Hotărârea nr. 124/2021

HOTĂRÂREA nr.124 din data de 26 aprilie 2021 - privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap. 2, compus din: 1 cameră şi bucătărie în suprafaţă utilă de 29 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat

ROM MIA JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roHOTĂRÂREA nr.124 din data de 26 aprilie 2021

- privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap. 2, compus din: 1 cameră și bucătărie în suprafață utilă de 29 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.

61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 6291/09.04.2021 prin care se propune vânzarea imobilului construcție, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 6291/1/09.04.2021, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.i, art. 10, art.11 și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap. 2, compus din: 1 cameră și bucătărie în suprafață utilă de 29 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/2, către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea imobilului construcție supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului, ulterior întocmirii, Raportul de evaluare va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general^ LAURA ELENA GIUNCHotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa nr. 1 la HCL

LISTA

Cuprinzând date privind titularul contractului de închiriere a imobilului construcție situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.2, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Nr. contractului de închiriere

Adresa locuinței care se vinde

Componența locuinței

Date de C.F.

1.

RAGACIOVSCHI FLORIN

Contr. Nr.

23864/2013, Act adițional nr.

66764/368/2019 si Act adițional nr.

42123/367/2020

Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.2

-1 cameră și bucătărie în suptafață utilă de 29 mp

C.F. nr. 106174-C1-U2 Făgăraș Nr. cad.: 106174-C1-U2

CERERE

CĂTRE MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

: :._^Z          |

Subsemnatul/a KAGĂC'O V S C H l FLO t?l */_______________________

domiciliat/ăîn municipiul Făgăraș, Strada CiQCtkL(UL{j\

numărul / 4     , județul Brașov, identificat/ă prin C.I.

Seria numărul                  ' £

Solicit cumpărarea imobilului de la adresa, municipiul Făgăraș, Strada e^Octi UQ numărul ap ~    , județul

Brașov.

Menționez faptul că în prezent am calitatea de chiriaș în spațiul locativ de la adresa menționată mai sus. 9

Atașez, la prezenta, copie a cărții de identitate/CIP/Certificat de naștere.

Data -2020                      Semnătura


ROUMANIE

PE ROU 7   055069474

'• "X '■ * ■

rÂgaoovschi

F . 4 - _w-V <.. *“*                               ,

* ^rV3sMGvmi««^?-pKn£rT&

FLORIN

i C^Vkw^O^rn^^C^ytrz^Q!

ROMÂNA

27IUN/JUN89

€ Sex^StdVSos     7. Ldcj naMi^PuT <w       <

M FĂGĂRAȘ

e teu uftMwv                ol

23 AUG/AUG 17

23 AUG/AUG 22

1890627081818PEROURAGACIOVSCHI<<FLORIN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

0550694740R0U8906278M22082351890627081818<58
COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 42123/367 din data de 07.08.2020

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr. 23864/15.10.2013

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

ȘÎ

D-na/d-nuI RAGACIOVSCHI FLORIN identificat cu C.N.P. 1890627081818 în calitate de chiriaș (locatar), al locuinței situate în Făgăraș, STR. CIOCANULUI NR. 14, Jud BRAȘOV , pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996,

în conformitate cu prevederile Cap. V-Contractul de locatiune din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare,

Luând în considerare adresa Ministerului Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 153007/13.11.2019, înregistrată la Consiliul Județan Brașov cu nr. 21587/02.12.2019,

Ținând cont de H.C.L. nr. 151/23.06.2020 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș ,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere menționat mai sus, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere începând cu data de 26.09.2020 până la data de 25.09.2021”.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.08.2020, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


Locator, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ .

PRIMAR,        '

GHEORGHE ȘUCĂCrO

SECRETAR GENERAL; '

LAURA ELENA GIl )NCA 4

ARHITECT ȘEF,

BO^R L^IANA

DIRECTOR,             Z_

BUGET. FINANȚU^^^

întocmit, CONSILIER JURIDIC ION VIORICA

1

Locatar, RAGACIOVSCHI FLORIN

A • 4. -«L Hi U          Si « ’. »

«JUSTUL B^ȘOV


*k o"

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 66764/368 din data de 07.10.2019

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr. 23864/15.10.2013

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

Și

D-na/d-nul RAGACIOVSCHI FLORIN identificat(ă) cu C.N.P. 1890627081818, în calitate de chiriaș- locatar al locuinței situate la adresa STR. CIOCANULUI NR. 14, FAGARAS, JUDEȚUL BRAȘOV, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -privind Codul civil, republicat cu modificările ulterioare,

 • - Ținând cont de H.C.L. nr 248/26.09.2019 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. 23864 din data de 15.10.2013, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere cu 1 an, începând cu data de 26.09.2019 până la data de 25.09.2020”.

Art. II. în situația în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul act adițional își va înceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor de închiriere potrivit noilor reglementări.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


Locator, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

GHIÎORGHESUC^OU

sibCRETAR^E^^, LAURA ELE?^^^^^

ARHITECT ȘEF, BOER LllllANA

DIRECTOR, BUGET FINANȚE DANI^Lj^JDU

întocmit, CONSILIER JURIDIC

ION VIORICA

a

Locatar, RAGACIOVSCHI FLORIN

\ z

ySk

mucreția\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tei. 0268 - 211313, Fax: 0268 - 213020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email. secretariat@.primaria-fagai as.ro


Nr. 23864 din 15.10.2013

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art.l .777-1.835 Cod Civil, art.2, ari. 17, art.37, art.71,72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,OUG 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe, modificată și completată, în baza repartiție nr. 23864 din 14.10.2013, între:

’ CĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc, în calitate de locator

Și

RAGACIOVSCHI FLORIN titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, legitimat cu CI, seria PC. Nr. 888899, eliberat de SPCLEP. Fagaras, CNP 1890627081818, in calitate de chiriaș-locatar.

U OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14., jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în caliate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr.l -parte : ^egrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere-t ,xa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-Iocatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

HI. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de 15.10.2013 și până la data de 14.10.2015, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 39.56 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr.3 si 4-parte integrantă din prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 15.10.2013 și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;

 • - prin ordin de plată în contul nr..................................................... deschis la..............;

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante.

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI
 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție terioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare). B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR

 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chiri șului-locatar;

1 nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al 1 itorului;

 • - sâ efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă; - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane- cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa unde poate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânienire nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii:

la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite.

Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere,înainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului , atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

-chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie impiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens.

Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriașul-locatar.

VIL PACT COMISORIU

Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar, și/sau nerespectarea unei clauze asumate de chiriașul-locatar, determină rezilierea de plin drept a prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată chiriașului-locatar, fără punere în întârziere, nefiind necesară intervenția instanței de judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată.

în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-locatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.

VIII. CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul-locatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual.

în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să pună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale sau scrise, devin nule- o data cu semnarea prezentului contract.

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astăzi 15.10.2013 in trei exemplare originale, două pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 .pagini.

LOCATOR,

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ    - - ,

PRIMAR       '  /<-        , \

CONSTANTIN SOIWM^NDU^» -    £1

SECRETAR^

LA URA EdȘN^/GlUNCA

director/xa.rl.

IOANA H^ȚOApA

SEF^BJJ^^

ANeAVL-^D

Întocmit

GHEORGHE lupu

CHl Rl AȘ-LOCA CAR,

RAGACIOVSCHI FLORIN
Anexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

N R. CR T.

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere 1.)

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ății

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

RAGACIOVȘCHI FLORIN

titular

1890627081818

2

KALANYOS ANITA MARIA

concubina

2870824081812

3

RAGACIOVȘCHI MARIO FLORIN

fiu

5120706081821

4

RAGACIOVȘCHI EMANUEL FLORIN

fiu

5110324081'824

_

___________

_____

h) se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art. 17 din Legea 114/1996 i) soț, soție, fiu, fiica, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună (tata, mama, soacra, socrul).

PRIMAR

CONSTANTIN SORIN MĂNDUC


CHIRIAȘ


RAGACIOVȘCHI FLORIN
întocmit,

GHEORGHE LUPU

Anexa nr. 4 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr. 23864 din 15.10.2013

Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.200J

Nr. crt.

Venituri

Luna

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

i

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

5

TOTAL

CHIRIE

PRIMAR

CONSTANTIN SORIN MĂNDUC

Întocmit, GHEORGHE LUPE
Anexa nr. 3 parte integranta din contractul de închiriere înregistrat la nr. 23864 din 15.10.2013 conform H.G. 310/28.03.2007

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare

Chiriaș (titular) RAGACIOVSCHI FLORIN

Adresa: Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14,


Nr. cri.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarif de baza (camera de locuit, camera de trecere)

21.00 mp

0.84 lei/mp

17.64 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

i 4

TOTAL CHIRIE I (rândurile H .H 3)

17.64 lei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

6.3 0 mp.

0,34 lei/mp

2.14 lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

2.14 lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței închiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

19.78 lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie III 2

39.56 lei

11

TOTAL CHIRIE

_39.56 leiPRIMAR              , o'"' "... ,A

CONSTANTIN SORIN MÂNDUC        '

i ■ i                                                   1

r J_____       \                    • * ț

întocmit,           ;                      v?- i -

GHEORGHE LUPII

CHIRIAȘ RAGACIOVSCHI FLORIN £Anexa nr. 2 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr. 23864 din 15.10.2013

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str. Ciocanului, nr. 14, jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr. 23864 din 15.10.2013 prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc care predă, și RAGACIOVSCHI FLORIN în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dusurnele si tavane!-- (tencuieli. zugrăveli, vapshori‘v tapete, parchet, etc.) in stare buna;

 • b) - ușile, ferestrele (vopsi toriile, incuietorile, drukerele, cremoanele, broaștele, jaluzelele, geamurile , galeriile , etc.) complete,

 • c) - instalația electrica ( prizele, întrerupătoarele , comutatoarele, locurile de lămpi, aplice , tablourile electrice, globurile , candelabrele etc.) in stare de funcționare;

 • d) - instalațiile de încălzire (radiatoare, convertoare, conducte aparente, sobe, centrala termica proprie, etc.) ,soba cu gaze,

 • e) - instalație sanitara(cazan, baie, cada, dusuri , vase, scaune si capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie bucătării, robinete etc.)—,

 • f) - altele, nepravazute mai sus ( dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) ----------,

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 15.10.2013, in trei exemplare originale, două pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

AM PREDAT

AM PRIMIT


CHIRIAȘ


RAGACIOVȘCHI FLORIN
__f . Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere |

17690

Ziua

14      |

Luna

09

Anul

2020

Cod verificare 1000k8119416


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ancei              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 106174-C1-U2 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Fagaras, Str Ciocanului, Nr. 14, Et. parter, Ap. 2,Jud. Brașov

Părți comune: terenul construit și neconstruit de 292 mp, zidurile comune cu fundațiile, fațada, podul si acoperișul._________________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

106174-C1-U2

0

29

2900/24600

3442/2920 0

compus dimbucatarie,camera

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  17690 / 14/09/2020

  Act Notarial nr. 2501, din 08/09/2020 emis de Popa Maria Cristina;

  Bl

  Se infiinteaza cartea funciara 106174-C1-U2 a unitatii individuale cu numărul    cadastral    106174-Cl-U2/Făgăraș,    rezultat    din

  apartamentarea construcției cu numărul cadastral 106174-C1 inscrisa in cartea funciara 106174-C1;

  Al

  Act Administrativ nr. 40537, din 04/04/2019 emis de Primăria Municipiului Fagaras-documentație cadastrală întocmită de persoană fizica autorizată, avizată de serviciul cadastru; Act Administrativ nr. 5521, din 18/03/2019 emis de B.C.P.I Fagaras; Act Administrativ nr. 39906, din 03/04/2019 emis de Primăria Municipiului Fagaras;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEconform art.37 alin.2 din leg.7/1996, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PRIVAT

  OBSERVAȚII: cerere nr.27627/15.11.2019 c.f.

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Carte Funciară Nr. 106174-C1-U2 Comuna/Oraș/Municipiu: Făgăraș

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Ciocanului, Nr. 14, Et. parter, Ap. 2, Jud. Brașov

Părți comune: terenul construit și neconstruit de 292 mp, zidurile comune cu fundațiile, fațada, podul si acoperișul.

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

106174-C1-U2

0

29

2900/24600

3442/29200

compus din:bucatarie,camera

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 300 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.0/14-09-2020 in suma de 300, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării, 17-09-2020

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, DANIELA CIMPOIES

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


MUNICIPIUL FAGARAS__Pagina nr.1

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: Caldiri de locuit, in afara de:

Codul de clasificare: 1.6.1

Data dării în folosință:

Decembrie 2011

Data amortizării complete:

Decembrie 2051

Norma amortizare: 2,50 %

Amortizare lunară: 0, 64

Val amortizată cumulată: 71, 68

Val amortizată rămasă: 237, 15 Domeniu: PRIVAT

Construcție de locuit str. Ciocanului nr.14, ap.2, SU=29 MP

Gestiunea:ADPP

Magazia: 212.09 - Construcții D.Privat Am.

Nr inventar. ' de la număr la * număr' -

Documentul J (data; felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

. ■ Debit

*   -4

Credit ‘

^9^

Sold conți 105 "Rezerve din reevaluare"

1346/2

31/12/11, NIR, 4

Nota de recepție

1

308,83

0,00

308,83

0,00

Contabil

Director

Director


Contabil