Hotărârea nr. 14/2021

HOTĂRÂREA NR.14 din data de 28 ianuarie 2021 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de membru la constituirea „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ”, aprobarea ac

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAS
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.14 din data de 28 ianuarie 2021

- privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN

ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ”, aprobarea actului constitutiv și a statutului „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate cu nr. 1554/18.01.2021 al Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ”, în vederea înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului public de transport local (S.P.T.L.) din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale member,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 1554/1/18.01.2021 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ”;

Reținând Dovada disponibilității denumirii nr. 183155 din data de 16.07.2020, eliberată de Serviciul Comunicare și Relații Publice, din cadrul Ministerului Justiției, cu valabilitate până la data de 16.03.2021.

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin, (a), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; art. 35 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare; O.G nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art 89 alin (i)-(3), art. 90, art. 91, art. 92, art.93, art. 129 alin (9) lit. a , art. 139 alin. (3) lit. f, art. 196 alin (1) lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA

METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ”, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ și de utilitate publică.

Art. 2. Se aprobă actul constitutiv și statutul „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOM UNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ”, prevăzute în anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se desemnează domnul Gheorghe Sucaciu, Primar al Municipiului Făgăraș, să reprezinte Municipiul Făgăraș în Adunarea Generală și în Consiliul Director al „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ”, fiind împutericit să semneze actul constitutiv și statutul „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ”.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internațiomale.
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție- 18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internațiomale

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.

ACT CONSTITUTIV

al

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITA TE ÎN ZONA

METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

I. ASOCIAȚII

 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Făgăraș; prin Consiliul Local Făgăraș, cu sediul în Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, Strada Republicii, nrf3, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU, CNP 1750113084764, având funcția de Primar,

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în Județul Brașov, Oraș Victoria, Strada Stadionului, nr. 14, reprezentată legal prin doamna BERTEA CAMELIA ELENA, CNP 2730522084759, având funcția de Primar,

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Beclean, Comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, reprezentată legal prin domnul VASILE-CLAUDIU MOTRESCU, CNP 1740102082430, având funcția de Primar,

 • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cincu, prin Consiliul Local Cincu, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Cincu, Comuna Cincu, Strada Pieții, nr. 254, reprezentată legal prin domnul SORIN-AUREL SUCIU, CNP 1590217082441, având funcția de Primar,

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Comăna, prin Consiliul Local Comăna, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Comăna, Comuna Comăna, Sat Comăna de Jos, Strada Principală, nr. 3, reprezentată legal prin domnul VIOREL GRUSEA, CNP 1740329140704, având funcția de Primar,

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăguș, prin Consiliul Local Drăguș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Drăguș, Comuna Drăguș, Strada Principală, nr. 42, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU, CNP 1760706082421, având funcția de Primar,

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hârseni, prin Consiliul Local Hârseni, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Hârseni, Comuna Hârseni, Strada Principală, nr. 175, reprezentată legal prin domnul DÂMBOIU DANIEL, CNP 1760124082417, având funcția de Primar,

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lisa, prin Consiliul Local Lisa, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Lisa, Comuna Lisa, Strada Principală, nr. 194, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MOGA, CNP 1680208082410, având funcția de Primar,

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jibert, prin Consiliul Local Jibert, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Jibert, Comuna Jibert, Strada Principală, nr. 129, reprezentată legal prin domnul IOAN-IANCU BOERIU, CNP 1570416082413, având funcția de Primar,

 • 10. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mândra, prin Consiliul Local Mândra, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Mândra, Comuna Mândra, Strada Principală, nr. 364, reprezentată legal prin domnul IOAN ȘERBAN TAFLAN, CNP 1571018141080, având funcția de Primar,

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Părău, prin Consiliul Local Părău, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Părău, Comuna Părău, Strada Principală, nr. 214, reprezentată legal prin domnul OVESEA OVIDIU-ALEXANDRU, CNP 1790305080021, având funcția de Primar,

 • 12. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Recea, Comuna Recea, Strada Principală, nr. 42, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA, CNP 1570506082411, având funcția de Primar,

 • 13. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, prin Consiliul Local Șercaia, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șercaia, Comuna Șercaia, Strada Principală, nr. 82, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN, CNP 1600730082434, având funcția de Primar,

 • 14. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sinea, prin Consiliul Local Șinca, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca, Comuna Șinca, Strada Principală, nr. 314, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEZ, CNP 1560307082435, având funcția de Primar,

 • 15. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sâmbăta de Sus, prin Consiliul Local Sâmbăta de Sus, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Sâmbăta de Sus, Comuna Sâmbăta de Sus, Strada Lisei, nr. 150, reprezentată legal prin domnul MORARIU NICOLAE, CNP 1751115082417, având funcția de Primar,

 • 16. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șoarș, prin Consiliul Local Șoars, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șoars, Comuna Șoars, Strada principală,; nr. 111, reprezentată legal prin domnul DĂNUȚ-IOAN TIMIȘ, CNP 1661104082z‘10, avâi.d funcția de Primar.                                                      L <             /

/

 • 17. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ticuș, prin Consiliul Local/Ticuș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ticuș, Comuna Ticuș, Sat TicușufVechi; Strada Principală, nr. 198, reprezentată legal prin domnul EMIL-MIRCEA ȘCHIOPEA, CNP 1740531083705, având funcția de Primar,

 • 18. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ucea, prin Consiliul Local Ucea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ucea, Comuna Ucea, Strada Principală, nr. 78, reprezentată legal prin domnul GROVU ADRIAN-CONSTANTIN, CNP 1711010084752, având funcția de Primar,

 • 19. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Viștea, prin Consiliul Local Viștea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Viștea, Comuna Viștea, Strada Principală, nr. 132, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI, CNP 1730301084764, având funcția de Primar,

 • 20. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voila, prin Consiliul Local Voila, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Voila, Comuna Voila, Strada Principală, nr. 124, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE-MARIAN OSALCIUC, CNP 1670813082416, având funcția de Primar,

 • II. DENUMIREA ASOCIAȚIEI

Denumirea asociației este ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ" (denumită în continuare asociația}, conform dovezii disponibilității denumirii nr. 183155 din data de 16.07.2020, eliberată de Serviciul Comunicare și Relații Publice, din cadrul Ministerului Justiției, cu valabilitate până la data de 16.03.2021.

 • III. SEDIUL

Sediul Asociației este în localitatea Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov.

 • IV. DURATA                                                ZT

Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată începând cu asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Făgăraș. I M

în Registrul


 • V. SCOPUL ASOCIAȚIEI

 • 1) Asociația se constituie în scopul:

 • • înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului public de transport local (S.P.T.L.) din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre,

 • • îmbunătățirea mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor publice de transport în zona de influență în transport a Municipiului Făgăraș prin:

 • a) diminuarea dezechilibrelor economice și sociale existente, stimularea dezvoltării echilibrate și recuperarea accelerată a întârzierilor înregistrate in aducerea la standarde europene a transportului public din zona în cauză;

 • b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul zonei de influență prin stimularea inițiativelor și prin valorificarea resurselor locale, în scopul creșterii calității transportului public local și a atractivității acestuia și orientarea în mai mare măsură a întregii activități spre satisfacerea necesităților de mobilitate a populației, lucru care va contribui la descurajarea deplasărilor cu autoturismele personale, cu influențe majore în ceea ce privește reducerea traficului auto și a poluării și creșterea eficienței energetice în transporturi, cu efecte benefice asupra condițiilor de mediu și calității vieții cetățenilor;

 • c) stimularea cooperării intercomunitare în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte;

stabilirea politicilor vizând planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători în zona de influență în transport a Municipiului Făgăraș pentru transportul cu autobuze și alte mijloace de transport terestru.

 • V I. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare totală de 200 lei.

 • V IL ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții unităților administrativ teritoriale asociate, desemnați prin hotărâre a consiliilor locale membre.

Administrarea Asociației

Consiliul director este organul executiv de conducere al asociației de dezvoltare intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară și 6 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației, pe o perioada de 4 (patru) ani. Consiliul director poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației,-m-lirnita a cel mult o pătrime din componența sa, desemnati de unitățile administrativ^teritoriale^membre ale asociației.                                                         / '/Z Z? '

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. \ y Președintele Asociației este și președinte al Consiliului Director, desemnat de UAT Municipiul Făgăraș.                                                           \c                    /

Vice-președinți desemnați de UAT: Orașul Victoria și Comuna Cincu.               /

Consiliul Director este format din 7 (șapte) membri desemnați de'/tonsiliile locale ale UAT, după cum urmează:

 • - Municipiul Făgăraș

 • - Orașul Victoria - Comuna Viștea - Comuna Drăguș - Comuna Cincu - Comuna Șinca - Comuna Hârseni

Controlul Financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

VIII. ÎMPUTERNICIRE

Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ" este dl. Sucaciu Gheorghe, primar al Municipiului Făgăraș, cetățean român, CNP 1750113084764.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 6 (șase) exemplare originale, astăzi, la data certificării.

Semnături:

 • 1. UAT Municipiul Făgăraș, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU, având funcția de Primar

 • 2. UAT Orașul Victoria, reprezentată legal prin doamna BERTEA CAMELIA ELENA, având funcția de Primar

 • 3. UAT Comuna Beclean, reprezentată legal prin domnul VASILE-GLAUDIU MOTRESCU, având funcția de Primar

 • 4. UAT Comuna Cincu, reprezentată legal prin domnulVȘORIN-AUREL SUCIU, având funcția de Primar

'                                                                              V ■----'A'

 • 5. UAT Comuna Comăna, reprezentată legal prin domnul VIOREL GRUSEA, având funcția de Primar

 • 6. UAT Comuna Drăguș, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU, având funcția de Primar

 • 7. UAT Comuna Hârseni, reprezentată legal prin domnul DÂMBOIU DANIEL, având

funcția de Primar

 • 8. UAT Comuna Lisa, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MOGA, având funcția de Primar

 • 9. UAT Comuna Jibert, reprezentată legal prin domnul IOAN-IANCU BOERIU, având funcția de Primar

 • 10. UAT Comuna Mândra, reprezentată legal prin domnul IOAN ȘERBAN TAFLAN, având funcția de Primar

 • 11. UAT Comuna Pârău, reprezentată legal prin domnul VICTOR DRĂGHICI, având funcția de Primar

 • 12. UAT Comuna Recea, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA, având funcția de Primar

  Șercaia, reprezentată legal prin • 13. UAT Comuna

funcția de Primar

 • 14. UAT Comuna Sinea, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEZ, având funcția de Primar

 • 15. UAT Comuna Sâmbăta de Sus, reprezentată legal prin domnul MORARIU NICOLAE, având funcția de Primar

 • 16. UAT Comuna Șoarș, reprezentată legal prin domnul DĂNUȚ-IOAN TIMIȘ, având funcția de Primar

 • 17. UAT Comuna Ticuș, reprezentată legal prin domnul EMIL-MIRCEA ȘCHIOPEA, având funcția de Primar

 • 18. UAT Comuna Ucea, reprezentată legal prin domnul GROVU ADRIAN-CONSTANTIN, având funcția de Primar

 • 19. UAT Comuna Viștea, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI, având funcția de Primar

 • 20. UAT Comuna Voila, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE-MARIAN OSALCIUC, având funcția de Primar

XZ# A-tt- AA-/ț /^/

STATUTUL

ASOCIA ȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITA TE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

 • I. ASOCIAȚII

 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Făgăraș, prin Consiliul Local Făgăraș, cu sediul în Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, Strada Republicii, nr. 3, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU, CNP 1750113084764, având funcția de Primar,

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în Județul Brașov, Oraș Victoria, Strada Stadionului, nr. 14, reprezentată legal prin doamna BERTEA CAMELIA ELENA, CNP 2730522084759, având funcția de Primar,

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Beclean, Comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, reprezentată legal prin domnul VASILE-CLAUDIU MOTRESCU, CNP 1740102082430, având funcția de Primar,

 • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cincu, prin Consiliul Local Cincu, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Cincu, Comuna Cincu, Strada Pieții, nr. 254, reprezentată legal prin domnul SORIN-AUREL SUCIU, CNP 1590217082441, având funcția de Primar,

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Comăna, prin Consiliul Local Comăna, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Comăna, Comuna Comăna, Sat Comăna de Jos, Strada Principală, nr. 3, reprezentată legal prin domnul VIOREL GRUSEA, CNP 1740329140704, având funcția de Primar,                                                       --

Z              ---'

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăguș, prin Consiliul Local Drăguș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Drăguș, Comuna Drăguș, Strada ’ Principală, nr. 42, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU, CNP 1760(70608z^l^t^âna funcția de

Primar,

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hârseni, prin^onsilful LocaKHârseni, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Hârseni, Comuna Hârseni, Strada Principală, nr. 175, reprezentată legal prin domnul DÂMBOIU DANIEL, CNP 1760124082417, având funcția de Primar,

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lisa, prin Consiliul Local Lisa, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Lisa, Comuna Lisa, Strada Principală, nr. 194, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MOGA, CNP 1680208082410, având funcția de Primar,

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jibert, prin Consiliul Local Jibert, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Jibert, Comuna Jibert, Strada Principală, nr. 129, reprezentată legal prin domnul IOAN-IANCU BOERIU, CNP 1570416082413, având funcția de Primar,

 • 10. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mândra, prin Consiliul Local Mândra, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Mândra, Comuna Mândra, Strada Principală, nr. 364, reprezentată legal prin domnul I0AN ȘERBAN TAFLAN, CNP 1571018141080, având funcția de Primar,

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Părău, prin Consiliul Local Părău, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Părău, Comuna Părău, Strada Principală, nr. 214, reprezentată legal prin domnul OVESEA OVIDIU-ALEXANDRU, CNP 1790305080021, având funcția de Primar,

 • 12. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Recea, Comuna Recea, Strada Principală, nr. 42, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA, CNP 1570506082411, având funcția de Primar,

 • 13. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, prin Consiliul Local Șercaia, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șercaia, Comuna Șercaia, Strada Principală, nr. 82, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN, CNP 1600730082434, având funcția de Primar,

 • 14. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca, prin Consiliul Local Șinca, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca, Comuna Șinca, Strada Principală, nr. 314, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEZ, CNP 1560307082435, având funcția de Primar,

 • 15. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sâmbăta de Sus, prin Consiliul Local Sâmbăta de Sus, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Sâmbăta de Sus, Comuna Sâmbăta de Sus, Strada Lisei, nr. 150, reprezentată legal prin domnul MORARIU NICOLAE, CNP 1751115082417, având funcția de Primar,

 • 16. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șoarș, prin'"Consiliul Local Șoars, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șoars, Comuna Șoars^ Strada ? Principală, nr. 111, reprezentată legal prin domnul DĂNUT-IOAN TIMIȘ, CNP/1661104082410, având funcția de

 • 17. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna TicUș, prin Consiliul Local Ticuș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ticuș, Comuna Ticuș, SatȚicușui Vechi, Strada Principală, nr. 198, reprezentată legal prin domnul EMIL-MIRCEA ȘCHIOPEA, CNP 1740531083705, având funcția de Primar,

 • 18. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ucea, prin Consiliul Local Ucea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ucea, Comuna Ucea, Strada Principală, nr. 78, reprezentată legal prin domnul GROVU ADRIAN-CONSTANTIN, CNP 1711010084752, având funcția de Primar,

 • 19. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Viștea, prin Consiliul Local Viștea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Viștea, Comuna Viștea, Strada Principală, nr. 132, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI, CNP 1730301084764, având funcția de Primar,

 • 20. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voila, prin Consiliul Local Voila, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Voila, Comuna Voila, Strada Principală, nr. 124, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE-MARIAN OSALCIUC, CNP 1670813082416, având funcția de Primar,

denumiți colectiv asociații și individual asociatul, ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005. în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, persoană jurdică de drept privat, cu statut de utilitate publică, recunoscut prin efectul legii destinate exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispozițiilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, a prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, și ale Legii-cadru a descentralizării nr.195/2006 și în scopurile prevăzute la art. 5 din prezentul statut.

 • II. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Denumirea Asociației

 • (1) Asociația ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ" denumită în continuare asociația, este o persoană juridică de drept privat, înființată în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale Statutului.

 • (2) Membri fondatori ai Asociației sunt:

 • 1. Membru, reprezentant UAT Municipiul Făgăraș, dl. GHEORGHE ȘUCACIU, cetățean român,

 • 2. Membru, reprezentant UAT Orașul Victoria, dna. BERTEA CAMELIA ELENA/cetătean român,

I

 • 3. Membru, reprezentant UAT Comuna Beclean, dl. VASILE-CLAUDI^U.^tîTREȘCUy cetățean român,                                                                 „,z

V, A'1'

t y 4

 • 4. Membru, reprezentant UAT Comuna Cincu, dl. SORIN-AUREL SUCIU, cetățean român,

 • 5. Membru, reprezentant UAT Comuna Comăna, dl. VIOREL GRUSEA, cetățean român,

 • 6. Membru, reprezentant UAT Comuna Drăguș, dl. CORNEL GREAVU, cetățean român,

 • 7. Membru, reprezentant UAT Comuna Hârseni, dl. DÂMBOIU DANIEL, cetățean român,

 • 8. Membru, reprezentant UAT Comuna Lisa, dl. GHEORGHE MOGA, cetățean român,

 • 9. Membru, reprezentant UAT Comuna Jibert, dl. IOAN-IANCU BOERIU, cetățean român,

 • 10. Membru, reprezentant UAT Comuna Mândra, dl. IOAN ȘERBAN TAFLAN, cetățean român,

 • 11. Membru, reprezentant UAT Comuna Părău, dl. OVESEA OVIDIU-ALEXANDRU, cetățean român,

 • 12. Membru, reprezentant UAT Comuna Recea, dl. GHEORGHE LAZEA, cetățean român,

 • 13. Membru, reprezentant UAT Comuna Șercaia, dl. CRISTINEL PALTIN, cetățean român,

 • 14. Membru, reprezentant UAT Comuna Șinca, dl. VICTOR BÂRLEZ, cetățean român,

 • 15. Membru, reprezentant UAT Comuna Sâmbăta de Sus, dl. MORARIU NICOLAE, cetățean român,

 • 16. Membru, reprezentant UAT Comuna Șoarș, dl. DĂNUȚ-IOAN TIMIȘ, cetățean român,

 • 17. Membru, reprezentant UAT Comuna Ticuș, dl. EMIL-MIRCEA ȘCHIOPEA, cetățean român,

 • 18. Membru, reprezentant UAT Comuna Ucea, dl. GROVU ADRIAN-CONSTANTIN, cetățean român,

 • 19. Membru, reprezentant UAT Comuna Viștea, dl. FLORIN IOANI, cetățean român,

 • 20. Membru, reprezentant UAT Comuna Voila, dl. GHEORGHE-MARIAN OSALCIUC, cetățean român,

Art. 2. Asociația este persoană juridică română de drept privat și va avea denumirea de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, conform dovezii disponibilității denumirii nr. 183155 din data de 16.07.2020, eliberată de Serviciul Comunicare și Relații Publice, din cadrul Ministerului Justiției, cu valabilitate până la data de 16.03.2021.

Art. 3. Asociația este constituită pe durată nedeterminată și are sediul în România: Municipiul Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, cod poștal 505200. Asociația va avea-ștampilași însemne proprii.

Art. 4. Asociația poate stabili legături de colaborare cu organizații similârg- sau -poate intra în uniuni sau federații cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țăruși străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.                                             fi /

Decizia de deschidere a birourilor de legătură va fi luată de Consiliul'Director al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Sediul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE^ INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ - se poate schimba numai cu acordul Consiliului Director.

 • III. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 5. Scopul și obiectivele

 • (1) Asociația se constituie în scopul:

 • • înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului public de transport local (S.P.T.L.) din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre,

 • • îmbunătățirea mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor publice de transport în zona de influență în transport a Municipiului Făgăraș prin:

 • a ), diminuarea dezechilibrelor economice și sociale existente, stimularea dezvoltării echilibrate și recuperarea accelerată a întârzierilor înregistrate in aducerea la standarde europene a transportului public din zona în cauză;

 • b ). corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul zonei de influență prin stimularea inițiativelor și prin valorificarea resurselor locale, în scopul creșterii calității transportului public local și a atractivității acestuia și orientarea în mai mare măsură a întregii activități spre satisfacerea necesităților de mobilitate a populației, lucru care va contribui la descurajarea deplasărilor cu autoturismele personale, cu influențe majore în ceea ce privește reducerea traficului auto și a poluării și creșterea eficienței energetice în transporturi, cu efecte benefice asupra condițiilor de mediu și calității vieții cetățenilor;

 • c ). stimularea cooperării intercomunitare în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte;

 • • stabilirea politicilor vizând planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători în zona de influență în transport a Municipiului Făgăraș pentru transportul cu autobuze și alte mijloace de transport terestru.

 • (2) Forma de atribuire a Serviciului public de transport local va fi conform prevederilor Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) Nr. 1191/69 și Nr. 1107/70 ale Consiliului.

 • (3) Schimbarea scopului asociației se va putea face numai de către Fondatori și numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate ftrealizat.

 • (4) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrati/ye-teritoriale‘' membre pentru îmbunătățirea calității serviciului public de transport local, în condițiile unm 'arife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și princip ul poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor, necesare'în Infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de transport local.

Art. 6 (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

a), să reabiliteze și să modernizeze infrastructura de transport conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;

 • b) . să înființeze/dezvolte/modernizeze serviciul de transport local de persoane în interiorul localităților și între localitățile membre ale Asociației pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și să realizeze în comun proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului public de transport local, pe baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;

 • c) . să elaboreze și aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din cadrul asociației;

 • d) . să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • e) . să constituie interfața pentru discuții și să fie partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului public de transport local, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general.

 • f) . să elaboreze și să aprobe Caietul/Caietele de sarcini și a Regulamentului/Regulamentelor Serviciului Public de Transport Local din cadrul Asociației.

 • g) . să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice și să stabilească condițiile de participare, criteriile de selecție ale operatorilor, cu excepția situației atribuirii Serviciului Public de Transport Local conform prevederilorlegale.

 • h) . să încheie contractul/contractele de servicii publice cu operatorii, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre implicate, în conformitate cu normele legale în vigoare.

 • i) . să monitorizeze executarea contractului/contractelor de servicii publice și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciului public de transport local furnizat utilizatorilor) și în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale.

 • j) . să identifice și să propună oportunități de finanțare ale proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de transport local.

 • k) . să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

 • 1) . dezvoltarea și implementarea de activități și proiecte ce au ca scop protecția mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice și a impactului sectorului energetic asupra mediului;

 • m) . să reducă impactul negativ social și de mediu în ceea^e^/privește^ proiectele de infrastructură de transport;                                   /     ----

n). alte activități desfășurate conform legislației in vigoare.

(2) Pentru realizarea obiectivelor asociației în ceea ce privește transportul public local, prin prezentul statut, asociații mandatează asociația să exercite în numele/ și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre următoarele atribuții legate' de serviciul de transport:

a), să pună în aplicare și să monitorizeze prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 privind dezvoltarea serviciului, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a rețelelor de utilități publice existente și legate de furnizarea serviciului public de transport local precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

 • b) . să elaboreze și să aprobe regulamentele serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciul public de transport local, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare, ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

 • c) . sa stabilească, ajusteze, modifice și să aprobe prețurile, tarifele și taxele speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • d] . să stabilească și să aprobe ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente;

 • e) . să asigure protecția și conservarea mediului natural și construit.

 • f) . să gestioneze și să administreze serviciul public de transport local pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de servicii publice, respectiv prin hotărârea de dare în administrare;

 • g) . să elaboreze și să aprobe strategia proprie în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciului de public transport local, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

 • h) . să promoveze dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului de public transport local și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante;

 • i) . să consulte asociațiile utilizatorilor serviciilor publice de transport în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciului de public transport local;

 • j) . să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciului de transport local și asupra politicilor de dezvoltare a acestuia;

 • k) . să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;                                                                                --'

 • 1) . să monitorizeze și să controleze modul de respectare a o.bligațiilt^r-șiâ responsabilităților asumate de operatori prin contractele de servicii publice cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelonqon^orm formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de servicii publice, respectarea Legii^oncurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de' siguranță a cistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, calitatea servicilor, asigurarea protecției mediului și a domeniului

public, asigurarea protecției utilizatorilor.

 • m) . să stabilească cerințele și criteriile de participare și selecție a operatorilor la proceduri organizate pentru atribuirea contractelor de servicii publice;

 • n) . să solicite informații de la operator cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului public de transport local;

o], să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor;

 • p) . să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;

 • q) . să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcționează în condiții de monopol, să solicite avizul autorităților de reglementare competente;

 • r) . autoritățile administrației publice locale au dreptul să rezilieze unilateral contractele de servicii publice și să organizeze o nouă procedură pentru încredințarea acestora, dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor asumați,

 • [3] Asociația poate organiza sistemul public de transport în gestiune proprie sau delegată, prin hotărârea autorităților deliberative asociate, conform legii.

 • IV. PATRIMONIUL

Art. 7. Patrimoniul inițial

Patrimoniul inițial al Asociației este de 200 RON.

Art. 8. Resurse patrimoniale

 • (1) Patrimoniul asociației este compus din bunuri mobile și imobile, mijloace bănești, titluri de valoare provenite din cotizații, donații, legate, subvenții, sponsorizări și alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate, conform legii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte și din veniturile obținute din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.

Bunurile menționate mai sus ce sunt obținute de asociație, voc_fi^administrate de aceasta pe întreaga perioadă a existenței lor. Consiliul Director .este responsabil de buna administrare a întregului patrimoniu al asociației.                / < z '

/ VA

 • [2] Valoarea cotizației este reactualizată anual la propunerea Consiliului Director și ulterior va fi supusă spre dezbatere și aprobare Adunării Generale.         7 ?.\ “W • î * /

v /

 • (3] Donațiile și legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acțiuni, titlurj/âe valoare sau alte drepturi, dacă acestea sunt libere de orice sarcină. Donațiile și legatele vor fi înscrise în registrul de donații al asociației.

 • (4) Donațiile pot fi necondiționate sau condiționate de realizarea unui scop, dacă acesta este în concordanță cu obiectivele asociației. Asociația prin organele sale de conducere, refuză orice donație sau legat oferit(ă) în termini inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut. Pentru donațiile condiționate, sau acceptate în aceste condiții de asociație, sau pentru cele cu destinație specificată în actul de donație, donatorul va putea lua la cunoștință modul cum a fost utilizată donația sa, asociația punându-i la dispoziție un raport.

 • (5) alte venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 9. (1) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

a), contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b] . dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) . donații, sponsorizări sau legate;

 • d) . orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

 • [2] Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

 • [3] Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

V. MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art 10. (1) Poate deveni membru al asociației orice unitate administrativ-teritorială care își manifestă intenția de a adera la Asociație numai după ce și-a manifestat opțiunea în scris, înscriere ce va fi supusă votului Adunării Generale a asociației. Primirea de noi membri se va putea face numai cu unanimitatea de voturi a membrilor asociației. Numărul de membri ai ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ nu este limitat.

Componența membrilor este următoarea:

-membri fondatori și

-membri aderenți.                                                ___

 • [2] A. Membrii fondatori — poate fi membru al asociației orice unitate; administrativ-teritorială care, cunoscând statutul asociației este de acord cu prevederile sale și înțelege ca prin propria activitate să sprijine realizarea scopurilor și.' obiect?/elorasociației. Membrii fondatori sunt membrii de drept ai Asociației.                c

 • (3) Membrii fondatori ai asociației au următoarele drepturi:       ' î           /

a), să inițieze și să participe la acțiunile asociației.

 • b) . să participe la Adunarea Generală, să facă propuneri și să ia parte la luarea prin vot a deciziilor în cadrul acesteia;

 • c) . să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale asociației.

 • (4) Membrii fondatori ai Asociației au următoarele obligații:

a), să respecte Statutul și hotărârile organelor de conducere ale asociației;

 • b) . să activeze pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației.

 • c) . să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza, direct sau indirect, scopurile sau interesele asociației

 • d) . să-și plătească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat;

 • e) . să respecte, obligațiile financiare și de orice altă natură ce le revin în urma exercitării unei funcții în cadrul asociației.

 • (5) B. Membrii aderenți cei care se asociază ulterior fondării și contribuie moral și completarea patrimoniului asociației.

Membrii aderenți sunt aleși cu respectarea următoarelor proceduri:

 • 1) își exprimă acordul;

 • 2) întrunesc unanimitatea Consiliului Director;

 • 3] sunt confirmați de unanimitate din membrii Adunării Generale.

Membrii aderenți la ședința de dezbatere și aprobare a aderării nu participă la procesul de decizie în cadrul asociației.

 • (6) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Aceștia au dreptul și obligația să atribuie Serviciul operatorului cu care Asociația a încheiat sau va încheia contractul de servicii publice în numele și pentru asociați, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

 • (7) în urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul statutului.

 • (8) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile statutului și ale actului constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

 • [9] în situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie Serviciul său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de servicii publice în numele și pentru asociați, acesta va atribui Serviciul său respectivului operator și’se va încheia un act adițional la contractul de servicii publice, care va fi semnat deMsorație în numele și pentru asociatul respectiv.                                      -/> ț/

Art. 11. Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociației, conform prevederilor prezentului statut;

 • c] să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

 • d] să inițieze și să participe la acțiunile asociației;

Art. 12. Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • c] să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.

 • d] să activeze pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației.

 • e] să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza, direct sau indirect, scopurile sau interesele asociației.

 • f) să-și plătească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat;

 • g] să respecte, obligațiile financiare și de orice altă natură ce le revin în urma exercitării unei funcții în cadrul asociației.

Art. 13. Calitatea de membru al asociației se pierde:

 • a] în cazul retragerii - numai la finalizarea unui ciclu de transport, respectiv la finalizarea contractelor de servicii publice care operează pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale în cauză;

 • b] la dizolvarea asociației.

 • c) prin excludere, dacă autoritatea respectivă:

 • 1] produce prejudicii morale și materiale asociației prin activitatea proprie;

 • 2) se angajează în acțiuni care contravin statutului și hotărârilor organelor de conducere ale Asociației.

 • 3) se angajează în acțiuni contrare legii și ordinii de drept care lezează prin gravitatea lor imaginea Asociației.

Art. 14. (1) Primirea sau excluderea de membri se hotărăște de către Adunarea Generală la cerere și/sau la propunerea unui membru al Consiliului Director;

 • (2) Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligați să-și plătească contribuțiile la care s-au obligat față de Asociație.

 • [3] Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderircim Asociație, conform prevederilor prezentului articol.                               /                s

/ ? ' # w

 • [4] Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în câre asociatul', respectiv se retrage unilateral din contractul de servicii publice. Dacă oricare dintre âsociați cjorește să se retragă din contractul de servicii publice și, respectiv, din Așociație,;Țacest asociat va notifica președintelui Asociației și celorlalți așociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

' < or . >

 • [5] Adunarea Generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările care se impun la actul constitutiv al operatorului căruia i s-a atribuit contractul de servicii publice (în special în ceea ce privește investițiile], conform prevederilor fiecărui contract de servicii publice și va hotărâ modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutive al Asociației.

 • [6] în cazul în care un asociat nu aprobă contractul de servicii publice ce urmează să fie încheiat operatorul desemnat sau se retrage unilateral din contractul de servicii publice după semnarea acestuia, acest asociat va fi exclus din Asociație.

Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractul de servicii publice (în special cu privire la investiții], conform prevederilor acestuia, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a atribui Serviciul și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a atribuirii Serviciului către operatorul de servicii publice desemnat din alte motive decât un vot negativ.

 • (7] Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

a], sumele corespunzătoare investițiilor Asociației (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri] neamortizate, în infrastructura aferentă Serviciului, pe raza unității administrativ-teritoriale în cauză, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației;

 • b]. sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de servicii publice.

Art. 15. (1] Reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Membrii asociației nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociația singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terților prin actele sau faptele sale.

 • (2] în materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.

Art. 16. Asociația poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut și atribuie Serviciul operatorului, prin act adițional la contractul de servicii publice ce va fi semnat de Asociație în numele-și^pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.


 • VI. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art. 17. Organele de conducere, administrare și control ale

ADUNAREA GENERALĂ

Art. 18. ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere a asociației și se compune din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

 • 1. Membru, reprezentant UAT Municipiul Făgăraș, dl. GHEORGHE SUCACIU, cetățean român,

 • 2. Membru, reprezentant UAT Orașul Victoria, dna. BERTEA CAMELIA ELENA, cetățean român,

 • 3. Membru, reprezentant UAT Comuna Beclean, dl. VASILE-CLAUDIU MOTRESCU, cetățean român,

 • 4. Membru, reprezentant UAT Comuna Cincu, dl. SORIN-AUREL SUCIU, cetățean român,

 • 5. Membru, reprezentant UAT Comuna Comăna, dl. VIOREL GRUSEA, cetățean român,

 • 6. Membru, reprezentant UAT Comuna Drăguș, dl. CORNEL GREAVU, cetățean român,

 • 7. Membru, reprezentant UAT Comuna Hârseni, dl. DÂMBOIU DANIEL, cetățean român,

 • 8. Membru, reprezentant UAT Comuna Lisa, dl. GHEORGHE MOGA, cetățean român,

 • 9. Membru, reprezentant UAT Comuna Jibert, dl. IOAN-1ANCU BOERIU, cetățean român,

 • 10. Membru, reprezentant UAT Comuna Mândra, dl. IOAN ȘERBAN TAFLAN, cetățean român,

 • 11. Membru, reprezentant UAT Comuna Părău, dl. OVESEA OVIDIU-ALEXANDRU, cetățean român,

 • 12. Membru, reprezentant UAT Comuna Recea, dl. GHEORGHE LAZEA, cetățean român,

 • 13. Membru, reprezentant UAT Comuna Șercaia, dl. CRISTINEL PALTIN, cetățean român,

 • 14. Membru, reprezentant UAT Comuna Șinca, dl. VICTOR BÂRLEZ, cetățean român,

 • 15. Membru, reprezentant UAT Comuna Sâmbăta de Sus, dl MORARIU NICOLAE , cetățean român,

 • 16. Membru, reprezentant UAT Comuna Șoarș, dl. DĂNUȚ-IOAN TIMIȘ, cetățean român,

 • 17. Membru, reprezentant UAT Comuna Ticuș, dl. EMIL-MIRCEA ȘCHIOPEA, cetățean român,

 • 18. Membru, reprezentant UAT Comuna Ucea, dl. GROVU ADRIAN-CONSTANTIN, cetățean român,

 • 19. Membru, reprezentant UAT Comuna Viștea, dl. FLORIN IOANI, cetățean român,

 • 20. Membru, reprezentant UAT Comuna Voila, dl. GHEORGHE-MARIAN_OSALCIUC, cetățean român                                                            R.*

Art. 19. Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară'și extraordinară, după cum urmează:

 • a) . în sesiune ordinară, anual;

 • b) . în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar.

Art. 20. (1) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face la inițiativa Consiliului Director, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare recomandată) și fax sau electronice (e-mail), cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data desfășurării Adunării.

 • (2) în convocare se vor preciza ziua, ora și locul unde se desfășoară ședința Adunării Generale, precum și Ordinea de zi.

Art. 21. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face la inițiativa Președintelui Consiliului Director, sau la propunerea unei treimi din membrii Asociației, ori de câte ori este necesar.

Art. 22 (1) Adunarea Generală este valabil constituită daca sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor Asociației.

 • (2) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin. [2] se iau în prezența tuturor asociaților implicați și cu votul favorabil a cel puțin jumătate din numărul asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților implicați prezenți.

 • (3) Fiecare membru are dreptul la un singur vot, în caz de egalitate, Președintele decide.

 • (4) Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un Proces-verbal de către un secretar desemnat de Consiliul Director și se transmite tuturor membrilor Adunării Generale în termen de 10 (zece) zile.

 • (5) Președinția Adunării Generale aparține președintelui asociației sau, în lipsa acestuia, vicepreședintelui.

 • (6) Persoanele care nu sunt membri ai asociației pot fi invitate la ședințele Adunării Generale.

 • (7) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 23. (1) Președintele asociației este numit prin actul constitutiv al Asociației.

 • (2) Primul președinte al asociației este Primarul Municipiului Făgăraș. Mandatul poate fi reînnoit. în caz de vacanță a președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către unul dintre vicepreședinți numit de președintele asociației.

Art. 24. (1) Atribuțiile Adunării Generale sunt:


a), alege și revocă membrii Consiliului Director și Președintele Aso£

 • b) . aprobă primirea și excluderea membrilor;

 • c) . aprobă modificarea statutului și actului constitutiv ale asociației

 • d) . alege și revocă membrii Comisiei de cenzori;                <, '<

'f

 • e) . aprobă raportul de activitate al Consiliului Director;

 • f) . aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asociației și situația financiară anuală;

 • g) . aprobă dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației rămase după lichidare

 • h) . decide asupra veniturilor asociației;

 • i) . decide în ceea ce privește resursele obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale;

 • j) . aprobă programul de activitate;

 • k) . aprobă propunerea de membri;

 • 1) . aprobă stabilirea cotizației;

 • m) . orice alte atribuții prevăzute de lege.

 • (2) Adunarea generală a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform prevederilor Regulamentului [CE] NR. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 25. [1] CONSILIUL DIRECTOR este organul executiv care conduce activitatea Asociației, format din președinte, 2 vicepreședinți si inca 4 membri care vor asigura reprezentativitatea tuturor membrilor asociației.

Durata mandatului este de 4 ani.

 • (2) Consiliul Director este format din 7 (șapte) membri desemnați de consiliile locale ale UAT, după cum urmează:

 • - Municipiul Făgăraș

 • - Orașul Victoria

 • - Comuna Viștea

 • - Comuna Drăguș

 • - Comuna Cincu                                                  ___

- Comuna Șinca


 • (3) Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director:           y

 • (4) în caz de vacanță, Consiliul Director procedează imedi at la înlocuirea cu mertibri-interimari, înlocuirea definitivă este decisă în proxima Adunare Generală ordinară. ' ■ '

Art. 26. Organizarea și Funcționarea Consiliului Director

(1] Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

a], prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației.

 • b) . urmărește punerea în aplicare de către personal a hotărârilor adoptate;

 • c) . aprobă programele asociației.

 • d) . propune spre aprobare acceptarea donațiilor negrevate de sarcini stabilind de asemenea limitele în care se poate face această acceptare.

 • e) . propune spre aprobare încheierea de acte juridice, în numele și pentru asociație.

 • f) . hotărăște în orice alt domeniu de interes pentru Asociație.

 • g) . propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

 • h) . angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • i) . în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

 • j) . orice alte atribuții prevăzute de lege, în statut sau stabilite de adunarea generală.

 • (2) Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării.

 • (3) Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele și faptele sale în cazul încălcării legislației sau dispozițiilor primite.

 • (4) Consiliul Director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau-orLde câte ori este nevoie, la convocarea președintelui, precum și la cererea scrisă a cel puțin '1/^din membrii Consiliului Director.                                                / <

 • (5) Președintele convoacă membrii Consiliului Director la întruniri; precizând ordinea de zi, data ziua,ora și locul.                                                       SI -<

' f                 > T /

 • (6) Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor-.prezenți, în condițiile prezenței a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director.-. 7

 • (7) Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru și sunt semnate de președinte și de secretarul de ședință.

Art. 27. a). Membrii Consiliului Director nu pot fi membri în Comisia de Cenzori, respectiv Consiliul Director sau Consiliul Consultativ. Pentru membrii Consiliului Director mandatul este de 4 (patru) ani.

b). în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Asociației va fi creat un aparat tehnic în cadrul Asociației sau va fi creată o societate comercială deținută de către Asociație.

Conducerea aparatului tehnic se realizează de către un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic au statut de salariați ai asociației.

Aparatul tehnic include:

 • a) un secretar.

 • b) un contabil.

 • c) unul sau mai mulți consilieri juridici.

 • d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului de delegare, conform mandatului acordat asociației prin statut.

Art. 28. (1) Adunarea generală alege din membrii săi președintele asociației care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă asociația în raporturile cu terții cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

 • (2) Președintele Asociației este numit de Adunarea Generală, cu excepția primului mandat de 4 (patru) ani, când președinte va fi Primarul Municipiului Făgăraș.

Art. 29. Atribuțiile Președintelui asociației sunt cele ce decurg din calitatea de membru al Consiliul Director și al Adunării Generale.

Revocarea mandatului său poate fi propusă de către oricare membru al Consiliului Director, în următoarele situații:

încălcarea scopului și obiectivelor asociației;

neprezentarea sa sau a unui reprezentant desemnat de acesta, la ședințele ordinare ale Consiliului Director de 3 (trei) ori consecutiv;

- încetarea mandatului de Primar.

Art. 30. Asociația are 2 (doi) vicepreședinți, Orașul Victoria și Comuna Cincu.

Art. 31. Vicepreședinții sunt numiti de către Adunarea Generală pentru un mandat de 4 (patru) ani. Atribuțiile Vicepreședinților asociației sunt cele ce decurg din calitatea de membri ai Consiliului Director.


Art. 32.

 • (1) Controlul financiar intern al asociației este asigurat de o comisie de cenzori, formată din minim 3 (trei) membri numiți de Adunarea Generală, pe o perioadă ue 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.                                                              /

» •

Primii membri ai comisiei de cenzori urmează să fie numiți in prima Adunare Generală.

 • (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie sa fi contabil autorizat sau expert contabil in condițiile legii.

Art. 33. Comisia de Cenzori are următoarele atribuții:

a), verifică activitatea financiar-contabilă și gestionarea patrimoniului asociației;

 • b) . verifică concordanța cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri și cheltuieli și programele aprobate;

 • c) . prezintă trimestrial rapoarte Consiliului Director. Va prezenta un raport anual referitor la bilanțul și bugetul de venituri și cheltuieli ale asociației și rapoarte periodice la solicitarea Președintelui sau a Consiliului Director;

 • d) . are dreptul să participe la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot.

Art. 34. în funcție de activitatea sa, asociația poate avea personal remunerat.

Art. 35. Contabilitatea este organizată conform dispozițiilor legale.

Art. 36. (1) în cadrul Asociației se poate înființa un Consiliu Consultativ format dintr-un corp de specialiști de marcă în domeniul transportului public, numiți prin Decizie a Președintelui Asociației.

(2) Secretariatul Consiliului Consultativ este asigurat de către o persoană desemnată prin Decizie a președintelui Asociației.

VII. DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI

Art. 37. Asociația se dizolvă:

 • • de drept;

 • • prin hotărârea Adunării Generale;

 • • prin hotărârea instanței judecătorești competente.

Art. 38. Asociația se dizolvă de drept prin:

a), imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 3 [trei] luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;

 • b). imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în conformitate cu Statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de 1 (un)jn_de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Direcțortrebuiauconstituite;

Art. 39. Asociația se poate dizolva si prin hotărârea Adunării Generale, wn termen de 15 (cincisprezece] zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru;â ® înscris în ^Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.                                              "z; V , '    /   /

Art. 40. Dizolvarea și lichidarea asociației se pot face în situațiile prevăzute'de lege, cu atribuirea activului net, rezultat după lichidare, către o organizație juridică non-profit, având scop și obiective apropiate de cele ale asociației, conform deciziei Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 41. (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente

Prezentul Statut a fost încheiat și semnat în 6 (șase) exemplare originale astăzi, după ce a fost adus la cunoștință membrilor fondatori, care au subscris la prevederile lui, asumându-și responsabilitatea prin semnăturile lor.

Semnături:

 • 1. UAT Municipiul Făgăraș, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU, având funcția de Primar

 • 2. UAT Orașul Victoria, reprezentată legal prin doamna BERTEA CAMELIA ELENA, având funcția de Primar

 • 3. UAT Comuna Beclean, reprezentată legal prin domnul VASILE-CLAUDIU MOTRESCU, având funcția de Primar

 • 4. UAT Comuna Cincu, reprezentată legal prin domnul SORIN-AUREL SUCIU, având funcția de Primar                                                     --

 • 5. UAT Comuna Comăna, reprezentată legal prin domnul yTOREL GRUSEA, având funcția de Primar                                                                /

 • 6. UAT Comuna Drăguș, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU, având funcția de Primar

 • 7. UAT Comuna Hârseni, reprezentată legal prin domnul DÂMBOIU DANIEL, având

funcția de Primar

 • 8. UAT Comuna Lisa, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MOGA, având funcția de Primar

 • 9. UAT Comuna Jibert, reprezentată legal prin domnul IOAN-IANCU BOERIU, având funcția de Primar

 • 10. UAT Comuna Mândra, reprezentată legal prin domnul IOAN ȘERBAN TAFLAN, având funcția de Primar

 • 11. UAT Comuna Părău, reprezentată legal prin domnul OVESEA OVIDIU-ALEXANDRU, având funcția de Primar

 • 12. UAT Comuna Recea, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA, având funcția de Primar

 • 13. UAT Comuna Șercaia, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN, având funcția de Primar

 • 14. UAT Comuna Sinea, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEzhavând funcția de

Primar                                                  v                /

 • 15. UAT Comuna Sâmbăta de Sus, reprezentată legal prin domnul MORARIU NICOLAE, având funcția de Primar

 • 16. UAT Comuna Șoarș, reprezentată legal prin domnul DĂNUȚ-IOAN TIMIȘ, având funcția de Primar

 • 17. UAT Comuna Ticuș, reprezentată legal prin domnul EMIL-MIRCEA ȘCHIOPEA, având funcția de Primar

 • 18. UAT Comuna Ucea, reprezentată legal prin domnul GROVU ADRIAN-CONSTANTIN, având funcția de Primar

 • 19. UAT Comuna Viștea, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI, având funcția de Primar

 • 20. UAT Comuna Voila, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE-MARIAN OSALCIUC, având funcția de Primar


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3,505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES VERBAL

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

FĂGĂRAȘ, 09.07.2020

La întâlnirea din data de 09.07.2020 de constituire a "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Mobilitate în zona Metropolitană a Municipiului Făgăraș” au participat:

 • 1. UAT Municipiul Făgăraș, reprezentată prin domnul GHEORGHE SUCACIU, având funcția de Primar

 • 2. UAT Orașul Victoria, reprezentată prin doamna BRATU CRIST1NA, având funcția de Viceprimar

 • 3. UAT Comuna Beclean, reprezentată prin domnul VASILE-CLAUDIU MOTRESCU, având funcția de Primar

 • 4. UAT Comuna Cincu, reprezentatăprin domnul SORIN-AUREL SUCIU, având funcția de Primar

 • 5. UAT Comuna Drăguș, reprezentată prin domnul CORNEL GREAVU, având funcția de Primar

 • 6. UAT Comuna Hârseni, reprezentată prin domnul MIHAI OLTEAN, având funcția de Primar

 • 7. UAT Comuna Lisa, reprezentată prin domnul GHEORGHE M0GA, având funcția de Primar

 • 8. UAT Comuna Jibert, reprezentată prin domnul IOAN-IANCU BOERIU, având funcția de Primar

 • 9. UAT Comuna Mândra, reprezentată prin domnul I0AN ȘERBAN TAFLAN, având funcția de Primar

 • 10. UAT Comuna Pârău, reprezentată prin domnul VICTOR DRĂGHICI, având funcția de Viceprimar 11. UAT Comuna Șinca, reprezentată prin domnul VICTOR BÂRLEZ, având funcția de Primar 12. UAT Comuna Viștea, reprezentată prin domnul DATES MARIAN, având funcția de Secretar

în cadrul întâlnirii de lucru au fost dezbătute aspecte privind procedura de constituire a "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Mobilitate în zona Metropolitană a Municipiului Făgăraș" în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale viitoarei ADI: Municipiul Făgăraș, Orașul Victoria, Comuna Beclean, Comuna Cincu, Comuna Comăna, Comuna Drăguș, Comuna Hârseni, Comuna Lisa, Comuna Jibert, Comuna Mândra, Comuna Părău, Comuna Recea, Comuna Șercaia, Comuna Șinca, Comuna Sâmbăta de Sus, Comuna Șoarș, Comuna Ticuș, Comuna Ucea^Comuna Viștea, Comuna Voila.

Denumirea asociației este: "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INȚEjvCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ"

Participanții au discutat aspecte privitoare la înființarea, organizare^ și furcț anarea viitoarei asociații:                                                                           /

scopul asociației;                                                   u, »'

rezervare denumire; patrimoniul asociației;

hotărâri de consiliu local ale UAT-urilor pentru aprobarea participării în calitate de membru în viitoarea asociație;

statut și act constitutiv;

organele de conducere, administrare și control ale asociației.

Ca urmare a propunerilor din cadrul ședinței de lucru s-a propus numirea Consiliului Director al Asociației în următoarea componență:

Președinte: DAT Municipiul Făgăraș

Vicepreședinte desemnat de UAT: - Orașul Victoria

- Comuna Cincu

Consiliul Director - membri desemnați de UAT: - Municipiul Făgăraș

- Orașul Victoria

 • - Comuna Viștea

 • - Comuna Drăguș

 • - Comuna Cincu

 • - Comuna Șinca

 • - Comuna Hârseni

  S-a dezbătut stabilirea sediului ‘Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Mobilitate în zona Metropolitană a Municipiului Făgăraș" iar propunerea a fost ^a acesta șa fie stabilit în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov.                                                         y

  S-au discutat detalii privind stabilirea cotizației prin contribuție care v? fi depusa la momentul demarării procedurii de elaborare a documentațiilor pentru investițiile care contribuie la atingerea scopului ADI.                                                                   / /♦ /


  Semnături:


  UAT Municipiul Făgăraș, reprezentată prin domnul GHEORGHE SUCACIU, având funcția de Primar


  2.


  UAT Orașul Victoria, reprezentată prin doamna BRATU CR1STINA, având funcția de Viceprimar


  3.


  UAT Comuna Beclean, reprezentată prin domnul

  VAS1LE-CLAUDIU MOTRESCU, având funcția de Primar


  4.


  UAT Comuna Cincu, reprezentată prin domnul SORIN-AUREL SUCIU, având funcția de Primar


  UAT Comuna Drăguș, reprezentată prin domnul CORNEL GREAVU, având funcția de Primar
  8.


UAT Comuna Jibert, reprezentata prin domnul | 1OAN-IANCU BOER1U, având funcția de Primar /ÎaHUAT Comuna Mândra, reprezentată prin domnul 1OAN ȘERBAN TAFLAN, având funcția de Primai

 • 10. UAT Comuna Parau, reprezentată prin domnul VICTOR DRĂGHICI, având funcția de Primar


 • 11. UAT Comuna Sinea, reprezentată prin domnul VICTOR BÂRLEZ, având funcția de Primar

 • 12. UAT Comuna Viștea, reprezentata prin domnul DATES MARIAN, având funcția de secretar


•’          H >; ? At' RAȘ


^'3

2o?O MlXhll U J( SI I

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

DOVADA DISPONIBILITĂȚII DENUMIRII

 • 1. Solicitantul:

Numele /denumirea : MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Domiciliul/sediul: FĂGĂRAȘ, STR. REPUBLICII NR. 3, JUD^BR^OV

 • 2. Data înregistrării          |Î4.07.2020

 • 3. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial (asociație, fundație, federație) pentru care s-a efectuat verificarea disponibilității de denumire ASOCIAȚIE

 • 4. Denumire propusa ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

O Este disponibila

O Nu este disponibila

a. a fost inscrisa o alta ASOCIAȚIE , sub nr. din Registrul Nationalt b. a fost anterior rezervata pana la data de

5. Denumiri asemanatoareASOCIAȚIA PENTRU MOBILITATE METROPOLITANĂ

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MONTE FAGARAS - 3ÎLEA

ASOCIAȚIA "ALIANȚA PENTRU MOBILITATE, INTEGRARE, COMUNICARE SI INOVAȚI

FAGARAS"                                                        '    ‘ ‘

6. Numărul [183155


si data eliberării


16.07.2020


 • 7. Rezervarea este valabila pana la data de |16.12.2020

 • 8. Semnătură si stampila emitentului

  16.03.2021


 • 9. Rezervarea denumirii se prelungește pana la data de

  Sef serviciu.


  Stampila