Hotărârea nr. 143/2021

HOTĂRÂREA NR.143 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” Făgăraş pe anul 2021

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.143

din data de 26 aprilie 2021

 • - privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

proiectul de hotărâre,

Raportul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.33771/1/14.04.2021,

 • - Raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane nr.33771/14.04.2021 prin care se propune modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș,

 • - Avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 311 din 2003 a muzeelor și colecțiilor publice cu modificările și completările ulterioare și a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, actualizata,

Ținând seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 136. alin. (1) O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, actualizată,

în temeiul art.129, alin.2, lit.i, art. 139, lit.1, art.196, alin.i, lit.a, art.197, art.198, art.243, ali.i, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul asministrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș pentru anul 2021, conform Anexei nr.i care face parte din prezentare hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea statului de funcții al Muzeului Țării Făgărașului„Valer Literat” Făgăraș pentru anul 2021, conform Anexei nr.2 care face parte din prezentare hotărâre.

Art.3. Răspunderea pentru dimensionarea personalului revine exclusiv managerului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș.

Art.4. începând cu data prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se revocă.

Art.5. Primarul Municipiului Făgăraș prin aparatul de specialitate Compartimentul resurse umane Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar generad<~      >

LAURA ELENAGIUNCA /

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș

 • - 1 ex. Compartimentul resurse umane

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ MUZEUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI „VALER LITERAT”

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția contractuală

Nivelul Studiilor

Treapta profesională/ gradul

Observații

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

Manager Muzeu

1

Manager

S

II

Secția Cercet

are

2

Cercetător științific

S

II

Vacant

3

Cercetător științific

S

III

4

Documentarist

s

Principal

Secția Muzeografie

5

Muzeograf

s

IA

Vacant

6

Muzeograf

s

IA

7

Muzeograf

s

IA

8

Muzeograf

s

9

Muzeograf

s

II

Vacant

10

Istoric

s

I

Secția Conservare- Restaurare și Gestiune - supraveghere expozi

ie

11

Șef de secție

s

II

Compartiment Conservare și gestiune-supraveghere expoziții

12

Conservator

s

II

13

Custode-gestionar

M

IA

14

Custode-gestionar

M

I

15

Custode-gestionar

M

I

16

Custode-gestionar

M

II

17

Custodegestionar

M

II

18

Custode-gestionar

M

I

19

Trezorier

M

I

20

Custode-gestionar

M

II

Vacant

Compartiment Restaurare

21

Restaurator

S

I

22

Restaurator

S

Debutant

Vacant

23

Fotograf

M

II

Serviciu Financiar-contabil

24

Șef serviciu

S

II

Compartiment financiar-contabil

25

Referent de specialitate

S

'•II

26

Referent de specialitate

S

I

27

Referent de specialitate

S

II

28

Referent de specialitate

S

II

29

Referent

M

I

30

Vânzător de bilete

M

-

Nr. crt.

Funcția contractuală

Nivelul Studiilor

Treapta profesională/ gradul

Observații

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

Compartiment resurse umane

31

Consilier

S

I

32

Referent de specialitate

S

I

Compartiment achiziții publice

33

Referent de specialitate

s

I

Secția Administrativ

34

Referent de specialitate

s

II

36

Muncitor calificat

M

l

36

îngrijitor

G/M

-

37

îngrijitor

G/M

-

38

îngrijitor

G/M

-

39

îngrijitor

G/M

-

Vacant

Nr. total de funcții contractuale de conducere

Nr. total de funcții contractuale de execuție

Nr. total de posturi din cadrul instituției publice

Total din care:

3

36

39

ocupate

3

30

33

vacante

0

6

6