Hotărârea nr. 141/2021

HOTĂRÂREA nr.141 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Făgăraş pe anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL Fi GARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.141 din data de 26 aprilie 2021

- privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Făgăraș pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 413 din 13.04.2021 întocmit de către Poliția Locală Făgăraș privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Făgăraș pe anul 2021,

Ținând cont de Referatul de aprobare nr.33873/14.04.2021 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Făgăraș pe anul 2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în temeiul prevederilor art. 29, alini, lit c din Legea nr 155/2010 legea poliției locale și ale art. 3 din Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranța publica al poliției locale,

Ținând seama de avizul nr. 412 din 13.04.2021 al Comisiei locale de ordine publică modificată și aprobată prin HCL nr. 102/2021,

în conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), art.139, alin.(i), art.155, art.196 alin. (1) lit.b, art.197, art.198, alin. (1) și (2) și art.243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Făgăraș pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, parte publică.

Art. 2- Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Poliției Locale Făgăraș;

 • - Poliției Municipiului Făgăraș.
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

îex. Prefectură

lex. Primar

îex. Secretar general

- lex. Poliției Locale Făgăraș lex. Poliției Municipiului Făgăraș îex. Afișare

Cod: F-50

ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV        JaSa

MUNICIPIUL FĂG RȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa la H.C.L. nr .141 din 26.04.2021

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL POLIȚIEI LOCALE FĂGARAȘ


STRUCTURA PLANULUI

CADRUL LEGISLATIV

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

 • A. TERITORIUL

 • B. POPULAȚIA

 • C. EVENIMENTE SOCIAL ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

 • D. STAREA CONTRAVENȚIONALA ȘI INFRACȚIONALĂ

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE SI ZONELE DE RESPONSABILITATE

 • A. DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

 • B. MISIUNILE SPECIFICE

 • C. ACTIVITĂȚI ȘI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE


ANEXE

CADRUL LEGISLATIV

In realizarea acestui document s-au avut în vedere următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 155/2010 - Legea poliției locale, republicata;

 • - HG 1332/2010 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • - OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 • - Legea nr. 295/2004 privind Regimul armelor și munițiilor;

 • - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

 • - Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

 • - OUG 195/2002 republicata privind circulația pe drumurile publice;

 • - O. M.A.I. nr 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Ordine si Siguranță Publică al politiei locale;

 • - Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraș ;


CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

 • A. TERITORIUL

Țara Făgărașului este așezată în centrul României, cuprinzând în vatra sa vastă Depresiunea Făgărașului și zonele gravitaționale din punct de vedere etnoistoric aferente acesteia. Deoarece Depresiunea Făgărașului este drenată de cursul Oltului, Țara Făgărașului este cunoscută și sub numele de Țara Oltului.

Țara Făgărașului ar putea fi delimitată aproximativ, între următoarele limite :

 • - la Nord : de-a lungul liniei care ar uni localitățile Hoghiz-Ungra-Ticuș-Cincu-Bruiu,

 • - la Vest: Valea Oltului care, de la Avrig, se îndreaptă spre Sud, până la Turnu-Roșu ;

 • - la Sud: creasta alpină a Munților Făgărașului, pe linia cumpenei apelor, incluzând deci, Țara Făgărașului, întreg versantul nordic al acestor munți;

 • - la Est: pe văile Bârsei și Sebeșului, în continuare, culmea Munților Perșani, Valea Bogata-Hoghiz.

Acest teritoriu constituie o unitate etnoistorică și geografică. Unitatea etnografică se reflectă pregnant în portul popular, potrivit căruia Țara Oltului poate fi împărțită în trei zone : zona Avrig, zona Făgăraș și zona Parău-Mateiaș. Iată, deci, ca și portul popular vine în sprijinul teritoriului acestei zone.

Prima atestare documentară parvine din anul 1222, în manuscrisul Terra Blachorrum unde este precizată existența Voivodatului Făgăraș, în acele timpuri. în Letopisețul lui Cantacuzino se spune, că în anul 1290, Negru Vodă era - un voievod de mare herteg peste Amlaș și Făgăraș. Cetatea Făgărașului, construită în anul 1310 pe locul unei vechi fortărețe, este un simbol al istoriei în Țara Făgărașului, prin ea purtându-și pașii Ștefan Mailat - primul Principe al Transilvaniei, Mihai Viteazul și soția sa D-na Stanca, dar și alte personalități istorice. în muzeul aflat în Cetatea Făgărașului există însă dovezi care atestă o mult mai veche prezență a românilor în această zonă.

Actuala fizionomie a teritoriului Țării Făgărașului, cu trăsăturile ei monografice și morfometrice, este rezultanta interacțiunii factorilor morfogenetici interni și externi, constituind, totodată, un moment dintr-un lanț neîntrerupt de prefaceri, expresia cea mai recentă a unei îndelungate evoluții paleogeografice.

Sub aspectul morfostructural, relieful Țării Făgărașului se încadrează în întregime în zona de orogen carpatic. Format prin cutarea straturilor sedimentare mezozoice și neozoice din geosinclinalul alpino-carpatic, împreună cu fundamentul cristalin mai vechi (paleozoic si precambrian), procesul tectonic aplicativ s-a desfășurat în mai multe faze, începând din cretacicul superior și până la finele neogenului, când s-a definitivat în liniile sale esențiale, edificiul carpatic.

Depresiunea Făgărașului, considerată în ansamblu o mare câmpie piemontană, etajată, este de fapt o depresiune de contact cu relief în trepte. Astfel, imediat sub munte, se dezvoltă o bordură de dealuri înalte (600-700 m) acoperite cu fânețe și pâlcuri de păduri rare ; urmează o treaptă mai joasă, formată din câmpia de acumulare piemontană, alcătuită din conuri de dejecție care se termină cu terase spre nord și, în sfârșit, lunca foarte largă a Oltului. Râurile dese care coboară din munții Făgărașului, bogate în apă, cu deosebire primăvara, transportă mari cantități de pietrișuri.

Oltul care le culege pe toate pare să fi avut un traseu mai la sud, fiind împins spre nord unde se înalță povârnișul semeț al Transilvaniei -respectiv Podișul Hârtibaciului.

Municipiul Făgăraș este amplasat la o distanță de 65 km de mun. Brașov și 73 km de mun. Sibiu. Se află pe malul stâng al râului Olt iar prin partea de vest trece pârâul Berivoi. Se învecinează la Nord cu comuna Șoarș, la Est cu comuna Mândra și la Sud - Vest cu comuna Beclean.

Din punct de vedere administrativ municipiul Făgăraș se întinde pe o suprafață de 3641 hectare din care 1278 hectare sunt în intravilan.

Din punct de vedere al configurației geografice, municipiul Făgăraș se află in centrul depresiunii Făgărașului, lângă râul Olt.

Drumul național 1 traversează municipiul pe direcția E-V iar drumurile județene 104C Făgăraș-Hurez, 104 B Făgăraș- Ileni și 104 Făgăraș- Șoarș se formează din municipiul Făgăraș și străbat comunele din zonă.                                                                             ,---

Magistrala de cale ferată 200 București- Arad traversează municipiul Făgăraș prin parteâ'de sud.

în municipiul Făgăraș există ca obiectiv turistic și de agrement care pot prezenta interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice, Complexul turistic „ Laguna Albastră”, Parcul Regina Maria, Cetatea Făgărașului, respectiv Muzeul Țării Făgărașului din incinta Cetății Făgărașului. r J

Lungimea totală a străzilor din municipiu este de 52,7 km, în proporție de 80% din rețeaua,stradală este asfaltată, 10% este acoperită cu piatră cubică, restul fiind la nivel de drumuri .balastate. ' /

Teritoriul intravilan se întinde pe o suprafață de 1.278 ha, fiind echipat în cea mai mare parte cu utilități tehnico-edilitare.

Sursele de alimentare cu apă se extrag din bazinul hidrografic Olt Superior, pe malul stâng al râului din trei fronturi de captare. Rețeaua de distribuție a apei are o lungime totală de circa 103,9 km- Rețeaua de distribuție a gazelor naturale acoperă în prezent 95% din suprafața municipiului, având o lungime de 77,6 km.

 • B. Populația

Conform precizărilor făcute de Direcția Județeană de Statistică Brașov populația municipiului Făgrăraș la ultimul Recensământ al Populației din anul 2011, se prezintă astfel:

 • - populația stabilă - 30.714, din care 14537 bărbați și 16167 femei.

Din punct de vedere al naționalității, românii reprezintă elementul majoritar, respectiv - 25.853 persoane, urmând în ordine: maghiari - 1056, romi - 1069, germani - 192, ucrainieni - 8, polonezi - 5, ceangăi - 5, evrei - 4, sârbi - 2, italieni - 5, ruși, lipoveni - 5, altă etnie -9.

Din punct de vedere al religiei situația se prezintă:

 • - ortodoxă - 25.528 persoane

 • - romano - catolică - 420

 • - reformată - 568

 • - greco - catolică - 307

 • - evanghelică - confesiune augustana - 81

 • - evanghelica lutherana - 156

 • - unitariană - 84

 • - baptistă - 195

 • - adventistă de ziua a 7 a - 188

 • - creștini după evanghelie - 102

 • - penticostală - 193

 • - evanghelică romană - 93

 • - creștini de rit vechi - 11, musulmană - 8, martorii lui lehova- 69, altă religie - 33, atei - 28. După limba maternă populația Făgărașului se prezintă:

 • - români - 26.831 persoane

 • - maghiari - 945

 • - romanes - 230

 • - germani - 168

 • - turci - 5

 • - ruși - 3

 • - italieni - 4

 • - altă limbă maternă - 7

La nivelul Municipiului Făgăraș sunt un număr de 7214 elevi, din care preșcolari 1113 si 6101 elevi grupa o- clasa XII- a.

Repartizarea elevilor, pe unități de învățământ este următoarea:

Unitatea de învățământ

Nr. copii

Colegiul Național Radu Negru

560

944

Școala Generală nr.i

Colegiul Național D-na Stanca

858

205

Școala Generală nr.7

Colegiul Tehnologic „Dr. I. Șenchea”

930

X. '

Colegiul „Aurel Vijoli”

1054 .154 .'

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

Liceul Teologic „Constantin Brâncoveanu”

399

95

Grădinița „Mateiaș Brâncoveanu”

Școala Gimnazială „Ovid Densușianu ”

782

215

54

Școala Generală nr.4 Galați

Grădinița „Bursucul “

Grădinița „Albinuța”- str. Câmpului

225

Grădinița„Voinicelul” str. T. Vladimirescu

178

Grădinița „Prichindeii” str. 13 Decembrie

274

Grădinița „Pinochio” - str. 1 Decembrie 1918

124

- Șoseaua Combinatului

95

- Str. Mihai Eminescu

68

C. EVENIMENTE SOCIAL- ECONOMICE. POLITICE SAU RELIGIOASE

în municipiul Făgăraș, pentru anul în curs sunt preconizate o serie de manifestări cultural-artistice, religioase.

Calendarul principalelor manifestări cultural- educative, sportive si artistice care se vor desfășura în anul 2021 conform Anexa nr 1 din HCL...........este următorul:

Ianuarie:

 • - Parada cetelor de feciori din Țara Făgărașului

Martie:

 • - Ziua foștilor deținuți politici

 • - Târgul Marțisoarelor

 • - Luna curățeniei de primăvară

 • - Ora pământului

Aprilie:

 • - Sărbătoarea Sfintelor Paști, toate bisericile din municipiu, cu risc mediu în planul ordinii și liniștii publice.

Mai:

 • - Ziua eroilor

Iunie:

 • - Ziua Internaționala a Copilului

 • - Ziua Drapelului Național al României

Iulie:

 • - Ziua Imnului Național al României

August:

 • - Zilele Cetății Făgărașului

Septembrie:

Octombrie:

Noiembrie:


Decembrie:

 • - Ziua Naționala a României

 • - Zile și nopți albe la Făgăraș, festival, târgul de Crăciun

 • - Sărbătoarea Nașterii Domnului

D. STAREA CONTRAVENȚIONALĂ $1 INFRACȚIONALĂ

Evoluția fenomenului infracțional în anul 2020 față de anul 2019 la infracțiunile sesizate, constatate și soluționate a cunoscut ușoară scădere, acest fapt datorându-se și situației actuale generate de restricțiile impuse pentru prevenirea și combaterea infectărilor cu SARS COV 2.

Astfel în anul 2020 s-au înregistrat un număr de 943 lucrări și cauze penale (AC+AN) fata de 1211 în aceiași perioadă a anului 2019 (-268).

Zonele unde se concentrează principalele genuri de infracțiuni comise au fost cartierul Combinat, străzile Negoiu, Parcului, Vasile Alecsandri, Tăbăcari, Câmpului Nou, cartierul Tudor Vladimirescu.

Autorii identificați sunt în general bărbați, persoane fără ocupație aflați în atenția poliției, recidiviști, de etnie romă.

In anul 2020 s-au aplicat un număr de 5581 contravenții la Legea 61/1991, legislație rutieră și alte acte normative.

La nivelul municipiului nu au fost înregistrate stări conflictuale interetnice sau interconfesionale.

Deși la nivelul municipiului nu sunt identificate zone cu risc- puncte negre, există totuși posibilitatea producerii unor accidente în zona străzilor Tăbăcari, Negoiu, Câmpului, 1 Decembrie 1918,13 Decembrie.

Zonele unde se concentrează cel mai mare număr de persoane cunoscute ca fiind generatoare de infracțiuni sunt cartierul Combinat, cartierul Galați, cartierul 13 Decembrie și cartierul Tudor Vladimirescu. în aceste cartiere există un număr mare de persoane fără ocupație, sunt recidiviști, ori cunoscuți de poliție cu comportamente violente.

In perioada Ianuarie - Decembrie 2020 efectivul de polițiști locali din cadrul Poliției Locale Făgăraș, au desfășurat activități specifice in teren, astfel ca au constatat si aplicat in total un număr total de 2616 sancțiuni contravenționale, în valoare de 399085 lei, conform indicatorilor de performanta .

NR CRT

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2020

1

ACȚIUNI ORGANIZATE SI DESFĂȘURATE - TOTAL

426

- din care : - pe ordine și liniște publică

20

- pe linie de circulație rutieră

15

- pentru respectarea Hotărârilor Consiliului Local Făgăraș

20

- pe evidența persoanei

1

- pe activități comerciale

53

pe activități de mediu si salubrizare

18

pe disciplina în construcții

5

- alte linii (SARS-COV 2)

294

- din care în colaborare cu :

- servicii din Primăria Făgăraș

28

- cu Poliția Națională                                     ,     *

- cu IJJ Brașov

- cu operatorii locali de salubrizare, apa canal, termie (Sc Salco Serv Sa, Apa Canal Sibiu, Sc Ecoterm Sa)

- alte unități (Garda de Mediu, DSV, DSP, Protecția Copilului, Inspecția de Stat în Construcții)

' ~20

2

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE DE ORDINE PUBLICĂ -TOTAL

la activități cultural sportive, religioase, probleme sociale și educative

/

A          5

- număr efective participante

10

PLANURI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITĂȚI SPECIALE -(paza centrelor de carantina )

-TOTAL

3

- număr de efective participante

20

- număr de zile

40

3

ASIGURARE FLUIDIZARE TRAFIC

12

- număr de efective participante

24

- număr de zile

12

4

RIDICĂRI AUTO ABANDONATE / FĂRĂ STĂPÂN - TOTAL

44

- ridicate conform Legii 421/2002

8

- ridicate de proprietar

36

5

INTERVENȚII, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE

715

6

PATRULĂRI AUTO

1710

7

PATRULĂRI PEDESTRE

-

8

PÂNDE,SUPRAVEGHERI OPERATIVE

25

9

EXECUTĂRI MANDATE ADUCERE EMISE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

-

10

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MONITORIZATE

2

ii

INFRACȚIUNI CONSTATATE

36

12

PERSOANE PREDATE POLIȚIEI NAȚIONALE

30

13

URMĂRIȚI PRINȘI ȘI PREDAȚI POLIȚIEI NAȚIONALE

-

14

PERSOANE CARE APELEAZĂ ÎN MOD REPETAT LA MILA PUBLICULUI

- identificate și sancționate contravențional

10

15

PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU

30

16

PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST IDENTIFICATE

8

17

NUMĂR CONSTRUCȚII VERIFICATE - TOTAL

60

- fără autorizație construire/ demolare

6

- cu autorizație construire/ demolare

43

18

NUMĂR VERIFICĂRI PRACTICI COMERCIALE CONFORM O.G. 99/2000 ACTUALIZATĂ, HCL 54/2016

701

19

SOMAȚII APLICATE - TOTAL

73

- disciplina în construcții și afișai stradal

2

- protecția mediului

18

- inspecție comercială

53

20

CONTRAVENȚII CONSTATATE - TOTAL

2616

- din care : - Legea 61/1991

- pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

798

- OUG 195/2002

-privind circulația pe drumurile publice

106

- Legea 50/1991

- privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

6

- Legea 349/2002

- pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului de tutun

1

-Legea 448/2006

- privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

34

-Legea 55/2020

-privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19

: X

\

846

-OM 2/2020

-privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19

/ ?:31

-OM 3/2020

-privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19

192

-OM 4/2020

-privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19

14

- HCL 27/2009

-norme de gospodărire, întreținere, curățenie

123

- HCL 52/2018

- privind reglarea regimului contravențional pentru oprire, staționare și parcare neregulamentară pe domeniul public și privat al Municipiului Făgăraș

150

- HCL 54/2016

- privind metodologia de eliberare a acordului de funcționare a societăților

31

- HCL 262/2017

- privind organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi

19

- HCL 53/2016

- privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință amenajate în Municipiul Făgăraș

47

- HCL 150/2017

- privind regimul tranzitării, staționarii, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate special si a serviciilor ocazionale de transport persoane în Municipiul Făgăraș

1

- OUG 97/2005

- privind evidența, domiciliu, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

122

- OG 99/2000

- privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

4

- HCL 4/2019

- privind aplicarea taxei speciale de salubrizare

55

- HCL 145/2020

- privind aprobarea Regulamentului de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș

20

-alte acte normative

2

21

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE CONTESTATE

10

22

VALOAREA AMENZILOR APLICATE

399085

23

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ -TOTAL

1006

- din care : - Primăria Făgăraș

783

- alte Primării

223

-ANAF -Serviciul Fiscal

13

24

PERSOANE LEGITIMATE

5206

25

PERSOANE AVERTIZATE

1522

26

PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAȚI! primite - rezolvate

795

Suplimentar, în perioada stării de urgență ( 16 martie-14 mai 2020) Poliția Locală Făgăraș a asigurat pază permanentă ( 24 ore din 24) la trei locații de carantinare a persoanelor sosite din străinătate și/sau cele ce nu au respectat normele legale de izolare la domiciliu.                  o \    <1

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

NU SUNT DATE CU CARACTER PUBLIC

CAPITOLUL III

EFECTIVE AFLATE LA DISPOZIȚIE SI SUPORTUL LOGISTIC

Efectivele: 30 polițiști locali, 4 personal contractual

 • 1. Compartimentul ordine publică, pază obiective, evidența persoanelor-18 angajați

  • 1.1. 14 polițiști locali din care:

 • - 2 polițiști locali execută misiuni specifice în 2 schimburi a 12 ore în colaborare cu Poliția Municipiului Făgăraș;

 • - 8 polițiști locali execută activități specifice în dispozitivul de ordine publică si pază al Poliției Locale Făgăraș în Cartierul Combinat

 • - 4 polițiști locali execută activități specifice în dispozitivul de ordine publică si pază al Poliției Locale Făgăraș

 • 1.2. 4 personal contractual- postul de la Primăria Făgăraș

 • 2. Compartimentului circulație, echipe mobile, intervenții- 9 angajați

 • - 9 polițiști locali care execută activități specifice în dispozitivul de ordine publică și circulație rutieră.

 • 3. Compartiment dispecerat-secretariat - 4 angajați

 • - 4 polițiști locali

 • 4. Compartiment control -3 angajați

 • - 3 polițiști locali

SUPORTUL LOGISTIC

DOTĂRI AUTO :

 • III.2.1. Poliția Locală Făgăraș dispune de un număr de 4 autovehicule, din care :

 • - 2 Auto marca Dacia Logan cu 5 locuri;

 • - 1 Auto marca Opel Astra Clasic cu 5 locuri;

 • - 1 Auto marca Opel Astra Caravan cu 5 locuri;

MIJLOACE DE AUTOAPĂRARE, MIJLOACE DE COMUNICAȚII ȘI ALTE

MATERIALE:

 • - armament cu muniție neletală;                                                \

 • - armament cu muniție letală;

 • - stații radio emisie recepție ;

 • - dispozitive de înregistrare audio/video;

 • - tomfe;

 • - cătușe metalice, spray-uri iritant lacrimogene;                            .      < ?

 • - lanterne;

 • - carnet procese-verbale contravenție;                                            t

 • - documente tipizate.                                                            ___

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

A. Instruirea efectivelor:

în conformitate cu prevederile H.G. 1332/2010 (Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale ), directorul executiv și directorul executiv adjunct asigură cunoașterea și aplicarea întocmai, de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează menținerea ordinii și liniștii publice, regulile de conviețuire socială și protecția integrității corporale a persoanelor.

Cu ocazia planificării, organizării și desfășurării unor acțiuni punctuale conduse și executate de Poliția Locală Făgăraș, sunt întocmite planuri de acțiune, planuri de măsuri, iar

instruirea personalului si controlul activității se realizează de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct.

 • a) ordine publică - se va executa la sediul Politiei Locale Făgăraș la intrarea in serviciu de către directorul executiv si directorul executiv adj;

 • b) paza obiective - se va executa pe locul de serviciu de către directorul executiv și directorul executiv adjunct.

 • B. Controlul dispozitivelor:

Personalul cu drept de control din cadrul Poliției Locale Făgăraș:

 • 1) directorul executiv - controlează întreaga activitate a personalului al Poliției Locale ;

 • 2) directorul executiv adjunct - controlează activitatea personalului Poliției Locale ;

Controalele asupra activităților patrulelor mixte vor fi planificate de comun acord și în cooperare cu reprezentanții Poliției Municipiului Făgăraș și vor fi executate pe schimburi, pe bază de grafic.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Informările și cooperarea între structurile cu atribuții în menținerea ordinii și siguranței publice sunt permanente și se realizează în ambele direcții indiferent de instituțiile ce compun dispozitivul.

Oportunitatea și necesitatea informărilor în timp real sau reflectat permanent în capacitatea ridicată și timpul scurt de reacție al structurilor ce compun dispozitivul integrat.

In toate împrejurările, schimbul permanent de informații a contribuit nemijlocit și la eficiența acțiunilor măsurată prin atingerea obiectivelor atât instituționale cât și profesionale.

 • 1. Realizarea informărilor

Informările reciproce cu privire la evoluția situației operative între structurile de poliție locală și Poliția Municipiului Făgăraș se realizează după următorul algoritm:

 • - ori de câte ori este necesară rezolvarea unor situații sau realizarea dispozitivului comun;

 • - ori de câte ori este necesară concentrarea sau mutarea eforturilor umane si materiale pe zone de competență;

Periodic sau ori de cate ori este nevoie, conducerea Primăriei Făgăraș împreună cu conducerea Poliției Locale Făgăraș, analizează modul de executare a serviciului de ordine și siguranță publică, modalitățile de rezolvare a problemelor rezultate din controale și se vor stabili măsuri cu termene precise pentru remedierea deficiențelor constatate sau pentru creșterea eficienței activităților desfășurate.

2.Tabel cuprinzând persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare si control al efectivelor participante la activități de menținere a ordinii și siguranței publice.