Hotărârea nr. 148/2021

HOTĂRÂREA nr.148 din data de 27 mai 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 APRILIE 2021 (ordinară)

ROMÂNIA      455» âuL


JUDEȚUL BRAȘOV    O7

CONSILIUL LOCAL FĂGM^Ș

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

H O T Ă R Â R E A nr.148 din data de 27 mai 2021

-privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 APRILIE 2021 (ordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26 aprilie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 APRILIE 2021 (ordinară), conform anexei avand 30 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic (CL).Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
; ..                                                  w . : W ' X----T

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

/Nn 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 : www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 26 APRILIE 2021, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.1 si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Din partea presei-mass-media locala.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 14:00.

Domnul președinte de sedinta-Clont Dan Valentin: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 16 consilieri si 2 absenti: dna Aldea luliana si d-na Suteu Marilena (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe si d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu-dir.Dir.Buget-Finante si dna Maria Boeriu-sef Serviciul Venituri Bugetare.

Domnul președinte:”Avand in vedere faptul ca astazi avem o depunere de juramant a d-nei consilier local POLMOLEA CORINA-CORNELIA din partea P.S.D., va propun modificarea ordinii de zi, in nsesnul ca după ordinea de zi, sa se depună jurământul despre care tocmai am făcut vorbire.”

(Intre timp, au venit in sala si dna Aldea lulia si dna Suteu Marilena, fiind prezenti 18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2021 (ORDINARĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 APRILIE 2021 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Municipiului Făgăraș pentru anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2021 la data de 31.03.2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea înlesnirilor la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabili - persoane fizice.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 7. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art.2 și art.3 din HCL.nr.176/2018 pentru obiectivul de investiții "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș" și încetarea efectelor HCL.nr.242/2020.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.20/28.02.2017 în sensul actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud.Brașov” și încetarea efectelor HCL.nr.214/26.08.2019.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.176/2017 în sensul aprobării cofinanțării obiectivului de investiții "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud.Brașov”, ca urmare a modificării devizului general al investiției și încetarea efectelor HCL.nr.215/26.08.2019.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului pilot privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile și reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație, privind circulația rutieră pe străzile: pe aleea dintre blocurile A și B din str. Gării, strada Oltului, strada Cimpului, blocurile A.N.L. lângă grădinița Albinuța, pe strada Școlii, în cartierul Castanului și pe strada Plopului din Municipiul Făgăraș restricționând traficul rutier pe un singur sens de mers - SENS UNIC.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 13. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în dosar nr.1331/117/2021 aflat pe rolul Tribunalului Cluj.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.i, compus din: 4 camere, hol și bucătărie, în suprafață utilă de 61 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.3, compus din: 3 camere, bucătărie și hol, în suprafață utilă de 62 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.4, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 33 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap. 2, compus din: 1 cameră și bucătărie în suprafață utilă de 29 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 1, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 26,2 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.2, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 16,3 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.3, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 14,1 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 4, compus din: 3 camere și bucătărie , în suprafață utilă de 14 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 22. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.5, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 14,3 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 6, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 14,3 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 24. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 7, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 15,1 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/7, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 25. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 8, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 25,8 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/8, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, întrebări? Nu sunt..

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 26. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.Cioo, Spațiu comercial nr. 2, jud. Brașov, în suprafață de 176 mp, înscris în CF.nr.iO2677-Ci-U3 Făgăraș, având o cotă de 6,24% din elementele de uz comun, respectiv, 39,5 mp, cu cota de 40/632 părți din terenul înscris în CF.nr.102677 Făgăraș colectiv, imobil ce va avea destinația de "acces cinematograf', fiind prin natura destinației sale de uz și interes public.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 27. Proiect de hotărâre privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 579 mp edificat cu construcții Ci cu SD=288 mp și C2 cu SD=34 mp - domeniu public, situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr.53, înscrise în CF nr. 105822 Făgăraș, CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraș și CF nr. 105822-C1-U2 Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 28. Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 27/23.03.2021 pentru imobilul apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap.5, înscris în CF 101534-C1-U10 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.663/26.01.1995, precum și a Actului adițional nr.74981/2/20.12.2019, în sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare încheiat în formă autentică sub nr.302/26.02.2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr.De 217/3 cu suprafața de 1087 mp, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinației și a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică U.A.T.Făgăraș; aprobarea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc destinat încălzirii locuinței și pentru lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm; Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, precum și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, blocurile A, B, C.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, G, H, J și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Făgăraș pe anul 2021.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 35. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru prestarea de servicii funerare S.C.Pompe Funebre Zăgan S.R.L.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș pe anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Făgăraș, prin transformarea unui post vacant funcție publică din consilier juridic în consilier achiziții publice.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 306 din data de 22 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 39. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință ( MAI 2021).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte:Supune spre aprobare ordinea de zi per ansamblu, modificata si se aproba in unaimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.107/26.04.2021.

Domnul Cupu:”As avea o rugăminte. Am inteles din presa ca saptamana trecuta a avut loc Adunarea Generala a Asociației ADI ISO Mediu. Noi, ca municipiu, facem parte in acest sens si as dori ca dl.primar, inainte sau la sfârșitul acestei ședințe, sa ne faca o informare in acest sens.”

Domnul primar:”Dl.Cupu, reprezentati un partid anume sau veniti in calitate de consilier local ca sa va prezint ceea ce s-a intamplat in acea adunare? La sfârșitul acestei ședințe, la punctul „Diverse”, o sa va fac o informare in acest sens, deși nu are legătură cu proiectul ordinii de zi de astazi.”

Domnul președinte: „O invit pe doamna consilier POLMOLEA CORINA-CORNELLA sa depună jurământul.”

Doamna Polmolea Corina-Cornelia: " Depune jurământul in calitate de consilier local al Consiliului Local Fagaras. "

JURĂMÂNT:

“Jur sa respect Constituția si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Fagaras, județul Brașov Asa sa-mi ajute Dumnezeul”

După validarea si depunerea jurământului Doamnei consilier local Polmolea Corina-Cornelia , sunt prezenti in sala 19 consilieri locali si 19 consilieri locali in funcție.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2021 (ORDINARĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate- 19 voturi pentru (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.108/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 APRILIE 2021 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate- 19 voturi pentru (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.109/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Municipiului Făgăraș pentru anul 2021.”

Doamna Polmolea: As vrea sa va informez ca eu la aceasta ședința astazi, ma voi abține de la toate proiectele de hotarari deoarece, nu am participat la comisiile consiliului local si, depunand doar astazi jurământul in calitate de consilier local, nu am avut când sa parcurg aceste materiale inscrie pe ordinea de zi si discutate in comisiile de specialitate ale consiliului local. Mulțumesc!”

Domnul președinte: ”In regula. Alte discuții, intrebari cu privire la acest proiect de hotarare? Eu as propune sa votam pe articole acest proiect.”

Domnul președinte: ”V-as propune sa votam pe articole.”

Domnul primar: ”La calendarul manifestărilor culturale, asa cum ne obliga si legea, as vrea sa facem o mica modificare. Am primit adresa de la Asociația Partida Romilor Pro-Europa si ma refer la „Ziua Romilor” care ar fi trebuit comemorată in data de 8 martie a.c. Nefiind votat bugetul local după data de 8 martie a.c., au venit cu propunerea sa alocam o suma de 5000 lei pentru „Comemorarea Victimelor Holocaustului” care va avea loc in data de 2 august a.c.si as vrea sa vin cu acest amendament pentru a fi introdus in buget la capitolul Calendarul manifestărilor culturale.”

Doamna Paicu:”As avea doua intrebari către dl.Ludu Dan care este director Dirietia Buget-Finante. Tot asa aveți un draft si dvs.in departamentul de buget, cu jumătate de pagini? Nu sunt complete documentele.La art.7 din acest proiect de hotarare scrie ca trebuie sa aprobam si bugetele individuale cu finanțare de la bugetul local, cat si de la bugetul de venituri proprii si subvenții pentru instituții publice din Muncipiul Făgăraș. Nu avem anexele acestea puse la dispoziție. De ce nu sunt?”

Domnul Ludu Dan - Dir.Buget-Finante:”Documentele au fost complete. Poate pe site s-a produs vreo eroare la afișare.. Bugetele școlilor si a tuturor instituțiilor subordonate vor fi după ce se aproba bugetul consolidat al Municipiului Fagaras. Proiectul de buget este finalizat.”

Doamna Paicu:”Deci, noi acum aprobam ceva ce se va realiza ulterior.”

Doamna secretar general: ”V-as ruga la acest proiect de hotarare sa respectati regimul incompatibilității, fiind vorba de buget, anumite persoane au calitatea de ordonatori terțiari de credite.De altfel, tot timpul trebuie sa aveți in vedere aceste prevederi."

Domnul Cupu:”As vrea, inainte de a intra in dezbaterea bugetului, sa ni se pună la dispoziție minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul de buget local pe anul 2021.”

Doamna secretar general: ”Da,este in regula, dar este postata minuta si pe site-ul Primăriei Fagaras.”

Domnul presedinte:”Dau citire Art.i din proiectul de hotarare: „se aprobă bugetul local al Municipiului Făgăraș pe anul 2021 la partea de venituri in suma de 290.856,53 mii lei si la partea de cheltuieli in suma de 292.531,64 mii lei, conform anexelor 1, 2.”

Domnul Cupu:”Asa cum a spus si doamna Paicu, acest buget nu este unul complet si echilibrat, mai in detaliu. Nu avem detaliat pe capitole.Cum justificati sumele incasate de la cetateni pe impozite si taxe locale care nu ajung pentru a se plati salariile? Noi, P.N.L. consideram ca acele sume trebuie puse pentru investitii.”

Domnul primar:”Am spus si la comisiile consiliului local, aproape 20% sunt sumele pentru funcționare, iar peste 80% sunt sumele pentru dezvoltare. Dezvoltare inseamna investitii, iar funcționarea inseamna cheltuieli salariale, de reparatii, de gaz, curent etc. Ceea ce spuneți dvs.nu este adevarat. Ati luat din context doar ceea ce va convine si sumele care ni se repartizează din cotele defalcate sau din T.V.A.sunt tot sume locale care se intorc in Municipiul Fagaras. Ati văzut ca Municipiul Fagaras are un buget de 290 mld.lei compus din sumele trase din fondurile europene si din alte fonduri externe din Municipiul Fagaras, din procentul care se aloca din sumele defalcate si procentul care se aloca din T.V.A., cele care se refera si se fac pe raza Municipiului Fagaras. Cred ca vreți sa invocati ca legea salarizării nr. 153/2017 nu o respectam, sau vreți sa majoram impozitele locale pentru cetățenii Fagarasului? Nu le vom majora. Sau vreți sa dam afara angajati ai primăriei sau a altora subordonate sau sa le scădem salariul impotriva legii.”

Domnul Cupu:”Am spus foarte clar ca cheltuielile de personal sunt de 1450,00 lei, iar cheltuielile din venituri impozite si taxe locale sunt o alta suma. Aceasta am spus. Nu am spus altceva, ceea ce insinuati dvs.”

Domnul primar:”Sumele de la Consiliul Județean Brașov sunt infime. Este vorba de suma de 5.500.000 lei vechi pe care ii aloca Fagarasului. In rest, toate sumele care compun bugetul Municipiului Fagaras, ca repet, 80% sunt pentru investitii si dezvoltare, iar celelalte sunt pentru funcționare.”

Domnul Cupu:”Nu știu la ce faceți referire, dl.primar, dar eu citesc aici la art.l. Banii vin din excedentul anilor trecuti.”

Domnul primar:”Vad ca dvs.nu stiti sa cititi un buget. Este normala acea echilibrare cu venituri si cheltuieli. Acele sume care compun veniturile, sunt din contractele de finanțare, cele mai multe. Excedentul anului anterior a fost de 16 mld.lei vechi, data de 2 mii de mld.lei cat avem noi in buget.”

Domnul Cupu:”Dl. Ludu Dan, la anexa nr.3 la „Alte cheltuieli”ce reprezintă suma de 3.039,23 mii lei?”

Domnul Ludu Dan - Dir.Buget-Finante:”Haideti sa finalizam mai intai art.l si apoi ce spuneți dvs.acum.”

Domnul Cupu:” Dl. Ludu Dan, eu v-am adresat o Întrebare. De ce nu imi răspundeți?”

Domnul primar:”Bugetele s-au făcut in fiecare an astfel. La toate primăriile asa se procedează. Sunt niște formulare tip. La comisiile consiliului local am discutat, dvs.ati spus va n-aveti ce sa ma intrebati si acum veniti cu minciuni. Ca sa va răspund, sunt cheltuieli pentru gaz, curent, reparatii etc. Eu răspund din partea executivului.”

Domnul Ludu Dan - Dir.Buget-Finante:”Acestea sunt formularele tip folosite in toata tara. Suma de 1770 pe titlul 20 este suma totala si pe primărie si pe instituții subordonate si mai jos, se detaliaza pe fiecare in parte. Bunuri si servicii sunt pentru buna desfășurare a activitatii primăriei.”

Domnul primar:”Dl.Cupu, aceste bugete sunt verificate pe capitole si subcapitole de către trezorerie.”

Domnul Popa O:”Acest proiect de hotarare a fost discutat in comisiile consiliului local. Acolo toti puteau sa vina cu propuneri. Chiar si la ora actuala, sa se vina cu propuneri concrete.”

Domnul președinte:Supune la vot Art.l si se aproba cu 14 voturi pentru si 5 abțineri: dl.Cupu Lucian, dna Paicu Cristina, dna Crăciun Monica, dl.Gavrila Dan si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti).

Domnul presedinte:”Dau citire Art.2 din proiectul de hotarare:” se aprobă bugetul local al Municipiului Făgăraș pe anul 2021 pe cele doua secțiuni, de funcționare in suma de 56.701,29 mii lei si de dezvoltare in suma de 235.830,35 mii lei, conform anexelor 3, 3.1, 4, 4.1, precum si lista obiectivelor de investitii conform anexelor 5, 5.1, in suma de 49.585,25 mii lei din suma totala a secțiunii de dezvoltare.”

Doamna Craciun:”La Cap.5102 - Autoritati publice si acțiuni externe, suma propusa este 15.630,05 mii lei. Ce reprezintă aceasta suma?”

Domnul primar:”Vorbim de exproprierea din sensul giratoriu de pe str.Ghioceilor, vorbim de exproprierea de pe Varianta Ocolitoare pentru ca mai avem nevoie de cateva imobile. Avem in gândire sa cumpărăm un teren din sus de cimitirul de pe Sos.Combinatului pentru a realiza un cimitir municipal. Mai avem o expropriere la o statie de canalizare din Cart.Galați. Inca nu sunt suficienti bani, dar trebuie sa incepem procedura si apoi rectificam, adaugam sumele necesare.”

Domnul Cupu:”Deci, nu suntem proprietari, legat de aceste sens giratoriu,nu?”

Domnul președinte: ”Nu suntem proprietari pe terenul intre policlinica si curtea spitalului.”

Domnul Cupu:”La Cap.6502 - Invatamant, suma propusa este de 7.184,48 mii lei, la Cap.6602 - Sanatate, suma propusa este de 12.590,25 mii lei, la Cap.6702 - Cultura, recreere si religie, suma propusa este de 28.520,62 mii lei, la Cap.7002 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica, suma propusa este de 133.090,48 mii lei pentru Bunuri si servicii - 3580 mii lei si Cheltuieli de capital - 129.510,48 mii lei si la Cap.7402 - Protecția mediului, suma propusa este de 7.124,07 mii lei pentru cheltuieli cu salubritate in municipiu, conform contractului de delegare suma de 4500 mii lei si pentru Cheltuieli de capital, suma propusa este de2.624,07 mii lei. Ce reprezintă toate aceste sume?”

Domnul primar:”Sunt acele proiecte de investitii cu contract de finanțare externa. Sunt: pentru reabilitare drumuri, pentru sanatate, pentru educație si ele sunt divizate pentru ca asa sunt formularele pe fiecare activitate in parte.”

Domnul președinte:Supune la vot Art.2 si se aproba cu 13 voturi pentru si 6 abțineri: dl.Cupu Lucian, dna Paicu Cristina, dna Crăciun Monica, dl.Gavrila Dan, dna Aldea luliana si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti).

Domnul presedinte:”Dau citire Art.3 din proiectul de hotarare:” se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, la partea de venituri in suma de 100.987,05 mii lei si la partea de cheltuieli in suma de 104.157,29 mii lei, conform anexelor 6, 7, precum si lista obiectivelor de investitii conform anexelor 8, 8.1, in suma de 3.093,37 mii lei din suma totala a secțiunii de dezvoltare.”

Doamna Paicu :”Legat de pediatrie, suma propusa este de 7000 lei - lucrări tamplarie termopane. Ce reprezintă?”

Domnul primar:”Este nevoie acolo in acea clădire de un zid de termopan intre pediatrie si C.T.Ei rezolva problema aceasta, oricum.”

Doamna Paicu:”La Cap.6710 - Religie, este vorba de obiecte de patrimoniu cultural 200 bucăți? Ce fel de obiecte?”

Domnul primar:”La Cetate pentru obiecte de muzeu.”

Domnul Cupu:”Tot legat de pediatrie, ati alocat un buget de 74.051 lei amenajare secție pediatrie. Cum se justifica la cateva luni sa venim cu aceasta suma?

Domnul primar:”Receptia pediatriei am facut-o anul acesta. A mai ramas rest din factura pentru ca noi nu plătim tot pana nu finalizam recepția lucrării si facem ceea ce trebuie. A ramas un rest de plata si acum il plătim, incluzandu-1 in buget din proiectul inițial.”

Domnul Cupu:”Tot aici am găsit alocati 129 mii lei pentru reabilitare sala de sport CSM Fagaras, in contextul in care nu se știe daca ei vor ramane la liga naționala, iar pentru Varianta Ocolitoare ati alocat 100 mii lei. Mai este o oportunitate pentru Fagaras aceasta Varianta Ocolitoare?”

Domnul primar:”Dl.Cupu, incercati sa manipulati intenția consilierilor locali si opinia publica cum ca Varianta Ocolitoare nu mai este de interes. Dvs.stiti foarte bine ca in momentul de fata, aceasta Varianta Ocolitoare este in licitație, stiti foarte bine ca Varianta Ocolitoare va fi realizata pe fonduri europene, stiti foarte bine ca anul trecut noi am alocat bani pe anumite investitii, ca ulterior sa ni se intoarca prin cereri de rambursare si sa-i ducem la următoarele investitii ca sa nu pierdem banii. Daca vorbim de CSM Fagaras, eu am tinut legătură cu cei de acolo visavis de aceasta problema. Ei, cu banii aceștia pe care ii alocam, vor ramane la liga nationala.I-am rugat sa se incadreze in cheltuieli. Cu acești bani, CSM Fagaras merge mai departe, atat pentru sportul de masa, pentru toate categoriile si activitatile din cadrul clubului, cat si pentru echipa mare de a ramane in liga naționala. Aveți informatii eronate despre ceea ce se intampla acolo.”

Domnul Cupu:”La Cetate, proiectul nerambursabil pentru reabilitarea Cetatii este din anul 2015 si era de 5 mil.euro. Ati alocat anul trecut 2 mil.euro pe care i-ati luat din împrumut contractat pentru Varianta Ocolitoare. Ati susținut si atunci, ca si acum ca acești bani vor fi retumati pentru Varianta Ocolitoare. Când se va realiza acest lucru?”

Domnul primar :”Prin fonduri europene lucrezi pe trei proceduri: avans, cereri de baza sau rambursări.La Cetate, noi lucram pe rambursări. Am investit banii acolo, in acest moment se face cererea de rambursare, iar in perioada următoare, in funcție de cum are bani si guvernul, ni se vor rambursa banii care ulterior, tot cu acordul dvs.ii vom duce in alte investitii. Aceasta este procedura, dl.Cupu. Anul acesta o sa vin in fata dvs.sa încerc sa recuperez si banii, cu cei 18 mld.lei din anul anterior, la fel, sa-i ducem in anumite investitii, probabil si la Cetate pentru a nu pierde banii pana finalizam investiția de pe Varianta Ocolitoare, ca ulterior sa ni se intoarca noua in bugetul primăriei ca atunci când finalizam o licitație pe Varianta Ocolitoare sau pe orice alta investiție, sa-i putem folosi.”

Domnul Cupu:”Din acest credit, ce suma va fi?”

Domnul Ludu Dan - Dir.Buget-Finante:”cei 1800 lei din primul an plus un rest mic ramas de anul trecut.”

Doamna Paicu:”La Cap.8402 la Transporturi, avem suma propusa de 67.145,69 mii lei, achiziționare a doua autobuze urbane. Din moment ce avem acele trei proiecte pe fonduri europene de 10 mil.euro, pentru ce mai luam acum inca doua autobuze?”

Domnul primar:”Si acum 2-3 ani de zile am cumpărat un autobuz din Germania cu ajutorul dl.consilier local Klein Johannes, in valoare de 5000 euro. Am mai luat doua autobuze din Brașov, iar transportul in comun s-a imbunatatit. Autobuzele electrice o sa vina cam peste 1 an si ceva de zile. Aceasta este durata de livrare. Pana atunci, noi avem nevoie de transport in comun foarte bun in oraș. După ce avem si celelalte autobuze, stiti bine ca mai avem o extindere a planului de mobilitate in Tara Fagarasului, adica avem unde sa le folosim.”

Domnul Cupu:”Cu privire la reabilitarea străzii Doamna Stanca, ce ne puteti spune de cei 600 mii lei?”

Domnul primar:”Asa cum v-am spus si mai devreme, noi am inceput sa echilibram bugetul si sa alocam bani pe o anumita perioada, in 2,3,4 luni de zile, in funcție de investiție. Ulterior, o sa ne mai vina bani din rambursări pe proiecte europene si atunci facem rectificări si completări la investitii pentru a le finaliza.”

Domnul Cupu:”Pentru aceasta strada, dvs.ati luat niște bani din creditul pentru Varianta Ocolitoare.”

Domnul primar:”Eu v-am răspuns deja la intrebare.”

Domnul Cupu:”De ce trebuie sa mai luam din cei 10 mii lei ( ultima transa). De ce nu ii lasam pentru Varianta Ocolitoare, ca sa demaram sa facem Ocolitoarea? Este de interes local acest lucru.”

Domnul primar:”Cred ca trebuie sa va acordam o anumita consultanta. Daca n-ai posibilitatea sa cheltui acei bani gandindu-te ca se duce licitația pana in lunile septembrie, octombrie sau noiembrie a. c.,atunci, mai bine ii duci pe investiție care ti recuperezi anul următor, iar investiția când este terminata, sunt deja banii programati.”

Doamna Paicu:”Eu vreau sa-mi justific votul de abținere pentru ca exact asa ar fi trebuit sa arate ședința comisiilor consiliului local. Daca noi primeam proiectul de hotarare cu bugetul puțin mai repede, aceste intrebari le puneam in comisiile consiliului local.”

(Intre timp, dl.Klein a ieșit din sala, fiind prezenti 18 consilieri).

Domnul președinte:Supune la vot Art.3 si se aproba cu 12 voturi pentru si 5 abțineri: dl.Cupu Lucian, dna Paicu Cristina, dna Crăciun Monica, dl.Gavrila Dan si dna Polmolea Corina (18 consilieri prezenti).

Domnul președinte:”Dau citire Art.4 din proiectul de hotarare despre care s-a discutat deja la credite:” se aprobă Bugetul creditelor interne pe anul 2021 in suma de 10.812,82 mii lei conform anexelor nr. 9; 10 si 10.1.”

Domnul Cupu:”Eu vin cu amendamentul următor: solicit ca aceasta suma sa ramana strict pentru Varianta Ocolitoare si as vrea sa se supună la vot amendamentul meu.”

Domnul primar:”Dl.Cupu, daca citeati mai bine Codul administrativ la art.155, prerogativa este a primarului pentru a prezenta bugetul. Ca dvs. sa prezentati un amendament, eu trebuie sa imi insusesc acel amendament. Eu v-am mai explicat pe parcursul acestei ședințe care este procedura pentru creditare a unei investitii. Când avem finalizata o investiție, mergem cu acel credit pe investiția respectiva pentru a recupera banii si pentru a cheltui si a trage acel credit. In momentul de fata noi suntem in procedura, care procedura se desfasoara destul de greu. Daca noi ducem acolo acel credit, s-ar putea ca la sfârșitul acestui an sa-1 pierdem si dvs.sa zbierati la noi ca plătim penalitati. Cine va fi de vina? Noi, fiind executivul si avem prerogativa aceasta de a propune bugete, de a executa bugetul si de a ne asuma tot ce facem, eu nu pot sa iau amendamentul dvs.in calcul si nu se poate supune la vot.”

(Intre timp, dl.Klein a revenit in sala, fiind prezenti 19 consilieri).

Domnul Cupu:”Dl.primar cred ca face un abuz de putere in acest moment.P.N.L. propune ca aceasta suma sa ramana pentru Varianta Ocolitoare si nu va fi dusa in alta parte.”

Domnul primar:”In anul 2019 vreau sa va reamintesc ca nu cred ca s-a votat in consiliul local ca acea suma sa fie trasa pe alta lucrare. Ca sa nu mai facem greșeala din anul 2019, am venit in anul 2020 si am solicitat mutarea sumei pe anumite investitii pentru ca in acel contract de credit nu spune pe ce se duc sumele. Doar consiliul local decide unde se duc sumele, iar anul acesta, facem aceeași procedura pentru a nu pierde sumele.”

Domnul Cupu:”Dl.presedinte, va rog sa supuneți la vot amendamentul meu.”

Domnul presedinte:”Dl.Cupu, m-am consultat si cu doamna secretar general, am întrebat inițiatorul daca isi insuseste amendamentul, acesta nu si-1 insuseste, prin urmare, nu pot supune la vot.”

Domnul presedinte:Supune la vot Art.4 i se aproba cu i4voturi pentru si 5 abțineri: dl.Cupu Lucian, dna Paicu Cristina, dna Crăciun Monica, dl.Gavrila Dan si dna Polmolea Corina (iQconsilieri prezenti).

Domnul președinte :”D au citire Art.5 din proiectul de hotarare:” se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 1.675,11 mii lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune la vot Art.5 si se aproba cu 13 voturi pentru si 6 abțineri: dl.Cupu Lucian, dna Paicu Cristina, dna Crăciun Monica, dl.Gavrila Dan, dna Aldea luliana si dna Polmolea Corina (igconsilieri prezenti).

Domnul președinte:”Dau citire Art.6 din proiectul de hotarare:” Anexele 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 8, 8.1, 9, 10, 10.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune la vot Art.6 si se aproba cu 13 voturi pentru si 6 abțineri: dl.Cupu Lucian, dna Paicu Cristina, dna Crăciun Monica, dl.Gavrila Dan, dna Aldea luliana si dna Polmolea Corina (îgconsilieri prezenti).

Domnul președinte:”Dau citire Art.7 din proiectul de hotarare:” Se aprobă bugetele individuale cu finanțare de la bugetul local cat si de la bugetul de venituri proprii si subvenții pentru următoarele instituții publice din Muncipiul Făgăraș după cum urmează:

 • 1. Grădiniță cu program prelungit ”Albinuța”,

 • 2. Grădiniță cu program prelungit "Voinicelul”,

 • 3. Grădiniță cu program prelungit ”Pinochio”,

 • 4. Grădiniță cu program prelungit "Prichindeii”,

 • 5. Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu”,

 • 6. Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brancoveanu”,

 • 7. Liceul Tehnologic “Dr. loan Senchea”,

 • 8. Colegiul Național ”Radu Negru”,

 • 9. Colegiul National „D-na Stanca”,

 • 10. Colegiul „Aurel Vijoli”,

 • 11. Direcția de Asistență Socială,

 • 12. Serviciul Public de Poliție Locală Făgăraș,

 • 13. Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure”,

 • 14. Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș,

 • 15. Muzeul Tării Fagarasului ”Valer Literat”,

 • 16. Clubul Sportiv Municipal Făgăraș,

 • 17. Serviciului de Transport Public Local Făgăraș,

 • 18. Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș, conform anexelor 11-38 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Doamna Paicu: ”As vrea sa imi justific votul de abținere. Acest buget nu este complet si echilibrat si voi face o cerere scris in acest sens. Doresc sa se consemneze acest lucru in procesul-verbal.”

Domnul Cupu:”Aceeasi justificare am si eu la votul meu de abținere ca si al dnei Paicu. Nu am avut pus la dispoziție din timp acest buget, nu este complet si nu am avut timpul necesar sa-1 studiez cum trebuie si solicit sa-1 avem pentru o alta eventuala ședința. Doresc si eu sa se consemneze acest aspect in procesul-verbal.”

Domnul presedinte:Supune la vot Art.7 si se aproba cu 13 voturi pentru si 6 abțineri: dl.Cupu Lucian, dna Paicu Cristina, dna Crăciun Monica, dl.Gavrila Dan, dna Aldea luliana si dna Polmolea Corina (i9consilieri prezenti).

Domnul președinte:” Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba cu 13 voturi pentru si 6 abțineri: dl.Cupu Lucian, dna Paicu Cristina, dna Crăciun Monica, dl.Gavrila Dan, dna Aldea luliana si dna Polmolea Corina (i9consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.110/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2021 la data de 31.03.2021.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 4 abțineri (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.111/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.”

Doamna secretar general:”La acest proiect de hotarare exista amendament in comisiile consiliului local. Este vorba de uniformizarea cotei de impozitare la 1,12%, atât la persoanele juridice, cât și la persoanele fizice pentru clădiri nerezidențiale.”

Domnul Popa O:”Da, asa este. Era o discuție la comisiile consiliului local in acest sens.”

Domnul primar: ”Deci, in proiect a ramas doar uniformizarea acelui procent si in reste, se adauga doar cota de inflație.”

Domnul Cupu:”Este valabil atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice?”

Domnul Popa O:”Da.”

Domnul Cupu:” Si de la cat, la cat?”

Domnul primar:”Este vorba de 1,12%.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul comisiilor consiliului local si se aproba cu 16 voturi pentru si 3 abțineri: (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.112/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind acordarea înlesnirilor la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabili - persoane fizice.”

Domnul Popa O:”Eu, ca de obicei, la acest proiect de hotarare, ma voi abține de la vot. Este o datorie pentru toata lumea ca sa ne plătim taxele si impozitele locale către primărie, pana la urma.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri:dl.Popa Ovidiu si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.113/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2021.”

Domnul primar:”La calendarul manifestărilor culturale, asa cum ne obliga si legea, as vrea sa facem o mica modificare. Am primit adresa de la Asociația Partida Romilor Pro-Europa si ma refer la „Ziua Romilor” care ar fi trebuit comemorată in data de 8 martie a.c. Nefiind votat bugetul local după data de 8 martie a.c., au venit cu propunerea sa alocam o suma de 5000 lei pentru „Comemorarea Victimelor Holocaustului” care va avea loc in data de 2 august a.c.si as vrea sa vin cu acest amendament pentru a fi introdus in buget la capitolul Calendarul manifestărilor culrurale, precum si la acest punct de pe ordinea de zi.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul d.primar si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.114/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art.2 și art.3 din HCL.nr.176/2018 pentru obiectivul de investiții "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș" și încetarea efectelor HCL.nr.242/2020.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.115/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.20/28.02.2017 în sensul actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud.Brașov” și încetarea efectelor HCL.nr.214/26.08.2019.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.116/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.176/2017 în sensul aprobării cofinanțării obiectivului de investiții "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud.Brașov”, ca urmare a modificării devizului general al investiției și încetarea efectelor HCL.nr.215/26.08.2019.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.117/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului pilot privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile și reciclabile ( hârtie/carton, plastic/metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 5 abțineri (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.118/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație, privind circulația rutieră pe străzile: pe aleea dintre blocurile A și B din str. Gării, strada Oltului, strada Cimpului, blocurile A.N.L. lângă grădinița Albinuța, pe strada Școlii, în cartierul Castanului și pe strada Plopului din Municipiul Făgăraș restricționând traficul rutier pe un singur sens de mers -SENS UNIC.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.119/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în dosar nr.1331/117/2021 aflat pe rolul Tribunalului Cluj.”

Domnul președinte:”Aici avem si o completare pe care o aveți fiecare in fata.”

Doamna Paicu:”De ce nu putem sa cerem mai multe oferte? Sunt si alti avocati in Municipiul Fagaras si nu ma refer strict la acest proiect de hotarare, ci si la altele de acest gen.Poate sunt avocati care au onorarii mai mici.”

Domnul primar:"înainte de hotararea Adunării Generale a Curții de Conturi doar primarul semna contractul impreuna cu un avocat care era ales. A venit hotararea Adunării Generale a Curții de Conturi si, in funcție de dosar, cu un nume de avocat, trebuie data o hotarare de consiliul local pe fiecare dosar cu nume de avocat. Fiecare jurist din Comp.juridic imi propune cu ce avocat sa lucreze pe diferite spete. Eu accept oferta si vin si v-o supun dvs. Responsabilitatea este a mea si pe proces. Puteti si dvs.sa veniti cu oferte, dar trebuie sa si semnati contracte. Alegem avocaul cel mai bun.”

Doamna secretar general:” As dori sa propuneți un amendament la acest proiect de hotarare intrucat proiectul de hotarare a fost strict pentru a reprezenta interesele Municipiului Fagaras, dar in speța este si consiliul local in calitate de parat si as dori cu acordul dvs.sa faceți acest amendament ca dl.avocat sa reprezinte atat Municipiul Fagaras, cat si Consiliul Local Fagaras in instanța.”

Doamna Paicu:”Dvs.spuneti,dl.primar, ca cei din Comp.juridic vin cu propunere pentru avocat. O sa iau legătură cu acest departament si voi afla daca au avut si alte oferte.”

Domnul Cupu:”Cati consilieri juridici aveți in primărie, dl.primar?”

Domnul primar:"Avem Comp.juridic cu 3 consilieri juridici.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul doamnei secretar general si se aproba cu 16 voturi pentru si 3 abțineri: dl.Cupu Lucian, dna Crăciun Monica si dna Paicu Cristina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.120/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.1, compus din: 4 camere, hol și bucătărie, în suprafață utilă de 61 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.121/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.3, compus din: 3 camere, bucătărie și hol, în suprafață utilă de 62 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.122/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.4, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 33 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.123/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap. 2, compus din: 1 cameră și bucătărie în suprafață utilă de 29 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Domnul Biza:”Aici as vrea sa intervin sa spun ca s-a produs probabil o greșeala de redactare si sa se corecteze, in loc de str.Ciocanului nr.16, parter, ap. 2, , corecta este denumirea de Ciocanului nr.14, parter, ap. 2.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu modificarea făcută de dl.Biza si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.124/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 1, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 26,2 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.125/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.2, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 16,3 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.126/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.3, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 14,1 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.127/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 4, compus din: 3 camere și bucătărie , în suprafață utilă de 14 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.128/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.5, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 14,3 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.129/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 6, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 14,3 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.130/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 7, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 15,1 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/7, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.131/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 8, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 25,8 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/8, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.132/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.Cioo, Spațiu comercial nr. 2, jud. Brașov, în suprafață de 176 mp, înscris în CF.nr.iO2677-Ci-U3 Făgăraș, având o cotă de 6,24% din elementele de uz comun, respectiv, 39,5 mp, cu cota de 40/632 părți din terenul înscris în CF.nr.102677 Făgăraș colectiv, imobil ce va avea destinația de "acces cinematograf', fiind prin natura destinației sale de uz și interes public.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.133/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 579 mp edificat cu construcții Ci cu SD=288 mp și C2 cu SD=34 mp - domeniu public, situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr.53, înscrise în CF nr. 105822 Făgăraș, CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraș și CF nr. 105822-C1-U2 Făgăraș,”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.134/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 27/23.03.2021 pentru imobilul apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap.5, înscris în CF 101534-C1-U10 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.135/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.663/26.01.1995, precum și a Actului adițional nr.74981/2/20.12.2019, în sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare încheiat în formă autentică sub nr.302/26.02.2021.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.136/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr.De 217/3 cu suprafața de 1087 mp, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.137/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinației și a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică U.A.T.Făgăraș; aprobarea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc destinat încălzirii locuinței și pentru lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm; Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, precum și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea nr.138/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, blocurile A, B, C.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.139/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 33 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, G, H, J și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si 3 abțineri:dl.Cupu Lucian, dna Polmolea Corina si dl.Popa Ovidiu (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.140/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 34 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Făgăraș pe anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si 3 abțineri:dl.Cupu Lucian, dna Polmolea Corina si dna Paicu Cristina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.141/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 35 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru prestarea de servicii funerare S.C.Pompe Funebre Zăgan S.R.L.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina Cristina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.142/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 36 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș pe anul 2021.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina Cristina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.143/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 37 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Făgăraș, prin transformarea unui post vacant funcție publică din consilier juridic în consilier achiziții publice.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si 1 abținere: dna Polmolea Corina Cristina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.144/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 38 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 306 din data de 22 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș.”

Domnul presedinte:”La acest proiect de hotarare este necesar vot secret. Daca aveți propuneri in acest sens? Reamintesc faptul ca dna Polmolea Corina nu va vota, menționând de la începutul ședinței ordinare ca se va abține astazi de la toate proiectele de hotarari.”

Se fac următoarele propuneri:

- Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș, prin introducerea unui nou punct, după cum urmează:

- pct.11 - Școala Postliceală F.E.G. Education 1. dl.CERGHIZAN MARIUS-IOAN 2. dna PAICU CRISTINA

Se împart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Domnul Butunoiu (membru al comisiei de centralizare a votului secret):”In urma votului secret, avem:

- Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș, prin introducerea unui nou punct, după cum urmează:

- pct.11 - Școala Postliceală F.E.G. Education:

 • 1. dl.CERGHIZAN MARIUS-IOAN = 13 voturi pentru (19 consilieri prezenti)

 • 2. dna PAICU CRISTINA= 5 voturi pentru (19 consilieri prezenti)

Domnul președinte:”Asadar, forma finala este următoarea:

- Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș, prin introducerea unui nou punct, după cum urmează:

- pct.11 - Școala Postliceală F.E.G. Education - dl.CERGHIZAN MARIUS-IOAN

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cerghizan Marius si dna Polmolea Corina Cristina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.145/26.04.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 39 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință ( MAI 2021).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Colibas Madalin si dna Polmolea Corina Cristina (19 consilieri prezenti) adoptandu-se Hotararea nr.146/26.04.2021.

Domnul președinte:” Epuizând ordinea de zi, as vrea sa ii dau cuvântul dl.primar pentru a ne face o informare la punctul „Diverse”, cu privire la Adunarea Generala a Asociatilor ADI ISO Mediu.”

Domnul primar:”As vrea sa ii răspund dl.Cupu, sa va spun ce s-a intamplat in Adunarea Generala a Asociatilor ADI ISO Mediu. A avut loc la Casa Municipala de Cultura Fagaras. Este o asociație care se ocupa de managementul deșeurilor in județul Brașov. De fapt, aceasta asociație aproba infrastructura pe care Consiliul Județean Brașov propune un proiect de finanțare in tot județul. Am preluat aceasta asociație in anul 2017, ne-am ocupat de închiderea gropilor de gunoi in județul Brașov. Nefiind închise si fiind 7 gropi neconforme in județul Brașov, am avut intruniri la nivel guvernamental, in acea perioada, Romania fiind data in judecata de Comisia Europeana cu privire la închiderea acestor gropi de gunoi, împreuna cu dna director de la Ministerul Dezvoltării am tinut legătură si am dat toate informațiile pentru a inchide aceste gropi de gunoi si pentru a se apara Comisia Europeana. Mi-a solicitat ajutorul pentru ca, de fapt, Consiliul Județean Brașov ar trebui sa se ocupe de aceste aspecte in tot județul, dar vazand ca n-are cu cine discuta acolo, ne-a solicitat noua ajutorul si am ajutat. Consiliul Județean Brașov avea si obligația prin acele fonduri nerambursabile de a închide aceste gropi de gunoi, dar a refuzat si a trebuit sa recurgem la o metoda de a deschide o linie de finanțare la Agenția Fondului de Mediu pentru închiderea acestor gropi de gunoi, iar noi, impreuna cu angajatii acestei asociatii, am apelat la ghidul solicitantului pentru a accesa cele 11 U.A.T.-uri responsabile de închiderea gropilor de gunoi. Mandatul președintelui acestei asociatii nu expira, doar mandatul Consiliului Director, dar au aparut divergente intre mine si conducerea Consiliului Județean Brașov visavis de infrastructura care trebuie creeata prin proiect la nivelul întregului județ. Au fost doua puncte mari de dezbătut acolo: pastrarea depozitului conform asa cum ii spune FinEco de langa Brașov, la 600 m de un cartier al Municipiului Brașov si eu n-am fost de acord cu acest lucru, ci le-am cerut sa realizeze un depozit public conform si, introun fel sau altul, aveau pretenția sa semnez un acord de parteneriat cu acest depozit, spunandu-le ca in momentul semnării acelui parteneriat, se crea o condiție artificiala pentru a atrage fonduri europene. A doua problema a fost plasarea unei investitii pe raza Municipiului Fagaras si anume, undeva pe Sos.Hurezului, imediat după ultimul imobil, la dreapta, pe un câmp. Le-am solicitat ca acea infrastructura care revine in zona Tarii Fagarasului si anume, o stafie de sortare si un sistem de tratare mecanica biologica, fiind o instalație destul de mare, sa fie făcută undeva către marginea zonei Combinatului pe o suprafața suficienta necontaminata, iar pe platforma Combinatului se mai realiza si un drum si o instalație electrica, sediu de depozitare Salco si era o investiție mult mai buna. Le-am explicat când am accesat fonduri europene pe planul de mobilitate pe coridorul industrial unde realizam piste de biciclete, iluminat arhitectural, troruare pentru pietoni, realizam toata infrastructura de la str.Octavian Paler pana la Fabrica de Pulberi. Din aceste doua contradicții, am avut discuții cateva luni de zile, am mers la președintele Consiliului Județean Brașov, i-am explicat care este situația, el a dat comanda vicepreședinților de a face acea adunare generala pentru a ma schimba din funcție, nestiind ca eu n-am o expirare a mandatului. Vazand ca forțarea este in felul acesta, n-am mai vrut sa lucrez cu cei de la Consiliul Județean Brașov. Mi-am pus mandatul pe masa si am cerut un vot de încredere al primarilor din cadrul acestei asociatii. In cadrul asociației sunt 58 de primari, 59 ca membru al Consiliului Județean Brașov, iar acest mandat l-am primit de la 21 de primari. Au venit cu tot arsenalul de la Brașov al P.N.L., cu un deputat din zona noastra, consilieri județeni, i-a luat pe fiecare primar in parte, le-a dar biletele, i-a tinut din scurt, le-a trimis mesaje cum ca daca nu voteaza asa cum spun ei, va fi o problema destul de mare. Am vrut sa demonstrez tuturor prin transmisiunea on-line a acesteio adunari , in ce forța vine Consiliul Județean Brașov, P.N.L. la nivel județean pentru ca si la sfârșitul numărării votului lor, au luat prezenta in copie, procesele verbale in copie si le-au dus la partid, spunând ca le trebuie la partid, ceea ce demonstrează ca P.N.L.,in momentul de fata a confiscat si aceasta asociație la nivel județean. A devenit o asociație politica.”

Doamna Centiu:”Cine este noul președinte al acestei asociatii?”

Domnul primar:”Este primarul de la Râșnov. Decât sa-mi dau demisia, am cerut votul primarilor ca sa vad si eu care este parerea primarilor si este destul de grav ca 33% sa aiba alta părere. Eu le urez succes si sper ca tot ceea ce fac ei, sa nu aiba vreun interes personal sau un interes de grup la nivel județean.”

Domnul Lascu:”In ce stadiu este groapa noastra de gunoi?”

Domnul primar:”Groapa de gunoi, speram ca pana la sfârșitul acestui an, sa fie închisa complet. Prima groapa de gunoi se va inchide la Sacele pentru ca ei au avut deja proiectul făcut anterior.

Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CLONȚ DAN VALENTINPJ.