Hotărârea nr. 120/2021

HOTĂRÂREA NR.120 din data de 26 aprilie 2021 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi Consiliului Local Făgăraş în dosar nr.1331/117/2021 aflat pe rolul Tribunalul Cluj

.            ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ ijjfo

-       $ Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

I ‘ *              *

HOTĂRÂREA NR.12O

din data de 26 aprilie 2021

/ •

- privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și Consiliului Local Făgăraș în dosar nr.1331/117/2021 aflat pe rolul Tribunalul Cluj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.34.138/1/19.04.2021, Raportul de specialitate nr. 34.138/19.04.2021, aprobate anterior emiterii prezentei hotărâri, prin care se propune angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și Consiliului Local Făgăraș în dosar nr.1331/117/2021 aflat pe rolul Tribunalul Cluj, având ca obiect pretenții, reclamant fiind S.C. Nova Power & Gas S.R.L.,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Hotărârea UNBR nr.82/2020 privind Ghidul Orientativ al onorariilor minimale în conformitate cu:

prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(i4), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,

în temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-lui DRĂGHICI GABRIEL CRISTIAN care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și Consiliului Local Făgăraș în dosar nr.1331/117/2021 aflat pe rolul Tribunalul Cluj, având ca obiect pretenții, reclamant fiind S.C. Nova Power & Gas S.R.L.

 • (2) Serviciile juridice constau în: studiul documentației , redactarea întâmpinării, prezența la toate termenele de judecată în fond la Tribunalul Cluj sau la orice altă instanță , în caz de competență, formularea de cereri, excepții, obiecțiuni, concluzii scrise sau orice alt înscris necesar soluționării cauzei

 • (3) Onorariul apărătorului ales este de 19.557 lei fără TVA se va achita și in 2 tranșe_după cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de la data fixată de instanța ca fiind primul termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii și 50% cu 5 zile înainte de termenul la care părțile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să poată fi solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată.

 • (4) In termen de 5 zile după fiecare termen de judecată apărătorul desemnat la art.i va prezenta o situație privind susținerile fiecărei părți în ședința de jucată precum și dispozițiile instanței pentru următorul termen.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la cap 51.02, titlul 20, art 20.01.09.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru reprezentare în instanța și Direcția Buget Finanțe.
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment juridic

 • - 1 ex. D-lui av. DRAGHICI GABRIEL CRISTIAN

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50