Hotărârea nr. 149/2021

HOTĂRÂREA NR.149 din data de 27 mai 2021 - privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Braşov asupra imobilului teren în suprafaţă de 25.000 mp, situat administrativ în Municipiul Făgăraş identic cu cel înscris în CF nr. 103766 Făgă

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL F^GARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: .0040 268 2'3 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.149 din data de 27 mai 2021 ''''

- privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren în suprafață de 25.000 mp, situat administrativ în Municipiul Făgăraș identic cu cel înscris în CF nr. 103766 Făgăraș, nr. cadastral 103766, CF 104003 Făgăraș, nr. cadastral 104033 și CF 103999 Făgăraș nr. cadastral 103999 , constituit în baza HCL nr. 13/30.01.2014, revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren pentru obiectivul „închidere depozit neconform”, „Stație de Transfer” și „Stație de Sortare” în municipiul Făgăraș aferent proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Brașov”, constituit în baza HCL nr.93/30.05.2011 precum și revocarea HCL nr.79/30.04.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 36866/13.05.2021, raportul Serviciului de utilități publice nr. 36866/1 /13.05.2021 se supune spre analiză ,verificare și aprobare revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren în suprafață de 25.000 mp, situat administrativ în Municipiul Făgăraș identic cu cel înscris în CF nr. 103766 Făgăraș, nr. cadastral 103766, CF 104003 Făgăraș, nr. cadastral 104033 și CF 103999 Făgăraș nr. cadastral 103999, acordat în baza HCL nr. 13/30.01.2014, revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren pentru obiectivul "închidere depozit neconform”, „Stație de Transfer” și ”Stație de Sortare’’ în municipiul Făgăraș aferent proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Brașov”, constituit în baza HCL nr.93/30.05.2011 precum și revocarea HCL nr.79/30.04.2013,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de prevederile HCL nr. 93/30.05.2011 privind darea în administrarea Consiliului Județean Brașov a terenului pentru obiectivul "închidere depozit neconform”, ”Stație de Transfer” și ”Stație de Sortare” în municipiul Făgăraș aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Brașov”, de prevederile HCL nr.79/30.04.2013 privind stabilirea amplasamentului pentru Stația de Transfer și Stația de Sortare în municipiul Făgăraș din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Brașov, precum și de faptul că potrivit art. 2 din HCL nr. 13/30.01.2014 destinația bunurilor date în administrare Consiliul Județean Brașov a fost exclusiv pentru realizarea Obiectivului de investiții „Stație de Sortare și Stație de tratare mecano-biologică-Zona Făgăraș din cadrul programului Operațional Sectorial Axa prioritară 2”, Decizia Curții Constituționale nr.1/2014 asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice central, precum și a unor măsuri dereformă privind administrația public,

Din următoarele link-uri oficiale: http: / /old.fonduri-ue.ro/documente-programare/csnr. http: //webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oC DXiiQblMJ:old.fonduri-

ue.ro/res/filepicker users/cd25a5Q7fd

62/Documente Suport/Studii/4 Studii Mediu/2 Prezentare regula n%2Bq n%2B2,pdf+ &cd=2&hl=ro&ct=clnk&gl=ro reiese faptul că Programul Operațional Sectorial de Mediu- Axa prioritară 2 - "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitare siturilor istorice contaminate”, s-a derulat până în decembrie 2017 precum și faptul proiectul nu a primit finațare și deci nu a fost implementat zona devenind atractivă pentru alte oportunități de dezvoltare publică. în consecință nu mai sunt respectate afectațiunile de uz și interes public și nici destinația avută în vedere la data constituirii dreptului/lor,

Astfel, pentru gestionarea eficientă a domeniului public al Municipiului Făgăraș se impune revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren în suprafață de 25.000 mp, situat administrativ în Municipiul Făgăraș identic cu cel înscris în CF nr. 103766 Făgăraș, nr. cadastral 103766, CF 104003 Făgăraș, nr. cadastral 104033 și CF 103999 Făgăraș nr. cadastral 103999, constituit în baza HCL nr. 13/30.01.2014, revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren pentru obiectivul „închidere depozit neconform”, „Stație de Transfer” și „Stație de Sortare” în Municipiul Făgăraș aferent proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Brașov”, constituit în baza HCL nr.93/30.05.2011 precum și revocarea HCL 79/30.04.2013,

Luând în considerare art.869 teza a Il-a din Codul Civil, art. 108 lit.a), art.139 alin.3 lit.g), art. 285, art. 298 lit. b) și c), art. 300 alin.i lit.a),b), e) art.3Oidin OUG 57/2019, HCL nr. 111/2019 privind modificarea și completarea art.i din HCL 132/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș”, HCL nr. 112/2019 privind modificarea și completarea art. 2 și 3 din HCL nr. 131/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiâii „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș”,

In temeiul art. 129, alin (2), lit. g), art. 139 alin. (3) lit. g) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. - Se constată încetarea de drept a efectelor HCL nr. 13/30.01.2014 privind aprobarea dării în administrare Consiliului Județean Brașov a unor terenuri pentru construcția -extinderea obiectivului de investiții „Stație de Sortare și Stație de tratare mecano-biologică-Zona Făgăraș, întrucât proiectul nu a fost implementat prin obținerea finanțării pe „Programul Operațional Sectorial de Mediu- Axa prioritară 2”-exercițiu financiar închis.

Art.2.-, Bunurile descrise în suprafață de 25.000 mp identic cu cel înscris în CF nr. 103766 Făgăraș nr. cadastral 103766, în suprafață de 1298 mp identic cu cel înscris în CF nr. 103999 nr. cadastral 103999, precum și cel în suprafață de 420 mp identic cu cel înscris în CF 104003 Făgăraș, nr. cadastral 104033, situate administrativ în Municipiul Făgăraș revin în patrimoniul public al Municipiului Făgăraș.

Art.3. - Se aprobă radierea înscrierii în CF nr. 103766 Făgăraș, în CF nr. 103999 Și în CF 104003 Făgăraș din sistemul integrat de cadastru și carte funciară a dreptului real de administrare al Consiliul Județean Brașov începând cu data prezentei.

Art.4. - Se constată încetarea de drept a efectelor HCL nr.93/30.05.2011 privind darea în administrarea Consiliului Județean Brașov a terenului pentru obiectivul închidere depozit neconform, Stație de transfer și Stație de sortare în municipiul Făgăraș aferent proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Brașov

Art.5. - Se constată încetarea de drept a efectelor HCL nr.79/30.04.2013 privind stabilirea amplasamentului pentru Stația de transfer și Stația de sortare în municipiul Făgăraș din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Brașov

Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Direcția Buget-Finanțe, Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras.

Art.7. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitatii controlului cuAprivire la legalitate, precum și Consiliului Județean Brașov.                                       /            ' - > *

/+ / C?


h >          CONTRASEMNEAZĂ), s-x

■ v                 Secretar general, A /

LAURA ELENAfclUNCA !

a

Hotărârea s-a adoptat cu 12 voturi pentru, 2 împotrivă și 4 abțineri.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Serviciul de Utilități Publice

lex. Consiliului Județean Brașov

lex. Arhitect Șef

îex.Directia Buget-Finanțe

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod: F-50


ROMÂNIA


tsonoo


JUDEȚUL BRAȘOV           J»i

g CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ A


• Strada Republicii, Nu 3, 505200, Tel:0040 268 211 313, Fax;0040 268'213 02

Web* wwvzpnm^tia4agarăș.ro, Email: secretariat@pnmaria-fa^ătâs;fq$jj

HOTĂRÂREA HR. 13 dhi data de 30.01.2014

privind aprobarea darii in administrare Consiliului Județean Brașov Munpr terenuri pentru construcția - extinderea obiectivului de investii „Stație de Sortare și Stație de tratare mecano-biologică- zona Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinara ,

| Având în vedere raportul de specialitate nr. 1433/22.01.2014 al Secretarului Municipiului Făgăraș, prin care se darea in administrare Consiliului Județean Brașov a terenului pentru » construcția - extinderea obiectivului de investii „Stație de Sortare și Stație de tratare mecano-bjpiogică- zona Făgăraș din cadrul programului Opera» onal Sectorial Mediu- Axa prioritară 2”, ca

i fiind cel identic cu cel înscris C.F. nr. 103766-Făgăraș nr, cadastral 103766 ,CF 104003-Fagaras ; nr.cadastral 104003 si CF 103999 -Fagaras nr. cadastral 103999

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, ’ sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de studii, prognoze ajonomico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului și al • Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea

Cpturor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, al Comisiei de organizare si voltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului Înconjurător, conservarea (onumentelor istorice si de arhitectura, al Comisiei pentru servicii publice , pentru comerț si țrlcultura si al Comisiei de turism, reiatii externe si integrare europeana,

Analizând soloftarea nr. 749/20.01.2014 înregistrata la noi.sub nr. 1433/22,01.2013 privind 'rea in administrare a întregului amplasament pentru „Stație de Sortare și Stație de tratare ecano-biologică- zona Făgăraș din cadrul programului Operațional Sectorial Mediu- Axa ioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor si reabilitare sitarilor ^rîce contaminate”,

Văzând prevederile art. 36 al. 2 lit. c, alin. 5 lit, b, art. 45 alin. 3, art. 115 alin 1 lit. b din <^nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

*

ț . F Artl. Se aprobă darea in administrare Consiliului Județean Brașov a unor terenuri -fentru construcția - extinderea obiectivului de investii „Stație de Sortare și Stație de tratare

:, "pecano-b io logică- zona Făgăraș din cadrul programului Operațional Sectorial Mediu- Axa ^^itară 2”$ ca fiind cel identic cu cel înscris C.F. nr. 103766,-Făgăraș nr, cadastral 103766 ,CF 'X^3’fagaras nr.cadastral 10400^51 CF 103999 -Fagaras nr. cadastral 103999, conform planului i             anexa 1 parte integranta din prezenta hotarare

r/ , >


.. Acrise la art 1 se afla in domeniul public al Mu, A , 4 se atesta ca terenurile d«r      obiectivului de mvesntu Stație de s

* “w **- ■

Art 3 CU punerea'în aplicare și ducerea la îndeplinire a prezentei hoți împuternicite Primarul municipiului Făgăraș prm Biroul Protecte, Achizttn, Investiții.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA JUDELE MICHAELA OLGA


contrasemnează SECRETARPrezenta hotarare s-a adoptat cu un nr. de 18 vo®rj pentru-

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Prefectură

I ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex Biroul Proiecte Achiziții Investiții

1 ex Consiliul Județean

1 ex Afișare

1 ex. Dosarul de ședință

1 ex. Colecție

Cod F 50
ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVPRIMĂRI AMU NICI, PIULUIFĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0268 - 211313, Fax: 0268 - 213020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


CĂTRE,


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


în atenția d-lui Vicepreședinte Mihai PascuNr. 15753/08.07.2014


Ref: Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov

Având în vedere adresa dvs nr. 7197/26.06.2014 înregistrată la noi sub nr. 15753/30,06.2014 privind Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov, vă transmitem alăturat următoarele documente având categoria intravilan :

 • - extras CF nr. 103766 Fagaras suprafața 25000 mp.

 • - extras CF nr. 104003 Fagaras suprafața de 420 mp.EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

AHCEl, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

A. Partea I. (Foaie de avere)


Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observatii / Referințe

18962 J 03.10.2013

Act normativ nr. 972, din 24.09.2002, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI, Anexa nr.4 -Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Făgăraș; act administrativ nr. 162/30-09-2013 emis de C.L.FAGARAS; act administrativ nr.22554/1 din 30.09.2013 emis de Primăria mun. Făgăraș; act administrativ nr.22554/30.09.2013 emis de Primăria mun. Făgăraș; documentație cadastrală

B3

Intabuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al         |

1 | MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF: 4384419, DOMENIUL PUBLIC

-

3482 / 14.02.2014

Act administrativ nr. 13, din 30.01.2014, emis de MUNICIPIUL FAGARAS

84

Intabuiare, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        1

1 | CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

-TEREN intravilan

Adresa: Fagaras

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

104003

Din acte: 420;

Măsurată: 420

-

Anexa Nr. 1 la Partea I


TEREN intravilan

Adresa: FagarasDate referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. ropografit

Observatii / Referințe

1

drum

DA

Din acte:420; Masurata:420

29

1199/3/2

3224/ 2/ 1/3/2

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment *'* (m)

1

2

14,4

2

3

34,1

3

4

10,0

4

1

35,1


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite ia 10 centimetri.

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumuiate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri. Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara origina păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul publi iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 300 RON, Ordin de plata OCPI nr. OP1257/08-07-2014, pentru serviciul c publicitate imobiliară cu codul nr. 242,

Data soluționării,              Asistent-registrator,                             Referent,

08/07/2014


DOINA IVAN

Data eliberării, _/__/___

(parafa șl semnătura)/ K?

ZANCB1

ni <; A o A S 1 « r ți ri>l,lț.țWHț


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. ce re re

341

Ziua

14

Luna

02

Anul

201


A. Partea I, (Foaie de avere)

TEREN intravilan

Adresa: Fagaras

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

103999

Din acte: 1298;

Masurata: 1298

-

B. Partea ÎI. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observatii / Referințe

19870 / 16.10.2013

Act administrativ nr. 159, din 30.09.2013, emis de primăria fagaras

B3 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al       |       B4

1 | MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ-DOMENIU PUBLIC, CIF: 4384419

-

3480 / 14.02.2014

Act administrativ nr. 13, din 30.01.2014, emis de MUNICIPIUL FAGARAS

B4 Intabulare, drept de ADMINISTRARE, in favoarea:

Al        |

1 | CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

-

C, Partea III. (Foaie de sarcini)


(înscrieri privitoare la sarcini

Observatii / Referințe

| NU SUNT

Anexa Nr. 1 !a Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Fagaras


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observatii / Referințe

103999

1298

-

Date referitoare ia teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra viian

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Fopografic

Observatii / Referințe

1

pășune

DA

Din acte:-; hașura ta:1291

1

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in pian.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segmentl” (m)

1

2

7,0

2

3

64,3

3

4

0,4

4

5

3,0

5

6

110,0

6

7

7,0

7

8

120,7

8

1

71,3


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite Ia 10 centimetri.

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

ĂÎ^CPT Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan

Adresa: Fagaras ________________________________

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

103766

Din acte: 25000;

Măsurată: 25000

-

B. Partea XI. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observatii / Referințe

6539/ 14.03.2013

Act administrativ nr. 2, din 17.08.2011, emis de PRIMĂRIA FAGARAS, act administrativ nr. 202/16-05-1991 emis de PRIM FAGARAS;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

B4

1

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, DOMENIU PUBLIC

poziție transcrisa din CF 102997/ Fagaras, Înscrisa prin încheierea nr. 15123 din 22/08/2011; Cerere nr.7838/2013 c.f.

3479 / 14.02.2014

Act administrativ nr. 13, din 30.01.2014, emis de MUNICIPIUL FAGARAS

B4

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

-

C Partea III. (Foaie de sarcini)


înscrieri privitoare ia sarcini

Observatii / Referințe

NU SUNT

Anexa Nro 1 la Partea I

TEREN; intravilan Adresa: Fagaras

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observatii / Referințe

103766

25000

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segmentl" (m)

25

26

40,7

27

28

4,0

29

30

1,7

31

32

16,4

33

34

14,5

35

1

73,8


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment <“ (m)

26

27

68,0

28

29

1,6

30

31

3,5

32

33

3,2

34

35

117,9


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri.

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde Intrutotu! cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 300 RON, Ordin de plata OCPI nr. OP1257/08-07-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 242,


Data soluționării, 08/07/2014


Data eliberării,


Asii ie rit-registrator, ADRIMMfcoJOCARIU


Referent.


ROMAN IA
4U0HȚUL BRAȘOV

i CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0268 - 211313, Fax: 0268 - 213020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

privind stabilirea amplasamentului pentru Stația de transfer și Sțația de ^Qrtare îir municipiu Făgăraș din cadrul proiectului Sistem de managemnet integrat ăl’deșeurilor/solide în

județul Brașov V

,/f '* * -- . V* ~ /

Consiliul local al municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară/ f,

Având în vedere raportul de specialitate nr. 9993/25.04.2013 al Secretarului Municipiului Făgăraș, prin car

se propune stabilirea unui nou amplasament pentru Stația de transfer și Stația de sortare în municipiu

Făgăraș din cadrul proiectului Sistem de managemnet integrat al deșeurilor solide în județul Brașov proiect care include și închiderea depozitului neconform din Municipiul Făgăraș,

Ținând cont de solicitările cu nr. 911/29.01.2013//2026/30.01.2013 ale Consiliului Județean Brașov și nr. 1382/01.02.2013//1020/01.02.2013 a Agenției pentru Protecția Mediului Brașov privind stabilirea unui nou \ amplasament pentru Stația de transfer și Stația de sortare pentru zona Făgăraș, obiectiv de interes public local, ale HCL nr. 37/2013 privind modificarea contractului de concesiune nr. 2761/31.01.2012 ca urmare a intervenirii

unei situații de interes local întrucât terenul care face parte din domeniul public și obiect al HCL nr. ^/^010 și

--   HCL nr.^93/2011 nu se încadrează în paramentrii tehnici ai proiectului,

W ; 1 în (Conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările '4i completările ulterioare,

Văzând prevederile art. 552, art. 554, art. 858, art. 865 art. 867-870 din Codul civil, art. 12 din Legea nr.

213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată și ale art. 36 al. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3, art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și

actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă stabilirea amplasamentului pentru Stația de transfer și Stația de sortare în municipiul Făgăraș din cadrul proiectului Sistem de managemnet integrat al deșeurilor solide în județul Brașov, ca fiind cel identic cu cel înscris C.F. nr. 103766-Făgăraș, nr. cadastral 103766 în suprafață totală de 25.000 mp., teren aflat în domeniul public al municipiului.

Art. 2. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Județean Brașov al terenului descris la art. 1 pentru realizarea investiției Stație de transfer și Stație de sortare în municipiul Făgăraș din cadrul proiectului Sistem de management integrat ai deșeurilor solide în județul Brașov.

Art. 3. Orice dispoziție contrară prezentei privind amplasamentul, se revocă de drept.

Art. 4. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Făgăraș prin Biroul Proiecte, Achiziții, Investiții.

Președinte ședință, Delcea Cornel


Contrasemnează, Secretarul municipiului, Giunca Laur a

Prezenta se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

  Prezenta hotarare s-a adoptat cu un nr. de ÎS voturi pentru.


 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Direcția economică

 • - lex. Birou proiecte, investiții și achiziții

 • - lex. Consiliul Județean Brașov

Cod F 50


A CONSILIUL LOCAL

£        strada Republicii, Nn 3, 50«onn r . nn AGARAȘ & .

'                                                       9040 268 m 02?'

ecretanat@pnmana4cgaras.

HOTÂRA^ea 93 Din dat» d® 3Q.05.2Q11

„rivind darea in administrarea Consiliului Județean tu»™ .     , .         ...

închidere dq”>zi* ncconfom, Statie de tran-r^ si Slatl a a S penlru,obleetlvul S proiectului Sistem de managememXS da        ’M?-» FagarS

1                                    integrat al deșeurilor solide in județul Brașov

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, întrunit in ședința ordinara,

Având in vedem Raportul de soeoialrtate nr 10.961 din 17.05.2011 al Biroului Proiecte, Achiți Publice si Investit» prin care se propune darea in administrarea Consiliului Județul Brașov a terenului realizaiea inx estitiei închidere depozit neconRirm, Statie de transfer si Statie de sertare in Biwiidpic ras tn cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide in județul Brașov,

Tirumd seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico" sociale, buget finanțe $ administrarea domeniului public si privat al municipiului. al Comisiei pentru aministratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, problemele minoritarilor â al Comisiei de turism, relații externe si integrare europeana,                       x ' V \

In conformitate cu prevederile Legii nr 51/2006 a serviciilor comunitare de .utilitati publice cu

modificările si completările ulterioare,

Vazand prevederile art. 12 din Legea 213/1998 referitoare la proprietatea publica si regimul juridic d aceleia si prevederile HCL rtr. 54^2010 privind dare? in administrare a instalației de Nitroceluloza, cu temi aferent,                                                                                        '• ’         '/

h temeiul art 36 al. 2 lit. c), alirn 5 lit a), ale art. 45 alin 3 si ale art. 115 alin 1 ilit b din Legea nr 315*2001 a administrației publice locale republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifica si se complet «Li din HCLnr. 54/2910 care va avea următorul contat:

- ,Art. 1. Se aprobă darea in administrare către S.C. Nnroparc S.R.L. al actmlu, ccastand m de clădire cu utilaje si instalatii aferente, situate pe terenul insens m CF 102153 dm Fagaras, str. Hurezului nr 7 iudetul Brașov in zona adiacenta parcului industrial.

i. Ah n o                    j •         Consiliului Județul Brașov a terenului pentru realizarea

m f M Statie de transfer si Statie de sortare in municipiul Fagaras Mi ijm . depozit neconfo. , •    - egra£ a[deșeurilor solide in județul Brașov, suprafețe

aj*Ptoieetubu Sistem de management integrai »               imeoranta.

2 Ah ’^>nn,,#h«»tor ’ £ 2 T Wdwe'depozit neeonform, Statie de transfer si Statie de «t&ț m' ,°?‘^ye^e mYestIp* ?Cnmiectului S'sCent de management integral al deșeurilor >                      Fagaras in cadrul p                  domeniul public si privat al municipiului

- iudetul Brașov se vor realiza pe terenul COT se «t» •

excTJ^v P^tru r *          Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se

l- * ic$Ștp primarul municipiului F^gar35

Reședințe de ședința r- '• wugabriel k p p k


CONTRASEMNEAZĂ

p secretarul MUNICIPIULUI laura elena giunca

r DAPLPrezenta hotarare sc comunica:

1 ex. Dosarul de s'edinta

1 ex. Prefectura

 • - 1 ex. Direcția Economica

 • - 1 cx Birou Proiecte, Achiziții Publice si Investiții

 • - 1 ex Consiliul Județean Brașov

Cod: FJ9

 • - I ex. Colecție

 • - 1 cx. Primar

 • - 1 ex. Afișare

 • - 1 ex Birou Juridic

 • - 1 ex 8<G Nitroparc S,R.L.

Hotararca s-a adoptat eu 14 <Anexa la MCI nr. 93 din 30.05

PLANUL de investiții pe termen lung

Tabel Schema costurilor de

1

gesționarg a deșeurilor

- preturi curente)- WtE

i 1

Costuri totale ț •

Costuri de Investiții Etapal (2010-2045)

—---

Costuri de investiții Etapa a 2 a (20-14-2040)

2010-2040     j Valoare nrnîtt^i            —- —-

(niillioane Euro) 1

^sursed*

h<ui:                  ______ finanțam

.                                   Î Cheltuieli"----------------L

___________ CU OM 1415/2CinR5           I M ” i       .

1,301

------------------’

— —r-;---7 ~ --—_SL,..               9,8b           3,53**

 • • .2 e:â cadranele ae colectare rcnhmo^ 27:—----------- ------L

„r      sjpnmentare peMru slau8 transferVvX^T 3 T"’ '"•"Mal» *<■&

 • . -v.- -ca-a'c^l de -ofer-,™ ,      ,,   !       V      Se con5'PPra H costul -i-camoar

 • ‘V ; ‘5 , .                deșeuri, deoarece vor * lnddte M

"~s e e » .a - pâ« ce WB (crevederea containerelor. csre va fi realizata dm .rtii^^ZS

46,03 ' i . îoas$ precum șt ^e /or 6 suporte

Tabel 7-6: Etapa 1 a pla

nului de investiții (million € - preturi curente)-KfâM

iv« WtE ,

Costuri de investiții EtapaT (2003=2016)

■i 1 .1% i

~Tz hyy1 / ii -P/ ■

Total

Finanțare POS Mediu

.Alte

\V <':,(2012.

. ,<2013    2014

1

Etapa 1

Cheltuieli eligibile

| Cheltuieli j neeligibile

surse de finanțare

'r “

x          1

Componenta 1:

Colectare și transfer

■ 17,39 i

7.53

9.86

17,39

î               i

!

Infrastructura

1 4,43

î 4,14

0.29

f 4.43

:__________________________________i____________________________i

^țața de transfer în Fagara

1,82

|     1.92

1

1.92

Sta: 2 de transfer in Hoghiz

1,12

1,12

1,*2

5ta*»a de transfer în Victoria

0,29

j

0.29

1

; 3 29

_____________________________L ......,... ■

Sicca-e temporara Predeal

0,55

|    0.55

! 3 55

i

temocrara Maierus

0,55

0,55

i

( 0 55

ecr ca^ent icLceieccntaiae^ej

3.39

i 3 39

<

i 3.39

l                        ?

»                        )

vehicule

9.57

1

9,57

3 5"

Componenta 2. Tratare

115,79

|   112,26

i

3,53 ‘

1 4,04

i

I

6.68     31,09

Rec-clare

2.21

!     2,21

!

j 1.53

i

0.68

7j£â_de scuare în Fac ataș

2,21

2,21

1 53

i

0,68 ■■___________

; - ratare

_-V£ Instaiebe în Tsdur.qeni

113,58

105.07

110,05

105,07

■ K T

j 2.51

1

600 1 35 09

i

1

__i 3\09

__146 Țsriunoeni

8,51

<98

T i

3.53 ;

< 2 51

S.C2 ,___________.

^£rnponenta 3 Eliminare £

6.43

6,43

î

5

1,90

1 f

4,53 1

i

^•epczit neconfcrm Rupea neccnfomi Fana ras

0,70

1.18

0.70

1,13

f i

0.21 . 0.4S

0.35

0.83 ।

vePPZH neconform Victoria S^P-zh neconfprm Codlea ^pezn neconform Sa cele C±.r«

reconform Râșnov

0.75 j

1.08 I

1.51    5

1.21

0.75 1.08      '

1.51     1

i,zi     ;

î

3.22

0,53

I

j 0 32

)

0.76

i

J

i 3 44

*

1.07

i

3 53 j

| 0.36

. 23.33

i

0,85    ■___________;

11,21 . 31,09

tal (investiții)_________

^‘stenta Tehn»ca, Publicitate Fr°^cta<€

139,61-

1,72

126,22   |

1.72

1 ©A

1

i ț

i

0.29 i

l

■ o.so

0.17   • 0.40 i

0,29   { 0,67

~-z.t^£yizare

...

2,93

6.19

Fj v v

6.19

----1          j              0^84

0.30 j 1.54 1

cheltuieli (taxe,        |

^-^țare^conf. HG.28) 1

2.53

2.63     ।

1

----- f            '            i 0.26

j____

PLAWt Dt jNvEST»™ P£ lER^-tU    - -UCE U

22 7

DECIZIE 1 10/01/2014 - Portal LegislativCuprins

- Fișă act

Cuprinsul Actului

Reveniti in topul paginii

I^B Turma primabii? (/Public/TonnaPnniabjkt ■

 • < ~ i . .                              ►

DECIZIE nr. 1 din 10 ianuarie 2014

asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică EMITENT . CURTEA CONSTITUȚIONALA

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 19 februarie 2014

Augustin Zegrean - președinte

Vaier Domeanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

^Puskas Valentin Zoltan - judecător

Tudorel Toader - judecător

Maneta Safta - prim-magistrat-asistent

Benke Karoly - magistrat-asistent-șef

Irina-Loredana Gulie - magistrat-asistent

 • 4. Pe rol se află soluționarea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică, obiecție formulată de un număr de 70 de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale

j - Partidului Democrat-Liberal și Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

v v -2. Obiecția de neconstituționalitate, înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 4.469 din 25 noiembrie 2013, a fost semnată de către următorii deputați: Mircea-Nicu Toader, Dragoș-Ionel Gunia, Constantin Dascălu, Vasile Gudu, Tinel Gheorghe, Alexandru Nazare, Cristian-Constantin Roman, Daniel Florian Geantă, Alin Augustin Florin Popoviciu, Gheorghe lalomițianu, Liviu Laza-Matiuță, Claudia Boghicevici, Andreea Maria Paul, Lucian Nicolae Bode, Iulian Vladu, Dănuț Culețu, Camelia Margareta Bogdănici, Florin Gheorghe, Mircea Lubanovici, Mircia Muntean, Florin Mihail Secară, Dan Cristian Popescu, Ștefan Bucur Stoica, Romeo Rădulescu, Cezar Florin Preda, Mircea Man, Cornel Mircea Sămărtinean, Elena Gabriela Udrea, Gheorghe Udriște, loan RăUn Eusebiu Manea Pistru Popa, Florin Popescu, Costică Canacheu, Lucian Militam ----T Gurzău, Roberta Alma Anastase, Theodor Palenl«"”


ROMÂNIA

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. f'X din data de 16 mai 2019

-privind modificarea și completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 131/2018 ca urmare a actualizai li indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții /

"Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș”            /

‘ ; I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ^' ' -

întrunit în ședință extraordinară, X^,             ,

Analizând raportul de specialitate nr.45808 din 10.05.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare si Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 45808/1 din 10.05.2019 prin care se propune modificarea și completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 131/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș",

Având in vedere HCL 131/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/B1 ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITÎ, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E, Obiectivul specific 3.2 -Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanțat de Programul Operațional Regional 2014 -2020, inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - obiectiv de investitii „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș”,

Având în vedere Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale cu nr. 14658/17.04.2019 transmisa de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru pentru proiectul „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraș” cod SMIS 119358 - selectat pentru finanțare, prin care se solicita transmiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a proiectului si a cheltuielilor aferente în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare si selecție,

Urgenta aprobării proiectului de hotarare fiind justificata de termenul de transmitere a documentelor solicitate de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru in etapa de precontractare, si anume 17.05.2019,

Analizând bugetul proiectului rezultat în urma etapei de evaluare si selecție solicitam aprobarea valorii totale a proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș”, a contribuției Municipiului Fagaras la realizarea proiectului formată din contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și din contribuția de 100% din valoarea totală neeligibilă a proiectului,

Având in vedere privind H.C.L. /// /16.05.2019 privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 132/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții '■'Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraș”,

Propunem modificarea și completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 131/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș”,

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „d” și alin (6) pct. 10 din legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 115, alin (1), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art L Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din H.C.L. 131/14.05.2018, care va avea următorul conținut:

„ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș" , în cuantum de 43,857,976.90 lei (inclusiv TVA), din care 41,318,338.15 lei cheltuieli eligibile, respectiv 2,539,638.75 lei cheltuieli neeligibile. "

Art II. Se aprobă modificarea și completarea art. 3 din H.C.L. 131/14.05.2018, care va avea următorul conținut:

„ART .3. Aprobă contribuția Municipiului Fagaras la realizarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș” in cuantum de 3,366,005.52 lei formată din contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 826,366.77 lei și din contribuția de 100% din valoarea totală neeligibilă a proiectului, respectiv 2,539,638.75 lei.

Art. III. Celelalte articole ale H.C.L. 131/14.05.2018 rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPARAD GHEORGHE-COSMIN


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul j .wn icipiiilui, LAURA ELENA ^IUNC


Hotărâre s-a adoptat cu / • voturi pentru;..37..împotriva;.“..abțineri

Consilieri în funcție -1 Consilieri prezenți -Jf

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

I ex. Direcția Buget-finanțe

1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAgARâȘ

Strada Republicii, Nr. 3,505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR. /// din data, de 16 mai 2019 - privind modificarea și completarea art 1 din H.C.L. 132/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorulu i de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraș” 1

/ Z*\

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, ,   \ \

întrunit în ședința extraordinară,/? ; '     ' A?*! x \

i? '' 'V L /

Analizând raportul de specialitate nr. 45807 din 10.05.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-eccnomici actualizați pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integ ctă in zona industrială a Municipiului Făgăraș",                                                    ' *

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 45807/1 din 10.05.2019,

Văzând prevederile H.C.L. 132/14.05.2018 prin care a fost aprobată documentația tehnico-economica faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DAL1 și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraș",

Având în vedere Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale cu nr. 14658/17.04.2019 transmisa de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru pentru proiectul „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraș" cod SMIS 119358 -selectat pentru finanțare, prin, care se solicita transmiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a documentației tehnico-economice actualizată în urma etapei de evaluare și selecție,

Analizând documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrata în zona industrială a Municipiului Făgăraș” actualizată în urma etapei de evaluare și selecție,

Urgenta aprobării proiectului de hotarare fiind justificata de termenul de transmitere a documentelor solicitate de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru in etapa de precontractare, si anume 17.05.2019,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1] , alin. (2) Jit. b] și ale alin. (4) lit. d), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (1J și art. 115 alin. (1) lit b] din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 132/14.05.2018, care va avea următorul conținut:

„Art 1 - Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DAL1 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea condorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraș", pentru care se solicită finanțarea prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/B1 ȘI POR/2O17/3/3.2/1/IT1, AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art. II. Celelalte articole ale H.C.L. 132/14.05.2018 rămân nemodificate.Hotărâre s-a adoptat cu ‘ voturi pentru;.......împotriva;.-..abțineri

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Direcția Buget-finanțe

1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

ROMÂNIA


Anexa nr.i


JUDEȚUL BRAȘOV


la Hotărârea nr. /// /

MUNICIPIUL FAGARAS

CONSILIUL LOCAL

V / t Pil          ’

CARACTERISTICI PRINCIPALE Șl INDICATORiTEHNICOECONOMlCi cuprinși în documentația tehnico-economica a proiectului:

„Modernlzamg coridorului de mobilitate urbani integrată în zona industriali a municipiului Fagaras"

BENEFICIAR: Municipiul Fagaras

AMPLASAMENT: județul Brașov

INDICATORI TEHNICOECONOMICF

 • a) Valoare totala a investiției:

43f           tei inclusiv TVA echivalent ^5^700^ euro, (la curs 1 euro = 4.5744 lei)

din cam Gr-Mc

^£7^357-76 tei inclusiv TVA echivalent 305B5?a66o64 euro

 • b) durata d@ realizam a investiției: 36 luni;

c) cepacitato:

Hr. cart® {Funcoară/IMr= document de proprietate/® dministrare/s uperficie/folo sință

Mumăr cadastrali^ demente de identificare a gmobîiuhi/mjj

Docului de transport/bun urilor

Suprafața(mp), dacă este cazul

Obiectiv de investiție aferent proiectului

Suprafața carosabil

1

Suprafața piste de biciclete

Suprafața trotuare

Suprafața spatio verzo

' Statii de bus

1

Statii de bike sharing

1

105687

105687

5,273.00 mp

Strada+trotuar

Octavian Paler

784.88

686.04

1349.4

13^-M

2

2

106009

106009

5335-00 mp

Strada Scolii

0

24.61

172.18

115.27

0

0

205664

105664

I9,966.oomp

Strada+trotuar 13 Decembrie

948.36

1488.12

3231

893.06

4

2

205925

105925

12,302.00 mp

Strada Teiului

875.08

12.03

658.89

603.01

©

0

105942

105942

2,224.00 mp

Șoseaua Combinatului

trotuar 1

0

0

635.05

0

©

0

105938

105938

515.00 mp

Șoseaua Combinatului

trotuar 2

0

0

0

0

©

0

106196

106196

21,300 mp

Șoseaua Combinatului

^p^onson 0

!

0 ___________________________L

1372--14

1680.58

0

2

2

105662

205662

24*519-00 mp

Șoseaua Combinatului

tronson 1

1378.06

1907-35

2336.02

500.96

0

0

105661

105661

10,270.00 mp

Șoseaua Combinatului

tronson 2

0

784.37

769.94

0

0

1

105702

1057202

31,686.00 mp

Șoseaua Hurezuiu:

427.43

3561.8

3371-3

0

3

2

105953

1O5953-C1

328 mp (suprafața teren)

41 (suprafața construita la sol) 108 mp (suprafața construita desfasurata)

Pod peste râul Racovița

270

65.5

0

0

0

105954

1O5954-C1

919 mp (suprafața teren)

46.00 mp (suprafața construita la sol)

434 mp (supr;afat&3^ construita

desfășurată)

Pod peste râul Berivoi

' \

41-------1---------------------

284.7

249-3 -

0

0

0

Âitî indicatori specifici ai obiectivului de investiției

 • 2. Creșterea numărului de bicidiști cu 24,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu Titi^ la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

 • 2. Creșterea numărului de pietoni cu 18,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 273% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026)

 • 3. Creșterea numărului de pasageri transport public de 3,6 ori la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv de cca. 4 ori la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

 • 4. Reducerea traficului de autoturisme personal cu 5,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 4,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

 • 5. Reducerea cantității de emisii GES cu ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 3,8% ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

 • 6. Număr de autobuze achitizionate - 6 buc

 • 7. Statii de transport public construite/modemizate/reabilitate - 20 buc

 • 8. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse - 2 sistem

 • 9. Sisteme de închiriere de biciclete Gbike-sharingTbike renta!*) create/modernizate/extinse -1 sistem

20. Statii de inchiriere biciclete - 7 buc

22. Biciclete (sistem bike-sharing) - 75 buc

 • e) Descriere a investiției                              \

Investiția propusa urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice si operaționale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Fagaras, privind reducerea emisiilor de CO2 si a gazelor cu efect de sera datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea si dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative si durabile, nepoluante - transport public, transport velo si pietonal Prin implementarea proiectului se va conduce la scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal, atat datorita opțiunilor multiple de deplasare ce vor fi create prin proiect - transport in comun eficient, rapid, modern si accesibil, transport cu bicicleta si/sau pietonal, cat si datorita unor masuri operaționale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare in zona de impact a proiectului sau acțiuni de informare, promovare si conștientizare pentru locuitorii municipiului, derulate in scopul schimbării mentalităților privind deplasările zilnice către moduri de deplasare durabile, nepoîuante.

Proiectul investitional presupune acțiuni corelate de modernizare a tuturor elementelor de infrastructura in aria de intervenție, in cadrul unui proiect integrat de reconfigurare a spațiului urban si de construire sau modernizare a tuturor elementelor de infrastructura aferente tuturor modurilor transport, contribuind la creșterea calitatii mediului urban si implicit a vieții locuitorilor din municij Fagaras.

Proiectul investitional este amplasat pe străzile Octavian Paler, 23 Decembrie, Combinatului Hurezului,, tronsonul ce face obiectul proiectului încadrandu-se în categoria a lll-a, străzi cu o banda sens. Traseul se suprapune peste traseul drumului județean (DJ104C).

Proiectul propus este un proiect integrat de dezvoltare a infrastructurii pentru mobilitatea urban compus din următoarele elemente investitionale:

 • - Modernizarea trotuarelor pe întreaga lungime a tronsonului, pentru asigurarea condițiilor d deplasare pietonala;

 • - Construirea de piste de biciclete, separate de traficul rutier si de traficul pietonal, pe intreag lungime a traseului analizat.

 • - Modernizarea aliniamentelor de spațiu verde, precum si plantarea de arbori maturi cu grac

ridicat de retentie a CO2

Modernizarea stațiilor de autobuz de pe traseul analizat Modernizarea spatiilor de parcare de pe traseul analizat Modernizarea podurilor rutiere de pe traseul analizat

 • - Implementarea sistemului de închiriere a bicicletelor, cu amplasarea â'7 stații-de închiriere automata a bicicletelor, cu o capacitate totala de 126 locuri de andocare biciclete si o flota de 75 de biciclete

 • - implementarea sistemului de e-ticketing, sistemul informatic de management flota si de informare dinamica a pasagerilor in stațiile de autobuz

Alte elemente de infrastructura pentru asigurarea siguranței pietonilor si evitarea conflictelor cu traficul rutier si traficul staționar (ex autovehicule parcate pe trotuar)

 • - Achiziția de autobuze electrice pentru încurajarea utilizării transportului in comun in aceasta zona - 6 autobuze

 • - Asigurarea caii de rulare in condiții ridicate calitativ prin lucrări de modernizare a carosabilului, ca parte a proiectului integrat de reconfigurare a tramei stradale si regenerare urbana.

Eventualele lucrări la rețelele de utilitati existente in zona de impact a proiectului, precum lucrări de relocare a rețelelor de stâlpi, lucrări de protejare a conductelor de gaz, etc.

 • - Lucrări privind imbunaiatirea siguranței pietonilor si a participanîilor la trafic, cum ar fi sisteme de protecție a trotuarelor prin amplasarea de bolarzi, semnalizarea si relocarea trecerilor de pietoni, signalistica verticala si orizontala.

La proiectarea lucrărilor s-au avut în vedere următoarele elemente:

 • - tema de proiectare;

 • - categoria tehnica a străzilor;

 • - viteza de proiectare;

 • = configurația terenului;


 • - condițiile geotehnice din amplasament;

 • - condițiile hidrotehnice;

 • - existența limitelor de proprietate;

 • - existența utilităților;

 • - siguranța circulației pieton ale si a autovehiculelor;

 • - utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Luereri de utilît&ti = Pentru a permite in viitor mutarea rețelelor de electricitate si de curenti slabi in subteran s-a prevăzut a fi pozate tuburi corugate pentru amplasarea cablurilor intr-un sânt avand forma trapezoidaia. Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007/08/00 si ly/zoax. La intersecțiile străzilor au fost dispuse cămine de tragere pentru evitarea afectării ulterioare a structurilor rutiere.

Âccese le

In general, accesul la proprietăți se realizează prin coborârea bordurilor trotuarelor astfel încet spațiul liber sa fie de 3cm in dreptul accesului. De asemenea, trotuarele se extind pe aceste zone pana la limita de proprietate.

f ) Surse

 • - fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe ale Uniunii Europene si/sau alte fonduri constituite conform legii


CADRUL STRATEGIC NAȚIONAL DE REFERINȚĂ 2007 - 2013 ' Sinteză»

Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaborează un Cadru Strategic Național de Referință (CSNR), ca document de referință pentru programarea Fondurilor Structurale și de Coeziune.

Acest document nu va servi însă ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritățile de intervenție ale Fondurilor Structurale și de Coeziune în perioada de referință. CSNR face legătura între prioritățile naționale de dezvoltare, stabilite în Planul Național de Dezvoltare 2007-2013, și prioritățile la nivel european - Orientările Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013 și Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Creștere Economică și Locuri de Muncă 2005-2008.

Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale și de Coeziune a constituit-o Planul Național de Dezvoltare 2007-2013, aprobat de Guvernul României în luna decembrie 2005. Este însă de menționat că, deși CSNR preia și sintetizează elementele principale incluse în Analiza și Strategia PND, acestea sunt reorganizate în funcție de cele 3 Priorități și cele 11 Direcții de acțiune (Guidelines) din Orientările Strategice Comunitare, reflectând astfel încadrarea CSNR în principiile europene ale Politicii de Coeziune.

Ca diferență majoră între PND și CSNR, este de menționat că, din punct de vedere al finanțării, CSNR este susținut exclusiv din Fondurile Structurale și de Coeziune și cofinanțarea națională aferentă, în timp ce PND include și alte finanțări (programe de investiții naționale și locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurală și pescuit, etc.).

Este extrem de important de subliniat legătura între CSNR și Programele Operaționale (PO). în cadrul pachetului care se negociază cu Comisia Europeană, CSNR reprezintă strategia globală de utilizare a Fondurilor Structurale și de Coeziune, iar diversele PO reprezintă instrumentele prin care se realizează diversele prevederi ale CSNR. Din acest motiv, trebuie evidențiate foarte clar conexiunile și intercondiționările strategice între CSNR și PO.

Din punct de vedere al structurii CSNR. aceasta este stabilită înconformitate cif reglementările comunitare relevante privind Fondurile Structurale și de Coeziune. A

Principalele elemente ale Cadrului Strategic Național de Referință al României sunt prezentate în continuare.

Analiza socio economică - aspecte principale

Rămân încă destule probleme care trebuie soluționate pentru a impulsiona dezvoltarea economiei românești. Sunt necesare intervenții structurale majore pe termen lung, în următoarele domenii:

1 Infrastructura de bază - calitatea slabă și ineficiența serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare și de management al deșeurilor, precum și a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian și naval, ca și lipsa inter-conectivității, constituie frâne în calea dezvoltării. Toate acestea sunt dublate de un nivel scăzut al cunoștințelor în domeniul protecției mediului înconjurător, administrarea defectuoasă a acestuia, precum și utilizarea ineficientă a resurselor de energie.

 • * Competitivitatea economică - productivitatea scăzută, echipamentele și tehnologia învechite, ineficienta energetică, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil și lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finanțare și investițiile insuficiente în cercetare-dezvoltare și tehnologiile informației și comunicării (TIC), toate afectează dezvoltarea mediului de afaceri.

 • r Capitalul uman - capacitatea limitată a sistemului de educație și formare profesională continuă de a răspunde nevoilor unei economii modeme bazate pe cunoaștere, atenția redusă acordată educației, insuficienta corelare între educație, formarea profesională inițială și formarea profesională continuă. Inegalitatea de șanse duce la excluderea socială a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilități și etnia romă.

 • * Capacitatea administrativă - serviciile publice sunt slab dezvoltate și „neprietenoase". Capacitatea administrativă insuficientă este reflectată în structuri de management neperformante, abilități nesatisfăcătoare ale funcționarilor publici, cooperare interinstituțională inadecvată, care conduc într-un final la calitatea slabă a serviciilor furnizate societății, punând astfel în pericol dezvoltarea socio-economică. în mod special, este necesară consolidarea în continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficientă a acestora în scopul promovării dezvoltării economice și sociale.

Dimensiunea teritorială - ca urmare a restructurării industriei, au apărut foarte rapid decalaje între regiuni, acestea continuând să crească. Disparitățile dintre mediul urban și cel rural sunt de asemenea mari și în continuă creștere. Acest fenomen este și mai pregnant atunci când se compară nivelul de dezvoltare al regiunii București—Ilfov cu restul țării. ISD sunt atrase, de obicei, în regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la creșterea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Atât zonele urbane cât și zonele rurale se confruntă cu probleme legate de infrastructură (din cauza investițiilor insuficiente), de dezvoltare economică locală și de mediul social. Totodată, zonele rurale depind excesiv de agricultură. în aceste zone, infrastructura și serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesară o abordare mai structurată în ceea ce privește nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale și inter-sectoriale și măsurilor derivate din acestea.

Răspunsul strategic

Viziune:           Crearea unei Românii competitive, dinamice și prospere

Obiectiv CSNR: Reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creșteri suplimentare de 1^20% a PIB până în anul 2015

Priorități și acțiuni

Prioritățile CSNR au fost formulate ca răspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale și în vederea creării oportunităților pe care România și le dorește. CSNR vizează armonizarea ‘tuturor acestor priorități într-o strategie coerentă, care să fie adecvată pentru România, dar care să se și conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, și să aibă căifeci dezvoltarea economică și creșterea numărului de locuri de muncă.                                   (Ț 5         ,

 • r Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene - investițiile în infrastructură vor îmbunătăți calitatea rețelelor rutiere și feroviare, precum și a navigației ,pe Dunăre (axele prioritare TEN-T nr. 7,18 și 22) și vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri și crearea de noi locuri de muncă. Investițiile vor îmbunătăți, de asemenea, accesibilitatea și inter-conectivitatea dintre drumurile naționale, județene și locale, căi ferate, aeroporturi și servicii navale, asigurând totodată legături mai bune cu rutele TEN-T. Investițiile vor îmbunătăți accesul la piețe mai

extinse și toate acțiunile vor contribui la reducerea duratei călătoriilor și costurilor de transport. Investițiile în infrastructura de mediu vor contribui la îmbunătățirea sistemelor de management al apei potabile și a deșeurilor menajere la standarde europene. O eficiență energetică mai mare de-a lungul întregului lanț - producție, transport, distribuție și utilizare finală - va îmbunătăți competitivitatea economică și calitatea aerului și vor crea premizele unei dezvoltări durabile. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural și pe utilizarea durabilă a resurselor naturale.

 • * Creșterea competitivității pe termen lung a economiei românești - strategia va contribui la construirea unei baze de producție și antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea și dezvoltarea de noi afaceri, în special prin investiții în produse și servicii cu o valoare adăugată mai mare. Se va încuraja inovarea și se va îmbunătăți procesul de punere în practică a rezultatelor activităților de cercetare și dezvoltare la oportunitățile de piață, precum și accesul la finanțare și TIC. întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investiții și vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum și prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii necesare dezvoltării și creării de noi locuri de muncă. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind un important motor al dezvoltării.

 • ■ Dezvoltarea și folosirea mai eficientă a capitalului uman din România - strategia va urmări sprijinirea sistemului de învățământ și formare profesională în scopul îmbunătățirii calității educației și calificărilor indivizilor, precum și pentru asigurarea unei mai mari flexibilități a sistemului educațional. Totodată, se va acorda sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație și pentru creșterea adaptabilității sistemului de educație și formare profesională în vederea furnizării cunoștințelor și aptitudinilor necesare unei economii moderne și în plină dezvoltare. Creșterea adaptabilității, dezvoltarea spiritului antreprenorial și învățarea pe parcursul întregii vieți se vor afla în centrul politicilor în domeniu, iar angajatorii vor fi încurajați să investească în capitalul uman. Pentru a beneficia de sisteme educaționale și de formare profesională de calitate, se impune modernizarea infrastructurii educaționale și de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente școlare și TIC. Se vor sprijini acțiunile de combatere a excluziunii sociale și de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (femeile, minoritățile etnice, persoanele cu dizabilități) care reprezintă categorii dezavantajate pe piața forței de muncă, astfel încât acestea să poată beneficia de noile oportunități de angajare care vor fi create. îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și îngrijire va contribui la regenerarea economică prin reducerea costurilor și a perioadelor de inactivitate.

 • • Consolidarea unei capacități administrative eficiente - strategia va îmbunătăți managementul în sectorul public. Investițiile vor contribui la îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor și a proceselor decizionale în domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al funcției publice modern, flexibil și reactiv, 'precutfi și lă îmbunătățirea standardelor de calitate și eficiență în furnizarea serviciilor publice/ Acțiunile vor\viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate înregistra cei mai mare impact din punctul de vedere al stimulării dezvoltării socio-economice și akmșdiul.ui de afaceri, precum și al combaterii deficiențelor economiei române.                      J:

K Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate - scopul este stoparea -și, eventual,/inversarea tendinței de accentuare a disparitățllor de dezvoltare prin sprijinirea și promovarea-unei Dezvoltări economice și sociale echilibrate a Regiunilor. Acțiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea condițiilor necesare stimulării creșterii economice a regiunilor mai puțin dezvoltate, precum și restructurarea zonelor rurale și urbane. Investițiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii și stabilirea legăturilor locale cu rețelele naționale, europene și inter-continentale care conectează România la piețele internaționale. Acțiunile vor viza coridoarele și polii de dezvoltare existenți sau emergenți și vor crea condițiile necesare dezvoltării integrate, stabilind conexiunile cu rețelele regionale, naționale și trans-europene. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local și regional și la dezvoltarea patrimoniului natural și cultural în vederea sprijinirii turismului și dezvoltării mediului urban. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spațială și integrare în structurile spațiale europene 2007-2025.

Programele Operaționale

CSNR se implementează prin Programele Operaționale din cadrul Obiectivelor "Convergență" și "Cooperare Teritorială Europeană". în continuare este prezentată lista Programelor Operaționale elaborate de România sau la elaborarea cărora colaborează cu alte state membre și nemembre UE, precum și instituțiile responsabile de gestionarea acestor programe. CSNR cuprinde o prezentare generală a Programelor Operaționale din cadrul Obiectivului "Convergență".

Program Operațional

Autoritate de Management

Organism Intermediar

Fond

Obiectivul Convergență

POS Creșterea Competitivității Economice

Ministerul Economiei și Finanțelor

 • - Ministerul pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

 • - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică)

 • - Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor - Ministerul Economiei și Finanțelor (Direcția Generală Politica Energetică)

FEDR

POS Transport

Ministerul Transporturilor

-

FEDR+FC

POS Mediu

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

8 Organisme Intermediare Regionale, coordonate de MMDD

FEDR+FC

PO Regional

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

 • - Agențiile pentru Dezvoltare Regională

 • - Ministerul pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale         -----

FEDR

POS Dezvoltarea

Resurselor Umane

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

- Agenția Națională pcitru.'? Ocuparea Forței de Muncă - 8 Organisme Intermediare Regionale, cooraonaie^e t. MMFES      '

- Ministerul Educației/'', ( Cercetării și Tineretului - Centrul National de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic

&

x ‘         1 *• *

• s

PO Dezvoltarea

Capacității Administrative

Ministerul Internelor și

Reformei Administrative

-

FSE

PO Asistentă Tehnică

J

Ministerul Economiei și Finanțelor

-

FEDR

Program Operațional

Autoritate de Management

Organism Intermediar

Fond

Obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”

PO Ungaria - România

Agenția Națională de Dezvoltare (Ungaria)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor din România va îndeplini funcția de Autoritate Națională

FEDR

PO România - Bulgaria

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

-

FEDR

PO România - Serbia

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

-

FEDR (transfer către IPA)

PO România - Ucraina -Moldova

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

-

FEDR (transfer către ENPI)

PO Ungaria - Slovacia -România - Ucraina

Ungaria

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor din România va îndeplini funcția de Autoritate Națională

FEDR (transfer către ENPI)

PO Bazinul Mării Negre

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

FEDR (transfer către ENPI)

PO Spațiul Sud-Est European

Ministerul Guvernării Locale și Dezvoltării Teritoriale (Ungaria)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor din România va îndeplini funcția de Autoritate Națională și Punct Național de Contact

FEDR

PO-uri Cooperare

Interregională:

* INTERREG IV C

- URBACTII

•= ESPON2013

* INTERRACTII

Franța Franța Luxemburg Austria

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor din România va îndeplini funcția de Autoritate Națională și Punct Națiqnal de?

Contact* •'

FEDR

o\

Alocarea Fondurilor Structurale și de Coeziune                       -                 '

Suma totală a Fondurilor Structurale și de Coeziune alocate României este «nHiarâe Baro, din care 12,661 miliarde Euro reprezintă Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului „Convergență”, 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană” (inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistență de Pre-Aderare - IPA și Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat - ENPI).

Tabelul financiar al CSNR prezintă defalcarea pe Programe Operaționale a sumei totale corespunzătoare contribuției Fondurilor Structurale din cadrul Obiectivului Convergență și Fondului de Coeziune, care se ridică la suma totală de 19,213 miliarde Euro.

Tabelul financiar ai CSNR - alocare anuală estimativă pe Fonduri și pe Programe Operaționale

- Euro, prețuri curente -

CONVERGENȚĂ

Contribuția comunitară

Program Operațional

Fond

Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

201

FTOșiFC

Creșterea competitivității economice

FEDR

2.554.222.109

170.464.211

194.837.789

364.964.902

485.640.935

507.263.253

435.815.005

395.22

Transport

FEDR+FC

4.565.937.295

251.957.363

441.348.842

614.332.066

729.632.669

785.525.000

841.697.425

901.44

FEDR FC

1.289.332.210

3.276.605.085

28.805.392

223.151.971

122.249.222

319.099.620

185.312.282

429.019.784

214.078.466

515.554.203

230.870.080

554.654.920

245.489.974

596.207.451

262.52

638.91

Mediu

FEDR+FC

4.512.470.138

272.372.736

437.302.592

578.507.217

683.350.731

761.146.030

848.813.721

930.97;

FEDR FC

1.236.652.195

3.275.817.943

50.580.264

221.792.472

117.985.105

319.317.487

149.019.785

429.487.432

168.694.505

514.656.226

206.330.853

554.815.177

252.439.096

596.374.625

291.60;

639.37/

Regional

FEDR

3.726.021.762

330.168.339

404.126.047

441.135.485

523.721.833

556.767.943

663.832.914

806.26S

Asistență tehnică

FEDR

170.237.790

16.979.328

18.401.347

20.977.535

24.775.573

27.568.456

30.463.144

31.072

FSE

Dezvoltarea resurselor umane

FSE

3.476.144.996

212.973.834

330.141.809

452.584.803

538.429.514

595.593.519

666.545.305

679.876

Dezvoltarea capacității administrative

FSE

208.002.622

20.162.952

28.143.236

40.850.990

41.668.010

29.865.828

24.604.847

22.706.

TOTAL fonduri

CSNR 2007-2013

19.213.036.712

1.275.078.763

1.854.301.662

2.513.352.998

3.027.219.265

3.263.730.029

3.511.772.361

3.767.581.1

Total FEDR

8.976.466.066

596.997.534

857.599.510

1.161.409.989

1.416.911.312

1.528.800.585

1.628.040.133

1.786.707.C

Total FC

6.552.423.028

444.944.443

638.417.107

858.507.216

1.030.210.429

1.109.470.097

1.192.582.076

1.278.291.6

Total FSE

3.684.147.618

233.136.786

358.285.045

493.435.793

580.097.524

625.459.347

691.150.152

702.582.9

FEADR

8.022.504.745

741.659.914

1.023.077.697

1.319.261.544

1.236.160.665

1.234.244.648

1.235.537.011

1.232.563.21

FEP

230.714.207

15.127.527

22.157.050

30.156.234

36.391.468

39.257.052

42.262.575

45.362.3C

Figura de mai jos arată distribuția procentuală a alocării CSNR pe Programe Operaționale.

Alocările anuale din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit sunt incluse în scop informativ, în conformitate cu cerințele Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006.

Alocarea CSNR în cadrul Obiectivului „Convergență" (inclusiv Fondul de Coeziune) necesită o cofinanțare națională estimată la 5,53 mld Euro, constituită atât din surse publice (73% din totalul cofinanțării), cât și din surse private (27%).

Mecanismele de implementare

Atribuțiile instituțiilor implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale din România au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 497/2004 cu modificările și completările ulterioare. Coordonarea la nivel național a gestionării acestor fonduri revine Ministerului Economiei și Finanțelor, în timp ce coordonarea strategică va fi asigurată de Comitetul Național de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, înființat conform HG nr. 1200/2004. Managementul Programelor Operaționale a fost reglementat prin HG nr. 497/2004 cu modificările și completările ulterioare, fiind stabilite Autoritățile de Management și Organismele Intermediare.

în ceea ce privește managementul financiar și controlul, Ministerul Economiei și Finanțelor a fost desemnat să îndeplinească rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operaționale. Organismul competent responsabil cu primirea plăților de la Comisia Europeană aferente contribuțiilor din FEDR, FSE și FC este Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor. Organismele responsabile cu efectuarea plăților către beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare și Plată pentru POS Mediu și POS Transport (plăți directe); b) Unitățile de Plată înființate în cadrul ministerelor în care funcționează Autoritățile de Management pentru celelalte Programe Operaționale (plăți indirecte). Un organism independent de pe lângă Curtea de Conturi din România a fost desemnat ca Autoritate de Audit.

Parteneriatul

Ministerul Economiei și Finanțelor a elaborat CSNR în cooperare cu un număr mare de instituții și organizații. în plus, consultările dintre parteneri cu privire la elaborarea PND și a Programelor Operaționale au generat reacții substanțiale din partea partenerilor relevanți, acestea fiind luate în considerare în procesul de elaborare a CSNR.

CE SE ÎNȚELEGE PRIN REGULA N+2 / K+3?

Regula N+2 / N+3, este o regula importanța pentru managementul financiar al programelor finanțate prin fonduri de la Uniunea Europeana. Aceasta presupune ca banii Comisiei nu pot sa stea la dispoziția statului membru pe un termen nedeterminat, ci exista un termen-limita pana la care aceste sume pot fi cheltuite. Deși se discuta de o alocare multianuala, acest fapt nu inseamna ca statul membru cheltuiește suma alocata după bunul plac in acea perioada de șapte ani, ci exista si o alocare anuala. Aceasta este cunoscuta de la început si este clar definita pentru fiecare program operațional, Sumele sunt contractate in limita respectivei alocari anuale.

De ce si N+3? Deoarece in actuala perioada de programare 2007-2013, Comisa Europeana a făcut un amendament de la aceasta regula pentru alocările financiare aferente anilor 2007-2010 pentru Romania si Bulgaria si cele 10 state aderate in 2004 la UE.

Astfel angajamentul Comisiei susține alocarea anuala a unei parti din resursele bugetare ale Comunității. Aceasta alocare are loc in anul N si în fiecare an următor, care in baza regulii N+2/N+3, va deveni următorul an N. La data de 31 decembrie a anului N+2/N+3 angajamentul de plata va fi întrerupt. Aceasta inseamna ca Statul Membru care inainteaza cererile de plata pentru sume mai mici decât alocarea anuala dm bugetul comunității va pierde in mod irevocabil diferența de suma.

De exemplu, sa presupunem ca pentru anul 2007 avem 100 de unitati alocate pe POR, 110 unitati pentru 2008, 120 pentru 2009 si asa mai departe. Cele 100 de unitati pentru anul 2007 pot fi cheltuite p< na la sfârșitul anului 2010. Teoretic se considera ca banii alocati la 1 ianuari'1 2007 pot fi cheltuiti pana la 31 decembrie 2010. Aceasta regula nu se va aplica la nivel de proiect, ci la nivel de alocare anuala pe Program. Astfel; indiferent cate proiecte sunt in derulare, cele 100 de unitati din anul 2007 trebuie cheltuite pana la sfârșitul anului 2010.

Este foarte important de avut in vedere aceste aspecte, pentru ca deși regula se aplica la nivel de program, realizarea acesteia depinde de numărul de proiecte contractate si mai important de număr de proiecte care efectiv cheltuie banii contractati. Pentru ca deși proiectele sunt contractate din timp, daca beneficiarii nu reusesc sa se încadreze in grafic, sa cheltuie banii propuși si sa faca cereri de rambursare, banii respectivi nu sunt cheltuiti pana la termenul limita, atunci acești bani sunt pierduti.