Hotărârea nr. 139/2021

HOTĂRÂREA nr.139 din data de 26 aprilie 2021 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului, blocurile A, B, C

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.139 din data de 26 aprilie 2021 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str. Câmpului, blocurile

A, B, C

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 33045/1 din data de 06.04.2021 și Raportul Compartiment Resort nr. 33045 din data de 06.04.2021 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri), prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Naționala pentru Locuințe, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C.,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 8 alin 2, alin 4 si alin 5 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenția Naționala pentru Locuințe ( republicata),

Ținând cont de prevederile art. 15, alin. 16 din Hotararea nr. 962 /2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă prelungirea pe o perioada de 1 (un) an a contractelor de inchiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, începând cu data de 02.06.2021 pana la data de 01.06.2022.

Art.2. Prelungirea contractelor de inchiriere intervine in contextul respectării condițiilor cadru de acces la o locuința din fondurile ANL si totodată in măsură in care chiriașii nu inregistreaza debite pentru neplata chiriei si utilităților aferente.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărâri se încredințează Primarul

Municipiului Fagăraș, prin Compartiment evidenta-patrimoniu concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta bunuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTINHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

tex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Compartiment evidenta patrimoniu

lex. Arhitehtul sef

lex.Directia Buget-Finanțe

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod: F-50

cn

Cn

4^

cu

nj

1—

Brașov

Brașov

Brașov

Brașov

Brașov

Brașov

Brașov

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

QJc CTQ

QJc -ț

Cîmpul

Cîmpul

Cîmpul

Cîmpul

Cîmpu

Cîmpul

Cîmpul

c

c,

c

C

c

c

c

□3

CD

CD

00

00

CD

CD

1»^

p x

1

j_i

rs

w

NJ

NJ

20

00

cn

NJ

o

00

00

locul

CD

00 Cn cn cn

8701

1731

8646

8652

00 cn

00

8675

VO

o 4^

NJ NJ

o

o 4*

o 4^

o £»

'90'

O cn

O

o cn

O Ol

O cn

O cn

,2007

,2007

,2010

,2007

,2007

,2007

NJ o o

ro

o

o

o

o

o

o

..06.

b cn

b cn

b cn

b cn

b cn

b cn

.2021

.2021

.2021

.2021

.2021

.2021

.2021


CD

00

cn

Cn

ps

CU

NJ

Nr crt

Brașov

Brașov

Brașov

Brașov

Brașov

Brașov

Brașov

Brașov

Brașov

Județ

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

Făgăraș

Localitate

Cîmpului

Cîmpului

Cîmpului

Cîmpului

Cîmpului

Cîmpului

Cîmpului

Cîmpului

Cîmpului

Adresa imobil (str., nr.)

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Bloc

1—

Scara

4^

cu

NJ

-Q

Et

Ap

00

£

O

00

cn

NJ

Blocul A

Chiriaș (Nume și prenume)"

8664

8697

8656

ĂZ.98

00 cn cn

8670

8645

8661

8669

Contract închiriere (nr./dată)

04,06,2007

04,06,2007

04,06,2007

04,06,2007

O o\

NJ CD1 O

/

04,06,2007

04,06,2007

04,06,2007

o

b cn NJ o o

01.06.2021

- 01.06.2021

01.06.2021

01.06.2021

01.06.2021

01.06.2021

01 06.2021

01 06.2021

01 06.2021

Expira

Anexa nr. 1 la H.C.L.


Blocul C

1

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

P

4

8695

04,06,2007

01.06.2021

2

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

1

5

8672

04,06,2007

01.06.2021

3

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

1

8

8643

04,06,2007

01.06.2021

4

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

9

8680

04,06,2007

01.06.2021

5

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

10

8694

04,06,2007

01.06.2021

6

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

12

8685

04,06,2007

01.06.2021

7

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

3

14

8657

04,06,2007

01.06.2021

8

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

4

19

8689

04,06,2007

01.06.2021

Anexa nr. 1 la H.C.L. MM/S&/

Nr crt

Județ

Localitate

Adresa imobil (str., nr.)

o O

CQ

Scara

UI

Q. <

Chiriaș (Nume și prenume)

1

Contract închiriere (nr./dată)

Expira

Blocul A

1

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

p

1

PISU SIMONA

8669 04,06,2007

01.06.2021

2

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

p

2

PICA PETRONELA

8661 04,06,2007 _

01.06.2021

3

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

1

6

OANCEA MARIANA

8645 04,06,2007

01.06.2021

4

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

1

7

ALDEAILIE GHEORGHE

8670 04,06,2007

01.06.2021

5

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

1

8

PRODEA DUMITRU

8654 04,06,2007

01.06.2021

6

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

2

10

SANDULESCU DANIEL

8677 04,06,2007

01.06.2021

7

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

3

14

MOTRESCU SILVIU

8656 04,06,2007

01.06.2021

8

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

4

17

SOCOL BIANCA

8697 04,06,2007

01.06.2021

9

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

4

18

TRUFIN ALINA

8664 04,06,2007

01.06.2021

Blocul B

1

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

1

7

LUCACIU CAIUS SEBASTIAN

8675

04,06,2007

01.06.2021

2

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

1

8

IACOB MONICA

8648

04,06,2007

01.06.2021

3

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

2

10

SURDU CONSTANTIN

8652

04,06,2007

01.06.2021

4

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

2

12

ALIU NICOLETA

8646

04,06,2007

01.06.2021

5

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

3

16

DUMITRESCU VALETIN

1731

22,01,2010

01.06.2021

6

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

4

18

FEHER ILONA

8701

04,06,2007

01.06.2021

7

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

4

20

GHEORGHE VICTOR

8666

04,06,2007

01.06.2021

Blocul C

1

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

P

4

BITA MIHAELA GABRIELA

8695

04,06,2007

01.06.2021

2

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

1

5

PELEI CLAUDIA

8672

04,06,2007

01.06.2021

3

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

1

8

VELICIA VIOREL

8643

04,06,2007

01.06.2021

4

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

9

BOIERIU MARIA

8680

04,06,2007

01.06.2021

5

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

10

GREAVU GEORGE IOAN

8694

04,06,2007

01.06.2021

6

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

12

GRECU MARIUS MIHAI

8685

04,06,2007

01.06.2021

7

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

3

14

GHENESCU CARINA

8657

04,06,2007

01.06.2021

8

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

4

19

POLMOLEA DORU CIPRIAN

8689

04,06,2007

01.06.2021