Hotărârea nr. 140/2021

HOTĂRÂREA nr.140 din data de 26 aprilie 2021 privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str. Câmpului, bl. A, B, G, H, J şi aprobarea va

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL F^GARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRĂREA nr.140 din data de 26 aprilie 2021

privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe situate în str. Câmpului, bl. A, B, G,

H, J și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 33002/1 din data de 06.04.2021 și Raportul Compartiment Resort nr. 33002/06.04.2021 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri) prin care se propune aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe situate în str. Câmpului, bl. A, B, G, H, J și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în considerare hotărârea nr. 67 din data de 25.02.2021 prin care Consiliul Local a aprobat lista finală cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. și ținând seama de declarația depusă prin care reconfirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de acces,

Ținând cont de:

 • - procesul verbal nr. 9161 din data de 05.03.2021 - privind repartizarea locuințelor construite din fondurile ANL si anexa nr. 1 prezentului proces verbal,

 • - procesul verbal nr. 30755 din data de 18.03.2021 - de către comisia de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L.,

 • - procesul verbal nr. 30759 din data de 18.03.2021 - de către Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirieri pentru acordarea de de locuințe A.N.L.

Având în vedere art. 8, alin(9), (9A1), (9A2), (9A3), alin.11 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și art. 14, art. 15 alin. 5 , anexa nr. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe ,

Văzând avizul favorabil înaintat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 82960/24.06.2019,

Privind prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, conform anexei nr. 1. la proces-verbal nr. 9161 din data de 05.03.2021 și conform anexei nr. 1 la proces-verbal nr. 30759 din data de 18.03.2021.

Art.2. Se aprobă:

Alin.(i) Cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str. Câmpului, bl. A, B, G, H și J, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultate din aplicarea noii metodologii de calcul.

Alin.(2) Pentru titularii contractelor de închiriere care, în perioada 05.03.2021- 31.01.2022, împlinesc vârsta de 35 ani, chiria se recalculează și se actualizează în conformitate cu dispozițiile H.G. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Art.3.Se aplică de la data repartizării, 05.03.2021 respectiv 18.03.2021 cuantumului chiriilor rezultate din calcul prevăzut în anexa nr. 2.

Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitehtul sef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTIN
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, I LAURA ELENA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Compartiment evidenta patrimoniu

lex. Arhitehtul sef

lex.Directia Buget-Finanțe

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod: F-50JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 9161 din data de 05.03.2021

1 ■“ 1

7     W..

PROCES VERBAL

 • - privind repartizarea locuințelor construite din fondurile A.N.L.

Având în vedere ședința din data 05.03.2021, ora 12 - privind repartizarea locuințelor construite din fondurile ANL .

Ținând cont de art. 1 H.C.L. nr. 67/25.02.2021 - privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. prin care - Se aprobă lista finală depriotități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirieri și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L., potrivit anexei nr. 1, au fost validați un număr de 24 persoane.

La data repartiției, respective 05.03.2020 aveam disponibile un număr de 5 locuințe ANL, din care:

 • - 3 apartamente cu 2 camere;

1 apartament cu 3 camere

 • 1 garsoniera.

în ordinea de prioritate rezultată ca urmarea punctajului obținut au primit repartiție pentru locuințe din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe - 5 solicitanți:

 • 1. Urian Mihaela Carina - 85 puncte - apartament cu 2 camere situat în str. Câmpului, bl. J, ap 14

 • 2. Marcu Alina Cristina - 63 puncte - apartament cu 3 camere situat în str. Câmpului, bl. H, ap. 3

 • 3. Cutie Alexandru loan - 60 puncte - apartament cu 2 camere situate în str. Câmpului, bl. A, ap. 12

 • 4. Stoica Dorin Valentin- 57 puncte - garsoniera, situată în str. Câmpului, bl. B, ap. 3

 • 5. Motoc Cătălin- Anderei - 56 puncte- apartament cu 2 camere, situate în str. Câmpului, bl. G, ap. 17

La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii solicitanți acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces pentru o locuință construită din fondurile ANL printr-o declarație pe propria răspundere., conform art 15, alin. 5 din Hotararea de Guvern nr. 962/2001- privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe “La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. Data la care se poate începe efectiv repartizarea locuințelor și la care se raportează îndeplinirea condițiilor referitoare la vârsta solicitanților de locuințe, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este data preluării în administrare a locuințelor respective de către cei îndreptățiți, potrivit prevederilor art. 19 Ai alin. (3) din prezentele norme metodologice.”

La data de mai sus, când s-a înmânat declarația de reconfirmare a criteriilor de acces, pentru completare, solicitantul de la poziția 2 - Lila Elvis- cu un punctaj de 63 puncte, a declarat că și-a schimbat locul de munca si anume ca lucrează în localitatea Ileni, refuzând să completeze declarația pe propria răspundere și părăsind Sala de Ședință.

Ținând cont de punctul 3 din Anexa nr. I la H.C.L nr. 130 din data de 30.05.2019 -privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor , construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea îndeplinirii criterilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj , Titularul cererii de locuință trebuie să îsi desfășoare activitatea pe raza UAT municipiul Făgăraș”.

Față de cele de mai sus, având în vedere că d-1 Lila Elvis nu si-a îndeplinit obligația de a completa declarația de reconfirmare a criteriului conform căruia locul de muncă al acestuia este in UAT Făgăraș, conform legii, declarând că lucrează în afara UAT-ului, respectiv in satul Ileni, s-a procedat la încadrarea următorului solicitant potrivit ordinii de prioritate de pe lista finală a locuințelor ANL, aprobată prin H.C.L. nr. 67/25.02.2021.

Alăturat prezentului proces-verbal atașăm, anexa nr. 1 - privind repartizarea locuințelor construite dinfonurile ANL.

Comisia

Președinte

D-na Sas Camelia Maria

Direcția de Asistență Socială Făgăraș               y

Secretar

D-na Ion Viorica

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș /-

Membrii titulari

D-na Paicu Cornelia-Cristina

Consilier local

D-na Cențiu Magdalena Florina

Consilier local

D-naAldea luliana

Consilier local

Dl. Stengel Norbert

Consilier local

D-na Hârțoagă Ioana

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

Dl. Ticu Petre

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

D-na Stroia Simona

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș z

»

Anexa nr. 1

la proces-verbal nr. 9)1 fe A din data de 05.03.2021
Lista privind repartizarea locuințelor construite din fondurile A.N.L.

Nr. ctr

Adresa

Bl

Ap

Numele și prenumele

Semnătură

1

Cîmpului

A

12

Apartament

2 camere

2

Cîmpului

G

17

Apartament

2 camere

CL

-L

3

Cîmpului

rj

14

Apartament

2 camere

4

Cîmpului

H

3

Apartament

3 camere

1.^ Of /

5

Cîmpului

B

3

garsonieră

Comisia

Președinte

t)-na Sas Camelia Maria

Direcția de Asistență Socială Făgăraș

Secretar

Membrii titulari

AAna Ion Viorica

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

Abna Paicu Cornelia-Cristina

Consilier local

---

AL~na Cențiu Magdalena Florina

Consilier local

------------.—

AhpaAldea luliana

Consilier local

AA Stengel Norbert

Consilier local

A2rna Hârțoagă Ioana

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

AAAicu Petre

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș f

AAlffStroia Simona

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș «


ROMANIA

-JUDEȚUL BRAȘOV


Ftopublicii. Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fsîx: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primana-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 30755 din data 18.03.2021

Proces-verbal încheiat azi 18.03.2021 de către comisia de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L.

Comisia constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 259/29.01.2021- privind constituirea comisiei sociale de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L., a fost convocată a se întruni pentru analizarea contestației cu nr. 9182 din data de 08.03.2021 depusa de dl. Lila Elvis.

în urma analizării contestației depusă în termen și a următoarelor documente depuse in completare:

 • - adeverinței cu nr. 223/09:03.2021, înregistratată la Primari Municipiului Făgăraș cu nr. 9588 din data de 09.03.2021;

 • - adeverinței cu nr. 223/09.03.2021, înregistratată la Primari Municipiului Făgăraș cu nr. 9649 din data de 10.03.2021;

 • - declarației notariale cu nr. 728/17.03.2021, înregistratată la Primari Municipiului Făgăraș cu nr. 30677 din data de 17.03.2021;

Contestația cu numărul de mai sus a solicitanului Lila Elvis a fost admisă, deoarece din declarația notarială reiese că este angajat din data de 03.03.2021 la societatea SEZAR FOREST SRL, cu sediul în mun. Făgăraș, str. Vlad Tepeș, nr. 1, jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov, sub nr. J08/1236/2003, având CUI 15542727 și își desfășoară activitatea la sediu societății în Mun. Făgăraș, jud. Brașov.

Față de cele de mai sus, contestația cu nr. 9182 din data de 08.03.2021 depusă de dl. Lila Elvis a fost admisă, urmând a se comunica d-lui Lila Elvis soluționarea contestației.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Membrii titulari

Dl.Cupu Lucian

Consilier local

Dl. Popa Ovidiu Nicolae

Consilier local X" ~

Dl. Știrbu Cosmin Gheorghe

Consilier local

Dl. Adrian Gavrilă

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

D-na Chițu Mariana

Reprezentant a Primarului Municipiului

Făgăraș                                 (MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii. Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretarial@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 30759 din data 18.03.2021

Proces-verbal încheiat azi 18.03.2021

 • - de către Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirieri pentru acordarea de locuințe A.N.L.

Ținând cont de art. 1 H.C.L. nr. 67/25.02.2021 - privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. prin care - Se aprobă lista finală de priotități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirieri și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L., potrivit anexei nr. 1, au fost validați un număr de 24 persoane.

Având în vedere următoarele:

 • - Procesul-verbal cu nr. 9161 din data de 05.03.2021 - privind repartizarea locuințelor contruite din fondurile A.N.L;

 • - Contestația cu nr. 9182/08.03.2021 depusă de către dl. Lila Elvis;

 • - Procesul-verbal cu nr. 30755 din data de 18.03.2021 - al comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L. prin care s-a admis contestația dl. Lila Elvis.

Față de cele de mai sus, s-a dispus repatizarea apartamentului cu 2 camere, situat în Municipiul Făgăraș, str. Câmpului, bl G, ap. 17, jud. Brașov, d-lui Lila Elvis cu un punctaj de 63 puncte.

Prin urmare solicitantul de pe poziția nr. 6, dl. Motoc Cătălin - Andrei cu un punctaj de 56 puncte, urmează să fie notificat despre admiterea contestației dl. Lila Elvis, iar dl Motoc Cătălin nu va mai putea beneficia în această etapă de atribuire a unei locuințe ANL, urmând ca dosarul acestuia să fie analizat la următoarea procedură.

La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii solicitanți acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces pentru o locuință construită din fondurile ANL printr-o declarație pe propria răspundere, conform art 15, alin. 5 din Hotararea de Guvern nr. 962/2001- privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe “La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. Data la care se poate începe efectiv repartizarea locuințelor și la care se raportează îndeplinirea condițiilor referitoare la vârsta solicitanților de locuințe, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este data preluării în administrare a locuințelor respective de către cei îndreptățiți, potrivit prevederilor art. 19 Ai alin. (3) din prezentele norme metodologice.”

Prin urmare, având in vedere prevederile legale mai sus menționate , dl. Lila Elvis va completa declarația pe propria răspundere privind reconfirmarea îndeplinirii tuturor criteriilor de acces pentru o locuință construită din fondurile ANL, urmând să completeze și anexa nr. 1 la prezentul proces- verbal privind repartizarea locuinței situată in Municipiul Făgăraș, str. Câmpului, bl G, ap. 17, jud. Brașov.

Comisia:

Președinte

D-na Sas Camelia Maria

Direcția de Asistență Socială Făgăraș

Secretar

D-na Ion Viorica

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

Membrii titulari

D-na Paicu Cornelia-Cristina

Consilier local

D-na Cențiu Magdalena Florina

Consilier local

D-naAldea luliana

Consilier local                            j

7

Dl. Stengel Norbert

Consilier local

D-na Hârțoagă Ioana

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș y/

Dl. Ticu Petre

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș 2

D-na Stroia Simona

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș /

/

Anexa nr. 1

la proces-verbal nr. 30759 din data de 18.03.2021
Lista - privind repartizarea locuințelor construite din fondurile A.N.L.

Nr. ctr

Adresa

Bl

Ap

Numele și prenumele

Semnătură

2

Cîmpului

G

17

Apartament

2 camere

Comisia

Președinte

D-na Sas Camelia Maria

Direcția de Asistență Socială Făgăraș          f

Secretar

D-na Ion Viorica

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

Membrii titulari

D-na Paicu Cornelia-Cristina

Consilier local

D-na Cențiu Magdalena Florina

Consilier local                              ,

D-naAldea luliana

Consilier local

Dl. Stengel Norbert

Consilier local

D-na Hârțoagă Ioana

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

Dl. Ticu Petre

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș

D-na Stroia Simona

Reprezentant a Primarului Municipiului Făgăraș £