Hotărârea nr. 137/2021

HOTĂRÂREA nr.137 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr. De 217/3 cu suprafaţa de 1087 mp, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.137 din data de 26 aprilie 2021

- privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr. De 217/3 cu suprafața de 1087 mp, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 34.132/16.04.2021 a Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș, nr.34.132/1/16.04.2021 prin care se propune aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a unui drum de exploatare aparținând domeniul public al Municipiului Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art. 24, alin. 1-3, alin. 5-7 și ale art. 41, alin. 5 și 5 ind 2 din Legea nr. 7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 858-861, art. 863, lit. f, art. 881 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicat,

Prevederile Ordinului 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 286 alin. 4 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, alin. 6, lit. c; art. 136, alin. 1; art. 139; art. 196, alin. 1, lit. a; art. 286 și a anexei 4, pct. 9, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Văzând Hotărârea nr. 4/16.04.2021 a Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Făgăraș nr.34.131/16.04.2021,

Având în vedere prevederile Legii 24/2000, art. 41, alin. 6, alin. 7, art. 24, art. 28 alin. 6, art. 29 ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă documentația pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil situat în extravilanul Municipiului Făgăraș, aflate în proprietatea privată a Municipiului Făgăraș reprezentând drum de exploatare De 217/3, documentație întocmită de persoană fizică autorizată VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE - anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4; parte integrantă.

Art.2. Se aprobă conform art. 14, alin. 5-6, lit. a, art. 24, art. 28, alin. 6, art. 29 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare prima înscriere în Cartea Funciară în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a unui drum de exploatare, situat în extravilanul Municipiului Făgăraș:

  • • Drum de exploatare De 217/3, în suprafață de 1087 mp

Art.3. Se aprobă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului-drum de exploatare descris la art. 1 și 2, ca fiind de uz și de interes public.

Art.4. Dreptul de proprietate se înscrie în favoarea Municipiului Făgăraș.

Art.s.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTIN


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

îex. Colecție

lex. Prefectură

îex. Primar

lex. Secretar general

  • - îex. Compartiment Evidență Patrimoniu

îex. Birou Agricol și Cadastru

lex. Direcția Buget-Finanțe

lex. Afișare

Cod: F-50

ROMAN IA
JUDEȚUL BRAȘOV     _

CONSIL1UL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 5O52GO, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat<^primaria-fagaras.ro

ANEXĂ LA HCL nr. 137/26.04.2021

Prin prezenta se confirmă că imobilele care fac obiectul documentațiilor cadastrale de plan parcelar fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, după cum urmează:

Nr. crt

Tarla

Drum

Suprafața (mp)

Documentație nr,/Executant

1

4

De 217/3

1087

148/2020 - VLAD-DRAGHICI HORATIU-GEORGE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CLONȚ DAN-VALENTIN

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Strada


SILlUL

- "           ■-.          - .1 _ S                    _ • .£ .4 ..J -                    r. .       '■■'■' k>                P.* i> le ei liV. *• ^. - .U. ■<              '

^ubhcii, Nr. 3, 505200, Tel: OQ4O 268 211 3 3, Fax: 0040 268 213 020 N

,: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR FĂGĂRAȘ

Nr. 34131 din 16.04.2021

/          A

/ \

HOTĂRÂREA NR. 4 DIN l6.04.2;02l

Sunt prezenți majoritatea membrilor Comisiei Locale de Fond Funciar Făgăraș.

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, alin. 6, lit. c; art. 136, alin. I; art. 139; art. 196, alin. 1, lit. a; art. 286 și a anexei 4, pct. 9, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unui imobil situat în extravilanul Municipiului Făgăraș și aflat în proprietatea privată a Municipiului Făgăraș reprezentând drum de exploatare De 217/3, documentație întocmită de persoană fizică autorizată VLAD-DRĂGHICI HORAȚIU-GEORGE

Art.2. Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a unui drum de exploatare, De 217/3 cu suprafața de 1087 mp, conform tabelului și planului parcelar atașate

Art.3. Se constată apartenența la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului-drum de exploatare descris la art. 2,

Art.4. Se aprobă scoaterea din balanța parcelelor ce aparțin Fondului Funciar a drumului de exploatare aparținând domeniul public al Municipiului Făgăraș, respectiv De 217/3, conform tabelului și planului parcelar atașate

COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR FĂGĂRaȘ-PREȘEDINTE:

VICEPREȘEDINTE:

SECRETAR:

MEMBRII:


SUCACIU GHEORGHE - Primar CLONȚ DAN VALENTIN - ViceprimaZ A LAURÂ ELENA GIUNCA - Secretar General CRIȘAN CAMELIA - Consilier Juridic MUNTEANU RADU - Reprezentant RNP Romsilva GRECU GABRIEL - Consilier Topometrist

OANĂ MARIANA - Referent             " / /

BOGDAN ION - Reprezentant proprietari FUSĂRĂU GHEORGHE - Reprezentant proprietari CIORA VICTOR ROMUL - Reprezentant proprietari BÂRCEA NICOLAE - Reprezentant proprietari TOADERI0AN - Reprezentant proprietari VLAD MIRCEA - Reprezentant proprietari104486


Pdt 146Pdt 146 ”


-gPLAN PARCELAR

copie spre publicare

SCARA 1:2500

UAT FAGARAS-JUDETUL BRAȘOV

TARLA 4.P 150


103682

Pd 128 /


PS 150/28

S= 22300 mp


103682

Pd 128


PS 150/54

S= 5993 mp


PS 150/51


Samrttua |> data


104492


4 216

4800 m[


104492


De 217/3

S= 1087mpPS 150/29

S= 18200 mp


PS 150/31

S= 11300 mp ,


PS 15004 a S- IBOOmp I


0 F 217/1 S= 41685 mp


F 217/2

S= 29559 mp


Anexa nr. 1.44 la regulament

Președinte,


Sucaciu Gheorghe


Stampila si parafa Inspectorului


(semnătură si stampila)


TABEL PARCELAR PȘ 150, TARLA 4, DAT FĂGĂRAȘ

COPIE SPRE PUBLICARE

Nr. tarla

Nr.crt (ordinea in tarla)

Nr. cadastru inițial

Nr. carte funciara

Nr.parcela/ (nr.toooerafic)

Nr.cadastral/NrC.F1 2 3

Suprafața parcela din act (m2)

Categoria de folosința din act

Suprafața totala imobil din act (m2)

Suprafața totala imobil determinata (m2)

Numele si prenumele proprietarului

Act de proprietate (nr/data)4

Observatii

0

1

2

3

4

5

.6

.7

.8

.9

10

11

15

1

150/1

8800

PS

8800

8800

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

2

150/2

8900

PS

8900

8900

SZEKELI EUGENIA

P.V. NR.112/30.07.2015

3

150/3

9400

PS

9400

9400

LUDU LUCIAN-SEXTIL

P.V. NR.113/30.07.2015

4

150/4

9600

PS

9600

9600

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

5

150/5

10100

PS

10100

10100

SCOFERCIU SERGIU

P.V. NR.72118/12.11.2019

6

150/6

11300

PS

11300

11300

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

7

150/7

11400

PS

11400

11400

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

8

150/8

12500

PS

12500

12500

COSTEA VIRGIL

P.V. NR.118/30.07.2015

9

150/9

12500

PS

12500

12500

STINIGUȚĂ NICOLAE

P.V. NR.119/30.07.2015

10

150/10

13000

PS

13000

13000

STINIGUȚĂ NICOLAE

P.V. NR.120/30.07.2015

11

150/11

13500

PS

13500

13500

CORȘATEA VALERIU

P.V. NR.121/30.07.2015

12

150/12

13800

PS

13800

13800

CORNEAIOAN

P.V. NR.122/30.07.2015

13

150/13

14300

PS

14300

14300

NICULESCU MARIANA

P.V. NR.123/30.07.2015

14

150/14

14400

PS

14400

14400

MOSZKAR ROZALIA

P.V. NR.124/30.07.2015

15

150/15

14400

PS

14400

14400

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

16

150/16

15800

PS

15800

15800

ROHAN NICOLAE

P.V. NR.126/30.07.2015

17

150/17

16500

PS

16500

16500

VISEA MARIA

P.V. NR.127/30.07.2015

18

150/18

16800

PS

16800

16800

LUDU LUCIAN-SEXTIL

P.V. NR.128/30.07.2015

--

19

150/19

18000

PS

18000

18000

GAVRILESCU MARIA, TOMȘA ȘTEFAN-GHEORGHE

P.V. NR.129/30.07.2015

V’

20

150/20

21600

PS

21600

21600

BRUDAIOAN

P.V. NR.130/30.07.2015

V /

4

21

150/21

10000

PS

10000

10000

DAN N. GRIGORIE

P.V. NR.48636/07.10.2020

22

150/22

25800

PS

25800

25800

VISEA LIVIU, SONEA DOINA PETRONELA

P.V. NR. 132/30.07.2015

23

150/23

41800

PS

41800

41800

COMȘA ȘTEFAN, TĂNASE VICTORIA

P.V. NR.133/30.07.2015

24

150/24

44600

PS

44600

44600

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

25

150/53

1800

PS

1800

1800

CÂLȚIA PARASCHIVA

P.V. NR.71955/11.11.2019

26

150/52

11800

PS

11800

11800

CÂLȚIA PARASCHIVA

P.V. NR.71956/11.11.2019

27

150/51

43150

PS

43150

43150

DAN EUGENIA

P.V. NR.72010/12.11.2019

28

150/55

24899

PS

24899

24899

COSTEA VIRGIL

P.V. NR.55795/14.12.2020

29

150/25

14561

PS

14561

14561

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

30

150/26

86600

PS

86600

86600

STINIGUȚĂ VIORICA

P.V. NR.136/30.07.2015

31

150/27

76700

PS

76700

76700

FULICEA DOINA-ERNA, FULICEA OVIDIU

P.V. NR.137/30.07.2015

32

150/28

22300

PS

22300

22300

FUSĂRĂU GHEORGHE, OROS ORTENZIA

' , P.V. NR.138/30.07.2015

33

150/29

18200

PS

18200

18200

POPOVICIILEANA-VETURIA

P.V. NR. 139/30.07.2015

34

150/30

16600

PS

16600

16600

FUSĂRĂU ZORIȚA

P.V. NR.140/30.07.2015

35

150/31

11300

PS

11300

11300

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

36

150/32

4000

PS

4000

4000

COVALSCHIAURELIA-MINERVA

P.V. NR. 40914/27.07.2020

37

150/33

1500

PS

1500

1500

BARBU VICTORIA

P.V. NR.143/30.07.2015

38

150/34

1900

PS

1900

1900

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

39

150/35

4600

PS

4600

4600

RECEAN EUGENIA

P.V. NR.52089/06.11.2020

40

150/54

5993

PS

5993

5993

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

41

150/49

3261

DE

3261

3261

MUNICIPIUL FAGARAS

HCLnr 68/25.02.2021

42

215

10997

Pdt

10997

10997

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

43

216

4800

A

4800

4800

FUSĂRĂU N.NICOLAE

T.P. 00364/08.07.2002

44

217/1

41685

F

41685

41685

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

45

220/1

1100

A

1100

1100

MARCU I.IOAN

T.P. 28448/13.08.2002

46

217/2

29559

F

29559

29559

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

47

217/3

1087

DE

1087

1087

MUNICIPIUL FAGARAS

48

212

28096

Pdt

28096

28096

TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE

TOTAL TARLA

855288

855288

855288

Vizat comisia locală de fond funciar

OCPI (recepție)

Executant**)

Ing. Vlad-Draghici Horatlu

Data              15/04/2021

Stampila OCPI

Valabil doar insotit de planul parcelar recepționat

1

Se va completa la recepția cadastrala

2

In cazul in care planul parcelar este întocmit de o persoana fizica/juridica autorizata, la solicitarea autoritatilor locale, centrale, sau a persoanelor interesate.

3

Doar in cazul in care procedura este demarata de OCPI

4

»»•») Se va trece procesul verbal de punere in posesie, in cazul in care nu s-a eliberat titlul de proprietate.