Hotărârea nr. 147/2021

HO TÂRÂREA nr.147 din data de 27 mai 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, precum şi ordinea de zi suplimentară din data de 27 MAI 2021

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL ILOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HO TÂRÂRE Anr.147 din data de 27 mai 2021

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, precum și ordinea de zi suplimentară din data de 27 MAI 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Fagaras nr.591/20.05.2021 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică ordinară, în ziua de joi, 27 MAI 2021,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, precum și ordinea de zi suplimentară din data de 27 MAI 2021, la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic- CL.


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod F-50


ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV municipiul făgăraș


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 / Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagahs.ro

Anexă la Dispoziția nr.591/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de JOI, 27 MAI 2021, orele 14,00

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 APRILIE 2021 (ORDINARA).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 2. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren în suprafață de 25.000 mp, situat administrativ în Municipiul Făgăraș identic cu cel înscris în CF nr. 103766 Făgăraș, nr. cadastral 103766, CF 104003 Făgăraș, nr. cadastral 104033 și CF 103999 Făgăraș nr. cadastral 103999 , constituit în baza HCL nr. 13/30.01.2014, revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra imobilului teren pentru obiectivul "închidere depozit neconform”, ”Stație de Transfer” și ”Stație de Sortare” în municipiul Făgăraș aferent proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Brașov”, constituit în baza HCL nr.93/30.05.2011 precum și revocarea HCL nr.79/30.04.2013.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL.nr.255/29 noiembrie 2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinantarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Fagaras de la CEC Bank si realizarea unor obiective de investitii, pe o perioada de 12 ani.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș pentru anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 8. Proiect de hotărâre privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții - "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, județul Brașov" SMIS - 120952.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • io. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș, pentru desfășurarea comerțului stradal, stabilirea și modalitatea de încasare a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 11. Proiect de hotărâre privind asigurarea continuității în prestarea serviciului se salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire, curățat rigole și întreținerea căilor publice precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru o perioadă de 90 de zile începând cu data de 01.06.2021, precum și modificarea similar a duratei Contractului de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12057/2011 încheiat cu S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.l din HCL.nr. 176/26.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Fagaras, a imobilelor situate in Fagaras, str.Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, inscris in CF.nr.lO3167-Cl-U23 Fagaras; str.Negoiu, bl.6,sc.D, ap.l, inscris in CF.nr.lO3167-Cl-U22 Fagaras; str.Tabacari, bl.8, sc.A, inscris in CF.nr.l01684-Cl-U10 Fagaras si zona Centrul II, bl.56, ap.l, inscris in CF.nr.l022224-Cl-U8 Fagaras, ca fiind de uz si interes public local si completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicina de familie, situat in Fagaras, str.Negoiu, B1.6, Ap.l, identic cu cel înscris în CF.nr.103167- Cl-U23 Făgăraș cu nr.top. 2856/1/1/27/1, cad.741, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicina de familie, situat in Fagaras, str.Tabacari, Bl.8, Sc.A, Ap.2, identic cu cel inscris in CF.nr.lO1684-Cl-Ul 1 Fagaras, cu nr.top. 1108/2/2 cad.744, proprietatea publica a Municipiului Fagaras.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 15. Proiect de hotărâre privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 13.453 mp, edificat cu construcții industriale și edilitare - domeniu public, situat în Făgăraș, str.Cetății, nr.40 C, înscrise în CF.nr.103050 Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului teren extravilan, în suprafață de 1.400 mp, înscris în CF.nr.106871 Făgăraș, proprietatea d-lui Stiniguță Gheorghe, situat în Făgăraș, str.Cânepii, Tarla A656/1/2/28/1, în scopul amenajării unui parc de joacă pentru copii.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ:

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.3/2020 pentru imobilul teren -intravilan în suprafață de 955 mp, înscris în CF.nr.104014 Făgăraș, proprietatea d-lui Sfecliș Traian și d-nei Sfecliș Vasilica (soție), situat în Făgăraș, str.Tăbăcari, nr.13, aprobat la cumpărare.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 18. Proiect de hotărâre privind actualizare date imobil, identic cu cel inscris in CF.nr.lO6275-C2-U7 cu nr.cad.630, in sensul descrierii corecte a imobilului incăpere Cameră - anexa, situat in Fagaras, str.Mihai Viteazu, nr.3, etaj.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.3227/06.05.1994, în sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare încheiat în formă autentică sub nr.813/16.11.2020.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor

publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 20. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de personalul medical din cadrul secției Cardiologice a Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure”Fagaras, Înregistrata sub nr.3418/22.04.2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 21. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor situații deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență, precum și cuantumul lor, aprobarea metodologiei de acordare a acestora și a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 23. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința (IUNIE 2021).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

24. Diverse.


PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL, Laura Elena GiuncaROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV O MUNICCPCOL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel:: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria=tagâras.ro, Email:jsecretariat@primaria-fagaras.ro
Nr.38.796 din 27.05.2021


Domnule/Doamnă președinte,


în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să supuneți spre aprobare, suplimentarea ordinii de zi, cu următorul proiect de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în dosar nr.4034/226/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU

SECRETAR GENERAL, LAURA ELENA GIUNCA