Hotărârea nr. 15/2021

HOTARAREA nr.15 din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus+ Acţiunea-cheie 2 - Parteneriate strategice pentru educaţia adulţilor, inclusiv aprobarea proiectului şi

ROMAN IA o âa.


JUDEȚUL BRAȘOV /'

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAf

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax? 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-facafas.ro


HOTĂRÂREA nr.15 din data de 28 ianuarie 2021

-privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus-i- Acțiunea-cheie 2 - Parteneriate strategice pentru educația adulților, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul

„Commoning Europe” - 2020-1-IT02-KA204-079512

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 183 din 05.01.2021 al Broului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 183/1 din 05.01.2021 prin care se propune aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus-i- Acțiunea-cheie 2 - Parteneriate strategice pentru educația adulților, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Commoning Europe” - 2020-1-IT02-KA204-079512,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul „Commoning Europe” -2020-1-IT02-KA204-079512,

Luând în considerare Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 72/04.01.2021 încheiat între Biblioteca di Pace în calitate de coordonator și Municipiul Făgăraș pentru implementarea proiectului „Commoning Europe”,

Având în vedere ca perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni începând cu data de 01.09.2020,

Ținând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice, modificata si actualizata, precum si de Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; art. 36, alin. 2. lit. e), alin. 7, lit. a, art. 39, alin. 1, din Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice - republicata;

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. „a” și „e”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Aprobă ca oportună și necesară participarea Municipiului Făgăraș în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea-cheie 2 - Parteneriate strategice pentru educația adulților, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Commoning Europe” - 2020-1-IT02-KA204-079512.

ART 2. Aprobă valoarea totală a proiectului „Commoning Europe” în cuantum de 15.552,00 EURO - reprezentând finanțarea nerambursabilă aferentă activităților derulate de Municipiul Făgăraș.

ART 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Commoning Europe” se vor asigura din bugetul local.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

ART. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție- 18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Biroul implementare proiecte de finanțare, relații intemațiomale

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.


/

ErasTsW W - -

\ //^'JLmUNIGIPIUL FAGARAȘ

, 'X 4 x',     ! Nr. 72/04.01.2021

Programul Erasmus+ 2014-2020

Acțiunea-cheie 2 - Parteneriate strategice pentru educația adulților

Contract nr. (2020-1-IT02-KA204-079512)

MODEL DE CONTRACT ÎNTRE COORDONATOR ȘI ORGANIZAȚIA PARTENERĂ

Intre Coordonator și fiecare organizație parteneră ar trebui să fie semnat un contract înainte de începerea activităților parteneriatului așa cum este descris în prezentul contract; acesta se anexează la Contractul cu nr. 2020-1-IT02-KA204-079512. Prezentul contract, întocmit în cadrul Programului Erasmus+ (Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului Erasmus +), reglementează relațiile dintre:

BIBLIOTECA DI PACE

organizație neguvemamentală/asociație

Strada Palazzuolo 69, 50123 Florența, Italia

CUI: 94055250487

denumită în continuare "Coordonatorul", reprezentată de Calogero BELLAVIA, Președinte, pe de o parte și

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

autoritate publică locală

Republicii nr. 3, 505200 Făgăraș, România

CUI: 4384419

denumit în continuare „partenerul", reprezentat de Gheorghe SUCACIU, primarul municipiului MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ pe de altă parte,

Care au convenit după cum urmează:

Articolul 1/Obiectul contractului

 • 1. Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a programului Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, Coordonatorul și organizația parteneră se angajează să realizeze activitățile care fac obiectul prezentului contract.

Activitățile se încadrează în prevederile Contractului nr. 2019-1-TR01-KA204-077109 încheiat între Coordonator și Agenția Națională.

Subvenția maximă a Comunității la cheltuielile suportate de către membrii Parteneriatului care participă la program este de 109.294,00 EUR. Contribuția financiară finală (20% din valoarea totala a grantului) va depinde de evaluarea calității rezultatelor proiectului nr. 2020-1-IT02-KA204-079512 în conformitate cu normele stabilite la nivel comunitar, în special în Anexa III -Reguli financiare și norme contractuale, dar nu trebuie în nici un caz, să genereze profit.

 • 2. Prezentul contract reglementează relațiile dintre părți, precum și drepturile și obligațiile acestora în ceea ce privește participarea acestora la proiectul nr. 2020-1-IT02-KA204-079512 în cadrul Contractului nr. 2020-1-IT02-KA204-079512 încheiat între Agenția Națională și Coordonator.

 • 3. Obiectul prezentului contract îl reprezintă proiectul “Commoning Europe” nr. 2020-1-IT02-KA204-079512 (Anexa A) și programul de lucru aferent (Anexa B), care fac parte integrantă din prezentul contract și pe care fiecare parte declară că le-a citit și aprobat.

Articolul 2/Durata

 • 1. Proiectul menționat Ia Articolul 1 are o durată de 24 de luni. Acesta începe la 01/09/2020 și se încheie la 31/08/2022.

 • 2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ultima dintre cele două părți semnatare și se încheie în momentul plății soldului contractului, după cum se menționează la articolul 7.1.

 • 3. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor începe pe 01/09/2020 și se încheie pe 31/08/2022.

 • 4. Data finală de raportare va fi 31/10/2022, Coordonatorul putând cere'Partenerului orice documente sau informații suplimentare pentru a raporta la AN' și a primi tranșa finală a proiectului. Partenerul se angajează să răspundă și să trimită documentele solicitate.

I

Articolul 3/Obligațiile coordonatorului                      ■ \              /

Coordonatorul se angajează:

 • 1. să ia toate măsurile necesare pentru a se pregăti, pentru a realiza și pentru a gestiona corect programul de lucru stabilit în prezentul contract și în anexele sale, în conformitate cu obiectivele proiectului “Commoning Europe”, astfel cum este prevăzut în Contractul încheiat între Agenția Națională și Coordonator;

 • 2. să trimită Partenerului o copie a Contractului nr. 2020-1-IT02-KA204-079512 și a anexelor sale (Anexa C) încheiat cu Agenția Națională (în acest contract vom face referire la contract si inclusiv la anexele acestuia după cum se poate observa in Anexa C), a Regulilor financiare și a normelor contractuale, a diverselor rapoarte și a oricărui alt document oficial privind proiectul;

 • 3. să informeze și să pună la dispoziția partenerului orice modificare adusă Contractului nr. 2020-1-IT02-KA204-079512 încheiat cu Agenția Națională;

 • 4. să definească, în colaborare cu partenerul rolul și drepturile și obligațiile celor două părți, inclusiv cele privind atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală;

 • 5. să respecte toate prevederile Contractului nr. 2020-1-IT02-KA204-079512 care reglementează raporturile dintre Coordonator și Beneficiari și Agenția Națională.

 • 6. să notifice fiecare dintre ceilalți Co-benefîciari în legătură cu orice întârziere în implementarea proiectului sau cu orice eveniment care ar putea avea impact asupra Proiectului

 • 7. să informeze Co-beneficiarii în legătură cu comunicările relevante pe care le primește de la terți în legătură cu proiectul;

 • 8. să asigure acuratețea oricărei informații sau oricăror materiale pe care le furnizează fiecăruia dintre ceilalți Co-beneficiari și să corecteze cu promptitudine orice eroare care ar putea apărea în acestea în legătură cu care este notificat. Destinatarul va fi responsabil pentru modul în care utilizează respectivele informații și materiale.

 • 9. să nu utilizeze cu bună știință niciun drept de proprietate al unei terțe părți pentru care respectiva Parte nu a dobândit dreptul și/sau licențele de utilizare;

Articolul 4/ Obligațiile organizației partenere

Partenerul se angajează:

 • 1. să ia toate măsurile necesare pentru a se pregăti, pentru a realiza și pentru a gestiona corect programul de lucru stabilit în prezentul contract și în anexele sale, în conformitate cu obiectivele proiectului “Commoning Europe” astfel cum este prevăzut în Contractul nr. 2020-1-IT02-KA204-079512 încheiat între Agenția Națională și Coordonator;

 • 2. să respecte toate prevederile Contractului nr. 2020-1-IT02-KA204-079512 care reglementează raporturile dintre Coordonator și Agenția Națională;

 • 3. să notifice Coordonatorul și pe fiecare dintre ceilalți Co-beneficiari în legătură/ cu orice întârziere în implementarea proiectului sau cu orice eveniment care ,ar putea avea impact asupra

Proiectului;

 • 4. să informeze Coordonatorul în legătură cu comunicările relevante pc. car£'Jg/prim^ la terți în legătură cu proiectul;

 • 5. să asigure acuratețea oricărei informații sau oricăror materiale pe care le furnizează Coordonatorului și fiecăruia dintre ceilalți Co-beneficiari și să corecteze cu promptitudine orice eroare care ar putea apărea în acestea în legătură cu care este notificat. Destinatarul va fi responsabil pentru modul în care utilizează respectivele informații și materiale.

 • 6. să nu utilizeze cu bună știință niciun drept de proprietate al unei terțe părți pentru care respectiva Parte nu a dobândit dreptul și/sau licențele de utilizare;

 • 7. să comunice Coordonatorului orice informație sau document solicitat de acesta din urmă, care este necesar pentru managementul proiectului;

 • 8. să își asume responsabilitatea pentru toate informațiile comunicate Coordonatorului, inclusiv pentru cele cu privire la costurile declarate și, după caz, cheltuielile neeligibile;

 • 9. să definească, în colaborare cu Coordonatorul rolul și drepturile și obligațiile celor două părți, inclusiv cele privind atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală.

Articolul 5/Finanțarea proiectului

 • 1. Finanțarea comunitară pentru Partener este de maxim 15.552 EURO.

 • 2. La prezentul contract sunt atașate alocările bugetare definite în planul proiectului (Anexa D).

Articolul 6/Plăți

 • 1. Coordonatorul se angajează să efectueze plățile privitoare la obiectul prezentului contract organizației partenere în conformitate cu îndeplinirea sarcinilor și în conformitate cu următorul program:

  Tranșa 1 - Ianuarie 2021

  Tranșa 2 - Aprilie 2021

  Tranșa 3 - Iunie 2021

  Tranșa 4 - Noiembrie 2021

  Tranșa 5 - Ianuarie 2022

  Tranșa finală <20%


  4.800 EURO


în funcție de numărul mobilităților în funcție de numărul mobilităților în funcție de numărul mobilităților în funcție de numărul mobilităților

în funcție de numărul mobilităților și de evaluarea raportului final de către AN

 • 2. Toate plățile sunt considerate avansuri în așteptarea aprobării explicite din partea Agenției Naționale în ceea ce privește raportul final, declarația de costuri aferente acestuia precum și calitatea rezultatelor proiectului.

Articolul 7/Cont bancar

Numele băncii: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE Agenția'Făgăraș

Adresa băncii: Făgăraș, 505200, Bulevardul Unirii, bl. 2 B 1                  .

Numele contului: MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ              \ \\ Y

Titularul contului: MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

IBAN: RO28BRDE080SV84147840800                        ’ ‘ '• .

BIC/ SWIFT: BRDEROBU

Articolul 8/Raportări și sarcini administrative

 • 1. Partenerul va furniza Coordonatorului orice informații și documente necesare pentru pregătirea raportului intermediar și final și, după caz, cu copii ale tuturor documentelor justificative necesare completate și semnate de reprezentantul legal în termenul stabilit de coordonator.

 • 2. Atunci când participă la o întâlnire internațională sau la o instruire, Co-Beneficiarul se va asigura în prealabil:

 • • că numărul și profilul participanților sunt adecvate;

 • • că un rezumat completat cu datele personale, semnat de toți pârtieipanții, este împărtășit cu Coordonatorul și cu ceilalți Co-beneficiari.

 • 3. Atunci când găzduiește o întâlnire internațională sau o instruire, Co-Beneficiarul se angajează să trimită următoarele documente și materiale Coordonatorului în termen de o lună de la data încheierii fiecărei activități:

 • • Profilul și rolul facilitatorului întâlnirii (dacă va exista) și / sau a formatorului responsabil pentru instruire și coordonare;

 • • O agendă a instruirii sau o agendă a întâlnirii cu detaliile logistice;

 • • Un raport narativ cu activitățile realizate și rezultatele obținute;

 • • Evaluarea sumativă a participanților la eveniment și descrierea metodei utilizate pentru evaluarea acestuia;

 • • Certificate de participare în original și copie;

 • • Lista originală a participanților, semnată de toți participanții;

 • • Lista completată în format Excel cu detaliile participanților (nume, prenume, e-mail etc.)

 • 4. în ceea ce privește elaborarea rezultatelor:

 • • Rapoarte trimestriale de progres scrise cu privire la activitățile realizate (va fi furnizat un format al unui „Jurnal al activității”);

 • • Justificarea activităților de diseminare (poze, broșură, rezumate, postere web, etc);

 • • Rezultatul în termenul convenit în programul de lucru.

Articolul 9/ Monitorizarea și supravegherea

 • 1. Partenerul va furniza fără întârziere Coordonatorului orice fel de informații pe care acesta din urmă i le-ar putea solicita cu privire la realizarea programului de lucru care face obiectul prezentului contract. în special, „Jurnalele” menționate în articolul 8 referitoare la rezultate vor fi importante pentru respectarea prezentului angajament.         z *       ""\ '1 \

 • 2. Partenerul va pune la dispoziția Coordonatorului orice document care să permită acestuia să verifice dacă programul de lucru menționat mai sus este sau a fost realizat. > // /£ /

Articolul 10/ Drepturi privitoare la proprietatea intelectuală              1 '

 • 1. Coordonatorul și fiecare dintre ceilalți Co-beneficiari recunosc faptul că programul Erasmus+ promovează liberul acces la toate materialele produse prin proiectele sale, iar în cadrul proiectului „Commoning Europe” s-a optat pentru gratuitate pentru fiecare rezultat produs.

 • 2. în cazul în care diseminarea cunoștințelor nu afectează în mod negativ protecția sau utilizarea acestora și nu este supusă unor interese legitime, Coordonatorul și Co-beneficiarii vor asigura diseminarea în continuare a propriilor cunoștințe, conform prevederilor prezentului Contract și Ghidului programului Erasmus+.

Articolul 11/ Răspunderea

 • 1. Fiecare parte contractantă va elibera celelelte părți de orice răspundere civilă pentru daune care ar putea rezulta din executarea prezentului Contract, suferite de partea înseși sau de către personalul acesteia, în măsura în care aceste daune nu se datorează neglijenței grave sau intenționate a celorlalte părți sau a personalului acestora.

 • 2. Partenerul va proteja Agenția Națională, Coordonatorul și personalul acestora împotriva oricărei acțiuni privitoare la daune suferite de terți, inclusiv de personalul proiectului, ca urmare a derulării prezentului contract, în măsura în care aceste daune nu sunt datorate neglijenței grave sau intenționate a Agenției Naționale, a Coordonatorului sau personalului acestora.

Articolul 12/Rezilierea contractului

 • 1. Prezentul Contract expiră automat odată cu îndeplinirea sau încheierea proiectului și îndeplinirea completă a tuturor obligațiilor părților în temeiul Contractului de finanțare și/sau al prezentului Contract, în conformitate cu datele prezentate anterior în articole.

 • 2. Coordonatorul poate rezilia contractul dacă Partenerul îndeplinește necorespunzător sau nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile contractuale, în măsura în care acest lucru nu se datorează forței majore, după notificarea Partenerului, prin scrisoare recomandată sau poștă electronică certificată dacă aceasta nu va produce nicio schimbare timp de o lună.

 • 3. Partenerul va notifica imediat Coordonatorul, fumizându-i toate informațiile relevante, cu privire la orice eveniment care ar putea prejudicia executarea prezentului contract.

Articolul 13/ Legea aplicabilă

a                                                                                                       I           TA                        \

1. In lipsa unei soluționări pe cale amiabilă instanța din Florența va avea competență exclusivă de a se pronunța cu privire la orice neînțelegere între părțile contractante în ceea cecpriVește acest

contract.

Articolul 14/ Modificarea contractului

Modificările prezentului contract se vor efectua numai prin Act adițional semnat de ambele părți, în două exemplare la Florența.

Pentru Coordonator, BIBLIOTECA DI PACE Calogero Francesco BELLAVIA

Pentru Partner,


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Gheorghe SUCACIU