Hotărârea nr. 13/2021

HOTARAREA NR. 13 din data de 28 ianuarie 2021 - privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 13 din data de 28 ianuarie 2021 - privind stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare nr.1266/1/14.01.2021 prin care Primarul Municipiului propune stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate in subordinea Municipiului Fagaras pentru anul 2021, la nivelul lunii decembrie 2020,

Examinând Referatul de specialitate înregistrat sub nr.1266/14.01.2021 al Compartimentului Resurse Umane prin care se propune stabilirea salariilor personalului plătit din fonduri publice conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizata, pentru anul 2021, la nivelul nivelul lunii decembrie 2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

 • a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

 • b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;

 • d) art 2 alin 1 lit a, art 10, art 11 alin 1 si alin 4, art 12, art 25, art 38 alin 3 lit a) si lit I

si art 40, anexa III Cap III pct II - Alte muzee si lit B, anexa VIII, B I lit B, anexa I Cap II lit B, Anexa III cap V lit a si b, anexa VIII cap II subcap 2 secțiunea I lit b si subcap 3C lit.b din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platiti din fondurile publice,

 • e) HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara gararntat in

plata, conform careia in anul 2021 se stabilește salariul de baza minim brut, pentru un program complet de lucru , la cuantumul lunar de 2300 lei,

 • f) HCL 9/2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice si

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2020,

 • g) OUG nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si

completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,

In temeiul art.129 alin.i, alin.2 lit.”a”, art.139 alin.(3) lit.”a”, art.196 alin.(i) lit.”a”, si art. 198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu luna ianuarie 2021, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2019, pentru:

- Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras

Direcția de Asistență Socială Făgăraș, cu excepția Compartimentului de asistenta medicala școlara si comunitara si Asistentii Personali ai Persoanelor cu Handicap

Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Făgăraș

Poliția Locală Făgăraș

Art.2 (1). începând cu luna ianuarie 2021, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020, pentru:

Bibliotecii Municipiului Făgăraș

Casei Municipale de Cultura Făgăraș

Muzeul Tarii Fagarasului “ Vaier Literat “

Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul

Făgăraș

Clubul Sportiv Municipal Fagaras

Direcția de Asistență Socială Făgăraș - Compartimentul de asistenta medicala școlara si comunitara

(2) începând cu luna ianuarie 2021, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020.

Art.3. începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021 salariile Asistentiilor personali ai Persoanelor cu Handicap se stabilesc in baza HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Art.4. începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică, primar si viceprimar se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.

Art.5. Până la data de 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizația lunară a primarului,.

Art.6. Alte drepturi salariale care se acorda, după cum urmează :

Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor, conform art.14 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizata

Indemnizație control financiar preventiv, conform art.15 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizata

drepturi salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene, conform art.16 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizata

valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2020; indemnizația de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite

Spor de 15% din salariul de baza pentru persoanele care, in conformitate cu certificatul de încadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de orice tip, prevăzut de art.86 alin.(2) din Legea nr.448/2006 pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru

acordarea voucherelor de vacanță se realizează conform art.IX din OUG nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care nu se ia in calcul la determinarea limitei prevăzute de art 25 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului, prin Direcția Buget - Finanțe, Compartiment RU, Direcția de Asistenta Sociala Fagaras, Poliția Locala Fagaras, Muzeul Tarii Fagarasului, Casa Municipala de Cultura, Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, Clubul Sportiv Municipal Fagaras pentru comunicare și conformare., /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BUTUNOIU NICOLAIE

CONTRASEMNEAZĂ, , Secretar general,

LAURA ELENA GIUNCA ' /J
Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri.

Consilieri în funcție-18

Consilieri prezenți- 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Direcția Buget - Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Resurse Umane

 • - lex. Direcția de Asistenta Sociala Fagaras

 • - lex. Poliția Locala Fagaras

 • - lex. Muzeul Tarii Fagarasului

 • - lex. Casa Municipala de Cultura Făgăraș

 • - lex. Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras

 • - lex. Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

 • - lex. Clubul Sportiv Municipal Fagaras

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50.