Hotărârea nr. 144/2021

HOTĂRÂREA NR.144 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenta Sociala Făgarăş, prin transformarea a unui post vacant funcţie publica din consilier juridic în consilier achiziţii publice


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.144 din data de 26 aprilie 2021

 • - privind modificarea organigramei si a statului de funcții ale Direcției de Asistenta Sociala Făgarăș, prin transformarea a unui post vacant funcție publica din consilier juridic în consilier achiziții publice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Văzând Raportul de specialitate nr. 1457 din data de 19.04.2021 al Direcției de Asistență Socială Făgăraș, privind modificarea organigramei si a statului de funcții ale Direcției de Asistenta Sociala Făgarăș, prin transformarea a unui post vacant funcție publica din cadrul Compartimentului juridic și informatizare al Biroului servicii, strategii, programe, proiecte și relația cu asociațiile și fundațiile-Compartiment juridic și informatizare, din consilier juridic în consilier achiziții publice precum si Referatul de aprobare nr.34433/19.04.2021 prin care Primarul Municipiului propune modificarea organigramei si a statului de funcții ale Direcției de Asistenta Sociala Făgarăș, prin transformarea a unui post vacant funcție publica din consilier juridic în consilier achiziții publice,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 409 alin.(3) lit.b) și art.610 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 129 alin. (1) și (2), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1-2) și art. 243 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aprobă modificarea organigramei si statul de funcții ale Direcției de Asistenta Sociala Făgarăș, potrivit anexelor nr.i si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispoziții contrare.

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția-de-Asistență Socială Făgăraș și Compartimentul financiar contabilitate, resurse umane.                „•>.

/               ' A

/ \

/C                - '          . \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTINCONTRASEMNEAZĂ^ Secretar general, LAURA ELENA GIUNG Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Direcția de Asistență Socială Făgăraș

 • - 1 ex. Compartimentul resurse umane

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

STAT DE FUNCȚII

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

nr. crt

funcția publica

clasa

gradul profesional

nivelul studiilor

funcția contractuala

treapta profesionala

nivelul studiilor

nivelul de salarizare

inalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

1

Director executiv

1. BIROUL SERVICII, STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE SI RELAȚIA CU ASOCIAȚIILE SI FUNDAȚIILE

1

Sef Birou

1. Compartiment autoritate - tutelară, protecția copilului, intervenție in situatii de urgenta, de abuz, neglijare, trafic, migratie, repatrieri si prevenire marginalizare sociala

1

consilier

1

S

S

2

/

' i

consilier

1

S

s

3

consilier

1

s

s

4

consilier

1

s

s

2. Compartiment financiar - contabilitate, resurse umane

.. !

consilier

1

s

s

2

consilier

1

s

s

3

c * î / *.

consilier

1

s

s

3. Compartiment juridic și informatizare

1

V

consilier achiziții publice

1

s

s

2

consilier

1

s

s

4. Comp consiliere psihologica, planning familial, monitorizare, analiza statistica, indicatori asistenta si incluziune sociala

STAT DE FUNCȚII

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

1

consilier

I

S

S

5.Compartiment pentru protecția si promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

1

consilier

I

P

i

s

2

consilier

I

S

s

6. Centru de zi pentru persoane vârstnice

3

îngrijitor

G

4

V

asistent social

7. Cantina de ajutor social

1

administrator

I

M

2

magaziner

I

M

3

muncitor calificat

I

M

4

muncitor calificat

I

M

5

muncitor calificat

I

M

6

muncitor calificat

I

M

7

muncitor calificat

I

M

8. Creșa de copii

1

asistent medical

P

PL

2

infirmier

M

3

infirmier

M

4

infirmier

M

5

infirmier

M

6

infirmier

M

7

infirmier

M

8

infirmier

M

9

spălătoreasă

G

10

îngrijitor

G

11

magaziner

I

M

II. BIROUL DE ASISTENȚĂ SI PRESTAȚII SOCIALE

1 '

Sef Birou

1. Compartiment pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1

consilier

IA

S

Anexa nr.


la HCL nr. /^ZW


STAT DE FUNCȚII

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

2. Compartiment de evidență și plată beneficii de asistență socială

1

V

consilier

IA

S

2

consilier

I

S

S

3

consilier

I

P

S

4

referent

I

M

5

consilier

I

P

S

6

consilier

I

S

S

7

referent

I

M

3. Compartiment de asistenta medicala, școlara si comunitara

1

medic primar

S

2

medic specialist

S

3

V

medic primar

S

4

V

medic specialist

S

5

V

medic specialist

S

6

asistent medical

P

PL

7

asistent medical

P

PL

8

asistent medical

P

PL

9

asistent medical

P

PL

10

asistent medical

P

PL

11

asistent medical

P

PL

12

asistent medical

P

PL

13

asistent medical

P

PL

14

!

asistent medical

PL

15

asistent medical

PL

16

asistent medical

PL

17

i

asistent medical

PL

18

!

mediator sanitar

M

. S          4. Compartiment comunicare, registratura, reiatii cu

publicul si evaluare inițiala

1

referent

I

M

Total funcții publice, din care:

STAT DE FUNCȚII

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

funcții publice de conducere

3

funcții publice de execuție

16

Total funcții contr de conducere

0

Total funcții contractuale de execuție:

43

Total funcții in instituție

62