Hotărârea nr. 134/2021

HOTĂRÂREA nr.134 din data de 26 aprilie 2021 - privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren în suprafaţă de 579 mp edificat cu construcţii Ci cu SD=288 mp şi C2 cu SD=34 mp - domeniu public, situat în Făgăraş, str

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria~fagaras.ro, Email: secretariat@primaria7fagaras.r0

HOTĂRÂREA nr.134 din data de 26 aprilie 2021 - privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 579 mp edificat cu construcții Ci cu SD=288 mp și C2 cu SD=34 mp - domeniu public, situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr.53, înscrise în CF nr. 105822 Făgăraș, CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraș și CF nr. 105822-C1-U2 Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 34176/1/16.04.2021 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 34176/16.04.2021, prin care se propune realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 579 mp edificat cu construcții Ci cu SD=288 mp și C2 cu SD=34 mp - domeniu public, situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr.53, înscrise în CF nr. 105822 Făgăraș, CF nr. 105822-Cl-Ul Făgăraș și CF nr. 105822-C1-U2 Făgăraș, precum și Adeverința nr. 34176/2/ 16.04.2021a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 40/2021,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, precum și Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ținând seama de documentația topografică întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., respectiv: documentația nr. 40/2021 - ” Actualizare date imobil”, imobil teren și construcții - domeniu public, în situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 53, înscrise în CF nr. 105822 Făgăraș, CF nr. 105822-Cl-Ul Făgăraș și CF nr. 105822-C1-U2 Făgăraș,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se însușește documentația topografică nr. 40/2021 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având denumirea lucrării "Actualizare date imobil”.

Art. 2: Se aprobă realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 579 mp edificat cu construcții Ci cu SD=288 mp și C2 cu SD=34 mp - domeniu public, situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 53, înscrise în CF nr. 105822 Făgăraș, CF nr. 105822-Cl-Ul Făgăraș și CF nr. 105822-C1-U2 Făgăraș, astfel:

sistarea condominiului prin radierea unităților individuale Ui și U2 înscrise în CF nr. 105822-C1 Făgăraș

transcrierea construcției Ci în cartea funciară a terenului

notarea corectă pe încăperi a construcției transcrise, astfel: Ci - Monument istoric compus din: 6 camere, 2 bucătării, baie, 2 wc, 3 holuri, acces pod, 2 boxe pivniță cu SD=288 mp notarea corectă pe încăperi a construcției C2 astfel: C2 - Monument istoric compus din: 2 magazii cu SD=34 mp.

Art.3: Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG 972/2002 va fi actualizat în mod corespunzător.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTINHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

ROMÂNIA        3

JUDEȚUL BRAȘOV      <3/ , Ac. v^-^'

t^Kj MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ LA ;

'$>••"    • Strada Rc public», Nr. 3. 505200, Tot: 00 10 268 211 313, Fux: 0040 268 213 020

Web: www.primarfr-faqaros.ro, Email: SGCrutoriat'a^primari^-ragam^.ro

Nr. 34176/2/16.04.2021


ADEVERINȚĂPrin prezenta adeverim că imobilul teren în suprafață de 579 mp edificat cu construcții CI cu SD=288 mp și C2 cu SD=34 mp, situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 53, în suprafață de 224 mp, înscrise în CF nr. 105822 Făgăraș, CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraș și CF nr. 105822-C1-U2 Făgăraș se identifică cu imobilele ce face obiectul lucrării topografice nr. 40/2021 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L, precum și a HCL nr............................

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


NR.

CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA

1.

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TĂNASE

16.04.202J-

--

SC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 40/2021

DEN. LUCR ARII - /ICTUALIZARE DATE IMOBIL

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAȘ

ÎNTOCMIT- ING. ARȘUCOȘȚICA

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Fagaras, str. Nicolae Balcescu nr. 53

 • 2. Tivul lucrării: ACTUALIZARE DATE IMOBIL

 • - Imobil nr cad 105822 - CF 105822 - Fagaras

 • - Se realizează următoarele operațiuni:

 • 1. Sistarea condominiului prin radierea unităților individuale UI si U2 înscrise in CF 105822-C1.           U

 • 2. Transcrierea construcției in cartea funciara a terenului.

 • 3. Notarea corecta pe încăperi a construcției transcrise, astfel: Cl-Monument istoric compus din: 6 camere, 2 bucătării, baie, 2 wc, 3 holuri, acces pod, 2 boxe pivnița. SD= 288 mp.

 • 4. Notarea corecta pe încăperi a construcției C2 , astfel: C2-Monument istoric compus din: 2 magazii. SD = 34 mp.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru Întocmirea prezentei documentatii cadastrale am parcurs următoarele etape:

Identificarea amplasamentului

Documentare tehnica

Execuția lucrărilor de teren întocmirea documentației Identificarea imobilului si documentarea s-au realizat faptic pe teren impreuna cu beneficiarul lucrării, cat si scriptic, in baza extrasului CF eliberat de BCPI Fagaras si a schitelor puse la dispoziție de către beneficiar.

Teren delimitat de streasina construcției intre punctele 1-27-2-3-4-5-6-7-8-9, gard din zidărie si poarta metalica intre punctele 10-11, gard din zidărie intre punctele 12-1.

In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca imobilul are o suprafața reala de 579 mp, egala cu cea inscrisa in CF.

Pe teren sunt edificate 2 construcții: CI si C2 inscrise in CF, monumente istorice.

Având in vedere cele prezentate mai sus am intocmit prezenta documentație cadastrala de Actualizare date imobil in conformitate cu ordinul 700/2014. 4. Situația juridica a imobilului'. Proprietar: MUNICIPIUL FAGARAS.

 • 5. Operațiuni tovo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri de pe borne determinate GNSS mod RTK.

 • - Aparatura folosita- Statie totala Leica TS 06 si GNSS Leica GS 08

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 2 stații din care s-au radiat punctele care definesc limitele proprietății. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±(3 + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.


 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

- Punctele SI, S2 determinate GNSS.

- Descrierea punctelor topografice noi:

- Punctele 100, SI, S2-buloane metalice.

Data intocmirii: 04.2021

\ ' \ , /.

\A ’â

Semnătură si stampila Ing. Arsu Costica      ' ..


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

i Î1763'

Ziua

15

Luna

04

Anul

;    2021

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

aancpt              extras de carte funciară

îriVîîtVît-'V                          PENTRU INFORMARE

incrmi uman

Carte Funciară Nr. 105822-C1-U2 Făgăraș

 • A, Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:12019

Nr. cadastral vechi:732

Unitate individuală                                                    Nr. topografic: 1074/3/3/11, 1074/3/3/111

Adresa: Loc. Fagaras, Ap. 2 și 3, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale: acces în curte, curtea cu S=308 mp, racorduri utilități (apă-canal, electric) în cotă de 1/4 parte pentru fiecare apartament.

Elementele de uz comun speciale între apartamente corp CI; teren în stare indiviză cu Ac=232,0 mp, 1/2 parte pereți despărțitori între apartamente.___________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

105822-C1-U2

-

-

144/579

154/579

MONUMENT ISTORIC - Apartament nr.2 și Apartament nr.3 din CI, cu dependințe, pivniță, pod și învelitoare aferente, revenindu-i o cotă de 62% din elementele de uz comun speciale (teren în stare indiviză cu Ac=232 mo), respectiv 144,37 mp și 2/4 parte din elementele de uz comun generale

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1850 / 25/02/2009

  Adresa nr. 1066, din 23/02/2009 emis de SPADPP Făgăraș;

  B2

  Se notează faptul că imobilul înscris la A.l, cu nr. top.1074/3/3/11, 1074/3/3/111. este declarat monument istoric în baza L.422/2001

  Al

  27862 / 18/12/2020

  Act Administrativ nr. 265 - Hotărâre, din 26/11/2020 emis de Consiliul Local Făgăraș;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

105822

579

Elementele de uz comun generale: acces în curte, curtea cu 5=308 mp, racorduri utilități (apă-canal, electric) în cotă de 1/4 parte pentru fiecare apartament. Elementele de uz comun speciale între apartamente corp CI: teren în stare indiviză cu Ac=232,0 mp, 1/2 parte pereți despărțitori între apartamente.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Cri

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

579

-

-

1074/3/3

Teren construit C1+C2 și curte-element de uz comun

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

*A1.1

105822-C1

construcții de locuințe

232

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:232 mp; S. construita desfasurata:288 mp;      Clădire cu trei

apartament (1, 2, 3) cu Ac=232 mp -MONUMENT ISTORIC

Al.2

105822-C2

construcții de locuințe

34

Cu acte

S. construita la sol:34 mp; S. construita desfasurata:34 mp; Clădire cu un apartament (nr.4) cu Ac=34 mp și 1/4 parte din elementele de uz comun generale - MONUMENT ISTORIC

1058-2-2 €3

construcții one-xa

-

£__------i-.r-                  ____ zA

1 :3 i 1,3

-jri ( 3 «J X 3 *' 1 3 Im

h î li * j Ci • O ‘ 1 ip <

X.WU HIM \UICILIKU UU.A Ulii

* Aceasta construcție este inscrisa intr-o carte funciara proprie

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<** (m)

1

2

13.17

2

3

14.958

3

4

11.534

4

5

1.692

5

6

9.731

6

7

0.279

7

8

21.922

8

9

0.125

9

10

9.857

10

11

11.057

11

12

3.807

12

13

0.199

13

1

0.252


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data si ora generării,

15/04/2021, 13:25


-wg?/ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

CâNCEL              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE ei ît|f nxti           \

Carte Funciară Nr. 105822-C1-U1 Făgăraș

_Nr-_cerere '   11761__,

____Ziua ___।      15 _   ; _  Luna _  I     04

Anul" .....■ " ~ 2021

Cod verificare


100103245942

IliBBIHIB


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:12109

Nr. cadastral vechi:731

Unitate individuală                                                              Nr. topografic:1074/3/3/l

Adresa: Loc. Fagaras, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale: acces în curte, curtea cu S=308 mp, racorduri utilități (apă-canal, electric) în cotă de 1/4 parte pentru fiecare apartament.

Elementele de uz comun speciale între apartamente corp CI: teren în stare indiviză cu Ac=232,0 mp, 1/2 parte pereți despărțitori între apartamente.

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

105822-C1-U1

-

-

88/579

77/579

MONUMENT ISTORIC - Apartamentul nr.l din CI, cu două camere, bucătărie, cămară, cu 1/2 parte din hol acces, 1/2 parte din acces pod cu Au=67,41 mp, pivniță cu Au=32,74 mp, pod deasupra apartamentului cu învelitoare, respectiv Ac=87,63, revenindu-i o cotă de 38% din elementele de uz comun speciale (teren în stare indiviză cu Ac=232 mp), respectiv 87,63 mp și 1/4 parte din elementele de uz comun generale și din C3 o boxă wc cu s=l,66 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2676 / 19/03/2009

  Adresa nr. 1351, din 02/02/2009 emis de Primăria Municipiului Făgăraș;

  B2

  Se notează faptul că imobilul înscris la A.l, cu nr. top.1074/3/3/1, este declarat monument istoric în baza L.422/2001

  Al

  11796 / 10/06/2019

  Act Notarial nr. 1430, din 07/06/2019 emis de Popa Maria Cristina;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al / B.4

  1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC

  OBSERVAȚII: Cerere nr.15739/2020 c.f.

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale: acces în curte, curtea cu S=308 mp, racorduri utilități (apă-canal, electric) în cotă de 1/4 parte pentru fiecare apartament.

Elementele de uz comun speciale între apartamente corp CI: teren în stare indiviză cu Ac=232,0 mp, 1/2 parte pereți despărțitori între apartamente._____________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

105822-C1-U1

-

-

88/579

77/579

MONUMENT ISTORIC - Apartamentul nr.l din CI, cu două camere, bucătărie, cămară, cu 1/2 parte din hol acces, 1/2 parte din acces pod cu Au=67,41 mp, pivniță cu Au=32,74 mp, pod deasupra apartamentului cu învelitoare, respectiv Ac=87,63, revenindu-i o cotă de 38% din elementele de uz comun speciale (teren în stare indiviză cu Ac=232 mp), respectiv 87,63 mp și 1/4 parte din elementele de uz comun generale și din C3 o boxă wc cu s=l,66 mp

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

15/04/2021, 12:38


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCEI.

AGlMlA

n x c a o a a f < < >J fi SI h MUI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

11761

Ziua

15

Luna

04

Anul

2021

Cod verificare 10010324^942 IfflIIlllllllilB


Carte Funciară Nr. 105822 Făgăraș


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:12019

Nr. topografic:1074/3/3

Adresa: Loc. Fagaras, Str Nicolae Balcescu, Nr. 53, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

105822

579

Teren împrejmuit; Construcția CI înscrisa in CF 105822-C1;

Elementele de uz comun generale: acces în curte, curtea cu S=308 mp, racorduri utilități (apă-canal, electric) în cotă de 1/4 parte pentru fiecare apartament. Elementele de uz comun speciale între apartamente corp CI: teren în stare indiviză cu Ac=232,0 mp, 1/2 parte pereți despărțitori între aoartamente.

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.2

105822-C2

Loc. Fagaras, Str Nicolae Balcescu, Nr. 53, Jud. Brașov

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:34 mp; S. construita desfasurata:34 mp; Clădire cu un apartament (nr.4) cu Ac=34 mp si 1/4 parte din elementele de uz comun generale - MONUMENT ISTORIC

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1849 / 25/02/2009

  Adresa nr. 1066, din 23/02/2009 emis de SPADPP Făgăraș;

  B4

  Se notează faptul că imobilul înscris la A.1.2, cu nr. top.l074/3/3/IV, este declarat monument istoric în baza L.422/2001

  Al.2

  15715 / 18/08/2020

  Act Administrativ nr. 87 - Hotărâre, din 31/03/2020 emis de Consiliul Local Fagaras; Act Administrativ nr. 9372/2, din 18/08/2020 emis de Municipiul Făgăraș;

  B8

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.2

  1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

105822

579

Elementele de uz comun generale: acces în curte, curtea cu S=308 mp, racorduri utilități (apă-canal, electric) în cotă de 1/4 parte pentru fiecare apartament. Elementele de uz comun speciale între apartamente corp CI: teren în stare indiviză cu Ac=232,0 mp, 1/2 parte pereți despărțitori între apartamente.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

579

-

-

1074/3/3

Teren construit C1+C2 și curte-element de uz comun

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

*A1.1

105822-C1

construcții de locuințe

232

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:232 mp; S. construita desfasurata:288 mp;      Clădire cu trei

apartament (1, 2, 3) cu Ac=232 mp -MONUMENT ISTORIC

Al.2

105822-C2

construcții de locuințe

34

Cu acte

S. construita la sol:34 mp; S. construita desfasurata:34 mp; Clădire cu un apartament (nr.4) cu Ac=34 mp și 1/4 parte din elementele de uz comun generale - MONUMENT ISTORIC

Al.-3

105822 C3-

constru-etii anexa

-

, , n. ,~i   n

' -.. A-         A - .      • U-..X  . - -

U. ■ 1^. .U-/ X-U                    y. uvnu ..V-

Ac=1.66 mo (aferentă -a-D.l din CI)

* Aceasta construcție este inscrisa intr-o carte funciara proprie

Pagina 2 din 3

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(* (m)

1

2

13.17

2

3

14.958

3

4

11.534

4

5

1.692

5

6

9.731

6

7

0.279

7

8

21.922

8

9

0.125

9

10

9.857

10

11

11.057

11

12

3.807

12

13

0.199

13

1

0.252


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 15/04/2021, 12:37