Hotărârea nr. 128/2021

HOTĂRÂREA nr. 128 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 4, compus din: 3 camere şi bucătărie , în suprafaţă utilă de 14 mp şi identificat în Inventarul domeniului priva

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.128 din data de 26 aprilie 2021

 • - privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 4, compus din: 3 camere și bucătărie , în suprafață utilă de 14 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.

61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 34194/16.04.2021 prin care se propune vânzarea imobilului construcție, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 34194/1/16.04.2021, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.i, art. 10, art.11 și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 4, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 14 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/4, către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art,2. Evaluarea imobilului construcție supus vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului, ulterior întocmirii, Raportul de evaluare va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              z CONTR ASEMNEAZĂ,

CLONȚ DAN-VALENTIN               Ă Secretar genera^ ) ț

LAURA ELENA GJUNC A

// „                  C-'          /) IU.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa nr. 1 la HCL nr.£££££££■£.

LISTA

Cuprinzând date privind titularul contractului de închiriere a imobilului construcție situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.4, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Nr. contractului de închiriere

Adresa locuinței care se vinde

Componența locuinței

Date de C.F.

1.

TOBIAS MARIN

Contr. Nr.

603/2014, Act adițional nr. 66764/443/2019 si Act adițional 5

nr.

42123/443/2020

Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.4

 • - 3 camere

 • - bucătărie

în suptafață utilă de

14 mp

C.F. nr. 106170-C1-U4 Făgăraș Nr. cad.: 106170-C1-U4

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


► /           Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

AKCP1               EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106170-C1-U4 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Fagaras, Str Ciocanului, Nr. 6, Et. parter, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți comune: terenul construit și neconstruit de 307 mp, zidurile comune cu fundațiile, fațada, podul si acoperișul.___________________________________________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

106170-C1-U4

0

14

1400/14010

3068/3070 0

compus din:bucatarie,3 camere

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  17740 / 14/09/2020

  Act Administrativ nr. 39906, din 03/04/2019 emis de Primăria Municipiului Făgăraș și documentație cadastrală întocmită de persoană fizică autorizată și avizată de serviciul cadastru; Act Administrativ nr. 40541, din 04/04/2019 emis de Primăria Municipiului Fagaras;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEÎn baza art. 37, alin.2 din L.7/1996, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PRIVAT

  OBSERVAȚII: cerere nr.27634/15.11.2019 c.f.

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Carte Funciară Nr. 106170-C1-U4 Comuna/Oraș/Municipiu: Făgăraș

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc, Fagaras, Str Ciocanului, Nr. 6, Et. parter, Ap. 4, Jud. Brașov

Părți comune: terenul construit și neconstruit de 307 mp, zidurile comune cu fundațiile, fațada, podul si acoperișul.

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

106170-C1-U4

0

14

1400/14010

3068/30700

compus din:bucatarie,3 camere

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 480 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.0/14-09-2020 in suma de 480, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării, 22-09-2020

Data eliberării,

//


Asistent Registrator, DANIELA CIMPOIES

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


MUNICIPIUL FAGARAS

Pagina nr.1

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: Caldiri de locuit, in afara de:

Codul de clasificare: 1.6.1

Data dării în folosință:

Decembrie 2011

Data amortizării complete:

Decembrie 2051

Norma amortizare: 2,50 %

Amortizare lunară: 0, 53

Val amortizată cumulată: 59, 36

Val amortizată rămasă: 197, 99

Domeniu: PRIVAT

Construcție de locuit str. Ciocanului nr.6, ap.4, SU 14 mp

Gestiunea:ADPP

Magazia: 212.09 - Construcții D.Privat Am.

Nr. inventar de la -■ număr la. număr/.

'-Documentul (data, felul, numărul)7’J - •           • * •' \

Operațiile care . privesc mișcarea,. creșterea sau diminuarea valoni-mijlocului fix r.

Număr bucăți - • *

■ .‘.Debit /

■" Credit

7           • r

' , * / . ’

0        r4 . - * . g ’1

*     . r*             ’

Sold cont 105 "Rezerve din ' reevaluare"

1342/4

30/12/11, NIR, 6

Nota de recepție

1

257,35

0,00

257,35

0,00

Contabil

Director


CERERE

CĂTRE MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Subsemnatul/a__________1Q5________M-Mi >4 _______________________

domiciliat/ă în municipiul Făgăraș, Strada C;

numărul £           județul Brașov, identificat/ă prin C.L

S eria            numărul {o \ 15              .

Solicit cumpărarea imobilului de la adresa, municipiul Făgăraș, Strada    C < 0 CA laa numărul £ ap, județul

Brașov. 5

Menționez faptul că în prezent am calitatea de chiriaș în spațiul locativ de la adresa

menționată mai sus. 5

Atașez, la prezenta, copie a cărții de identitate/CIP/Certificat de naștere.


Data 2

ROUMANIE

ROMAN1ACARTE D'IDENTITE


CARTE DE IDENTITATE


iSERIA ZV NR 101133 cnp 1720808082428


Nurne/Nom/Last name

TOBIAȘ           I . ' ■

Preriume/Prenom/First narpe

MĂRIM

Cetățenle/Natlonalite/Natîonallty

Română / ROU

Loc naștere/Lieu de naisșance/Place of birth

Jud.BV Mun.Făgăraș' r Domiciliu/Adresse/Addreșs ' r Jud.BV Mun.Făgăraș /

Str.Ciccanuluî nr.6IDENTITY ZCARD f >t


D5O9N


•* >

Sex/Sexe/Sex

M


g\/ Emlsâ de/Delîvree par/lssued by

~ SPCLEP Făgăraș


ValabiUtate/VaHdite'Validfty

30.08.16-08.08.2026


IDROUTOBIAS<<MARIN<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ZV101133<3R0U7208089M260808610824285

i 14 V//’ ' "• ’’                                                    ' ■

-------------’ - ' • ' •


ROM AM! A> * <c> nx/ .^X J             u’Â^ -ee^» ’U

F? £T £ 6? R R H 4 H R 1 "îl 3™ iii A9* *;, SK fi"

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 42123/443 din data de 07.08.2020

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr. 603/27.06.2014

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

Și

D-na/d-nul TOBIAS MARIN identificat cu C.N.P. 1720808082428 în calitate de chiriaș (locatar), al locuinței situate în Făgăraș, STR. CIOCANULUI NR. 6, Jud BRAȘOV , pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996,

în conformitate cu prevederile Cap. V-Contractul de locatiune din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare,

Luând în considerare adresa Ministerului Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 153007/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Județan Brașov cu nr. 21587/02.12.2019,

Ținând cont de H.C.L. nr. 151/23.06.2020 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș ,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere menționat mai sus, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere începând cu data de 26.09.2020 până la data de 25.09.2021”.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.08.2020, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


Locator,      _

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ oțx

PRIMAR, (   f

GHEORGHE^UOAGO 7^ ' j

SECRETAR GENERAL; A

LAURA ELENA GIUWA    ZA

ARHITECT ȘEF,     /

BOER iWĂNA

DIRECTOR,

BUGET FINANȚE jj   /

întocmit, CONSILIER JURIDIC ION VIORICA

rw

Locatar, TOBIAS MARIN

§ ■Sn      \U       M a. 4m,u<ÂA .J Wa/ A


FJDHTUL BRAȘOV

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 66764/443 din data de 07.10.2019

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr. 603/27.06.2014

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

și

D-na/d-nul TOBIAS MARIN identificat(ă) cu C.N.P. 1720808082428, în calitate de chiriaș- locatar al locuinței situate la adresa STR. CIOCANULUI NR. 6, FAGARAS, JUDEȚUL BRAȘOV, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -privând Codul chil, republicat cu modificările ulterioare,

 • - Ținând cont de H.C.L. nr 248/26.09.2019 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. 603 din data de 27.06.2014, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere cu 1 an, începând cu data de 26.09.2019 până la data de 25.09.2020”.

Art. II. în situația în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul act adițional își va înceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor de închiriere potrivit noilor reglementări.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


Locatar,

TOBIAS MARINDIRECTOR, BUGET FINANȚE DANIEL LJUDU


întocmit, CONSILIER JURIDIC ION VIORICAROMÂNIA      mJUDEȚUL BRAȘOV O sâ&

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3,505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr.603 din 27.06.2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art.l.777-1.835 Cod Civil, art.2, art. 17, art.37, art.71,72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,OUG 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, a intervenit reanoirea contractului de închiriere nr.603 din 19.05.2009 intre:

LPĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc, în calitate de locator

Și

TOBIAS MARIN titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str.Ciocanului,nr.6, legitimat cu CI, seria BV, Nr.446480,CNP, 1720808082428 eliberat de SPCLEP. Fagaras, in calitate de chiriaș-locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str.Ciocanului,nr.6 , jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș, str.Ciocanului,nr.6, jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr. 1 -parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-locatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de 27.06.2014 și până la data de 26.06.2019, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 37,76 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 27.06.2014 și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;

 • - prin ordin de plată în contul nr..................................................... deschis la..............;

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante.

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

 • V .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

  A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR

 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa unde poate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenire nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • VI . ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii:

la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă:

 • în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

 • în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

 • în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere, înainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • - chiriașul-locatar a subînchirîat locuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens.

Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriașul-locatar.

 • VII. PACT COMISORIU

Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar, și/sau nerespectarea unei clauze asumate de chiriașul-locatar, determină rezilierea de plin drept a prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată chiriașului-locatar, fără punere în întârziere, nefiind necesară intervenția instanței de judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată.

în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-locatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.

 • VIII. CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul-locatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual, în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va fi guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să supună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale sau scrise, devin nule o data cu semnarea prezentului contract.

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astăzi 27.06.2014 in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 pagini.

LOCATOR, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘDIRECTOR D.A.P.L.

IOANA HARTOAGA

întocmit

Stroia Florin


Anexa nr. 1 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.603 din 27.06.2014

FIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș,str.Ciocanului,nr.6 situată la nivelul a.) etaj , încălzire b.) ,soba cu gaz, apă curenta in clădire c.) A canalizare d.) in clădire ,instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g-)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

IN FOLOSINȚĂ comună’

1

Camera

15,79 mp

15,79 mp

2

Bucătărie

14,90 mp

14,90 mp

3

Hol

3,30

3,30 mp

Suprafața din hol pentru care se plătește chirie este de 1,65 mp

Suprafața curții și grădinii—

 • a) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

b ) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

c ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • d) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

e ) da sau nu

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etcAnexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere 1.)

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ății

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

TOBIAS MARIN

titular

1720808082428

2

TOBIAS VALERIA

soție

2720826082425

3

TOBIAS GEORGE-DANIEL

fiu

1970326081814

 • h) se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art. 17 din Legea 114/1996 i) soț, soție, fiu, fiica, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună (tata, mama, soacra, socrul).

PRIMAR

CONSTANTIN SORIN MĂNDUC

CHIRIAȘ

TOBIAS MARIN
întocmit, Stroia Florin

Anexa nr. 4 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.603 din 27.06.2014

Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001

Nr. crt.

Venituri

Luna

I

II

III

IV

V

VI

VII 2014

VIII

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

2

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

0

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

5

TOTAL CHIRIE

PRIMAR

CONSTANTIN SORIN MĂNDUC

CHIRIAȘ


TOBIAS MARINîntocmit, Stroia Florin

Anexa nr. 3 parte integranta din contractul de închiriere înregistrat cu nr.603 din 27.06.2014 conform HG. 310/28.03.2007

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare Chiriaș (titular)Tobias Marin

Adresa: Făgăraș,str. Ciocanului, nr. 6

Nr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

15,79 mp

0,84 lei/mp

13,26 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE I (rândurile 1+2+3)

13,26 lei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

16,55 mp

0,34 lei/mp

. 5,62 lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

5,62 lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței inchiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

18,88 lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie III 2

37,76 lei

11

TOTAL CHIRIE

37,76 lei

PRIMAR

CONSTANTIN SORIN MĂNDUC
Anexa nr. 2 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.603 din 27.06.2014


PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str.Ciocanului,nr.6 ,jud. Brașov


 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr.603 din 27.06.2014 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc care predă, și Tobias Marin în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii, tapete, parchet, etc.) in stare buna; zugrăvit,stare buna.

 • b) - ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, drukerele, cremoanele, broaștele, jaluzelele, geamurile , galeriile , etc.) complete,

 • c) - instalația electrica ( prizele, întrerupătoarele , comutatoarele, locurile de lămpi, aplice , tablourile electrice, globurile , candelabrele etc.) in stare de funcționare;

 • d) - instalațiile de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrala termica proprie, etc.) ,soba,

 • e) - instalație sanitara(cazan, baie, cada, dusuri , vase, scaune si capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie bucătării, robinete etc.) in stare de funcționare ,

 • f) - altele, nepravazute mai sus (dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) ----------,

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 27.06.2014, în 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.


AM PREDAT


AM PRIMIT


PRIMAR

CONSTANTIN SORIN MĂNDUC


CHIRIAȘ


TOBIAS MARIN