Hotărârea nr. 142/2021

HOTĂRÂREA nr.142 din data de 26 aprilie 2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru prestarea de servicii funerare S.C. Pompe Funebre Zăgan S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOAZ

Strada Ftepublicii, Nr. 3, 506200, Tel: 0040 268 2 11 313, Fax: 0040 208 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 14 2 din data de 26 aprilie 2021

privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru prestarea de servicii funerare S.C. Pompe Funebre Zăgan S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 30965/15.04.2021, Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 30965/1/15.04.2021, privind acordarea avizului Consiliului Local al municipiului Făgăraș, pentru prestarea de servicii funerare, SC Pompe Funebre Zăgan SRL

Ținând seama de Autorizația sanitară de funcționare nr. 0119EV/13.08.2019, emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov pentru obiectivul servicii funerare complete, având ca obiect COD CAEN 9603, activități de pompe funebre și similare, emisă în favoarea, S.C. Pompe Funebre Zăgan S.R.L.,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile

 • - art. 25, art. 27 din legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 7 alin. (1), art. 9 din Anexa la H.G.R. nr. 741/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(i) si alin.(i4), art.137 alin.(i), art.139 alin.(i) art.196 alin.(i) lit.a) si art.243 alin.(i) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă avizul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru prestarea de servicii funerare, S.C. Pompe Funebre Zăgan S.R.L., până în data de 07.03.2022, data expirării "Asigurării de răspundere civilă a prestatorilor de servicii”, cu posibilitatea de prelungire.

Art.2. Secretarul General al Municipiului Fagaras va comunica prezenta hotărâre direcțiilor si serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Fagaras si Instituției Prefectului - Județul Brașov pentru controlul si verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTINHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment juridic

 • - 1 ex. S.C. Pompe Funebre Zăgan S.R.L.,

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50