Hotărârea nr. 136/2021

HOTĂRÂREA nr.136 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 663/26.01.1995 precum si a Actului adiţional nr.74981/2/20.12.2019, in sensul schimbării concesionarului ca urmare a incheierii Contractului de vanzare inch

ROM NIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 238 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagairas.ro

HOTĂRÂREA nr.136 din data de 26 aprilie 2021

- privind modificarea Contractului de concesiune nr. 663/26.01.1995 precum si a Actului adițional nr.74981/2/20.12.2019, in sensul schimbării concesionarului ca urmare a incheierii Contractului de vanzare incheiat in forma autentica sub nr. 302/26.02.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 31168/1/09.04.2021, Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Evidenta patrimoniu nr. 31168/09.04.2021, prin care se propune preluarea Contractului de concesiune nr. 663/26.01.1995 precum si a Actului adițional nr. 74981/2/20.12.2019, avand ca obiect concesionarea terenului ”scări acces”aferent imobilului "Spațiu comercial” situat în Făgăraș, B-dul Unirii, bl. 7B, parter, înscris în CF nr. 102682-C1-U3 Fagaras, precum si contractul de vanzare incheiat in forma autentica sub nr. 302 din 26.02.2021, emis de Biroul Notarului Public Gabor Constantin Aurelian,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Avand in vedere art.466, alin.8 si art.467, alin.5 din Legea 227/2015 - Codul fiscal,

 • - prevederile art. 41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constricții, republicata, ulterior modificata si completata,

 • - prevederile art.108, lit. b, art.129, alin.(2), lit.c si alin.(6), lit.b, art. 139, alin.(3), lit g si alin(6), art.140, art.196, alin(i), lit.a, art.197, art.242, alin.(i) si art.243, alin.(i), lit.a si lit b, art. 362 (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 663/26.01.1995, precum si a Actului adițional nr. 74981/2/20.12.2019 avand ca obiect concesionarea terenului ”scări acces”aferent imobilului "Spațiu comercial” situat în Făgăraș, B-dul Unirii, bl. 7B, parter, înscris în CF nr. 102682-C1-U3 Fagaras, după cum urmează:

Se modifică Pct. I din Actul adițional nr. 74981/2/2019 "Părțile contractante” astfel:

 • ,, MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de concendent pe de o parte si

KESERU ANNAMARIA domiciliata in Fagaras, str. Crizantemelor bl.Vila S6, ap.5 CNP 2870119015563 identificat cu C.I seria BV nr.913238 /25.09.2013, jud. Brașov in calitate de concesionar pe de alta parte ”.

- Se modifică art. 1 pct. II "Obiectul contractului” din Contractul de concesionare nr. 663/1995, ca urmare a măsurătorilor din teren și stabilirea suprafeței reale, conform schiței anexate, astfel:

”Art. 1. - Obiectul contractului este cedarea și preluarea în concesiune a imobilului teren în suprafață de 22 mp ”scări acces”, aferent imobilului ”Spațiu comercial” situat în Făgăraș, B-dul Unirii, bl. 7B, parter înscris în CF nr. 102682-C1-U3 Fagaras”

Art. 2. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Compartiment evidenta patrimoniu

lex. Arhitehtul sef

lex.Directia Buget-Finanțe

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod : F-50între -----------:------------------------------------------- l.-RENCIU HORIA, cetățean roman, necăsătorit, domiciliat în

i        Mun. Făgăraș, Str. Toporașilor, nr.4A, Jud. Brașov, având C.N.P.

1981105082419, in calitate de vânzător, apoi--------------------■—

2.-KESERU ANNAMARIA, n. HORVATH, cetățean roman, domiciliată în Mun. Făgăraș, Str. Crizantemelor, bl.Vila S6, ap.5, Jud. Brașov, având C.N.P. 2870119015563, căsătorită cu KESERU TUDOR, cetățean român, domiciliat în Mun. Făgăraș, Str. Crizantemelor,

S6, ap. 5, Jud. Brașov, având C.N.P. 1860930081845, în de cumpărătoare, a intervenit prezentul contract de i^a^ț^re în următoarele condiții:-----------------—----------------

■’I-"

I o                     ; u“ *

îțU         pr/Subsemnatele părți contractante, solicităm radierea din C.F.

Nr.102682-C1-U3 FĂGĂRAȘ (Nr. C.F. vechi: 6937), nr. \                    de sub Al, a Promisiunii Bilaterale de Vânzare-

^^-“^umpărare autentificată sub nr. 428/17.02.2021 de notarul public .        Popa Maria Cristina, cu sediul în Mun. Făgăraș, Jud. Brașov,

notată sub B+5, cu încheierea nr.5433/19.02.2021.----------------- j                                                -II-

Subsemnatul vânzător RENCIU HORIA, vând sus-numitei cumpărătoare KESERU ANNAMARIA, n. HORVATH și soțului acesteia KESERU TUDOR, întreg imobilul situat în Mun. Făgăraș, B-dul Unirii, bl.7B, ap. Spațiu Comercial, Jud. Brașov, înscris in C.F. Individuală Nr. 102682-C1-U3 FĂGĂRAȘ (Nr. C.F. vechi: 6937), nr. top. : 1439/21/2 de sub Al șl care reprezintă S^^ațiu Comercial, cu o cotă de 29,29 m.p. din părțile de uz comun, care sunt:-terenul de sub bloc în suprafață totală de 673 m.p», pentru care subsemnatul


vânzător dețin un drept de concesiune asupra cotei de 29,29 m.p.,


pe o perioadă de 99 de ani, Nr.102682 FĂGĂRAȘ (Nr. C.F.


înscris sub C+28 în C.F.


vechi:6783)


Al, precum și subsol tehnic, •“^acorduri utilități, instalații -’dârda și fațadele. Elementele <T3risdătorilor de Albine și S.C.


casa scării


top.:1439 uscătorii,


Colectivă , de sub terasa,


aferente acestora, trotuar de de uz comun între Asociația Asirom: pereții despărțitori în


j&^ot^Mde V2-a parte pentru fiecare și planșeul peste subsol, ^•/®ezâ&în și planșeu etaj I cu locuințele în cota de 4,35%.

* E^îftWitele de uz comun speciale cu locuințele: 1/2 perete casa Elementele de uz comun speciale cu Asirom: 1/2 perete ■^^iL^fespărțitor și cota parte din planșeu. Elementele de uz comun ale


S.C. Marcom Impex S.R.L. cu S.C. Asirom și As.


Albine. 1/2 pereți despărțitori și


planșeu


Crescătorilor de peste parter.


Elementele de uz comun locuințele. 1/2 perete,


speciale între S.C. Tricons S.R.L. cu


casa “ .scărilor.


Elementele de uz comun


Asirom. 1/2 perete despărțitor și cota parte din


planșeu.


Subsemnatul vânzător, declar pe propria răspundere că pentru ^;fx4^nobil sunt achitate la zi debitele către toți furnizorii de •        lități.------------------------------------------------------—

A Aust îndePlinite prevederile art.33 din Legea nr.196/2018 înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, ț        cum rezultă din Adeverința fără număr, eliberată la data de

02.2021, de Asociația de Locatari bl.7 din Mun. Făgăraș, B-dul

Unirii, Jud. Brașov.----------------------------------------------

Costul energiei termice pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră furnizate de Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Mun. Făgăraș, Jud. Brașov a fost achitat, așa cum rezultă din Adeverința nr.322/22.02.2021, eliberată de instituția sus-numită.--------------------------------

Subsemnatele părți contractante declarăm că am fost informați de către notarul public de dispozițiile Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, vânzătorul predând cumpărătoarei Certificatul de Performanță Energetică nr.406/03.11.2019 emis de Grama Gh. Ovidiu-Gheorghe, inginer auditor energetic grd.I, având Certificatul de Atestare seria UA, nr.01181.---------•-------------

Eu vânzătorul garantez pe cumpărătoare contra evicțiunii și a viciilor imobilului conform prevederilor art.1695 și art.1707 din Codul Civil. A fost îndeplinită de către cumpărătoare obligația de verificare a stării în care se află bunul imobil la momentul predării pentru a descoperi viciile aparente, pe care eu vânzătorul am obligația să le remediez de îndată, precum și eventualele vicii ascunse.-----------—■---------------------------

 • -III-

Subsemnata cumpărătoare KBSERU ANNAMARIA, n. HORVATH, înțeleg să cumpăr de la vânzător imobilul mai sus arătat la prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut mă declar de acord. De asemenea, am cunoștință de situația juridică a imobilului care este identică cu cea descrisă în extrasul C.F. prezentat la autentificarea prezentului act.---------------------

Subsemnata cumpărătoare precizez că sunt căsătorită sub regimul comunității legale de bunuri, conform art.339 Cod Civil, urmând să dobândesc imobilul ce face obiectul prezentului contract ca bun comun în devălmășie.----------------------------------------

Subsemnatele părți contractante declarăm pe proprie răspundere că prețul declarat este cel real, nu am încheiat un alt act, secret, prin care să ne fi înțeles să se plătească un preț mai mare decât cel declarat.-Ne-au fost aduse la cunoștință dispozițiile legale cu privire la simulația în acte, precum și cele privind evaziunea fiscală, prin urmare stăruim în perfectarea actului la prețul de mai sus.----------------------------*-----------

Subsemnata cumpărătoare mă oblig ca intrând în stăpânirea de fapt și drept a imobilului transmis prin acest act să preiau asupra mea și a soțului meu taxele și impozitele aferente lui și îmi asum riscul dobândirii în cunoștința acestora, cunoscând că garanțiile date de vânzător sunt adevărate.------------------------

Subsemnatele părți contractante, declarăm că am luat cunoștință de prevederile Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.-------

De asemenea, ni s-a pus în vedere Studiu de Piață privind valorile proprietăților imobiliare din Județele Brașov și Covasna, actualizat pentru anul 2021, de Camera Notarilor Publici Brașov,

ROMÂNIA


NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI lBOR CONSTANTIN-AURELIAN joiou INDIVIDUAL NOTARIAL /MlCENȚA DE FUNCȚIONARE r^^NR. 139/1169/02.08.2013

Făgăraș, Str. Octavian Paler, bl.15, sc.A, ap.3, Jud. Brașov Operator de date cu caracter personal

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 302

Anul 2021 luna FEBRUARIE ziua 26

în fața mea GABOR CONSTANTIN-AURELIAN - Notar Public în circumscripția Judecătoriei Făgăraș, Jud. Brașov, la sediul din Mun. Făgăraș, Str. Octavian Paler, bl.15, sc.A, ap.3, Jud. Brașov, s-au prezentat

 • 1 .-RENCIU HORIA, domiciliat în Mun. Făgăraș, Str. Toporașilor, nr.4A, Jud. Brașov, identificat prin C.I. seria ZV nr . 351457/25.11.2020 - SPCLEP Făgăraș, C.N.P. 1981105082419, în nume propriu, în calitate de vânzător,-

 • 2 .-KESERU ANNAMARIA, domiciliată în Mun. Făgăraș, Str. Crizantemelor, bl.Vila S6, ap.5, Jud. Brașov, identificată prin C.I. seria BV nr.913238/25.09.2013 - SPCLEP Făgăraș, C.N.P. 2870119015563, în nume propriu, în calitate de cumpărător,-

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.-

în temeiul art.12, lit.b din Legea nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,-

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.-

S-a perceput taxa de onorariu în sumă de 2.600,15 Lei, cu T.V.A. inclus, achitată cu Bon Fiscal nr.1/2021.-

S-a achitat tariful A.N.C.P.I. în sumă de 367,00 Lei, (75t292) prin chitanța A.N.C.P.I./2021.-

S-a perceput taxa INFONOT în sumă de 35,70 Lei, cu T.V.A. inclus, achitată cu Bon Fiscal nr.1,2/2021.-

NOTAR PUBLIC, GABOR CONSTANTIN-AURELIAN

Prezentul duplicat s-a întocmit în patru exemplare, de GABOR CONSTANTIN-AURELIAN, notar public, astăzi data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.-


ROMÂNIA

e       JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

' Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-.fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 74981/2 din 20.12.2019

ACT ADIȚIONAL la contractul de concesiune nr. 663/ din 26.01.1995

încheiat între :

 • 1. MUNICIPIUL FAGARAS., cu sediul in Fagaras, str.Republicii nr.3, reprezentat prin primar Constantin Sorin Manduc în calitate de proprietar, pe de o parte și

 • 2. FILIALA A.C.A BRAȘOV, cu sediul in Brașov, str.Muresenilor, nr.26, jud.Brașov reprezentata prin ing.Vasioru Aurel in calitate de concesionar”, pe de altă parte

Prezentul act adițional se incheie la contractul de concesiune nr. 663 din 26.01.1995, ca urmare a cererii nr. 74981 din data de 05.12.2019 si Hotararea Consiliului Local Fagaras nr. 304 din 19.12.2019.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE se modifică din Contractul de concesiune nr. 663 din 26.01.1995, care va avea următorul conținut:

” 1. MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de concendent, pe de o parte și

 • 2. RENCIU HORIA cu sediul in Municipiul Fagaras, str.Toporasilor, nr.4A, județul Brașov, identificat cu CI seria ZV nr. 106947, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 29.09.2019, CNP 1981105082419 in calitate de concesionar pe de alta parte.”

Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 20.12.2019, la Primăria Municipiului Făgăraș, în 2 (două) exemplare, semnate de părți după citire, un exemplar revenind chiriașului, doua păstrându-se la

proprietar.

CONCENDENT

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ             '

PRIMAR            / MUNICIPIUL]

GHEORGHE SUCACIU r    FĂGĂRAȘ 1

C4 % ’ &

SECRETAR GENERAL

LAURA ELEN^GWC^

DIRECTOR ECONOMIC

DANIEL

ARHITECT SEF

LILIANAWER

VERIFICAT CONSILIER

ELENATANASE

CONCESIONAR

RENCIU /HORIA

întocmit

Angela LupuOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 102682-C1-U3 Făgăraș


nHHHiii


A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Nr. CF vechi:6937


Adresa: Loc. Fagaras, Str B-Dul Unirii, Bl. 7B, Ap. Spațiu Comercial, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, subsol tehnic, casa scării, uscatorii, terasa, racorduri utilitarii, instalatii aferente acestora si trotuar de garda, fațadele -Elementele de uz comun intre Asociația Crescătorilor de Albine si SC Asirom:peretii desparți ori in cota de 1/2 parte ptr.fiecare si planseu peste subsol, mezanin si planseu etaj I cu locuințele in cota de 4,35%.-E!ementele de uz comun speciale cu locuințele :l/2 perete casa scărilor. -Elementele de uz comun speciale cu Asirom:l/2 perete despartior si cota parte din planseu:-Elementele de uz


comun ale S.C. Marcom Impex SRL cu SC Asirom si As. Crescătorilor de Albine:l/2 pretetl despartiori si

planseu peste parter.-Elementele de uz comun speciale intre SC Tricons SRL cu locuinele:l/2 perete, casa scarilor-Elementele de uz comun speciale cu Asirom: 1/2 perete despărțitori sl cota parte din planseu

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren Observații / Referințe

Al

Top: 1439/21/2

29/673

29/673 Spațiu Comercial ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE BRASOV-CERC APICOL FAGARAS cu o cota de 29,29 m.p. din părțile de uz comun


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

6328 / 02/03/2021

Act Notarial nr. 302, din 26/02/2021 emis de Gabor Constantin Aurelian;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, conform art. 339 Cod Civil, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

 • 1) KESERO ANNAMARIA, n. Horvath, căsătorită cu

 • 2) KESERO TUDOR


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


pentru informare <*wne ia «fresa epay.ancpi.ro


Foanuîar versiunea 13


ROUMANIECARTE D'IDENTITE


cnp 2870119015563

Nume/Nom/Last name

KESERU . <

Prenume/Prenom/First nhme

ANNAMARIA


CARTE DE IDENTITATE

seria BV nr 913238 v


Cetățenie/Natlonallte/Nationalily , .

Română / ROU

Loc naștere/Lieu de naHsance/Place of birth


IDENTI


J5483


.. Sex/Sexe/Se:

!hp F >■


Orș. Abrud Jud, ALb& P <    1, .

Domicillu/Adresse/Addresș ^2     ' ( r. m A

jJHlMun. Făgăraș Jud..fepașov \S

Str. Crizantemetor blLVila S6 ap.5

BV Emisă de/Delivree par/lssued by >\ F' Valabilltate/Valldite/Validl

SPCLEP Făgăraș .       25.09.13-19.01.202:


IDROUKESERU<<ANNAMARIA<<<<<<<<<<<<<<


BV913238<2R0U8701196F2301 192201 55634
CONSILIUL LOCAL AL HUN ICI ULUI - FAGARAS -


CONTRACT DE.CONCESIONARE Mt.OSc

 • I .PĂRȚILE CONTRACTANTE :


Intre Consiliul local al municipiului Fagaras, cu sediul in' Fagaras, strada Republicii nr. ;3’ reprezentat prin'aonvfyl Nlcolae Ciocân - primarul munled.pJLului ’Fă^aras - ^in calitate dq. concedent pe de o parte si _________________ cu sediul in ' hP • 044 reprezentata p^in

avand fun tia de patine.


alitate de concesionar, pe de alIn baza Hotărârii Consiliului local nr. <5 Încheiat prezentul contract de concesiune

I                                                                                                                                                        •                             .                                     -

 • II . OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1; - Obiectul contractului este^cedaren, si preluarea in concesiune a terenului Înscris in C.F.


cu nr. topRi^concesionUrului e^te *^^‘on t r ac t.


\te


' \t Art. 2. - Prec^hrea-primirea consemnat in procesul-verbal\ anexa

HI. TERMENUL

Art. 3. - Durat,8 concesiunii este de 99 ani Începând de la data predarli-primirii.

 • IV. PREȚUL

Art. 4. - Prețul concesiunii este o redeventa valorica da an Mâi»                   •

 • V. PLATA PREȚULUI ‘               .

, .• .   ^rt.5. - Plata redeventei valorice se face prin cont\ils

cî£pceden tu 1 ui n r. 0/5) deschis la 44^333

r Contul concesionarului n r .

deschis la/                          ____________

Neplata redeventei sau executarea cu Întârziere a acestei obligații conducă la retragerea concesiunii, concedentul devenind proprietar asupra construtiei de pe terenul respectiv, iar fostul concesionar avand .asupra construcției un drept de creanța.

 • VI. OBLIGAȚIILE PAȘTILOR , ----------------——' '<!'

Art. 6 . - Concesionarul se obliga ;

V . - sa Înregistreze contractul de concesiunea la cartea’ funciara in termen^ de 10 zile de la data s^hdnnSAarii contractului.

- sa respecte destinația construcției pentru care a concesionat terenul.Schimbarea destinației se poate face numai cu apro-1

■ ț ^\’\cx *3 9^^ \ ^01^6 3.

W H C <<Wt G^'^^uoaP ⣠. e>V \^S~ /^)~du2 V^'Ml (UT

nnox^ --C®^^<N3?C^ _ t\^ G- / _ PcJ &okjrhc _ Ca^-J^cJ-_ C/ (cef

<&£.o3

... 3 MÂ......

P      , z;

|j     JmL MaOM "

k(ES e fLu /ÎWA77M f Z^

4-€x\qî AdA 1

Qjp        ■ Ă i Gu

I                                                           f

\)6?            z^tr -<nu .

x        Aîl^julmj? c* Oikft)

[ M. c ky cfcA V<

Lj^UUi^- ^i/3, Cowi^ob2^ CkiKă

A-/} r Cmj2jc<u'o (A G^A

.U3

,           .                0                       1        .

As’o'UW        Gjax^a (k

--C.ju.zvvty’c/[ Gs^/k

-     (C<țy/^>J?

U/a/ C     /