550

1 716.550

757.775

757.775

757.775

796.651

20

04

Medicamente si materiale sanitare

12.932.750

13.329.970

8.052.579

8.052.579

8.052.579

9.575.667

20

04

01

Medicamente

4.088.830

3.315.530

2.239.892

2.239.892

2.239.892

2.843.615

20

04

02

Materiale sanitare

4.283.920

5.919.420

3.913.325

3.913.325

3 913.325

4.218.282

20

04

03

Reactivi

4.060.000

3.230.000

1.579.629

1.579.629

1.579.629

1.966.639

20

04

04

Dezinfectând

500.000

865.020

319.733

319.733

319.733

547.131

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

807.050

804.910

429.916

429.916

429.916

104.352

20

05

01

Uniforme si echipament

8.000

6.000

5.614

5.614

5.614

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

57.800

57.800

31.676

31.676

31.676

14.321

20

05

30

Alte obiecte de inventar

741.250

741.110

392.626

392.626

392.626

90.031

20

06

Deplasări, detasari, transferări

54.280

55 280

10.810

10.810

10.810

11.117

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

34.280

35.280

10.810

10.810

10.810

11.117

20

06

02

Deplasări in străinătate

20.000

20.000


Pag. 5


- lei-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare * "A

.Angajamente r legale

C X Plati efectuate

z

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

09

Materiale de laborator

305.000

305.000

149.171

149.171

149.171

190.621

20

11

Cârti, publicatii si materiale

documentare

8.500

8.500

1.456

1.456

1.456

20

12

Consultanta si expertiza

5.000

5,000

20

13

Pregătire profesionala

34 000

21.200

3.050

3.050

3.050

3.050

20

14

Protecția muncii

1.000

9.500

6.388

6.388

6.388

6.388

20

16

Studii si cercetări

2.000

2.000

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5.000

20

30

Alte cheltuieli

3.299.500

2.268.210

1.642.587

1.642.587

1.642.587

1.563.656

20

30

01

Reclama si publicitate

10.000

16.510

3.201

3.201

3.201

3.200

20

30

02

Protocol si reprezentare

2.000

2.000

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

15.000

15.000

14.656

14.656

14.656

14.656

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.272.500

2.234.700

1.624.730

1.624.730

1.624.730

1.545.800

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

188.000

144.000

60.262

60.262

60.262

57.716

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

188.000

144.000

60.262

60.262

60.262

57.716

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.052.610

3.652.770

666.933

666.933

666.933

959.925

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.052 610

3.652.770

666.933

666.933

666.933

959.925

71

01

Active fixe

3.052.610

3.652.770

666.933

666.933

666.933

959.925

71

01

01

Construcții

481.900

287 420

25.829

25 829

25.829

2248

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

2.352.630

3.138.630

623.366

623.366

623.366

821.472

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

nc-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente,

•• x.

t" - Iegalex

V*1    /

___

Ar

' ; Plati

, * efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

active corporale

218.080

226.720

17.738

17.738

17.738

133.480

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii

capitale)

2.725

84

PLAI! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-246.240

-767.440

-767.456

-767.456

-767.456

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-246,240

-767.440

-767.456

-767.456

-767.456

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-246.240

-767.440

-767.456

-767.456

-767.456

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-246.240

-767.440

-767.456

-76