Hotărârea nr. 135/2021

HOTĂRÂREA nr.135 din data de 26 aprilie 2021 - privind insusirea Raportului de evaluare nr. 27/23.03.2021 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap.5, înscris în CF101534-C1-U10 Făgăraş, prop

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.135 din data de 26 aprilie 2021

- privind insusirea Raportului de evaluare nr. 27/23.03.2021 pentru imobilul apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap.5, înscris în CF101534-C1-U10 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 31422/1/08.04.202^1 Raportul Compartimentului de specialitate nr. 31422/08.04.2021, prin care se propune insusirea Raportului de evaluare nr. 27/23.03.2021 pentru imobilul apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap.5, înscris în CF 101534-C1-U10 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de HCL nr. 78 din 31.03.2020 prin care s-a aprobat vânzarea imobilului apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap.5, înscris în CF 101534-C1-U10 Făgăraș, proprietatea Statului român, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Având în vedere prevederile art. 1650-1652 din Codul Civil,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. b și c, art. 136, alin. 8 art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 314 și art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se însușește Raportul de evaluare nr. 27/23.03.2021 întocmit de către Expert autorizat ANEVAR Toth Eniko, anexa nr. 1 din prezenta hotărâre, întocmit în vederea stabilirii valorii de piață a imobilului apartament, două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap.5, înscris în CF 101534-C1-U10 Făgăraș, proprietatea Statului român, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea vânzării, de către Municipiul Făgăraș.

Art. 2 în cazul vânzării locuinței cu plata in rate a prețului, la incheierea contractului se va achita un avans minim de 10% din prețul locuinței. în acest caz ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinței se eșalonează pe o perioada de 5 ani, la care se adaugă dobânda anuală stabilită de lege.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul

Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Evidență patrimoniu. / »

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTIN


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

/////rZ.

RAPORT DE EVALUARE
Data de referința a evaluării: 19.03.2021

Curs lei/EURO = <^76

Ec. Toth Eniko

Evaluator Autorizat

Membru titular ANEVAR

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certific următoarele:

prezentările faptelor din raport sunt reale și corecte și reflectă cele mai pertinente cunoștințe ale evaluatorului la data inspecției;

analizele și concluziile sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în raport si se constitue ca analize, opinii si concluzii profesionale, imparțiale;

nu s-au avut nici un interes actual sau de perspectiva asupra proprietății evaluate, si nu exista nici un interes personal sau părtinitor fata de vreuna din părțile implicate

onorariul nu se face in funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior;

analizele, opiniile si concluziile noastre precum si prezentul raport au fost efectuate în Codul de Etica Profesionala al Evaluatorului Autorizat și cu Standardele ANEVAR, cu excepțiile menționate expres in acest raport;

evaluatorul îndeplinește cerințele adecvate de calificare profesională si are experiența si competenta necesara evaluării pentru categoria de proprietate evaluată;

raportul de evaluare a fost generat numai după efectuarea inspecția proprietății ce face obiectul raportului;

nici o alta persoană, cu excepția celui specificat în raport, nu a acordat asistență profesională în elaborarea raportului;

valoarea estimata de către evaluator este valabilada^d’^ta prezentată în raport;

evaluatorul are incheiat asigurare profesională*;?

\c 7

r            TOTH ENIKO

EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Stimate beneficiar,

Referitor la evaluarea proprietății imobiliare situată în Mun. Făgăraș, str Narciselor bloc B, sc A, ap. 5, jud. Brașov, proprietatea Statului Român ,în prezent având destinația de spațiu de locuit, vă comunic următoarele: ► proprietatea evaluată se compune dintr-un apartament cu 2 camere și dependințe, cu suprafața utilă de 33.14 mp situat intr-un imobilului de tip bloc avand regim de înălțime S+P+4E ,edificat în anul 1970, înscris în Extrasul CF nr. 101534-C1 -U10 cu nr. cerere 4024/24.02.2020 UAT Făgăraș, identificat cu nr.top 3228/281-308/1/1/1/2/5

 • ► evaluarea a fost solicitată pentru estimarea valorii de piață al proprietății imobiliare, așa cum este definită în Standardele de Evaluare a bunurilor ediția 2020 , în vederea vânzării

 • k abordările de evaluare aplicate au fost abordarea prin piață și prin venit

 • ► data de referință a evaluării este 19.03.2021 Cursul de schimb valutar leu-euro considerat este de 4,8876 stabilit de Banca Națională în ziua anterioară pentru data de referință . Evaluatorul nu are nici un interes în proprietatea evaluată;

 • ► A fost evaluat intregul drept de proprietate considerat pentru utilizarea expusă mai sus;

 • ► > Valoarea estimată nu conține TVA

Ca rezultat al aplicării abordărilor de evaluare precizate anterior și a reconcilierii rezultatelor acestora, s-a obținut valoarea de piață a proprietății imobiliare evaluate estimată de către evaluator în scopul menționat, după cum urmează:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

5.850 EURO echivalent 28.600 LEI,

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN

ABORDAREA PRIN PIAȚĂ

Această estimare are în vedere caracteristicile intrinseci ale proprietății, amplasarea, etc. Datele prezentate, analiza, concluziile și opinia evaluatorului sunt în limita ipotezelor considerate, condițiilor specifice și nu sunt influențate de nici un alt factor. Ele sunt corecte și adevărate în limita informațiilor existente în documente și constatate cu ocazia inspectării proprietății și a analizei pieței imobiliare .

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).

CUPRINS

Declarație de conformitate

Adresa către beneficiarul raportului

Sinteza Raportului de Evaluare

 • I. Termenii de referința ai evaluării

 • 1. Identificarea și competența evaluatorului

 • 2. Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

 • 3. Proprietatea evaluata

 • 4. Declararea valorii

 • 5. Baza de evaluare

 • 6. Date privind dreptul de proprietate

 • 7. Date privind documentația cadastrala

 • 8. Situația actuală

 • 9. Descrierea zonei

 • 10. Descrierea construcției

 • 11. Descrierea spațiului de evaluat

 • 12. Analiza pieței

 • 13. Cadru legal si reglementari

 • 14. Analiza celei mai bune utilizări


 • 15. Metodologia de evaluare - abordarea prin piața și venit

 • 16. Definitii

 • 17. Restricții de utilizare, difuzare si publicare

 • 18. Analiza rezultatelor si concluzia asupra valorii

 • 19. Localizare

 • 20. Poze proprietate

 • 21. Anexa A - calcul abordarea prin PIAȚĂ

 • 22. Anexa B - calcul, abordarea prin VENIT

 • 23. Comparabile

 • 24. Documente proprietate

SINTEZA EVALUĂRII

- Raport cu inspecție -

Numele beneficiarului

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Nume proprietar

STATUL ROMÂN

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Rezidențială

Subtip proprietate

Apartament în bloc

Cod postai

505200

Adresa proprietății

Mun.Făgăraș, str. Narciselor, bloc B, scA, ap.5, jud. Brașov

Carte Funciara nr.

101534-C1-U10

Număr cadastral

Top 3228/281-308/1/1/1/2/5

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr 101534-C1-U10 cu nr cerere 4024/24.02.2020 UAT Făgăraș

Fisa suprafeței locative /Anexa 1 din contractul de închiriere nr.4966/27.06.2014

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin

Teren în indiviziune - proprietatea Statului Român

Utilizare existentă constatată

Rezidențială

Tip constructiv (structura)

Panouri prefabricate

Anul construirii

1970

Stare tehnică a construcției

Nelocuibila

Nivel (apartamente)

1

Nivel de finisare

Medii deteriorate, necesita renovare

Suprafețe (mp)

Apartament

Au

33.14 mp

Anexe- pivniță

Au

-

Ac

/

' . \

Teren

St

11/726

ii

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,8876

^4^ / *

Data inspecției

19.03.2021

Data de referința a evaluării

19.03.2021

Valoare abordare prin venit

Nu s-a putut aplica, ap. este nelocuibil

LEI

Valoare abordare prin cost

Nu s-a aplicat

LEI

Valoare abordare prin comparații

28.600

LEI

VALOAREA de piață recomandată, din care:

28.600

LEI

5.850

EURO

-Valoare constructie/constructii

28.600

LEI

5.850

EURO

-valoare unitara construcție (la apartamente - pt. aria utila; la clădiri independente - pt. aria desfasurata)

863

LEI /mp

177

EURO/mp

-valoare unitara teren

Grad de finalizare a construcției (in cazul construcțiilor nefinalizate)

Lei

Euro

Lei/mp

Euro/mp

apartament

• 100%

observatii speciale

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Cerere medie

Amplasare în zonă mediană,

Acces

Da

Drum public

Utilități zona

En. electrica, apa, canalizare,gaz

încadrare in clase de risc seismic (1-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Nelocuibil

Identificare imobil

S-a realizat identificarea pe teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu a fost prezentat releveul apartamentului, suprafața utilă este conform anexei 1 din contractul de închiriere furnizat de beneficiar

Evaluator Autorizat Membru titular ANEVAR, Ec.Toth Eniko

1.

EVALUATOR

Ec.Toth Eniko

Legitimație ANEVAR

Nr. 16018

Parafa

Nr. 16018 valabilă 2021

Firma

TOTH ENIKO EVALUATOR AUTORIZAT

Adresa evaluatorului

 • ■ Mun.Sacele, str.Ady Endre nr.ll, jud .Brașov

 • ■ Asigurare ALLIANZ TIRIAC in val de 10.000 Euro

2.

BENEFICIAR

Municipiul Făgăraș

Adresa

Mun. Făgăraș, str.Narciselor bloc B, sc A, ap. 5 , jud.Brașov

3.

PROPRIETATEA

EVALUATĂ

Apartament nr. 5 compus din 2 camera si dependințe , cu cota părți comune 11/726 și cote teren 11/726 ,situat la etajul 1 intr-un imobil de tip bloc avand regim de inaltime S+P+4E, edificat in anul 1970, cu Su= 33,14 mp conform Anexa 1 din contractul de inchiriere , compartimentare decomandata - 2 camere , hol, bucătărie,, baie si balcon

Proprietar

STATUL ROMÂN

Adresa proprietății

Mun. Făgăraș , str Narciselor bloc B, sc A, ap. 5 , jud.Brașov

Condiții limitative deosebite

Nu a fost prezentat releveul apartamentului, suprafața utilă este conform anexei 1 din contractul de închiriere furnizat de beneficiar.

4. DECLARAREA VALORII

VALOAREA DE PIAȚA ESTIMATĂ PRIN ABORDAREA PRIN PIAȚĂ

5.850 EURO

echivalent 28.600 LEI

5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

EVALUARE PENTRU ESTIMAREA VALORII DE PIAȚĂ

DATA DE REFERINȚĂ A EVALUĂRII

19.03.2021

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA EVALUĂRII

1 EURO = 4.8876 lei                    /             L\

Vj'

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecție a fost efectuata de către evaluatoij și un reprezentant al Primăriei Fagaras                                  \5.

Z '2^ - • O / / r " । » u •     y

6.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

® Descrierea proprietății, conform Extras CF nr. 101534- C1-U10 cu nr. cerere 4024/24.02.2020 partea I:

Top 3228/281-308/1/1/1/2/5 apartament 5 compus din doua camere si dependințe cu cota de 11/726 din elementele de uz comun respectiv cota teren de 11/726 mp

• înscrieri privitoare la proprietate, conform Extras CF nr.

101534-C1-U10 partea II:

Intabulare , drept de proprietate , dobândit prin lege, cota actuală 1/1

Proprietar - STATUL ROMÂN

• înscrieri privitoare la sarcini :

Nu sunt

Mențiuni speciale privind Extr. de Carte Funciara

Mențiuni 2 privind Abateri de la Extrasul de Carte Funciara

7.

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ

■ Au= 33.14 mp si 1 balcon

8.

SITUAȚIA ACTUALĂ A

IMOBILULUI

Apartament închiriat pe baza contractului 4966/27.06.2014 emis de Primăria Mun. Fagaras

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban - amplasare favorabilă, median

ARTERE IMPORTANTE

DE CIRCULAȚIE

Str . Narciselor

■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate cu 1 banda pe sens,

CARACTERUL

EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

 • ■ Zona rezidențiala, cartier de blocuri în regim de S+P+4E

 • ■ Rețea de transport în comun, mijloace de transport suficiente.

 • ■ Unități comerciale în apropiere: magazine alimentare

 • ■ Unități de învățământ: scoală generală , grădinițe și liceu

 • ■ Instituții de cult: biserici

 • ■ Instituții medicale: cabinete medicale,

 • ■ Altele: administrație locala

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■ Rețea de energie electrică: existentă

 • ■ Rețea de apă: existenta

 • ■ Rețea de termoficare: existenta

 • ■ Rețea de gaze naturale: existentă,

 • ■ Rețea de canalizare: existenta

 • ■ Rețea de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV

 • ■ Poluare fonica medie                      ---

 • ■ Poluare cu noxe limitat                     4*

/ * *---'

AMBIENT

 • ■ Liniștit                              /             .

 • ■ Trafic auto limitat              / X ,     \ , \*/

CONCLUZIE PRIVIND

ZONA DE AMPLASARE

Zona urbana - median            Ic <! X X ?  1 > >

Dotări și rețele edilitare bune. Poluare'moderata. Ambient civilizat.

10.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DE BAZĂ (BLOC)                        ’

AMPLASAMENT

 • ■ Imobil, regim de înălțime S+P+4E >      —^5*

 • ■ Etaj -1

ANUL PIF

■ Anul 1970

CARACTERISTICI

 • ■ Fundatia:beton armat

 • ■ Structură:panouri prefabricate

 • ■ închideri perimetrale si compartimentari:panouri din prefabricate

 • ■ Acoperiș:tip terasa, necirculabila

 • ■ Aspect exterior: necesite renovare

 • ■ Aspect interior: renovat pe costul locatarului

CONCLUZIE PRIVIND

CONSTRUCȚIA DE BAZĂ

■ Utilități - apa , canalizare , en. electrica , gaz

11.

DESCRIEREA SPAȚIULUI DE EVALUAT

BILANȚUL DE SUPRAFAȚĂ

Au = 33.14 mp conform contractului de închiriere

TIP APARTAMENT

Decomandat,

TÂMPLÂRIE

 • ■ Exterioară: tâmplărie lemn cu geam simplu, uși interioare lemn inițiale, deteriorate

 • ■ Usa la intrare: lemn

FINISAJE INTERIOARE

Apartament

 • > Pardoseala - pardoseli - ciment acoperit cu linoleum

 • > Pereți: zugrăveala simpla, deteriorate, ,

 • > Finisaje total deteriorate

 • > Baie deteriorata

INSTALAȚII ȘI

DOTĂRI ELECTRICE

 • ■ Iluminat normal

 • ■ Curenți slabi (telefonie )

 • ■ Instalații vechi, funcționale                           , x

/ xS

INSTALAȚII ȘI

DOTĂRI ÎNCĂLZIRE

■ Sistemul de încălzire : fara incalzire //    ,           z ,

M          i A- \ '

/o r/ lz *1 &           . 1 ~

INSTALAȚII ȘI DOTĂRI ALIMENTARE CU APĂ

 • ■ Din rețeaua orașului.                     ~■j'' /

 • ■ Instalații funcționale                      /

 • ■ Contorizare apa rece

INSTALAȚII ȘI DOTĂRI ALIMENTARE

CU GAZE

 • ■ Din rețeaua orașului.

 • ■ Instalații funcționale

CONCLUZIE PRIVIND APLASAMENTUL

■ Amplasament favorabil

12.

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

 • ■ Piața imobiliara este definita de piața imobilelor situate in zonele rezidențiale de tip cartier cu blocuri de locuințe în regim de S+P+4E din Mun. Făgăraș

Piața specifica - piața apartamentelor de 2 camere construite in perioada 1970-1977 din zonele mediane si semicentrale ale municipiului Făgăraș, - prețul rămâne unul dintre cele mai importante criterii pentru alegerea unei locuințele; reputația zonei si mijloacele de transport în comun contează, de asemenea, foarte mult

 • - o treime dintre români îsi cumpără locuințe cu cash tinerii preferă în continuare să locuiască în chirie

Preturile ofertate pe piața pentru apartamente compuse din 2 camere, semidecomandate variaza intre 6.800 - 18000 Euro in funcție de etaj, vechime imobil, zona de localizare. De asemenea un criteriu in baza caruia variaza preturile este suprafața utila si compartimentarea, suprafața pe care ofertantii o prezintă de cele mai multe ori ca fiind utila si in realitate inlcude logia/balconul.

NATURA ZONEI

■ Zonă rezidențială ,

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zonă în dezvoltare

 • ■ Din punct de vedere economic: oraș / zona cu economie slab dezvoltata , șomaj ridicat,

OFERTE SIMILARE

• Oferte suficiente de variate pentru piața locală la prețuri cuprinse între 177- 200 euro/mp

CERERI SIMILARE

Cererea pe piață in zona mediană al Mun. Făgăraș este încă mai mică față de ofertele existente, ceea ce generează o piață al cumpărătorului. Mediu de afaceri și situația economică au un impact negativ asupra pieței imobiliare, deoarece nivelul de cumpărare al populației este mic , ceea ce se oglindește si in preșurile relativ mici /mp la apartartamente aria pieței studiate.

Programul Noua Casa este în măsură să revigoreze piața imobiliară , încurajând tinerii să investească în locuințe în defavoarea plății chiriilor .

ECHILIBRUL PIEȚEI

• Dezechilibru în favoarea CERERII

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

 • • Minim: 6.800 euro

 • ■ Maxim: 18.000 euro

CHIRII IN ZONA PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

Apartamentul nu este inchiriabil

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII

 • ■ Dezechilibru în favoarea CERERII

 • • Tendință de stagnare in favoarea CERERII.

 • ■ Rezulta: posibilitatea reducerii preturilor

 • 13. EVALUARE

  REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

  STANDARDE DE EVALUARE

  EDIȚIA 2020

  Evaluarea s-a realizat in concordanta cu prevederile din Standardele de compuse din:

  Standarde Generale:

  SEV 100 - Cadrul general;                        ț ,---* •

  /        ^X \

  SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării /

  SEV 102 - Implementare;                1^   *

  SEV 103 - Raportare;

  SEV 104 - Tipuri ale valorii                \<            •      *

  Standarde pentru active:                        ' 't

  SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare; ,     ’ '

  GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

 • 14. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

In conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR, analiza de piață are scopul de a estima cel mai bun preț pentru o proprietate în condițiile celei mai bune utilizări.

Conform Ghidului Metodologic de Evaluare GEV 630 cea mai bună utilizare (CMBU) este definită ca : « utilizarea unui activ care ii maximizează valoarea si care este posibila din punct de vedere fizic, este permisa legal si este fezabila din punct de vedere financiar ».

In conformitate cu Standardele de Evaluare a bunurilor ediția 2020 standarde ce incorporează Standardele Internationale de Evaluare (IVS) ediția 2017, Standardul de Evaluare SEV 100 - Cadrul General (IVS Cadrul general), prevede ca valoarea de piața a unui activ va reflecta cea mai buna utilizare, a acestuia.

CMBU poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o alta utilizare. Aceasta este determinata de utilizarea pe care un participant de pe piața ar intenționa sa o dea unui activ, atunci când Stabilește prețul pe care ar fi dispus sa il ofere.

Cea mai buna utilizare este un concept deterministic care susține ca utilizarea așteptata este utilizarea singulara si specifica ce conduce la maximizarea utilizării terenului.

Conceptul CMBU - cea mai buna utilizare reprezintă alternativa cea mai favorabila de utilizare a proprietății, selectata din diferite variante posibile de construire, ce va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in continuarea analizei din evaluarea de fata.

Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații:

 • - cea mai bună utilizare a terenului liber

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea in considerare a următoarelor cerințe:

 • • utilizarea sa fie fizic posibila din prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participantii

pe piața;

 • • utilizarea sa fie permisa legal, fiind necesar sa se ia in considerare orice restricții in utilizarea activului, de exemplu specificațiile din planul urbanistic ;

 • • utilizarea sa fie fezabila financiar, avand in vedere daca o utilizare diferita, care este posibila fizic si permisa legal ;

 • • maximizează valoarea ; va genera profit suficient pentru un participant tipic de pe piața, mai mare decât profitul generat de utilizarea existenta, după ce au fost luate in calcul toate costurile conversiei la acea utilizare.

Destinatii alternative posibile fizic si justificate adecvat de localizarea proprietății :

 • - demolare construcție si vanzare teren liber - inadecvata

 • - utilizare rezidențiala - adecvata


 • - utilizare comercială - inadecvata

 • - utilizare office: - adecvata

  Destinatii permise legal si cele identificate ca posibile fizic :


 • - demolare construcție si vanzare teren liber - inadecvata

 • - utilizare rezidențiala - da

 • - utilizare comercială - nu

 • - utilizare office- da

Acest concept ( CMBU ) este adecvat in special in cazul terenurilor libere dar si a terenurilor construite când construcțiile si clădirile existente sunt vechi sau când structura zonei s-a modificat foarte repede ceea ce a dus la modificarea cererii si implicit a ofertei impunând noi standarde in cadrul pieței respective.

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit. Cea mai bună utilizare este reprezentată de utilizarea actuală, respectiv proprietate imobiliara rezidențială

 • 15.Metodologia de evaluare

Pentru determinarea valorii de piața a unei proprietăți imobiliare de tipul celei de fata, Standardele de Evaluare ANEVAR prevăd posibilitatea utilizării a mai multor abordări de evaluare si anume : abordarea prin comparatii, abordarea prin venit, abordarea prin cost, in cadrul fiecărei abordări existând mai multe tehnici si analize, etc.

Rezultatele se bazeaza strict pe informatii de piața, surse de costuri actualizate fara vreo asumare nejustificata din partea evaluatorului privind unele costuri sau uzuri. Acestea sunt : costuri din cataloage, indici de actualizare, cota de TVA, profit antreprenor, organizare de șantier, cheltuieli de proiectare, deprecieri de natura fizica, funcționala si externa, cuantificări ale diferitelor elemente de comparație in cazul terenului, rate de capitalizare etc

Evaluatorul a utilizat informatii de pe piața judecând valoarea prin prisma raționamentelor cumpărătorului si vânzătorului, bine informati, prudenti, fara constrângeri si in cunoștința de cauza generând valoarea de piața a subiectului solicitat spre analiza.

Datorita faptului ca nu au fost identificate informații despre tranzacții recente, in conformitate cu pct. 39, 74, 75, etc. din GEV 630, au fost utlizate informatii privind oferte de proprietăți similare disponibile pe piața, acestea fiind reale si verificate de către evaluator la proprietar sau reprezentantul acestuia.

 • 15.1 Abordarea prin piața

Metoda comparației directe utilizează analiza comparativă: estimarea valorii de piața se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare și compararea acestor proprietăți cu cea evaluată. Premiza majoră a metodei este aceea ca valoarea de piața a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți și tranzacții, care influențează valoarea. Este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare. Se bazează pe valoarea rezultată în urma tranzacțiilor cu imobile efectuate în zonă.

Pentru estimarea valorii de piață a activului prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile sau din ofertele de vânzare cu apartamente în zona, precum și la datele și informațiile existente în publicațiile ce conțin rubrici de publicitate imobiliară.

Aceasta metoda consta in analizarea elementelor de comparație intre apartamentul de evaluat si apartementele similare tranzacționate sau ofertate curent pe piața. In cele ce urmează vom analiza elementele a trei apartamente din aceeași zona.

Deoarece pe piața specifica nu exista tranzacții sau oferte de proprietăți similare (cu suprafețe similare, cu aceeași utilizare etc...) , apartamente in casă si cu vechimea _ aferentă iar informațiile comparabilelor existente sunt insuficiente nu s-a putut aplica aceasta metodă de'abordaje,

 • 15.2 . Abordarea prin venit                                     /              \ Z

1-1.1^, )5j

Metoda are la bază ideea că proprietatea imobiliară de evaluat poate consulur^investiție generatoare de venituri. In acest caz proprietatea este achiziționată sub forma unei investiții, mydștitorai fiind în principal interesat de capacitatea de a produce profit, acesta constituind elementul principal care influențează valoarea proprietății.

Capitalizarea venitului este metoda folosită pentru a transforma nivelul' eștimat al venitului net într-un indicator de evaluare a proprietății.

Aceasta abordare nu s-a putut utiliza deoarece apartamentul prezintă o stare de degradare avansata si este neinchiriabila

 • 16. DEFINIȚII SI IPOTEZE

  • 16.1 DEFINIȚII

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere

 • 16.2 IPOTEZE ȘI IPOTEZE SPECIALE

 • 1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2. Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care afectează fie proprietatea

  4.


  • 5.


  • 6.


  7.


  8.


  9.


imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase^substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Acest raport/nu este elaborarea un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera'acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau,implicite în priyința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel dr situații și/a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare, descoperirii lor.

Evaluatorul a obținut informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care evaluatorul le consideră a fi credibile și evaluatorul considera că' acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport

 • 10. Interdicția de a ceda drepturile litigioase. Pretențiile sau motivele de acțiuni în instanță legate de evaluare nu pot fi cedate unei părți terțe, exceptând:

I. situațiile apărute ca urmare a unei fuziuni, consolidări, a achiziției sau vânzării unei societăți,

 • II. . colectarea de bună credință a unei datorii existente aferente serviciilor, însă numai în măsura compensării complete a evaluării la care se adaugă o dobândă rezonabilă, sau

 • III. . în situația unei evaluări efectuate pentru acordarea unui credit ipotecar, ca parte a transferului sau vânzării ipotecii înainte de intrarea în incapacitate de plată sau la notificarea debitorului sau altă procedură legală echivalentă

 • 11. Cu excepția cazului in care intervalul prevăzut prin lege este mai scurt orice acțiune injustiție sau pretenții legale fata de evaluator sau serviciile prestate de evaluator vor fi depuse la registratura instanței in termen de 2 ani de la data predării către client a raportului de evaluare care face obiectul sau reprezintă motivul acțiunii în despăgubire, sau, în cazul unor acțiuni sau acte de comportament ulterioare predării raportului, doi 2 ani de la data presupuselor acțiuni sau acte de comportament.

Termenul prevăzut în această clauză nu se va prelungi în niciun fel din motivul descoperirii cu în târziere sau a acumulării pretențiilor, motivelor sau daunelor formulate. Termenul prevăzut în această clauză se aplică tuturor pretențiilor sau a motivelor de orice fel, de natură nepenală

 • 12. Interdicția de a ceda drepturile litigioase. Pretențiile sau motivele de acțiuni în instanță legate de evaluare nu pot fi cedate unei părți terțe, exceptând:-situațiile apărute ca urmare a unei fuziuni, consolidări, a achiziției sau vânzării unei societăți,

-colectarea de bună credință a unei datorii existente aferente serviciilor, însă numai în măsura

 • - compensării complete a evaluării la care se adaugă o dobândă rezonabilă, sau

 • - în situația unei evaluări efectuate pentru acordarea unui credit ipotecar, ca parte a transferului sau vânzării ipotecii înainte de intrarea în incapacitate de plată sau la notificarea debitorului sau altă procedură legală echivalentă

 • 16.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat cu fotografii din interiorul spațiului si exteriorul blocului.

 • 16.4 . SURSE DE INFORMARE

Pentru datele care au impact asupra valorii, evaluatorul a apelat la următoarele surse de informare:

 • Valorile de ofertare / tranzacționare ale comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • • Proprietarul imobilului - pentru informațiile legate de proprietatea evaluată: situație juridica, istoric), care este responsabil exclusiv pentru veridicitatea informațiilor furnizate;

 • • Informații privind piața imobiliara specifica (preturi, nivel chirii, etc.)

https://www.storia.rO/ro/oferta/apartament-2-camere-decomandat-IDk5AP.html#5519al8c7d1-- q" x

https://www.storia.ro/ro/oferta/vand-apartament-2-camere-complet-mobilat-IDl4eW.html#b495fe50’19

https://www.storia.rO/ro/oferta/exclusivitate-apartament-2-camere-etai-2-str-plopului-IDhvW6:html#8f7ed9c380


 • 16.5 TIPUL VALORII ESTIMATE

Imobilul evaluat este de natura unei proprietăți imobiliare de tip apartament în bloc cu 2 camere.. Valoarea de piață estimată conform destinației raportului este definită de standardul de evaluare SEV 100 -Cadrul general.

 • 16.6. DATA ESTIMĂRII VALORII

Data de referință al prezentului raport este 19.03.2021

 • 16.7. MONEDA RAPORTULUI

Opinia finala a evaluării va fi prezentata in R0N si in EUR.

Curs BNR la data evaluării: 1 euro = 4.8876 lei.

Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investitii similare, cursul de schimb si evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare si cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliara specifica etc.).

 • 16.8. MODALITATI DE PLATA

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită, cash și integral în ipoteza unei tranzacții, fără a lua în calcul condiții de plată deosebite (rate, leasing etc.)

17 RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE SI PUBLICARE

Prezentul raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului si al destinatarului.

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele menționate in raport, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.

18 . ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Pentru analiza rezultatelor, s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, logica, raționamentele aplicate au condus la judecăți consistente.

Procesul de evaluare a constat in aplicarea a doua abordări de evaluare adecvate si s-au obtinut următoarele valori:

 • - abordarea prin PIAȚĂ..................... 28.600 lei echivalent 5.850 euro

- abordarea prin VENIT..................... nu s-a putut aplica

Pentru analiza rezultatelor si exprimarea concluziei finale asupra valorii, evaluatorul a verificat intreg procesul de evaluare, informațiile si tehnicile de analiza a acestora, precum si judecata aplicata, prin prisma criteriilor menționate mai sus, astfel:

Adecvarea: atat abordarea prin piața cat si abordarea prin venit sunt adecvate pentru acest tip de proprietate, insa avand in vedere scopul evaluării consideram ca abordarea prin piață este cea mai adecvata. Precizia: Precizia unei evaluări este legata de increderea evaluatorului ima^uratetea informațiilor utilizate astfel ca la abordarea prin piața fiind utilizate oferte ce au fost scăzute prin maijă'.de^ negociere si adaptate conform informațiilor primite telefonic de la agentii imobiliari/proprietarifla abordarea prin venit s-au utilzat informatii din piața pentru apartamente insa de multe ori in piața pentru închiriere nu este recunoscut in preț valoarea materialelor utilizate pentru finisarea apartamentului astfel incat sa poata fi închiriat.

Cantitatea informațiilor: adecvarea si precizia influențează calitatea si relevanta indicației valorii; cea mai mare cantitate de informatii exista la abordarea prin piața ( atat tranzacții din trecutul recent cat si oferte pe piața);

Având în vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor și pe de altă parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, în opinia evaluatorului valoarea estimată pentru proprietatea în discuție este valoarea obținută prin abordarea prin piața.

Toate evaluările reprezintă opinii profesionale asupra unei baze declarate, combinate cu orice prezumții corespunzătoare sau speciale. O evaluare nu este un fapt, ci o estimare.

Gradul de subiectivism implicat variaza inevitabil de la caz la caz, la fel si gradul de certitudine, sau probabilitatea, ca opinia evaluatorului asupra valorii de piața sa coincidă exact cu prețul care ar fi obtinut intr-o tranzacție efectuata la data evaluării. Asigurarea înțelegerii de către utilizator si a increderii in evaluări necesita transparenta in abordarea evaluării si explicatii adecvate pentru toti factorii care au un efect semnificativ asupra evaluării._____________________________________________________________________

VALOAREA DE PIAȚA


5.850 Euro echivalent 28.600 Lei
VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN ABORDAREA PRIN PIAȚĂ

5

Ec. Toth Eniko Evaluator Autorizat, Membru Titular ANEVAR,LOCALIZARE

f

•A;uir f t... । ir.

j ier


Fa !.irk

”'î -î dîIJĂjȘ

Lul’CUi v.

KoJl Nf’/ J

Strada Narcise Ier

B Fagaraș 507010

l'i iI ji b/iu


C- lele:» r._.c jr

; Stradu Narcisele^

B Fugiiraț; 507010


Anexe calcul Abordarea prin piață

Anexa A

EURO=

4.8876

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

PROPRIETATEA IMOBILIARĂ REZIDENȚIALĂ

DE EVALUAT

COMPARABILĂ A

COMPARABILĂ B

COMPARABILĂ C

Valoare de ofertare /VÂNZARE

Euro

18000

16900

16000

TIP TRANZACȚIE / OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

PREȚ DE VANZARE NEGOCIA

10%

16200

15210

14400

*NOTA, Aceasta diminuare nu este considerata o ajustare(nu este element de comparație), ci o transformare a valorii de ofertare in prețul de vanzare (prin aproximarea marjei de negocierela data evaluării, avand ca baza atitudinea participantilor pe piața,

METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

Caracteristici specifice tranzacției

PREȚ DE VANZARE NEGOCIAT

16200

15210

14400

Dreptul de proprietate transn

integral

integral

integral

integral

Ajustare pt.dr.de propr.

0

0

0

Ajustare pt.dr.de propr.

0

0

0

PREȚ AJUSTAT

16,200

15,210

14,400

Condiții de finanțare

cash

cash

cash

cash

finanțare

0

0

0

PREȚ AJUSTAT

16200

15210

14400

Condiții de piață

Martie 2021

Martie 2021

Martie 2021

Martie 2021

Ajustare pt. condițiile de piață

0

0

0

Ajustare pt. condițiile de piață

0

0

0

PREȚ AJUSTAT

16,200

15,210

14,400

Condiții de localizare

Făgăraș, str.Narciselor

Fagaras,

Făgăraș, str 13 Decembrie

Fagaras, str.Tabacari

Ajustare %

0

0

0

Ajustare

0

0

0

PREȚ AJUSTAT

16200

15210

14400

Caracteristici fizice

Data PIF

1977

similar

similar

similar

Ajustare %

0.0

0.0

0.0

Ajustare

0

0

0

Regim de înălțime bloc

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

Etaj

1

2

4

2

Ajustare (%)

0.0

3.0

0.0

Ajustare

0

456

0

Suprafața utila apartament (mp)

33.14

60

z54     * ■

-      50

diferența suprafața mp

-27

/ -21/

' \ 417

Ajustare

-7252

/ -5876

M856

Tip apartament

Semiedecomandat

Decomandat

Semidecomandat

Decornandat

Ajustare

-350

5 "o

'       -350

Finisaje

finisaje inițiale

finisaje medii renovate

• '{rv

finisaje medii, ", renovate ■

' /

.finisaje medii parțial renovate

Ajustare

-2750

-2750

-1850

Sistem incalzire

fara incalzire

CT

CT

CT

Ajustare

-1000

-1000

-1000

Balcon

1 balcon

1 balcon

1 balcon

1 balcon

Ajustare

0

0

0

Termoizolatie exterioara a blocului

nu

nu

nu

nu

Ajustare

0

0

0

Boxa/ garaj/ parcare

nu

pivnița

nu

nu

Ajustare

-300

0

0

TOTAL Ajustare caracteristici fizice

-11652

-9169

-8056

PREȚ AJUSTAT

4548

6041

6344

Au sta re

0%

0%

0%

4548

6041

6344

Componente nonimobiliare

nu

nu

mobilat

parțial mobilat

Ajustare

0

-800

-500

PREȚ AJUSTAT

4,548

5,241

5,844

Nr ajustări aplicate

5

7

4

Ajustare totală brută

11,652

10,882

8,556

Ajustare totală brută în

71.93%

71.54%

59.41%

Comparabila aleasa (minim corecția totala bruta in

COMPARABILĂ C

ajustare minima

59.41%

VALOAREA PROPUSĂ euro

5,844

VALOAREA PROPUSĂ euro, după rotunjirea in lei

5,850

Valoare lei

28,600

Explicatii asupra ajustărilor aplicate

Elemente de comparatii

Ajustări:

Dreptul de proprietate transmis

nu s-au făcut ajustări la nici una din comparabile, dreptul de proprietate transmis fiind integral

Condiții de finanțare

se considera condiții de finanțare "cash" pentru toate comparabilele

Condiții de piață

nu se fac ajustări, toate comparabilele situandu-se la aceleași condiții de piața si in perioada apropiata de perioada evaluării

Condiții de localizare

nu s-au aplicat ajustări

Data PIF

nu s-au aplicat ajustări , data PIF similar

Regim de înălțime bloc

s-a aplicat o ajustare pozitiva la comp. B pentru diferența'de nivel . Cele mai bine cotate apartamente sunt cele de la etajele 1 si 2, iar cele mai slab cotate sunt parterul si ultimul etaj              /                x' *.•

Suprafața utila apartament (mp)

s-au aplicat ajustări negative la toate trei comparabile- pentru diferentele de suprafața .                                  (c i ;

Tip apartament

s-au aplicat ajustări negative la comp. A si C. "de cca/350 euro deoarece ele dispun de compartimentare semidecomandâta'<,

Finisaje

s-au aplicat ajustări negative la toate trei comparabije in funcție de finisajele de care dispune fiecare in parte fata de proprietatea de evaluat care dispune de finisaje deteriorate si necesita renovare completa

Sistem incalzire

s-au aplicat ajustări negative la toate trei comp, diferențiat in funcție de modul de incalzire fata de prop. de evaluat care nu dispune de incalzire

Balcon

nu s-au aplicat ajustări

Boxa/ garaj/ parcare

s-a aplicat o ajustare negativa la comp. A deoarece dispune de boxe pivnița

Termoizolatie exterioara a blocului

nu s-au aplicat ajustări

Componente nonimobiliare

s-au aplicat ajustări negative la comp. B si C diferențiat in funcție de gradul de mobilare si utilare al apartamentului , valoarea ajustării este conform ofertelor second hand al mobilierului

POZE PROPRIETATE


COMPARABILE OFERTE APARTAMENTE PENTRU VÂNZARE COMPARABILA A

Prezentare generala

:j;- âfac           60

Cc-mrc rirrertare: nedecomandat


■June ui de canei e- 2

- i' CC -UUCfcer 1597


S-nrafrto CCCitri. ta 60 m3 Tp .cuir-îa: locuința utilizata Eta; 2

Descriere anunț

‘/a ■ ci: par? ’ient 2 camere detcnandet. ta e t _.cr?'le !'o! deta a ut:;at siv ai m :* tier Cent act Detme certrjla tem.ca prop ie. geamur rerT :>pan uso metai ca ir crace I.-'ccn -.nchis cu geam te.mop-1 .detme |c -13 la subsci spaciu depcJccie inp'dgan' gradină cure

Hartă St-H

Raport de preț

2 Camere, aos tareme. ^aga’-as

https://www.storia.ro/ro/oferta/apartament-2-camere-decomandat-IDk5AP.html#5519al8c7d


COMPARABILA B16 900 €Prezentare generala


Sl distatacc'-i jins 54 mz ocdir;5. locuința utilizata E"î; 4


'kriaru ce ze-w* 2

C.rr^'tirr.e'iâ'e. nedecomandat con..' ud s : 1997

Descriere anunț

Var dapc“ament la sheie. Este ccmp. s dn 2 came e bisătâi e I” s» ba:t Apart?men;u! se .ncie cc nple: mob ?t e 3c;c?in'.3ze

A,?3rtamen?ji a fast rene al i * 2313.

Ca trrbjnctc^r’ acesta Jspu'e se cersrală terncâ sabr-ere gresie fcian"^. ușă metalica termopa e. acalamenx e^te mede mLa: si cc. ip'et mei. lat se v,rde z<., e'e?zc tasnice.

â testa este situst pe strada ‘.‘e^c u r r 7‘ i- cm.e la Te-eseec.

Pentru rra nv. i e detal । r-a outesi ccntama ’3 nums ul de telefon: 376’2235 0


Hartă sVtH

https://www.storia.rO/ro/oferta/vand-apartament-2-camere-complet-mobilat-IDI4eW.html#b495fe5019

COMPARABILA C


16 000 €TO TH ENIKO -EVALUA TOR A UT0R1ZA T

RAPORT DE EVALUAREPrezentare generala

S. orafata cc*'.r.iu43(r ’j 50 m1

T p prop etate apartament H ma ui de a-: 1


Slip rfsf utk !T 42

Ccmpa^m eroare: decomandat

E*? ■ 2


c-- 'smere. 2

n:-u crte: ■.£ et: ie 4


Descriere anunț


Exclusivitate - acsma-ieiT. 2 camere. eta, 2. t eccmBrcar. s.r. Plopul:.i. o.as -age.ra: Apama ,€ntni are ^.pra^o un 3 de 42 nu. c-sp irerea o are astfe I vi'-g dcmtcr. bucsicde cu ta con bje rol. J:. -ari: apa, e!ect ?ta'.c. gaz A.Brtamer’.i.iee\.riaep? r.ie. mec 'pf Lu ecito.i r re cc'tacc.. ia075' H0555 F et 16C_X negociabr


Particularitati

 • • balcon


 • • balcon închis


 • • dorn.itcr n- acr.m anial


Infrastructura

 • • electricitate


• cana! za'e


• apa curenta


Comodități

• mobila:


Tip Oferta

• negociabil


HartăhttDs://www.storia.ro/ro/oferta/exclusivitate-aDartament-2-camere-etai-2-str-ploi3ului-IDhvW6.html#8f7ed9c380

DOCUMENTE PROPRIETATE


r-X O’iciu dc Căpăstru-șl Pjbl’dtate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cacastru sl PLb'icitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CÂKTE FUNCIAH/t

- -- -PEMTRU INFORMĂRI

* struți im»i» »•♦«»                             -   - -—’ -    %•

Carte Furci ara Nr. 101534-C2-U10 Făgăraș

 • A. Partea i. Descrierea imobilului

  Unitate Individuală


Nr. CF vechi:6792

Adresa: Loc. Fagaras, Str Narciselor, Bl. £, Sc. A, Ap. 5, Jud, Erasov

Părți comune: Terenul de sub bloc, fundării, subsol tennic, racorduri utilități, casa scării, uscatorie, terasa.

Instalații aderente acestora sl trotuar de carda___________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3228/281-308/1/1/1/2/5

_

11/726

11/726

Ap.nr, 5, sc.A compus din: dcua camere, boi, baie, bucătărie, balcon, in cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun,

 • B. Partea II. Proprietari și acte  Paeinr j 2


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

570 / 29/02/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 500, din 29/02/2000 emis de BNP PAVAL DOiNA;

« Bl

1

1

Intabulare, drept ce PROPRIE TATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1       _______ _________

1) MUNICIPIUL FACARAS_______ _____

OBSERVAȚII: (provenita din conversi-ă CF 6792)

Al __________J

C. Partea iîl. SARCIdl

înscrieri privind dezmembrâmintelo dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

570 / 28/02/2QOG_________

Ac: nr. 500, din 28/02/2000 emis de BNP FAVAL DOINA;     _______

|Se noteaza irterd'ctie de instra<nare pe o perioada ce 50 am, de ia

«    T

Iqața dobândirii_________J_______J

:    OBSERVAȚII: (provenita tar conversa CF 6792)

■________________________________________________________________________________

Carte Funciară Nn 101534-C1-U1G Comuna/Oraș/Municipiu: Făgăraș

k’r. 1 La Parte?. J

- Unitate individuală, Adresa: boc. Fagaras, Str Narciselor, Bî. B, Sc. A. Ap. 5, Jud. Brașov • Părți comunei Terenul do sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitati, casa scării, uscatorie, terasa,*-" instalații aferente acestora si trotuar de garda______________

Nr crt

Nr c-anastra!

Suprafața construită

Suprafața 'utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referința

Al

Top: 3228/281-308/1/1/1/2/5

-

11/726

11/726

Ap.nr. 5, sc A compus din: doua camere, hoi, bale, bucătărie, balcon,,in cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic lrtegrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art, 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul e’ectronic, pentru activități și procese administrat ve p-evâzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fl extinsă și în forma fiz.că a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șl realității imormaț:i.or conținute de document se poate face la acresa www.ancpl.ro/verificarc, folosind cocul de ver ficare cnline disponibil în antet. Cooul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/02/2020, 11:27r. ; ^e: 'e : ' ’i’ c* -'tr                                        i1., ■/.' enru.'i/. 'Ut/;. C79/’Sxi îi ir; î > S

piqir3 2    2


tothenîko-


Anexe nr. 1 pa rit integrantă din contractul de închiriere înregistrai cu Nr.4966 dii 21 05 2014


FIȘA suprafeței locative inchîrraic în:

Municipiul Făgăraș, str. Narciselor, bl.B, sc.A, ap,5, situată la nivelul a.) etaj încălzire b.) soba j_apă curenta c.) in clădire, canalizare c.) in clădire jnstalație electrică c.) cL construite din m< uriale inferioare f.) nu.


A.

Bate pmind locuința închiriată


DENUMIRE A ÎNCAP ERIl ____g-)_


SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

12,07tnp

t2.07mp

H.77;np

1    3.781^____

__I 1,77mp

3.78nip

5.5 2 mp

5.52mp   __

IN FOLOS IN TA 1

COMUNĂ I • 1_ camera

 • 2 I camera__

[±21____-

, dependințe


Suprafața curții și gvăuimi-a ) subsol, etaj, mansardă, alte nivele b 1 centrală, sobe de gaz, alte mijloace dc încălzire c ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă d ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă c ) da sau nu i ) da sau nu g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătăre șură, șopron, ped, r vn;|ă, tic


PRIMAR

CONSTANTIN SORTN.


CHIRIAȘ RIPA 1OAN
Ntocmin

M A NIT.! A PiCA


Nr. crt

Nume si Prenume

Adresa imobilului

Tip imobil

Date de CF

Valoare stabilita prin expertiza

Valoarea finală de vânzare

1

RÎPAIOAN

Str, Narciselor, bl. B, sc. A ap.5

Apartament 2 camere și dependințe

CF 101534-C1-U10 Făgăraș

28.600 lei

29.000 lei