Hotărârea nr. 145/2021

HOTĂRÂREA NR.145 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 306 din data de 22 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de Evaluare şi Asigurare a

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.145 din data de 26 aprilie 2021

- privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 306 din data de 22 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de Evaluare

și Asigurare a Calității învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș

Consiliul local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 33438 /1/09.04.2021 și Raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr. 33438/09.04.2021, prin care se motivează necesitatea desemnării unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de evaluare și asigurare a calității învățământului, constituite la nivelul unității de învățământ - ”Școala Postliceală F.E.G. Education - Filiala Făgăraș”,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art. 11 alin.(4) lit.e) și ale art. 11 alin. (9) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 129 alin. (1), alin. (7) lit.a), art. 139 alin (1), art. 196 alin. (1), lit. a), art 197, art. 198 alin. (1) și (2) și art. 243 alin. 1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 306 din data de 22 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș, prin introducerea unui nou punct, după cum urmează:

- pct.ll - Școala Postliceală F.E.G. Education - dl.CERGHIZAN MARIUS-IOAN

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanei desemnate, Școlii Postliceale F.E.G Education din Municipiul Făgăraș prin Compartimentul monitorizare, .coordonare unități de învățământ și arhivă.

/ ~ x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ, ,

CLONȚ DAN-VALENTIN (                   Secretar general, )  '

,7                       /, LAURAELENĂ^GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

xex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

lex. Direcția Buget-Finanțe

lex. Dl.CERGHIZAN MARIUS-IOAN

lex. Școala Postliceală F.E.G. Education

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod : F-50