Hotărârea nr. 138/2021

HOTĂRÂREA nr.138 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea volumului, destinaţiei si a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmeaza a se recolta in anul 2021 din fondul forestier proprietate publică UAT Făgăraş; aprobarea preţului de vânzare c

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.138 din data de 26 aprilie 2021

- privind aprobarea volumului, destinației si a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmeaza a se recolta in anul 2021 din fondul forestier proprietate publică UAT Făgăraș; aprobarea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc destinat încălzirii locuinței și pentru lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la căpătui gros de maximum 24 cm; Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, precum și a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.34.289/1 din 19.04.2021 si Raportul de Specialitate nr 34.289 din 19.04.2021 al Compartimentului Cadastru Agricol si Fond Funciar și adresa Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului cu nr 200/27.01.2021 înregistrată la sediul Primăriei Făgăraș sub nr.3211/28.01.2021 privind transmiterea documentației pentru aprobarea:

 • - volumul maxim de masa lemnoasa care poate fi recoltat conform amenajamentului silvic a fondului forestier aflat in proprietatea Municipiului Făgăraș pe anul 2021;

 • - modalitatea de valorificare a masei lemnoase -prestație sau pe picior;

 • - preturile de referință pentru calculul actelor de punere in valoare.

 • - prețurile de pornire la licitația de masă lemnoasă fasonată și pe picior ;

 • - prețul de vânzare a lemnului de foc către populație ;

 • - preturile de pornire la licitația pentru exploatarea masei lemnoase prin licitație;

Prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea nr. 954/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalităților concrete de gospodărire a pădurilor și de repartizare a resurselor materiale și a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice și juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate, cu modificările si completările ulterioare ,prevede:

Dispozițiile legii privind normele de tehnică legislative nr. 24/2000 cu modificările si completările ulterioare.

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Conform H.G nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,volumul de masa lemnoasa care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publica, a unităților

administrativ-teritoriale se stabilește, in condițiile legii de ocolul care administrează /asigura serviciile silvice, in baza prevederilor amenajamentelor silvice si in condițiile reglementate de art.19 si 59 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic republicata,cu modificările ulterioare,si se aproba prin hotarare de consiliul local,

în temeiul art.129 alin 1. alin 2 lit c si alin. 6 lit b ,art. 139 alin. i,art.i96 alin. 1 lit a din OUG NR.57/2019 privind codul administrativ,cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba volumul de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 2021 din fondul forestier conform amenajamentului silvic si in administrarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului in cantitate totala de 783 metri cubi.

Art. 2.Se aproba ca volumul de masa lemnoasa 783 mc ce se va recolta in anul 2021 conf art.i. din prezenta hotarare ,sa fie valorificata ca „masa lemnoasa fasonata,,

Art.3.Se aproba Regulamentul de valorificare a masei lemnoasa din Fondul Forestier proprietate publica.

Art,4.Se imputerniceste RPL OS Pădurile Fagarasului, administratorul fondului forestier aflat in proprietate publica U.A.T. Fagaras sa aprobe tipul licitațiilor organizate in cursul anului 2021.

Art. 5. Se aproba preturile de pornire la licitație de 70 lei/mc pentru masa lemnoasa pe picior si care urmeaza sa faca obiectul licitațiilor organizate in anul 2021 in condițiile, art 20. alin.7.din regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin HG 715/2017 .

Art. 6. Se aproba prețul de vanzare a masei lemnoase fasonat la drum auto destinat vanzarii directe către populație ca lemn de foc la prețul de 160 lei /mc prevăzut in lista de preturi pe sortimente conform adresei nr.200/27.01.2021 a RPL OS Pădurile Fagarasului.

Art .7 Se aproba prețul de vanzare a masei lemnoase destinata ca lemn de lucru cu diametrul la căpătui gros mai mic de 24 cm destinat vanzarii directe către populație din lista de preturi pe sortimente la drum auto astfel: Lemn rotund rasinoase lei/mc 300 Lemn rotund >=24 cls c fag lei/mc 350 Lemn rotund >=24cls c Stejar lei 1000

Art. 8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli planificat după cum urmeaza.

Venituri totale 169824 prin valorificarea masei lemnoase.

Cheltuieli totale de 166205

Art. 9. Volumul de masa lemnoasa de 319 mc rezultat conform Contractului de prestări servicii nr. 1 din 04.01.2021, va fi valorificat prin licitație conform regulamentului de valorificare a masei lemnoase.

Art. 10. Răspunderea deplină pentru valorificarea masei lemnoase indicate la art.i, art.6, art.9, în condiții de eficiență economică și în favoarea proprietarului fondului forestier, revine administratorului fondului, adică Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului.

Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, Sucaciu Gheorghe, prin Compartimentul Cadastru Agricol si Fond Funciar si R.L.P. O..P Pădurile Fagarasului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTINCONTRASEMNEAZĂ', Secretar general,^ p LAURA ELENA7GIUNCz

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

tex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Compartimentul Cadastru Agricol si Fond Funciar

lex. R.L.P. O..P Pădurile Fagarasului lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod : F-50

ANEXA NR. 1    //</

Nivelul prețurilor pe specii și pe sortimente dimensionale (preț de apv)1 pentru fundamentarea prețurilor de pornire a licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către

Regia Publica Locala - O.S. Pădurile Fagarasilui RA

Gradul I de accesibilitate2: 0 - 250 m

lei/mc

PRINCIPALE

SPECIA

SORTIMENTUL DIMENSIONAL

G1

G2; G3

M1; M2; M3

Lemn subțire

Lemn de foc + crăci

coaja

MO, BR, LA

286,47

186,70

114,48

58,92

24,11

2,00

Alte rasinoase

189,61

142,02

81,91

50,62

23,82

2,00

FAG

218,06

184,92

105,12

75,29

71,46

2,00

GO, ST.P, GA

529,21

460,90

210,52

157,51

66,16

2,00

CER

191,65

172,22

132,01

75,75

68,92

2,00

Alte cvercinee

344,70

292,17

208,07

145,84

77,90

2,00

FRASIN

242,59

233,78

184,49

66,05

66,02

2,00

PALTINI

224,11

206,48

180,55

64,88

59,65

2,00

CIREȘ

231,09

203,75

172,69

104,08

45,52

2,00

CARPEN

188,91

157,03

86,12

58,21

55,72

2,00

SORBI

548,00

514,82

388,38

192,93

60,43

2,00

SALCAM

291,77

291,34

280,65

180,50

57,78

2,00

Al le DT

188,91

157,03

122,27

64,09

57,85

2,00

TEI

225,90

196,56

100,89

53,5/

22,61

2,00

ANINI

185,46

170,26

95,40

60,13

22,74

2,00

PLOP EA

177,23

132,31

83,55

57,80

26,59

2,00

SĂLCI

114,20

103,07

78,72

36,20

20,48

2,00

Alte DM

114,20

103,07

67,69

34,30

16,69

2,00

Nivelul prețurilor pe specii și pe sortimente dimensionale (preț de apv)3 4 pentru fundamentarea prețurilor de pornire a licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către Regia Publica Locala - O.S. Pădurile Fagarasilui RA

Gradul I de accesibilitate**: 0 - 250 m

lei/mc

SECUNDARE, ACCIDENTALE I, ACCIDENTALE II Șl IGIENĂ

SPECIA

SORTIMENTUL DIMENSIONAL

G1

G2; G3

M1; M2; M3

Lemn subțire

Lemn de foc + crăci

coaja

MO, BR, LA

218,12

89,67

56,05

28,02

14,13

2,00

Alte rasinoase

168,12

78,46

44,83

27,20

13,45

2,00

FAG

146,27

100,88

50,43

28,02

26,89

2,00

GO, ST.P, GA

430,40

242,10

145,71

67,25

21,81

2,00

CER

159,94

67,85

43,62

19,39

19,69

2,00

Alte cvercinee

218,33

112,08

89,67

56,05

21,81

2,00

FRASIN

213,49

153,14

49,40

27,34

22,02

2,00

PALTINI

CIREȘ

201,70

191 31

73,29

29,14

22,27

2,00

207,98

300,49

145,40

43,62

20,96

2,00

CARPEN

117,68

69,49

33,63

22,42

26,89

2,00

SORBI

517,86

348,95

116,32

33,93

17,03

2,00

SALCAM

275,72

174,84

119,76

73,82

28,35

2,00

Alte DT

170,02

100,88

56,05

25,78

26,89

2,00

TEI

213,48

99,61

45,08

23,31

11,63

2,00

ANINI

150,66

72,93

38,07

23,99

10,18

2,00

PLOP EA

117,40

52,34

29,66

21,32

8,00

2,00

SĂLCI

71,46

44,83

33,63

13,45

8,00

2,00

Alte DM

92,76

56,05

28,02

13,45

8,07

2,00

Nivelul prețurilor pe specii și pe sortimente dimensionale (preț de apv)5 6 pentru fundamentarea prețurilor de pornire a licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către Regia publica Locala - OS Pădurile Fagarasului RA

Gradul II de accesibilitate**: 251 - 500 m

PRINCIPALE

SPECIA

SORTIMENTUL DIMENSIONAL

G1

G2,G3

M1,M2,M3

Lemn subțire

Lemn foc

Coaja

MO, BR, LA

273,44

178,22

109,28

56,24

23,01

2,00

Alte rasinoase

180,99

135,57

78,18

48,32

22,73

2,00

FAG

208,15

176,52

100,34

71,86

68,21

2,00

GO, ST.P, GA

505,16

439,95

200,96

150,35

63,15

2,00

CER

182,94

164,39

126,01

72,31

65,78

2,00

Alte cvercinee

329,03

278,89

198,61

139,21

74,36

2,00

FRASIN

231,57

223,16

176,10

63,05

63,02

2,00

PALTINI

213,93

197,10

172,35

61,93

56,94

2,00

CIREȘ

220,58

194,49

164,84

99,35

43,45

2,00

CARPEN

180,33

149,89

82,20

55,57

53,19

2,00

SORBI

523,09

491,42

370,73

184,16

57,68

2,00

SAL CAM

278,51

278,09

267,89

172,29

55,15

2,00

Alte DT

180,33

149,89

116,71

61,18

55,22

2,00

TEI

215,64

187,62

96,30

51,13

21,59

2,00

ANINI

177,03

162,52

91,07

57,40

21,71

2,00

PLOP EA

169,18

126,29

55,17

55,17

25,38

2,00

SĂLCI

109,01

98,39

34,55

34,55

19,55

2,00

Alte DM

109,01

98,39

64,62

32,74

15,93

2,00

Nivelul prețurilor pe specii și pe sortimente dimensionale (preț de apv)7 8 pentru fundamentarea prețurilor de pornire a licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către Regia publica Locala - OS Pădurile Fagarasului RA

Gradul II de accesibilitate**: 251 - 500 m

SECUNDARE, ACCIDENTALE I, ACCIDENTALE II Șl IGIENA

Lemn foc

SPECIA

SORTIMENTUL DIMENSIONAL

G1

G2,G3

M1,M2,M3

Lemn subțire

Coaja

MO, BR, LA

199,23

122,61

76,63

38,32

12,8775281

2,00

Alte rasinoase

153,26

107,28

61,30

37,19

12,2598945

2,00

FAG

200,01

137,93

68,96

38,32

24,51448742

2,00

CU, SI.P, GA

392,34

331,04

199,23

91,96

19,88091

2,00

CER

145,79

92,78

69,64

26,61

17,94683476

2,00

Alte cvercinee

245,21

153,26

122,61

76,63

19,88091

2,00

FRASIN

291,92

209,40

67,55

37,39

20,07706831

2,00

PALTINI

361,97

261,58

100,21

39,84

20,3010599

2,00

CIREȘ

609,68

410,87

198,81

59,64

19,1068799

2,00

CARPEN

107,28

95,02

45,98

30,66

24,51448742

2,00

SORBI

556,67

477,14

159,05

46,39

15,52433992

2,00

SALCAM

343,78

239,06

163,75

100,94

25,845183

2,00

Alte DT

214,55

137,93

76,63

35,26

24,51448742

2,00

TEI

195,72

136,20

61,64

31,88

10,603152

2,00

ANINI

137,34

99,72

52,05

32,80

9,277758

2,00

PLOP EA

107,03

71,57

40,56

29,16

7,289667

2,00

SALO

65,14

61,30

45,98

18,40

7,289667

2,00

Alte DM

122,61

76,63

38,32

18,40

7,358587488

2,00


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primarla-fagaras.ro


ANEXA NR 2 LA

REGULAMENT DE ACORDARE MATERIAL LEMNOS CĂTRE POPULAȚIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ .

ART.l.
 • l.l. Prevederile prezentului Regulament de acordare materiale lemnos către populație este întocmit având în vedere:

 • • Legea nr.46/2008 - Codul silvic,cu modificările și completările ulterioare,

 • • Procedura de urmat în vederea asigurării lemnului de mici dimensiuni necesar realizării de constucții și a lemnului pentru încălzirea locuințelor nr.289l/25.07.20l7 a Mimisterului Apelor și Pădurilor, transmisă prin adresa cu nr. 11141/31.07.2017 de către Instituția Prefectului Județului Brașov.

 • • Hotărârea nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

 • • Procedura de lucru,referitoare la asigurarea lemnului de foc pentru populației provenit din vrescuri/uscături/resturi de exploatare nr. 12614/05.12.2017 a Ministerului Apei și Pădurilor Garda Forestieră Brașov.

 • 1.2. Prevederile prezentului regulament aplică în vederea distribuirii cantității anuale maxime de material lemnos: lemn de foc,precum și lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm,ce se poate vinde către populația Municipiului Făgăraș,pentru consumul propriu al persoanelor fizice,care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat,precum și strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate,înterprinderilor individuale,înterprinderilor familial,asociațiilor și fundațiilor înființate conform legii.

 • 1.3. Cantitatea maximă anuală de material lemons ce se poate vinde către populația Municipiului Făgăraș se aprobă de către Consiliul Local la propunerea Regiei Publice Locale

OS Pădurile Făgărașului R.A. iar prețul de vânzare va fi stabilit de către Consiliul Local prin Hotărâre de Consiliul Local.

 • 1.4. în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale,între Primăria Municipiului Făgăraș și Regia Publică Locală OS a Pădurilor Făgărașului R.A. se vor încheia parteneriate de colaborare.

 • 1.5. Lunar, semnatarii parteneriatelor prevăzuți la pct.1.4. vor efectua analize privind aplicarea Regulamentului de acordare de material lemons către populația Municipiului Făgăraș.

 • 1.6. Conform H.G. NR.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica,UAT Făgăraș,care deține în propritate fond forestier,va încheia parteneriate și cu Ocolul Silvic de Stat,pentru a asigura-lemn fasonat doar pentru maxim diferența de volum de lemn care nu poate fi asigurat din> fonaul forestier pe care îl dețin în propritate.                                                       C'"

ART.2

Identificarea persoanelor.

2.1. Pot beneficia de cantitatea de material lemons pentru consumul propriu,persoanelor fizice cu domiciliul în Municipiul Făgăraș,care nu desfășoară activitate economic în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat,precum și strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate,înterprinderi lor individuale,înterprinderilor familial,asocațiilor și fundațiilor înființate conform legii,care completează o cerere tip,pusă la dispoziție Compartimentul Evenimente Publice,Informații cetățeni și Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș în perioada 01 ianuarie -01 august a fiecărui an calindaristic și îndeplinește criteriile de acordare.

ART.3.

Principiile care stau la baza prezentului Regulament

 • 3.1. Principiul legalității

Principiul constituie regula fundamentală a dreptului în virtutea căruia toate organele statului,instituțiile,funcționarii,cetățenii,sunt obligați să respecte strict legile și celelalte acte normative ale organelor puterii și administrației de stat ce reglementează raporturile sociale la care participă.

 • 3.2. Principiul subsidiarității

Care constă în exercitarea competențelor de către autoritatea administrației publice locale situată administrative cel mai aproape de cetățean și care dispune de capacitatea administrativă necesară.

 • 3.3 Principiul responsabilității autorităților administrației publice locale în raport cu competențele.

Care impune obligativitatea realizării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice și de utilitatea publica

 • 3.4. Principiul Transparenței                                       >       >: x

Prin care autorităților și instituțiile publice au obligația să își desfășoară activitatea într-o manieră deschisă față de public,în care accesul liber la informații de interes public este neîngredit.

ART.4

Criterii de acordare a lemnulu' de foc și de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm.

4.1. Pot beneficia de cantitate de material lemnos pentru consumul propriu,persoanele fizice cu domiciliul în Municipiul Făgăraș care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat,precum și strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate,înterprinderilor individuale,înterprinderilor familiale,asociațiilor și fundațiilor înființate conform legii,care completează o cerere tip,pusă la dispoziție prin Compartiment,Evenimente Publice,Informații cetățeni și Registratura di cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș,în perioada 01 ianuarieOl august a fiecărui an calindaristic,conform următoarelor criterii de acordare.

 • I. Pentru lemn de foc
 • a. Domiciliul solicitantului să fie în mod obligatoriu în Municipiul Făgăraș, iar locuința pentru care solictă să fie casă;

 • b. Persoana care a depus cererea în temeiul stabilit prin prezentul Regulament,să nu mai fi beneficiat sau să beneficieze în acel an de ”Ajutor pentru încălzire gaz/electricitate sau și „Ajutor de încălzire cu material lemnos’’ potrivit legii și nici de alte ajutoare de încălzire cu gaz/electricitate material lemnos acordate prin dispoziție de Primar;

 • c. Persoana care a făcut solicitarea,trebuie să facă dovada printr-o factură de utilități,că locuiește la adresa de domiciliul sau locuința menționată în cerere.Pentru ceilalți beneficiari prevaăzuți în Regulament la art.2 alin. 2.1. aceștia să facă dovada sediului social sau a punctului de lucru în care iși desfășoară activitatea.Nu se acceptă facturi de telefonie mobilă

 • II. Pentru lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm.
 • a. Domeniul/sediul solicitantului să fie în mod obligatoriu în Municipiul Făgăraș,iar locuința pentru care se solicit material lemons,să fie identificată ca fiind casă de locuit;

 • b. Persoana care a făcut solicitarea,trebuie să facă dovada printr-o factură de utilități,că locuiește la adresa de domiciliu sau locuința menționată în cerere.Pentru ceilalți beneficiari prevăzuți în Regulament la art.2 alin. 2.1. aceștia trebuie să facă dovada sediului social sau a punctului de lucru în care iși desfășoară activitatea .

 • c. Solicitantul trebuie să nu figureze cu restanțe,la Serviciul de Taxe și Impozite la Municipiul Făgăraș din anii precendenți.

 • 4.2 . Materialul lemons pentru foc, precum și lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm,se poate acorda spre vânzare către populație,o singură data/an,dacă solicitantul îndeplinește criteriile de acordare ,în limita cantității maxime de material lemons stabilită de Consiliul Local și Regia Publică Locala a Pădurilor Făgăraș R.A.

 • 4.3 . Cantitatea maximă de lemn de foc acordată spre vânzare pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de acordare,este de 5 metri cubi/locuință ,anual.
 • 4.4 Cantitatea maximă de lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm acordat spre vânzare pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de acordare este de 50 metri cubi/locuință,anual.

 • 4.5 Cantitatea de material lemnos ce se poate vinde către populație se valorifică prin vânzare direct,iar cumpărătorul acestuia nu are dreptul de comercializare.

 • ART.5. Procedura de acordare a lemnului de foc și de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm.

 • 5.1 Cererea tip ( Anexa 1 / Anexa 2 la prerzentul Regulament) este pusă de dispoziție prin Compartimentul,Evenimente Publice,Informații Cetățeni și Registratură din cadrul Primăriei Municipilui Făgăraș și se va depune în perioada 01 ianuarie-O 1 august,a fiecărui an calendaristic.

 • 5.2 Cererile depuse vor fi centralizate de către angajații din cadrul compartimentului Cadastru Agricol și Fond Funciar al Primăriei Municipiului Făgăraș,ordinea livrării fiind stabilită .în funcție de:

 • a) Pentru lemne de foc:

 • 1) adresa de domiciliu/sediu/punct de lucru,este aceași cu adresa pentru care se solicită sau este o adresa diferită;

 • 2) cantitatea de material lemons solicitat;

 • 3) numărul persoanelor aflate în locuința.

 • 4) nu figurează cu restanță la taxe și impozite

 • b) Pentru lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24

cm:

 • 1) domicilul / sediul solicitantului să fie în mod obligatoriu în Municipiu Făgăraș iar locuința pentru care se solicită materialul lemnossă fie identificată casa de locuit sau aceștia să facă dovadă a sediului sau a punctului de lucru în care își desfășoară activitatea

 • 2) Solicitantul să nu figureze cu restanțe la Serviciul de Taxe și Impozite al Municipiului Făgăraș în anii precendenți

 • 5.3. în funcție de criteriile de la art.5.2 lit. a-b se va întocmi lunar o listă de priorității

 • 5.4. Conform Legii,se vor stabili lunar întâlniri între reprezentanții ai Regiei Publice Locale a Pădurilor și reprezentanți ai Primăriei Municipiului Făgăraș ,pentru analiza respectării graficului de livrare către populație și se va comunica de către Regia Publică Locală OS Pădurile Făgărașului -R.A. cantitatea de material lemons estimate a fi livrată in luna următoare.

 • 5.5. Cererile vor fi aprobate de către Primarul Municipiului sau de către o persoană delegată în acest sens,ținând cont de lista de priorități și numărul de cereri estimate a fi onorat de către Regia Publică Localaă OS Pădurile Făgărașului - R.A.

 • 5.6. în baza listei de cereri aprobate lunar,Regiei Publică Locală OS Pădurile Făgărașului R.A. va contacta semnatarii cererilor care au îndeplinit criteriile acordate ,1a numărul de telefon menționat în cerere,în vederea ridicării materialului lemons.Termenul de preluare /ridicare este de 7 zile calendaristice de la momentul comunicării.în cazul în care materialul lemons nu a fost preluat /ridicat de către solicitant,cererea se anuleaza.

 • 5.7. Semnatarii cererilor aprobate au obligația sa isi asigure cu forte proprii,transportul și încărcarea/descărcarea materialului lemons.

 • 5.8. Materialul lemons se va livra în perioada ianuarie-decembrie, a fiecărui an în curs.

 • 5.9. Comunicarea către persoanele care au depus cererile în termenul prevăzut în prezentul Regulament,dar care nu îndeplinesc criteriile de acordare a materialul lemnos pentru foc,precum și lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm,va fi efectuată prin afișarea listelor la avizierul Primăriei Municipiului.

 • 5.10. Ajutorul lemn foc de urgență se acordă în urma efectuării anchetei sociale persoanelor sau famililor aflate în dificultate,care se încacadrează într-una dintre următoarele situații ;

 • • Prioritatea nr.l-pensionarii singuri sau familial de pensionari fără aparținători legali sau cu susținători legali,care se află în imposibilitatea de a susține financiar cheltuielile legate de achiziționarea combustibililor necsari încălzirii locuinței în perioada de iarnă;

 • • Prioritatea nr.2-famililie confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acesteia,care în urma efectuării anchetei sociale și a analizării bugetului familiala cheltuielilor lunare și a actelor medicale prezentate la dosar ,reprezintă cazuri sociale ce necesită acordarea unui ajutor de urgent;

 • • Prioritatea nr.3- persoanele cu handicap de gradele I,II,III;

Prioritate nr.4-alte situații sociale deosebite,constatate în urma efectuării anchetei sociale.Potrivit legii ,fiecare familie sau persoană singură aflată în dificultate,îndreptățită să primească acest ajutor de urgență,beneficiează de o cantitate de 1,5 metri cubi lemn de foc .Lemnele care vor fi acordate ca ajutor de urgență vor fi transportate gratuit la domiciliul solicitanților.

ART. 6. Criterii și procedura de acordare a lemnului de lucru cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm.

 • 6.1. Cerere tip (anexa 3) la prezentul regulament este pusă la dispoziție și se va depune la compartimentul Informații Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș.

 • 6.2. Cereile depuse vor fi centralizate de către angajații din cadrul compartimentului Cadastru,Agricol si Fond Funciar al Primăriei Municipiului Făgăraș.

 • 6.3. Administratorul /Prestatorul de servicii silvice/Proprietarul fondului forestier proprietate publică a unității administrative -teritoriale,pe baza hotărârii consiliului local,poate vinde direct și lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm ,către personae fizice și către unitățile de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfășoară activitatea economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat,astfel:

 • a) In volum de maximum 50 mc,pe baza autorizației de construcție,în vigoare;

 • b) In volum de maximum 5 mc/an/familie/unitate de interes local,pentru nevoi proprii.

z

Lemnul de lucru fasonat cumpărat în condițiile de mai sus,nu poate face obiectul comercializării către alte personae fizice sau juridice.

 • 6.4. Lemnul fasonat prevăzut la alin.6.3. se poate vinde și livra din depozite,din platformele primare,de la căi de transport cu caracter permanent și din punctual naval de încărcare,precum și din faza fasonat la cioată.Lemnul fasionat provenit din produse accidentale II,igienă,precum și din produse extraordinare se poate vinde și livra și de la alte căi de access au de la căile de scos-apropiat.

ART.7. Criterii de acordare a lemnului de foc provenit din vreascuri uscături/resturi de exploatare.
 • 7.1. Vor beneficia de aceasta resursa de lemn de foc toate categoriilede populație care solicit aceasta prin depunerea unei cereri tip cu cantitatea solicitata

 • 7.2. Valorificarea resursei de lemn de foc provenit din vreascuri ,uscături,resturi de exploatare se face pe baza cererii depuse la Primărie,în care se va preciza în mod expres această resursă.

 • 7.3. Prețul de valorificare se face prin hotărâre de consiliu local.

 • 7.4. Zilele în care această resursă se poate valorifica se va stabilii de comun accord cu administratorul fondului forestier și reprezentantul beneficiarului de fond forestier.

 • 7.5. Primăria în baza cererilor depuse se stabilește ordinea prioritățiilor și tansmite ocolului silvic care asigură administrarea/ serviciilor silvice,datele de identificare ale persoanelor care au acces la resursă,volumul aprobat și ordinea priorităților.

 • 7.6. Ocolul silvic care asigură administrarea serviciilor silvice prin paduraru --titularul de canton identifică pe teren partidele din care se pot recolta vreascuri/uscături/resturide exploatare și evalueaza volumul de material lemnos care se pot valorifica .Pădurarul titularul de canton depune un raport la ocolul silvic în acest sens.

 • 7.7. In baza raportului titularului de canton șeful ocolului silvic dispune verificarea celor semnalate de către șeful de district sau de către o persoană înputernicită în acest sens.

 • 7.8. Șeful de district/persoana imputemicită în prezenta titularului de canton verifică pe teren cele semnalate,după verificare șeful de district depune un raport unde se precizează zonele și volumul evaluat de vreascuri/uscături/resturi de exploatare care pot fi valorificate fara a fi afectate regenerările natural sau artificial.Raportul va fi însușit și de pădurarul-titularul de canton.Șeful ocolului poate dispune verificarea celor prezentate în raport.

 • 7.9. Materialul lemnos provenit din vreascuri/uscături/resturi de exploatare evaluat celor prezentate mai sus se predă în custodie titularului de canton de către șeful de ocol și de către șeful de district.

 • 7.10. în zilele stabilite de prin HCL beneficiarii acestui resurse se ,vof prezenta în pădure sub supravegherea titularului de canton/șefului de district si dacă este cazul și altor persoane împuternicite din cadrul ocolului silvic și/sau în prezenta reprezentanților poliției și/sau jandermeriei se recoltează materialul lemnos provenit din vreascuri/uscături/resturi de exploatare din fondul forestier stabilit.Accesul la fondul forestier se face în mod obligatoriu fără fierăstrău mecanic și sau topor.

 • 7.11. După colectarea vrascurilor/uscăturilor/resturilor de exploatare titularului de canton stabilește volumul și emite avize secundare de insotire a materiarului lemnos pe durata transportului

 • 7.12. Valorificarea resursei de lemn de foc provenită din vreascuri/uscături/resturi de exploatare este la latitudinea proprieterului de fond forestier și nu constituie o obligație a acestora.

ART.8 Modalități și rezolvare a litigiilor
 • 8.1. Petițile se vor depune de petenți la Primăria Municipiului Făgăraș sau R.P.L.P. Făgăraș R.A.

 • 8.2. Rezolvarea litigiilor și plângerilor se va realize de către instituția la care a fost depusă petiția.

ART.9. Dispoziții finale
 • 9.1. RPL OC Pădurile Fagarasului R.A. va putea vinde către populație materialul lemnos pt foc și lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de mximum 24 de cm,în condițiile și in termenele stabile prin prezentul Regulament de acordare a masei lemnoase cătr populație.

 • 9.2. Exploatarea și vânzarea materialului lemnos de către R.P.L.O.C. Pădurile Făgărașului R.A. în baza unor grafice stabilite pe comun accord cu Primăria Municipiului Făgăraș,cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1540/2011,cu modificările și completările ulterioare,pentru aprobarea instrucțiunilor privind termenele,modalitățile și perioadele de colectare,scoatere și transport al materialului lemnos.

  Nr. crt.

  Funcția și atribuția

  Numele, prenumele

  Data

  Semnătura,

  1.

  Arhitect sef

  Boer Liliana

  .0^.2021

  2.

  Referent

  Gorgovan Edith

  /j .0^.2021

Nivelul prețurilor pe specii și pe sortimente dimensionale (preț de apv)9 10 pentru fundamentarea prețurilor de pornire a licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către Regia Publica Locala - OS. Pădurile Fagarasilui RA

Gradul III de accesibilitate**: 501 - 1000 m

PRINCIPALE

SPECIA

G1

G2,G3

M1,M2,M3

Lemn subțire

Lemn foc

coaje

MO, BR, LA

260,42

169,73

104,07

53,56

21,92

2,00

Alte rasinoase

172,37

129,11

74,76

46,02

21,65

2,00

FAG

198,23

168,11

95,56

68,44

64,97

2,00

GO, ST P, GA

481,1

419,00

191,39

143,19

60,15

2,00

CER

174,23

156,56

120,01

68,86

132,58

62,65

2,00

Alte cvercinee

313,37

265,61

189,15

70,82

2,00

FRASIN

220,54

212,53

167,72

60,05

60,01

2,00

PALTINI

203,74

187,71

164,14

58,98

54,23

2,00

CIREȘ

210,08

185,23

156,99

94,62

41,38

2,00

CARPEN

171,74

142,75

78,29

52,92

50,66

2,00

SORBI

498,18

468,02

353,07

175,39

54,93

2,00

SALCAM

265,25

264,85

255,13

164,09

52,53

2,00

Alte DT

171,74

142,75

111,16

58,27

52,59

2,00

TEI

205,37

178,69

91,72

48,70

20,56

2,00

ANINI

168,6

154,78

86,73

54,66

20,68

2,00

PLOP EA

161,12

120,28

75,96

52,54

24,18

2,00

SALO

103,82

93,70

71,57

32,91

18,62

2,00

Alte DM

103,82

93,70

61,45

31,19

15,17

2,00

Nivelul prețurilor pe specii și pe sortimente dimensionale (preț de apv)11 12 pentru fundamentarea prețurilor de pornire a licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către Regia Publica Locala - O.S. Pădurile Fagarasilui RA

Gradul III de accesibilitate**: 501 - 1000 m

SECUNDARE, ACCIDENTALE I, ACCIDENTALE II Șl IGIENĂ

Lemn foc

7,5 8,595 10,755 13,98

7,5 10,755 12,45 12,45

12

7,5

12,3

19,5 10,755

7,5 9,54

7,5

7,5

6,45

SPECIA

G1

G2,G3

M1,M2,M3

Lemn subțire

coaje

MO, BR, LA

150

120,00

75,00

15,00

2,00

Alte rasinoase

107,505

75,41

43,01

26,88

2,00

FAG

155,88

120,00

60,00

26,88

2,00

GO, ST.P, GA

465,525

343,52

139,76

64,50

2,00

CER

127,5

90,00

46,26

24,23

2,00

Alte cvercinee

172,005

107,51

86,01

53,76

2,00

FRASIN

306,66

220,17

78,14

41,28

2,00

PALTINI

422,22

323,24

110,04

43,71

2,00

CIREȘ

666,795

445,14

149,82

43,50

2,00

CARPEN

90

75,00

30,00

15,00

2,00

SORBI

570

480,00

150,00

42,00

2,00

SALCAM

345

240,00

172,50

109,50

2,00

Alte DT

150,51

96,75

53,76

24,72

2,00

TEI

210

150,00

69,00

34,50

2,00

ANINI

144,495

105,21

57,29

35,07

2,00

PLOP EA

115,5

84,00

52,50

33,00

2,00

SĂLCI

53,76

43,01

32,25

12,90

2,00

Alte DM

86,01

53,76

26,88

12,90

2,00

R.P.L.Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului R.A.

Anexa nr. 3 /

na


Aprob:

Președinte Comisia de monitorizare ing. Stanciu pătălin

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

la data de 31 decembrie 2020

Ca

p. I - Informații generale (1)

Nr.

crt.

Specificații ale sistemul de control intern managerial

Total (număr)

din care, aferent:

Obs.

Aparatului piopriu

Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate

0

1

2

3

4

5

1.

Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate

0

X

X

2.

Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.

1

1

Decizia n 7 /22.03.19

3.

Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.

1

1

*

Program de dezvoltar nr.

/28.02.20

4.

Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.

1

1

5.

Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.

5

5

6

Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.

38

38

7.

Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.

1

1

8.

Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.

64

64

9.

Entități publice care au elaborat proceduri documentate.

1

1

10.

Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.

64

64

11.

Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.

1

1

12.

Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.l 1.

38

38

13.

Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.

1

1

14.

Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.

34

34

implementam standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2020 (2)

Denumirea standardului de control

Numărul de entități publice care raportează

din care:

Obs.

Aparat propriu

Entități publice subordonate / în coordonare / sub

aut

ontat

e

I

PI

NI

I

PI

NI

I

PI

NI

1

2

3

4

5

6

7

5

9

10

11

I. Mediul de control

Standardul 1 - Etica și integritatea

1

1

Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini

1

1

Standardul 3 - Competența, performanța

1

1

Standardul 4 - Structura organizatorică

1

1

II. Performanțe și managementul riscului

Standardul 5 - Obiective

1

1

Standardul 6 - Planificarea

1

1

Standardul 7    - Monitorizarea

performanțelor

1

1

Standardul 8 - Managementul riscului

1

1

III. Activități de control

Standardul 9 - Proceduri

1

1

Standardul 10 - Supravegherea

1

1

____

Standardul 11 - Continuitatea activității

1

1 z

IV. informarea și comunicarea

Standardul   12   - Informarea și

comunicarea

1

1

Standardul 13    - Gestionarea

documentelor

1

1 -

Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară

1

1

V. Evaluare și audit

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial

1

1

Standardul 16 - Auditul intern

N/A

1

Gradul de conformitate a sistemului de contro managerial se prezintă astfel: sistem conform

intern manageri a

cu standardele de control intern

Data: 15.01.2021

Elaborat:

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare, ec. Dobrea Tatiana

Nivelul prețurilor pe specii și pe sortimente dimensionale (preț de apv)* pentru fundamentarea prețurilor de pornire a licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către Regia Publica Locala - O.S.

Pădurile Fagarasilui RA

Gradul IV de accesibilitate13: 1001 - 1500 m

PRINCIPALE

SPECIA

G1

G2,G3

M1,M2,M3

Lemn subțire

Lemn foc

Coaja

MO, BR, LA

234,38

152,76

93,67

48,20

19,72

2,00

Alte rasinoase

155,13

116,20

67,01

41,42

19,49

2,00

FAG

178,41

151,30

86,01

61,60

58,47

2,00

GO, ST.P, GA

432,99

377,10

172,25

128,87

54,13

2,00

CER

156,81

140,90

108,01

61,98

56,39

2,00

Alte cvercinee

282,03

239,05

170,24

119,33

63,74

2,00

FRASIN

198,49

191,28

150,95

54,04

54,01

2,00

PALTINI

183,37

168,94

147,73

53,08

48,81

2,00

CIREȘ

189,07

166,71

141,29

85,15

37,24

2,00

CARPEN

154,57

128,48

70,46

47,63

45,59

2,00

SORBI

448,36

421,22

317,77

157,85

49,44

2,00

SALCAM

238,57

238,37

229,62

147,68

47,28

2,00

Alte DT

154,57

128,48

100,04

52,44

47,33

2,00

TEI

184,83

160,82

82,55

43,83

18,5

2,00

ANINI

151,74

139,30

78,06

49,20

18,61

2,00

PLOP EA

145,01

108,25

68,36

47,29

21,75

2,00

SĂLCI

93,44

84,33

64,41

29,62

16,75

2,00

Alte DM

93,44

84,33

55,39

28,07

13,65

2,00

* Prețurile nu includ TVA.

Nivelul prețurilor pe specii și pe sortimente dimensionale (preț de apv)14 pentru fundamentarea prețurilor de pornire a licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către Regia

Publica Locala - O.S. Pădurile Fagarasilui RA                   r

Gradul IV de accesibilitate15: 1001 - 1500 m

SECUNDARE, ACCIDENTALE I, ACCIDENTALE II Șl IGIENĂ

SPECIA

G1

G2,G3

M1,M2,M3

Lemn subțire

Lemn foc

Coaja

MO, BR, LA

135

90,00

45,00

16,58

7,5

2,00

Alte rasinoase

67,23

46,43

26,54

16,58

5,31

2,00

FAG

120

75,00

45,00

15,00

6,63

2,00

GO, ST.P, GA

326,25

310,68

86,22

39,80

8,625

2,00

CER

112,5

82,50

42,00

22,50

7,2

2,00

Alte cvercinee

106,125

66,33

53,06

33,17

6,63

2,00

FRASIN

263,04

188,87

67,02

35,40

9

2,00

PALTINI

362,19

277,26

94,40

37,41

11,46

2,00

CIREȘ

530,295

355,92

125,12

39,57

11,46

2,00

CARPEN

60

45,00

30,00

7,50

7,5

2,00

SORBI

468,615

351,12

91,64

26,06

11,46

2,00

SALCAM

310,005

215,85

154,38

89,09

16,5

2,00

Alte DT

92,1

59,70

33,17

15,26

6,63

2,00

TEI

176,55

123,29

58,16

30,09

8,025

2,00

ANINI

123,945

90,26

49,29

30,09

8,25

2,00

PLOP EA

72,96

66,33

39,80

6,63

5,97

2,00

SĂLCI

34,215

26,54

19,91

7,97

5,97

2,00

Alte DM

53,055

33,17

16,58

7,97

3,975

2,00

Nivelul prețurilor pe specii și pe sortimente dimensionale (preț de apv)16 pentru fundamentarea prețurilor de pornire a licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către Regia Publica Locala - O.S. Pădurile Fagarasilui Ra

Gradul V de accesibilitate17: peste 1500 m

PRINCIPALE

SPECIA

G1

G2G3

M1M2M3

Lemn

Subțire

Lemn foc

Coaja

MO, BR, LA

221,36

144,27

88,46

45,53

18,63

2,00

Alte rasinoase

146,51

109,74

63,29

39,12

18,4

2,00

FAG

168,5

142,89

81,23

58,18

55,22

2,00

GO, ST.P, GA

408,94

356,15

162,68

121,71

51,12

2,00

CER

148,1

133,08

102,01

58,53

53,25

2,00

Alte cvercinee

266,36

225,77

160,78

112,70

60,2

2,00

FRASIN

187,46

180,65

142,56

51,04

51,01

2,00

PALTINI

173,18

159,55

139,52

50,13

46,09

2,00

CIREȘ

178,57

157,45

133,44

80,42

35,17

2,00

CARPEN

145,98

121,34

66,54

44,98

43,06

2,00

SORBI

423,46

397,82

300,11

149,08

46,69

2,00

SALCAM

225,46

225,12

216,86

139,47

44,69

2,00

Alte DT

154,98

121,34

94,48

49,53

44,7

2,00

TEI

174,56

151,89

77,96

41,39

17,48

2,00

ANINI

143,31

131,56

73,72

46,46

17,57

2,00

PLOP EA

136,95

102,24

64,56

44,66

20,55

2,00

SĂLCI

88,25

79,65

60,83

27,97

15,83

2,00

Alte DM

88,25

79,65

52,31

26,51

12,9

2,00

Nivelul prețurilor pe specii și pe sortimente dimensionale (preț de apv)18 19 pentru fundamentarea prețurilor de pornire a licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către Regia Publica Locala - O.S. Pădurile Fagarasilui RA

Gradul V de accesibilitate**: peste 1500 m

SECUNDARE, ACCIDENTALE I, ACCIDENTALE II Șl IGIENĂ

SPECIA

La 16.12.15

La 16.12.15

La 16.12.15

La 16.12.15

La 16.12.15

Coaja

MO, BR, LA

120

75,00

45,00

11,01

7,5

2,00

Alte rasinoase

90

29,85

17,13

10,71

3,42

2,00

FAG

120

75,00

45,00

15,00

7,5

2,00

GO, ST.P, GA

326,25

212,30

55,68

25,68

5,565

2,00

CER

93

60,00

144,00

21,00

6,9

2,00

Alte cvercinee

68,535

42,75

34,26

21,42

4,29

2,00

FRASIN

247,095

181,64

65,15

31,25

8,7

2,00

PALTINI

319,575

259,65

89,28

33,08

10,11

2,00

CIREȘ

467,91

328,91

119,40

35,76

10,11

2,00

CARPEN

60

45,00

12,86

8,57

7,5

2,00

SORBI

413,475

310,26

80,87

22,98

10,11

2,00

SAL CAM

273,525

190,46

136,22

82,94

15,75

2,00

Alte DT

59,97

38,55

21,42

9,86

4,29

2,00

TEI

155,79

108,78

51,32

26,55

7,08

2,00

ANINI

109,365

79,64

43,35

26,55

7,785

2,00

PLOP EA

47,115

42,83

25,70

4,29

3,855

2,00

SALO

21,42

17,13

12,86

5,15

3,855

2,00

Alte DM

34,26

21,42

10,71

5,15

2,565

2,00

R.P.L.Ocolul Silvic Pădurile Fagarasului R.A.

Nr/tS / data 7.^'0/J

Șef ocol ing. Stanciu Cătălin

RAPORT


asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Stanciu Cătălin, în calitate de Șef ocol, declar că R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A., dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia și are la bază evaluarea riscurilor.

în acest caz, menționez următoarele:

 • - Comisia de monitorizare este funcțională;

 • - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;

 • - Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;

 • - Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurale inventariate;

 • - Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității și nu are la bază indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A. nu are unități în subordonare / în coordonare / sub autoritate.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

Data: 15.01.2021

CONTRACT

Nr 1 din 04.01.2021

BENEFICIAR


PRESTATOR


R.P.L. O.S. Pădurile Fagarasului

Loc Voila

Str.Garii 257 A

Telefon 0268517616

Cod fiscal Ro 22225284

Banca Raiffaisen Fagaras

Nr inreg cam comj08/2170/2007

Reprezentata prin

Sef ocol ing STANCIU CĂTĂLIN Contabil sef Dobrea Tatiana


SC SILTON SRL

Loc FAGARAS jud BRAȘOV

Str 13 .Decembrie Bl 9A ScAAp 4

Telefon 0762205493

Cont Ro 44 RZBR0000060004293209

Banca Raiffesein Bank Fagaras

Nr inreg cam corn J08/23 0/2004

Cod fiscal Ro 16111501

Reprezentata prin

D-l Popa Anton Lucian

 • 1 .OBIECTUL CONTRACTULUI

Efectuarea de către SC SILTON SRL, a următoarelor lucrări;

Prestări servicii de exploatări forestiere la partida nr. 15327 cu un volum de 319 mc si un tarif pentru exploatare de 89 lei/.mc proprietar Primăria FAGARAS in baza licitației nr.3960 din data de 29.12.2020

 • 2 .TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
  • 2.1 Pentru lucrările prevăzute la art. 1.1., aliniat 1 termenul comform autorizației eliberate de ocolul silvic .

 • 3 .VALOAREA CONTRACTULUI
  • 3.1. Valoarea totala a contractului este de 28.391,00 LEI , determinate in urma adjudecării a tarifelor prevăzute la punctil 1.1 din prezentul contract

Preturile nu conțin TVA

 • 4 .OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
  • 4.1. Sa pună la dispoziția prestatorului actele de punere in valoare pentru partizile ce fac obiectul contractului.

  • 4.2. Sa elibereze autorizația de exploatare si sa predea parchetul ce urmeaza a fi exploatat înaintea datei prevăzute pentru începerea exploatării prin procesul verbal de predare -primire, daca si numai daca prestatorul face dovada îndeplinirii condițiilor minimale impuse de nomele legale imperative aflate in vigoare la data semnării prezentului contract.

Daca pe parcursul derulării contractului intra in vigoare, se abroga explicit sau implicit ori se modifica unele din normele legale in vigoare la data semnării contractului Prestatorul se oblige ca in termen de 15/30 de zile lucratoare sa faca dovada îndeplinirii condițiilor legale.

 • 4.3. Sa stabilească tehnologia si caile de exploatare( scos apropiat)

 • 4.4. Sa recepționeze materialul fasonat in sortimente definitive, in platforma primara accesibila la drum auto forestier.

 • 4.5. Se oblige sa urmareasca respectarea respectare regulilor silvice de exploatare in conformitate cu prevederile Legii 171/2010 sau ale legii nr 46/2008-Codul Silvic

 • 5. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
  • 5.1. Sa organizeze lucrările de exploatare in conformitate cu prevederile Legii 171/2010 sau ale legii nr 46/2008-Codul Silvic

si sa respecte tehnologia si caile de scos apropiat stabilite de ocolul silvic Pădurile Fagarasului.

 • 5.2. Prin semnarea contractului prestatorul recunoaște existenta in teren a masei lemnoase, conform actului de punere in valoare.

 • 5.3 Răspunde de realizarea cantitativa si calitativa a masei lemnoase in tolerantele actului de punere in valoare, conform nomelor tehnice si STAS-urilor, in umatoarele sortimente;

SORTIMENT

PARTIDA 15327

RASINOA SE

FAG

STEJAR

DM

DT

TOTAL

MC/MST

l.-Lemn rot pt ind. Diam >= 18 cm (mc)

din care 1.1 lemn rot. cu diam>= 24 cm(mc)

1.2.-lemn rot cu diam 12-24 cm (mc)

Lemn mina (mc)

Lemn     foc

(mc/mst)

126/203

193/311

5.4. Se oblige sa execute lucrările de exploatare conform autorizației de exploatare eliberata de

Ocolul silvic Pădurile Fagarasului. Prestatorul se obliga sa depoziteze sortimentele sezultate din exploatarea masei lemnoase, in platfoma primara, special amenajata in acesta scop, confom tehnologiei de exploatare aprobate de ocolul silvic Pădurile Fagarasului:'

 • 5.5. Respectarea nomelor privind protecția muncii,protecția mediului, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si a altor nome prevăzute de legislația in vigoare, pe tot parcursul exploatării masei lemnoase ce face obiectul acestui contract , cad in sarcina prestatorului cu respectarea prevederulor Legii 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, ale Nomelor Metodologice aprobate prin HG nr 1425/2006 si ale instuctiunilor propii privind exploatarea.

 • 5.6. Se obliga sa realizeze operațiile de scos apropiat a materialului lemons pana in platfoma primara in apropierea drumului auto forestier comform tehnologiei de exploatare stabilite. Se interzice prestatorului sa efectueze operatii de tarare si semitarare a materialului lemons pe drum auto forestier, in caz contrar se oblige sa suporte pagubele cauzate, conform clauzei penale prevăzute din contract...

 • 5.7. Se oblige sa exploateze masa lemnoasa din contract.

 • 5.8. Prestatorul are obligația sa comunice ocolului silvic Pădurile Fagarasului ,daca lucrările de exploatare sunt executate de o alta firma.Este cazul in care prestatorul este atestat, dar lucrările de exploatare sunt executate de către alt agent economic, in calitate de prestator de servicii.

 • 6. MODALITATI SI CONDIȚII DE PLATA
  • 6.1. Prestatorul va emite factura lunar, in primele 3 zile ale acesteia, pentru lucrările de exploatare a masei lemnoase recepționate in luna anterioara, in baza proceselor verbale de recepție la drum auto forestier.

 • 6.2.Beneficiarul va achita factura in maxim 30 zile de la data facturării.

 • 6.2. Lichidarea platii lucrărilor de exploatare se face după reprimirea parchetelor, la termenul prevăzut in autorizație, termen la care prestatorul este obligat sa predea beneficiarului intreaga cantitate de masa lemnoasa prevăzută in structura actelor de punere de punere in valoare in tolerantele admise de normele in vigoare.

 • 6.3. Garanția prevăzută in documentația de licitație, in valoare de 1.419,55 lei se constitue din prima plata a beneficiarului de către prestator si ramane la dispoziția ocolului silvic Pădurile Fagarasului pana la reprimirea parchetelor pentru a fi folosita in cazul in care se aduc prejudicii fondului forestier comform ORD 1540/2011 modificat prin ord 815/2014.

7.RECEPTIA

 • 7.1. Lucrările de exploatare vor fi recepționate lunar sau decadal, la cererea prestatorului,sau la o alta data stabilita de comun accord.

 • 7.2. Se considera receptionarea sortimentelor de material lemons pervazut la atr. 5, stivuite in platforma primara accesibila la drum auto forestier pentru a fi incaracte.

 • 7.3. Se accepta pierderi tehnologice

 • 8.RASPUNDERE CONTRACTUALA

De umarirea delurarii contactului răspunde Șeful de ocol. Contabilul sef, inginerul responsabil cu fondul forestier, responsabilul cu producția de la ocolul silvic de pe raza caruia se afla partizile, precum si șeful de district si pădurarul din districtul, cantonul silvic in cauza.

 • 8.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor, părțile datoreaza despăgubiri si penalitati după cumurmeaza;

 • a) In sarcina prestatorului;

 • 1. Pentru arborii vatamati care puteau fi evitati prin aplicarea in mod corespunzător a tehnologiei de exploatare (doborire si colectare) precum si arborii taiati nemarcati, se vor aplica prevederile Legii 171/2010 sau ale Legii nr 46/2008, prestatorul fiind obligat sa plateasca despăgubiri conform Ord 1540/2011 modificat prin ordonanța 815/2014. Pentu regenerarea naturala vatamata in afara tolerantelor admise, beneficiarul va platii despăgubiri la tarifele legale.

 • 2. Penalitati de 0.1% pentru fiecare zi de intarzier a efectuării lucrărilor prevăzute in eșalonarea din anexa la contract, calculate la valoarea sortimentelor nepredate in termen beneficiarulu;.

 • 3. Neexecutarea obligațiilor de exploatare atraga rezilierea de drept a contrctului, cu plata despăgubirilor si penalităților de mai sus, fara a mai fi necesara' vreo punere in întârziere, notificare, somație sau comunicare si fara a fi necesara intervenția vreunei instanțe de judecata sau alt organ al forței publice, rezilierea contractului intervenind automat in temeiul prezentului pact comisoriu expres de grad IV.

 • b) In sarcina beneficiarului;

 • 1. Penalitati de 0.1% pentru fiecare zi de intirziere a predării parchetului .calculate la prețul masei lemnoase din actul de punere in valoare.

1 o-.'K v'

 • 2. Pentu neplata facturilor in termen de 3 Ode zile de la data facturării se va calcula penalității de 0.1% din valoarea neachitata in termen, pentru fiecare zi de întârziere peste acest termen.

 • 8. 2 In situația in care prestatorul nu lucraza in parchet in perioada de eșalonare a parchetului mai mult de 30 zile sau decalajul intre masa lemnoasa exploatata si masa lemnoasa esalonata depășește doua luni , beneficiarul poate sa ceara rezilierea contractului si preluarea parchetului de la prestator, fara a mai fi necesara vreo punere in întârziere, notificare, somație sau comunicare si fara a fi necesara intervenția vreunei instanțe de judecata sau alt organ al forței publice, rezilierea contractului intervenind automat in temeiul prezentului pact comisoriu expres de grad IV.

 • 9. DISPOZIȚII FINALE

 • 9.1. Prezentul contract se completează cu prevederile Instrucțiunilor Ord 1540/2011 modificat prin ordonanța 815/2014,Legea 171/2010 sau ale Legii 46/2008 - Codului Silvic, ale Codului commercial si alr Codului Civil precum si cu orice alte norme legale imperative in vigoare la data sau pe durata executării contractului.

 • 9.2. Eventualele litigii născute din derularea prezentului contract, ce nu pot soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței material competente din raza teritoriala a sediului principal al Beneficiarului.

 • 9.3. Prezentul contract a fost redactat astazi 04.01.2021 la sediul Beneficiarului, in limba romana, in 2 exemplare originale, părțile atestând prin semnarea contractului ca au intrat in posesia unui exemplar original.

BENEFICIAR SEF

Ing. STANCUJ CĂTĂLIN

ÎNTOCMIT, Tehn. Broscotean Alexandru

Primăria Fagaras

13.11.2020

AUTORIZAT


OS PĂDURILE FAGARASULUI

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 1742429 - BV - 22225284


\

Birou Fond Forestier,


Verificat,


Unitate de Producție : 0           - In afara fond forestier

Denumire A.P.V. :     15327 Fagaras

Suprafața totala act - (ha):     36,27

Tratament: TĂIERI IN VEGETAȚIE DIN AFARA F.F.

Natura produsului : TĂIERI DE CONSERVARE

Tehnologia de exploatare : SORTIMENTE SI MULTIPLI DE

Data inventarierii:   27.10.2020

Anul exploatării:   2021

Procedeul de inventariere : FIR CU FIR

Ciocan rotund nr. : PP0307BV

Ciocan patrat nr.:

Informații privind N.T.S.M.

Grupa de specii

Nr. de arbori

Voi. arbore

Stancarii pe - (ha) :

Arbori putregaiosi - (buc):    5

cu un volum de - (mc):   3,00

lescarii -(buc) : cu un volum de - (mc):

Rasinoase FAG

Quercinee Diverse tari Diverse moi

794

291

193

126

Total :

1085

319

Specia

SORTARE DIMENSIONALA

Lemn lucru

Coaja

Lemn de foc

Volum

G1

G2

G3

Ml

M2

M3

LS

Total

VF

brut

ANIN NEGRU

3

3

1

18

1

22

PLOP TREMURĂTOR

1

5

2

1

1

10

1

62

6

73

SALCIE PLESNITOARE

2

1

1

4

1

26

2

31

ALUN

2

2

10

12

PAR PĂDUREȚ

1

1

1

1

4

1

27

3

32

CARPEN

2

7

2

2

1

1

15

1

92

7

108

CIREȘ PĂSĂRESC

1

1

4

5

JUGASTRU

2

1

1

1

5

1

30

3

36

SALCIM

TOTAL

3

21

6

6

4

4

44

6

269

22

319

U.A.

Suprafața ha

Varsta ani

Panta

G

Semintis utilizabil

Total volum brut

%

S. tot

Compoziție

H.

197

36,27

40,0

10,00

319

Total

36,27

319

U.A.

AL !AN.N| CA ' CI 1 JU * PAR PL.T 1 SA.T 1 Volum

197

12i    22’    108      5|     36;     32     73;     31!    319

Total

12Î    22 108;      5!     36'     32     731     31f    319

U.A.

Specia

Diametre

înălțimi

Var sta

Voi. arb

Nr.

arb

Cres tere

Sortare dimensionala

Coaja

Lemn foc

Volum brut

dt

dcg

ht

hc

G1

G2

G3

Ml

M2

M3

LS

Total

VF

197

AN.N

31,0C

31,00

16,20

16,20

40

0,73

3(

3

1

18

1

22

PL.T

22,0(

22,00

12,86

12,86

40

0,39

18:

1

5

2

1

1

1

62

6

73

SA.T

26,0(

26,00

14,39

14,39

40

0,41

it

2

1

1

1

26

2

31

AL

12,0(

12,00

5,65

5,65

40

0,06

201

2

10

12

PAR

16,0(

16,00

7,34

7,34

40

0,14

221

1

1

1

1

1

27

3

32

CA

24,0C

24,00

13,35

13,35

40

0,55

19:

2

7

2

2

1

1

1

92

7

108

CI

23,0C

23,00

12,45

12,45

40

0,45

1

1

4

5

JU

18,01

18,00

9,68

9,68

40

0,24

14S

2

1

1

î U

1

30

3

36

SC

9,0(

9,00

10,00

10,00

40

N*'

Total U.A. : 197

108:

3

21

ZC6

6

4

4

6

269

22

319

Total General U.A. :

108:

3

21

6

6

4

4

6

269

22

319

| r IHdCir'UL FÂGARAȘ

; >r ______

Primăria Fagaras

OS PĂDURILE FAGARASULUI


13.11.2020

AUTORIZAT


[Ziua<2^LL una _    Anul

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 1742429 - BV - 22225284

Unitate de Producție : 0           - In afara fond forestier

Denumire A.P.V. :     15327 Fagaras

Suprafața totala act - (ha) :     36,27

Tratament: TĂIERI IN VEGETAȚIE DIN AFARA F.F.

Natura produsului: TĂIERI DE CONSERVARE

Tehnologia de exploatare : SORTIMENTE SI MULTIPLI DE

Data inventarierii: 27.10.2020

Anul exploatării:   2021

Procedeul de inventariere : FIR CU FIR

Ciocan rotund nr. : PP0307BV

Ciocan patrat nr.:

Informații privind N.T.S.M.

Grupa de specii

Nr. de arbori

Voi. arbore

Stancarii pe - (ha):

Arbori putregaiosi - (buc):   5

cu un volum de - (mc): 3,00 lescarii -(buc): cu un volum de - (mc):

Rasinoase FAG

Quercinee Diverse tari Diverse moi

794

291

193

126

Total :

1085

319

Specia

SORTARE DIMENSIONALA

Lemn lucru

Coaja

Lemn de foc

Volum brut

G1

G2

G3

Ml

M2

M3

LS

Total

VF

ANIN NEGRU            ,

3

3

1

18

1

22

PLOP TREMURĂTOR

U0 1

5

2

1

1

10

1

62

6

73

SALCIE PLESNITOARE

2

1

1

4

1

26

2

31

ALUN                /*

2

2

10

12

PAR PĂDUREȚ        (

1

1

1

1

4

1

27

3

32

CARPEN

2

7

2

2

1

1

15

1

92

7

108

CIREȘ PĂSĂRESC      \

1

1

4

5

JUGASTRU JnAl. "

2

1

1

1

5

1

30

3

36

SALCIM 4c rt;

TOTAL

3

21

6

6

4

4

44

6

269

22

319

U.A.

Suprafața ha

Varsta ani

Panta G

Semintis utilizabil

Total volum brut

%

S. tot

Compoziție

H.

197

36,27

40,0

10,00

319

Total

36,27

319

U.A.

AL |AN.N,' CA

CI 1 JU PAR i PL.T SA.T I Volum

\ S i \

197

Total

12Î

12?

22 108, 5l 36    32    73

31] 319

311    319

22   108

5?    36    32    73

U.A.

Specia

Diametre

înălțimi

Var sta

Voi. arb

Nr.

arb

Cres tere

Sortare dimensionala

Coaja

Lemn foc

Volum brut

dt

dcg

ht

hc

G1

G2

G3

Ml

M2

M3

LS

Total

VF

197

AN.N

3 l,0C

31,00

16,20

16,20

40

0,73

30

3

V

1

18

1

22

PL.T

22,0(

22,00

12,86

12,86

40

0,39

185

1

5

2

1

1

1

62

6

73

SA.T

26,0(

26,0C

14,39

14,39

40

0,41

76

2

1

1

1

26

2

31

AL

12,0(

12,00

5,65

5,65

40

0,06

208

2

10

12

PAR

16,0C

16,00

7,34

7,34

40

0,14

228

1

' 1

1

1

'1

27

3

32

CA

24,0(

24,00

13,35

13,35

40

0,55

195

2

7

2

2

:1

1

1

92

7

108

CI

23,0(

23,0C

12,45

12,45

40

0,45

11

1

4

5

JU

18,0(

18,0C

9,68

9,68

40

0,24

149

2

1

1

1

1

30

3

36

SC

9,01

9,00

10,OC

10,00

40

3

Total U.A.: 197

1085

3

21

6

6

4

4

6

269

22

319

Total General U.A.:

1085

3

21

6

6

4

4

6

269

22

319


Birou Fond Forestier,


Verificat,


CWUZ/ZUZ1


Roundcube Webmail:: APV-ul Partida 15327

Subiect     APV-ul Partida 15327

minooiJbsExpeditor   RPL OS PĂDURILE FAGARASULUI RA <oscodriifagaras@yahoo.com>

Destinatar   Secretariat <secretariat@primaria-fagaras.ro>

Data        2021-02-04 10:51

• APV Partida 15327.pdf(~l,4 MO)

Buna ziua

Am atașat APV-ul la partida 15327 din afara Fondului Forestier, proprietatea Primăriei Municipiului Fagaras, cu un volum de 319 mc .

O zi frumoasa!

https://primaria-fagaras.ro:2096/cpsess8291829843/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=82202&_mbox=INBOX&_action=print&_ext... 1/1

RPL - OS PĂDURILE FAGARASULUI RA


NR. A>0 DIN Oh fa W


Prin prezenta va înaintam spre aprobare următoarele :

 • - bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

 • - cota de masa lemnoasa aferenta anului 2021;

 • - prețurile de referința a masei lemnoase;

 • - modul de valorificare al masei lemnoase;

 • - controlul intem managerial pentru anul 2020.

  Red/dact. DT


  Șef ocol, ing. Stanciu Cătălin
fagaras

Buget de venituri si cheltuieli anul 2021 Primăria Fagaras

Nr. crt

specificatii

UM

Planificat

1

Suprafața

ha

357,61

2

Posibilitatea de produse principale

754

3

Posibilitatea de produse sec.-ig.

29

4

Cota de masa lemnoasa

783

5

Volum de exploatat - prins in BVC

mc

836

6

VENITURI TOTAL, DIN CARE:

lei

169824

7

Venituri din valorificarea masei lemn

lei

153010

8

Venituri din valorificarea prod

9

nelemnoase

10

Venituri din fond conserv.

16814

11

CHELTUIELI TOTAL,DIN CARE

lei

166205

12

Cheltuieli administrare

lei

24317

13

Cheltuieli cu paza pădurii

lei

32812

14

Alte cheltuieli

lei

12159

15

Cheltuieli cu protecția pădurii

lei

262

16

Cheltuieli cu regenerarea pădurii

lei

13472

17

Cheltuieli cu ingrijirea arboretelor

18

tinere - degajări

lei

751

19

curățiri

lei

20

Cheltuieli cu punerea in valoare ml

lei

1630

21

Cheltuieli cu intretinerea dr. forest.

22

Cheltuieli cu exploatarea m.lemn. (836)

lei

54340

23

Tras lemn din rampa

lei

24

Amortisment

25

Fond drumuri

731

26

Fond conservare 15%din m 1 valorificata

lei

16814

27

Fond de mediu 2%

1100

28

Impozit 0,5% af.CA din exploatare

lei

731

29

Impozit pădure

lei

3000

30

Consiliu administrație

2929

31

Amenajament

1157

32

PROFIT BRUT

lei

3619


întocmit

Dobrea Tați an a

P.FAGARAS


DEVIZ PUNERE IN VALOARE 2021

CONTABIL SEF


ÎNTOCMIT
SPECIFICĂRI

UM

CANT

P.U.

MATERIALE

MANOPERA

TOTAL

F.1b Marcarea si inventarierea arborilor

mii

cu tăieri succesive si comb.taierea I, II

buc.

0,6

931,1

0

559

559

F8IIIb2 Marcarea si inventarierea prod.

mii

secundare-rarit.foioase+rasinoase

buc.

1162,3

0

0

0

F8llb .Idem-foioase

1234,6

0

0

0

F5b2 Marcarea si inventarierea arb.-

mii

tăieri rase si substituiri

buc.

573,8

0

0

0

F10c2 Marcarea si inventarierea arb.

mii

din produse accidentale

buc.

0,5

1894,8

0

947

947

Vopsea Spray

buc.

3

30

90

90

TOTAL

90

1506

1596

Contribuții asigurătorii 2,25%

34        34

TOTAL I

90

1540

1630

TOTAL DEVIZ

1630

SPECIFICĂRI

UM

CANT.

P.U.

MATERIALE

MANOPERA

TOTAL

C60c Degajarea culturilor si sem.nat.

prin taierea de jos a sp. copleșitoare

-condiții grele

ha

0,4

1836,2

0

734

734

Vopsea Spray

buc.

30

0

0

TOTAL

0

734

734

Contrbutii asigurătorii 2,25%

17

17

TOTAL I

0

751

751

TOTAL DEVIZ

751

P.FAGARAS


DEVIZ DEGAJĂRI 2021


CONTABIL SEF


ÎNTOCMIT

REGIA PUBLICA LOCALA

OCOLUL SILVIC PĂDURILE FĂGĂRAȘULUI

DEVIZ

LA LUCRĂRILE DE REGENERAREA PĂDURILOR PE ANUL 2021

Contabil șef, ec. Dobrea Tatiana


întocmit,


ing. Ștrait George

PRIMĂRIA FĂGĂRAȘ

Nr.

crt.

Simbol

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitate

P.U.

-lei-

Manoperă

-lei-

Materiale

-lei-

Total

-lei-

1.

C58lb

Ajutorarea regenerării naturale - condiții mijlocii

ha

6,0

2195,9

13.175,4

13.175,4

TOTAL

13.175,4

13.175,4

Contribuții asigurătorii 2,25%

296,4

TOTAL I

13.471,8

Materiale

0,0

TOTAL GENERAL

13.471,8

lei

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ

OCOLUL SILVIC PĂDURILE FĂGĂRAȘULUI

DEVIZ

Ia lucrările de protecția pădurilor ce se vor executa în anul 2021

PRIMĂRIA FĂGĂRAȘ

Nr. crt.

Simbol

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitate

P.U.

Manoperă

Materiale

Total

1.

E16b2

Recoltat material pentru determinarea gradului de infestare cu tortricidele stejarului

buc.

3

13,8

41,4

41,4

2.

E17

Recoltat material pentru determinarea gradului de infestare cu cotarii stejarului                      ---

2 m

9

17,3

155,7

155,7

3.

Instalat nade feromonale Atravir

buc.

3

20

60

60

TOTAL Manoperă

197,1

60

257,1

Contribuții asigurătorii 2,25 %

4,4

TOTAL I

201,5

Materiale

60,0

TOTAL GENERAL

261,5

Șef Ocol, ing.Stanciu Cătălin


Contabil, ec. Dobrea Tatiana

întocmit, ing.ȘtraițGeorge


REGIA PUBLICĂ LOCALĂ

OCOLUL SILVIC PĂDURILE FĂGĂRAȘULUI

ANTEMĂSURĂTOARE

Ia lucrările de protecția pădurilor ce se vor executa în anul 2021

PRIMĂRIA FĂGĂRAȘ

Locul unde se execută

Suprafața totală

-ha-

Dăunătorul sau boala

Articolul din normă

Suprafața de parcurs (mii.puieți) -ha-

Nr. execuții

Suprafața totală (mii.puieți) -ha-

Denumirea substanțelor, materialelor

UM

Norma de consum

Total necesar

UP

u.a.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

I

2B

Tortrix viridana

Instalat nade feromonale

panouri Atravir

buc. buc.

3

3

MINIM SANITAR

I

2B

Tortrix

E16b2-Recoltat material

arbori

3

viridana

pt.depistarea și determinarea

gradului de infestare cu

tortricidul stejarului

I

2B

Cotarii

E17-Recoltat material pt.

sondaj-1 mp

9

stejavului

determinarea gradului de

infestare cu-cotarii stejarului

Șef Ocol, ing.Stanciu Cătălin

întocmit, ing. Ștraiț George


REGIA PUBLICA LOCALA

OCOLUL SILVIC PĂDURILE FĂGĂRAȘULUI R.A.

NR......................din.................................

DEVIZ PENTRU PAZA PĂDURILOR - 2021 PRIMĂRIA FĂGĂRAȘ

ÎNTOCMIT,


Ing.Motrescu Silviu


Proprietarul

Districtul/Cantonul

Situația după amenajamentul nou

Coeficier

district

Coeficien

canton

Cheltuieli medii district-

lei/an/ditri

Cheltuieli medii canton

lei/an/dit

Cost total cu șeful de district lei/an

Cost total cu pădurarul

lei/an

TOTAL

COSTURI PAZĂ

lei/an

Denumire

UP

UA

Suprafața ha

U.B.

U.A.

Suprafața

PRIMĂRIA

V. HÂRSENI

FĂGĂRAȘ

18.Boholț

lll.Șoars

17

25,8

I.Făgăraș

1ABC

25,80

18,19

55,8

I.Făgăraș

2,3

55,80

81,6

-

81,60

0,01664

0,131889

Pășune

10

8,1

40

8,10

19.Șona

lll.Șoars

34%,41-45

167,3

I.Făgăraș

4-9' ,

167,30

0,03412

0,269948

Pășune

1ABCDE.2A

78,97

1ABCDE,2^

78,97

Pășune

1F,G

'■   21,64

if;g

21,64

357,61

357,61

0,05076

0,401837

83001,4

71179,31

4213,23

28602,48

32815,71

91,7639519

ȘEF OCOL, Ing.Stanciu Cătălin

REGIA PUBLICA LOCALA

OCOLUL SILVIC PĂDURILE FAGARASULUI

NR................/..............................

CĂTRE,

PRIMĂRIA FAGARAS

'A - î

Având in vedere prevederile amenajamentului privind volumul maxim de masa lemnoasa care poate fi recoltat in anul 2021, va aducem la cunoștința ca aveți o posibilitate anuala de :

 • - principale 706 mc;

 • - conservare 48 mc;

 • - igiena 29 mc;

TOTAL : 783 mc

Destinația si modul de valorificare a acestui volum trebuie supusa aprobării Consiliului Local conform HG 715/2017 privind aprobarea „Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica”, ținând cont de ordinea de priorități conf. art. 6 din regulament si acoperirea cheltuielilor de administrare pe 2021.

SEF OCOL Ing. Sțanciu Cătălin

REGIA PUBLICA LOCALA

Simbata, 9 Ianuarie 2021

Aprobat, Sef Ocol


OCOLUL SILVIC PĂDURILE FAGARASULUI RA PRIMĂRIA FAGARAS

811/15.11.2017


ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 4686 PR-CO FAGARAS

|U.A.


Supra|Vir|Pan fata | sta| ta ha |ani| g


VOLUM


SPECII [mc]


PI FA GO.S AL CA IU SC AN.N SA.C TE


Total | volum|----------

brut | % ]S.tot|


Semintis utilizabil


Compoziție


| H ]Rasp


Număr SUMAL:

FAGARAS

PRODUCȚIE INDUSTRIALA

Accesibilitate: 251..S00m

| Suprafața totala act: 10.00 ha

|        INFORMAȚII

|     Grupa     [

Număr |

Volum |         |

| Tratament: progresive 2

| Natura produsului: principale codru

|         PRIVIND

|         N.T.S.M.

1          de        1

|     specii    |

de | arbori |

arbore | Clagaj| mediu |         |

| Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente

1.....................

| Data inventarierii: 6 Martie 2020

| Stincarii pe:

ha | Rasinoase |

3 |

1•67 |               |

| Anul exploatării: 2021

| Procedeul de inventariere: fir cu fir.

| Arbori putregaiosi 1

|         FAG      |

1 buc.|   Quercinee |

70 1

256 |

0.51 |

1.51 I           |

| Ciocan rotund nr:       PP-03-07-BV

| Semintis neutilizabil pe       ha. Voi. craci rasin.      mc.

| cu un volum de: 0 1

.6 mc | Diverse tari| | Diverse moi |

723 |

52 1

0-38 |          |

0.63 |

| Preturi conform Hotaririi Nr, HCl _______/30.09.2019

| Număr lescari:    0

| TOTAL: j

1104 |

0.67 | 0.00 |

|     Specia        |                         sortarea dimensionala

| Lemn |

| Lemn de foc

| Volum

|       Valoare |

|                             1 G1 1 G2 1 G3 I Ml 1 M2 |

M3 [subțire [lucru |

coaja | Total | craci

| brut

1          lei         |

|             PIN             |        2 |        0 |        0 |        0 |        0 |

0 |         0 |         2 |

0 |         3 |        0

|              5

|         430.17|

1               FAG              |         2 |          3 |         0 |         1 |         1 |

0 |         0 |         7 |

0 |      29 |        2

36

3124.63|

|        STE3ARI        1      29 1      85 |       0 |      15 |       8 |

2 |        0 j 139 |

20 |    227 |     16

|      386

|       71444.44|

|             ALUN           |        0 j         0 |        0 j        0 |        0 |

0 |         0 |         0 |

0 |         0 |         0

1            0

|             0.00|

CARPEN         |       0 |        3 |        0 j        1 |       2 |

2 |          1 |          9 |

1 1       52 |        5

62

|        3684.12|

|         1UGASTRU       |        2 |      10 |        0 |        4 |       3 |

2 |         1 |       22 |

3 |    136 |      11

161

10487.05|

|            SALCIM          |        2 [         S |        0 |         1    |        1 |

0 |         0 |         9 |

3 |      43 |       4

1        55

4860.70|

|             ANIN           |        0 |         2 |        0 |        0 |        0 |

0 |          1 |          3 |

O 1        7 1        0

1 io

534.41|

|           SALCIE         |        0 |        0 |        0 |        0 |       0 |

0 j         0 |         0 |

0 1        1 1        0

| 1

1           19.55|

1             TEI             j        0 j         3 |        0 j        0 |        1 |

1 |          0 |          5 |

1 1       16 |        1

1        22

|        1102.90|

Total:             |      37 |    111 |       0 |       22 |       16 |

7 1        3 1     196 |

28 |    514 |     39

|     738

|       95687.97|

10.00|115|18.0

|2B

| 738| 58| 5.80|9GolSt

0.1 |Grup

22

62 161   55   10

5   36 386

| Nr. |Spe-|

Diametre | înălțimi|vir|V.arb.|Nr.ar|Cre |

gl 1

g2 1

?3 | ml |

m2 |

m3 |

lemn|coa-

|Lemn de foc|

V.bruti

preț         |

| u.a. |cia: |

dt |

dcg | ht | hc |sta|mediu:|bori;|st.|

1

1

1 1

1

subt| ja

|totali craci)

[mc] |

lei:          |

1 2B | PI |

47.0|

46.2|24.5|24.3|115|

1.670| 3 |    |

2 |

1

1 1

1

1

1 3 |                |

5      |

430.17|

1           1 FA |

27.71

37.8116.5|19.0|115|

0.510| 70 |    |

2 |

3 |

1 1 1

1 |

1

| 29 | 2 |

36 |

3124.63|

1          | go . s |

42.0[

41.6|24.8I24.7|115|

1.510| 256 | 4|

29 |

85 |

1 15 |

8 1

2 |

1 20

1 227 | 16 |

386 |

71444.44|

1           1 AL |

15.0|

13.7|10.0| 9.7| 30|

0.000| 6 |

1

1

1                         1

1

1

1                    1                    1

1

0.00|

1          1 CA |

26.21

25.7|15.7115.6| 501

0.310| 202 | 2|

1

3 |

1 1 1

2 |

2 |

1 1 1

1 52 | 5 |

62 |

3684.12|

1           1 3U |

28.2|

27.6|18.0|17.9| 50|

0.360| 446 | 5|

2 |

10 |

1 4 1

3 |

2 |

1 1 3

i 136 | 11 |

161 |

10487.05|

1           1 sc [

42.6|

44.5|22.9|23.3| 50|

0.800| 69 | 1|

2 |

5 |

1 1 1

1 |

| 3

| 43 | 4 |

55 |

4860.70|

|       |AN.N|

40.71

36.0122.0 121.11 501

0.590| 17 |

1

2 |

1 1

1

1 |

1 7 |              |

10 1

S34.41|

1       |SA.C|

32.0 j

32.0|18.0|18.0| 50|

1.000| 1 | j

1

1

1 1

1

1

| 1 | |

1 |

19.5S|

1           1 te |

33.7[

32.7124.0123.7| 501

0.6S0| 34 | 1|

1

3 |

1 1

1 |

1 |

| 1

| 16    | 1    |

22 |

1102.90|

| Total u.a.

2B

|1104 | 13|

37 |

111 |

1 22 |

16 |

7 1

3 | 28

| 514 | 39 |

738 |

95687.97|

|postata

|volum [mc] | |Nr arbori |

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:


întocmit:


ING.STANCIU CĂTĂLIN


Birou Fond Forestier ING.DODEA VIOREL


VERIFICAT A.P.V.

ING.GANEA HORIA


Ocol silvic: Codrii Fagaras PRIMĂRIA FAGARAS

Data: 09/01/2021


Lista cu date generale partida pe natura de produse

Condiții de selecție:

Destinația masei lemnoase: orice destinație

Beneficiar al masei lemnoase: orice beneficiar

An exploatare: 2021

Autorizate in perioada: / /    - / / Reprimite in perioada: / /        / /

pagina nr. - 1

| Par- | jtida|

Denumire

| UP|                     u.a.

1 nr 1

|Taie-|Supra- |volum| re: | fata: |mc.

Valoare

/partida: |

principale codru

4686 |

FAGARAS

1 1|                2B,

|PR2 |   10.00|   738|

95687.97|

TOTAL principale

codru

1     7381

95687.97|

TOTAL

GENERAL:

1 partizi,

1     7381

95687.97|

(c)Szabo MihaiJ1994

REGIA PUBLICA LOCALA                                                                                    Vineri, 8 Ianuarie 2021

OCOLUL SILVIC PĂDURILE FAGARASULUI RA                                                               Aprobat, Sef Ocol

PRIMĂRIA FAGARAS

811/15.11.2017                               ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 4686 PR-CO FAGA"AS

Număr SUMAL:

U.P. nr. 1 FAGARAS          Accesibilitate: 251..500 m                                PRODUCȚIE INDUSTRIALA


Suprafața totala act: 10.00 ha

Tratament: progresive 2

Natura produsului: principale codru Tehnologia de exploatare: sortimente si

Data inventarierii: 6 Martie 2020

Anul exploatării: 2021


multipli de sortimente


INFORMAȚII PRIVIND N.T.S.M.


Grupa de specii


Număr de arbori


Volum arbore mediu


Elagaj


1.67

0.51

3

70

Rasinoase FAG

Stincarii pe:         ha

Arbori putregaiosi:

| Procedeul de inventariere:

fir cu

fir.

1

1 buc.

Quercinee |

256 j

1.51

1                                   1

1 Ciocan rotund nr:

PP

-03-07-BV

1 CL

jn volum

de:

0.6 mc

Diverse

tari |

723 |

0.38

1                                   1

| Semintis neutilizabil pe

ha

voi.

craci rasin.

mc.

1

Diverse

moi |

52 |

0.63

1                                               1

| Preturi conform Hotaririi

Nr. HCL

_/

30.09.2019

| Număr lescari:

0

TOTAL

1104 |

0.67

| 0.00   |

|      Specia

SORTAREA DIMENSIONALA

[ Lemn

i

Lemn de

foc

Volum

1

Valoare |

1

i 61

1 G2

1 63

1 Ml 1

M2 |

M3 | subțire

lucru

| coaja

Total |

craci

brut

1

lei       |

|          PIN

1

1         0

0

1           0 1

0 1

0 1

0 1

2

1          0

3 1

0

5

1

430.17|

FAG

2

|           3

0

1 |

1 1

0 1

0 1

7

1        0

29 |

2

36

1

3124.63|

|       STE1ARI

|      29

1      83

0

15 1

8 1

2 |

0 1

139

20

227 |

16

386

1

71444.44|

|         ALUN

I 0

1         0

0

1            0 1

0 1

0 1

0 1

0

0

0 1

0

0

1

0.001

|        CARPEN

1        0

|           3

0

1             1 1

2 |

2 |

1 |

9

| 1

52 |

5

62

1

3684.12|

3UGASTRU

|         2

10

0

4 1

3 |

2 |

1 |

22

|           3

136 |

11

161

1

10487.05|

SALCIM

2

5

0

1             1 1

1 |

0 1

0 1

9

|           3

43 |

4

55

1

4860.70|

ANIN

1        0

|           2

0

1            0 1

0 1

0 1

1 |

3

1          0

7 1

0

10

1

534.41|

SALCIE

1         0

1         0

0

1            0 1

0 I

0 I

0 1

0

1         0

1 1

0

1

1

19.55|

1          TEI

1        0

|         3

0

1            0 1

1 |

1 |

0 1

5

| 1

16 |

1

22

1

1102.90|

Total:

1      37

1 IU

1

0

1         22 |

16 1

7 1

3 1

196

|      28

514 |

39

738

1

95687.97| _________♦

|      |Supra|Vir|Pan

-1

V 0 L

U M

B

RUT P

S P

E C I I

[mc]

| Total|

Semintis utilizabil

|U.A. jfata |stal ta

|------

|volum|-

_______

j       | ha |ani| g

i PI

FA GO.S

AL

CA JU S

AN.N SA

.C TE

|brut | % |S.tot|

Compoziție

1

H |Rasp|

| 738| 58| 5.80|9GolSt

0.1|Grup

22


2B

62 161   55   10

10.00|115|18.0|    5    36 386

| Nr. | u. a

|Spe-| | cia : |

Diametre

| Înălțimii j ht | hc |

vir|v.arb.| sta|mediu:|

Nr.ar lori

|Cre | jst.j

81

g2 1 1

’3 | ml |

1                    1

m2

| m3

1

|lemn|coa-

|Lemn de foc|v |total|craci|

.brut| [mc] |

preț lei:          |

dt |

dcg

Isubt

1 ja

i 2B

1 PI 1

47.0|

46.2

| 24.5 | 24.31

115| 1.670|

3

1 1

2

1

1 1

1

1 3 |              |

5      |

430.17|

1 PA |

27.7|

37.8

|16.5|19.0|

115| 0.510|

70

1 1

2

3 |

1 1 1

1

1

1 29 | 2 |

36 |

3124.63|

|GO.s|

42.0|

41.6

j 24.8|24.7 j

115| 1.510|

256

| 4|

29

85 |

1 15 1

8

| 2

1 20

1 227 | 16 |

386 |

71444.44|

1 al |

15.0|

13.7

|10.0[ 9.7|

30| 0.000|

6

1 1

1

1 1

1

1                         1                         1

1

0.00|

1 CA |

26.21

25.7

|15.7|15.6|

50| 0.310|

202

1 2|

3 |

1 1 1

2

1 2

| 1

| 1

1 52 | 5 |

62 |

3684.12|

1 iu |

28.2 |

27.6

|18.0|17.9|

50 j 0.360|

446

1 5|

2

1 10 1

| 4     |

3

1 2

| 1

| 3

1 136 j 11 |

161 |

10487.05 |

1 SC |

42.61

44.5

|22.9 23.3|

50| 0.800|

69

1 11

2

5 1

1 1 1

1

1

| 3

| 43 | 4 |

55 |

4860.70|

jAN.N|

40.71

36.0

|22.0|21.1|

50j 0.590|

17

1 1

1 2 |

1 1

1

| 1

| 7 |              |

10 1

534.41|

j SA.C|

32.0|

32.0

|18.0|18.0j

50j 1.000|

1

1 1

1 1

1 1

1

| 1 | |

1

19.55|

1 TE |

33.7|

32.7

124.0123.71

50| 0.650|

34

1 1|

3 |

1 1

1

1 1

| 1

| 16 | 1 1

22 |

1102.90|

| Total u.a.

2B

|1104

1 13|

37

111 1

1 22 |

16

1 7

1 3

1 28

| 514 | 39 |

738 |

95687.97|

___*

Postata


Volum [mc] | Nr arbori |


Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:


întocmit:


ING.STANCIU CĂTĂLIN


Birou Fond Forestier ING.DODEA VIOREL


VERIFICAT A.P.V.

ING.GANEA HORIA


REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PĂDURILE FAGARASULUI RA

PRETURI PROPUSE PENTRU CONSTRUCȚIA BUGETULUI PENTRU ANUL 2021 Primăria FAGARAS MASA LEMNOSA PE PICIOR SI PRESTĂRI SERVICII

NRCRT

PARTIDA

VOLUM

MC

PREȚ MEDIU APV LEI/MC

PREȚ PORNIRE LICITAȚIE PE PICIOR LEI/MC

PREȚ PORNIRE LICITAȚIE PRESTĂRI SERVICII LEI/MC

1

4686

738

65

2

FP

100

65

TOTAL              838

PRETURI PROPSE PENTRU CONSTRUCȚIA BUGETULUI PENTRU ANUL 2021 Primăria FAGARAS SORTIMENTE MASA LEMNOASA LA DRUM AUTO

NR CRT

PARTIDA

L.FOC lei/mc

L. ROT RASINOASE lei/mc

L.ROTUND>=24 CLS C FAG lei/mc

L. ROTUND >=24 CLS C STEJAR lei/mc

L FOC DM si RA lei/mc

1

4686

160

200

250

500

110

2

FP

160

200

250

500

110

/

sef ocol


ing. Stanciu Cătălin

1

Prețurile nu includ TVA.

2

încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos - apropiat, determinată pa baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

3

Prețurile nu includ TVA.

4

încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos - apropiat, determinată pa baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

5

Prețurile nu includ TVA.

6

încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos - apropiat, determinată pa baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

7

Prețurile nu includ TVA.

8

încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos - apropiat, determinată pa baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

9

Prețurile nu includ TVA.

10

încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-: apropiat, determinată pa baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

11

Prețurile nu includ TVA.

12

încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos -apropiat, determinată pa baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutiensau feroviar) sau punct naval de încărcare.

13

încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos -apropiat, determinată pa baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

14

Prețurile nu includ TVA.

15

încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos - apropiat, determinată pa baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

16

Prețurile nu includ TVA.

17

încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos - apropiat, determinată pa baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

18

Prețurile nu includ TVA.

19

încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos - apropiat, determinată pa baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.