Hotărârea nr. 12/2021

HOTĂRÂREA nr. 12 Din data de 28 IANUARIE 2021 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV 2020 la data de 31.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

HOTĂRÂREA nr. 12 Din data de 28 IANUARIE 2021

 • - privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV 2020 la data de 31.12.2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - Proiectul de hotărâre,

 • - Raportul nr. 1448/18.01.2021 al Direcției Buget Finanțe și Compartimentul Buget EBCIS, prin care se popune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul IV 2020,

 • - Referatul de aprobare nr. 1448/1/18.01.2021 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se popune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul IV 2020,

 • - Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

 • - prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), art. 139, art. 155 alin.(4) lit. c), art. 197 art.198 alin (1) și (2) și art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobarea execuției secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV 2020, conform anexelor nr.l și 2.

Art.2. Aprobarea execuției secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV 2020, conform anexelor nr.3 și 4.

 • Art.3.. Aprobarea execuției secțiunii de funcționare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV 2020, conform anexelor nr.5 și 6.

 • Art.4. Aprobarea execuției secțiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV 2020, conform anexelor nr.7 și 8.

 • Art.5.. Aprobarea execuției secțiunii de dezvoltare a bugetului creditelor interne al municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV 2020, conform anexelor nr.9 și 10.

Art6 Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.7. Inițiatorul proiectului, semnatarii raportului de specialitate își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării.

 • Art.8. Cu ducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar și Compartiment Buget.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL A^XlUNICIPIULUI


Laura Elena Giunca //[Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prezenți la ședința - 17

Prezenta Hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului Județului Brașov

 • - Primarului Municipiului Făgăraș

Secretarului Municipiului

Direcției Buget Finanțe - Compartimetul Buget

Colecție

Birou Unic

Cod F - 50

ANEXA NR. 1 LA HCL Nr. 12/28.01.2021

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

62.550,66

58.253,78

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

45.690,00

41.952,48

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

59.551,98

57.357,39

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

54.809,00

51.684,92

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

OQ.04^^^

I 2^485,00

-x. - 1

27.531,17

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

\

0,00 \

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01-02

’iO.QOi /

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02/01*

\o,6o /

0,00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

:z8.485,00

A

27.531,17

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

41,00

43,58

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

41,00

43,58

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

28.444,00

27.487,59

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

18.702,00

18.109,94

Sum

e alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

9.192,00

8.874,14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

550,00

503,51

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

L

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

8.286,00

6.388,80

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

8.286,00

6.388,80

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

5.681,00

4.561,41

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

r

0,00

1.935,89

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

0,00

2.625,52

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

1.955,00

1.265,82

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

0,00

774,65

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

0,00

426,95

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

0,00

64,22

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

532,00

451,60

Alte

impozite si taxe pe proprietate

|07.02.50

118,00

109,97

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

17.998,00

17.726,52

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

15.397,00

15.397,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

9.446,00

9.446,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor loca

11.02.06

5.951,00

5.951,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

24,00

5,29

Impozit pe spectacole

15.02.01

4,00

1,54

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

20,00

3,75

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

2.577,00

2.324,23

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

2.324,00

2.083,23

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

0,00

1.611,71

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

0,00

471,52

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

244,00

225,84

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

1“

16.02.50

9,00

15,16

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

40,00

38,43

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

40,00

38,43

Alte impozite si taxe

18.02.50

40,00

38,43

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

4.742,98

5.672,47

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

735,00

969,59

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

735,00

969,59

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

|30.02.01

101,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

634,00

958,51

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

X

11,08

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

X

11,08

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

u .

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

__0,00

0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

Alte venituri din dobânzi

131.02.03*/

^o,oo\* ,

\   0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

1          /

00.14 h

i            ' - \

4.007,98

? i 4.702,88 1

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 +

33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

। \ 1

33.02\ /X

I

''.1.584,00.-

/

• 1.458,93

Venituri din prestări de servicii

1                                 ‘

33.02.08 '

7 /1506,00’

1.427,70

Venituri din dividende de la alti plătitori

33.02.08.02

~0,00

0,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cres<33.02.10

44,00

29,08

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

'33.02.12

4,00

1,15

Taxe din activitati cadastrale si agricultura                                         33.02.24

1,00

0,06

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

28,00

0,94

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

1,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

1

,34.02

8,00

3,20

Taxe extrajudiciare de timbru

'34.O2.O2

4,00

1,65,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

4,00

1,55

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

1.120,00

784,25

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

1.120,00

784,25

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea ootrivit legii

35.02.03

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.07+36.02.11+36.14+36.22+36.23+36.32+36.02.

50)                  ____

36.02

2.831,00

2.448,59

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

2.514,00

2.219,62

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

9,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36.02.32.02+36.02.32.031

36.02.32

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

308,00

228,97

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-1.535,02

7,91

Donatii si sponsorizări

37.02.01

7,91

7,91

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-1.542,93

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2.998,68

896,39

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

2.998,68

896,39

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

-

664,90

661,48

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

n m 4

-6,41^

2,99

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

/ / £

42.02.80

1

^65(8;49;

•C X’il ii

658,49

Subvenții de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02 A ’

L \ A

; 2.333,78

/

/   234,91

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.0li /

XThOIoo^

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

> t \ 1

0,00

0,00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

Trim IV

REALIZĂRI

Trim IV

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

2.333,78

234,91

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

0,00

ANEXA NR. 2 LA HCL Nr. 12/28.01.2021

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 ! + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

62.550,66

58.142,12

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

13.301,42

12.886,47

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

12.212,23

11.816,83

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.406,91

9.386,38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.712,87

2.339,18

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2,23

2,23

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

235,20

234,03

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

-144,98

-144,99

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

12.212,23

11.816,83

Autorități executive

51.02.01.03

12.212,23

11.816,83

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

948,19

931,61

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

898,96

893,22

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

65,69

54,85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

85

-16,46

-16,46

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

54.02.06

/--------

0,00

contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

/

54.02.07/t ,

x------     i

0,00

      0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

| 818,83

Alte servicii publice generale

54.02.50

112,79

1 112,78

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02 \ \

141,00

'* / 138,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

/’ mA,k0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

<^□.141,00

138,03

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației fmHi;fin7nfi+c;fin?n74-c;£nznQi           ________

56.02

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.021

59 02

3.665,96

3.493,76

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

3.665,96

3.493,76

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

538,36

411,39

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

3.127,60

3.082,37

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

3.127,60

3.082,37

Politie locala

61.02.03.04

3.127,60

3.082,37

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonn

61.02.05

538,36

411,39

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale i61.02.50

0,00

o,oq

DENUMIREA INDICATORILOR

--------------------------T

1

Cod indicatori

PREVEDERI

REALIZĂRI

1

Trim IV

Trim IV .

Partea a 1 ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

29.070,77

26.951,07

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

4.692,50

4.255,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.848,40

3.553,97

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

402,00

291,82

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

444,33

411,49

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

85

-2,23

-2,23

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

482,10

438,17

învățământ preșcolar

65.02.03.01

482,10

438,17

învățământ primar

65.02.03.02

0,00

0,00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

4.181,07

3.797,55

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

2.046,02

1.863,12

învățământ secundar superior

65.02.04.02

2.135,05

1.934,43

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

0,00

Internate si cantine

65.02.11

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământ

65.02.50

29,33

19,33

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

1.936,60

1.846,69

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.527,00

1.438,45

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

409,60

408,24

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.031

66 02.06

409,60

408,24

Spitale generale

66.02.06.01

409,60

408,24

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

1.527,00

1.438,45

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

î"

67.02

7.339,29

6.703,14

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

260,30

259,73

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

626,43

576,90

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

> M .5.850,00

5.260,40

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59 /* /

354,33

318,13

81 / / C

293,00

\    292,76

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

1 N *

85

\ 1

r ț A K.    i -

-4,77

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03 l'

h. M 3.490,00

2.942,97

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

283,00

279,18

Muzee

67.02.03.03

2.040,00

1.725,61

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

167.02.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

i67.02.03.06

950,00

738,85

Cămine culturale

167.02.03.07

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

1

'67,02.03.08

1

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

,67.02.03.12

217,00

199,35

DENUMIREA INDICATORILOR

1

Cod indicator j

PREVEDERI j

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Alte servicii culturale                                           |

67.02.03.30

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

3.389,27

3.342,58

Sport

67.02.05.01

2.820,00

2.795,94

Tineret

67.02.05.02

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

569,27

546,64

Servicii religioase

67.02.06

350,33

314,13

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

109,69

103,46

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02.15+ 68.02.50)

68.02

15.102,38

14.146,19

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.891,64

9.402,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.303,64

1.015,72

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3.452,41

3.307,26

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

520,00

493,55

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT[85±01L

85

-65,31

-72,36

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

9.493,00

9.242,70

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

9.493,00

9.242,70

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

0,00

Creșe

68.02.11

957,00

817,77

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

890,91

720,98

Ajutor social

68.02.15.01

64,41

23,58

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

826,50

697,40

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

3.761,47

3.364,74

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69

9.548,00

9.025,82

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.501

70.02

4.448,00

4.083,73

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.448,00

4.083,73

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

■^\-o,oo

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03:01

- b;oo

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03*30

\     0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

/

70.02105; i 1

j 0,00

Alimentare cu apa

70.02.05.01.

**4?^ 0,00

0,00

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

>0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

yjjjlș30i?,00

1.151,49

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70.02.50

3.147,00

2.932,24

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

5.100,00

4.942,09

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.100,00

4.942,09

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

5.100,00

4.942,09

Salubritate

74.02.05.01

5.100,00

i 4.942,09

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

i74.02.05.02

0,00

o,oq

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

6.964,51

5.785,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

2.207,80

1.742,85

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

2.207,80

1.742,85

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

2.207,80

1.742,85

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.02.01.06

0,00

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0,00

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerci;

80.02.01.30

2.207,80

1.742,85

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

1.550,00

1.165,90

TITLUL IV SUBVENȚII

40

1.550,00

1.165,90

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0,00

0,00

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

1.550,00

1.165,90

Alti combustibili

81.02.07

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

3.206,71

2.876,25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.606,71

2.343,23

51

600,00

533,02

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

2.606,71

2.343,23

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

2.606,71

2.343,23

Transport feroviar

84.02.04

0,00

0,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

Aviația civila

84.02.06.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

600,00

533,02

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

196.02

0,00

111,66

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0,00

111,66

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0,00

111,66

DEFICIT 99.02.96

|99.02

__,0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

>99.02.96   /

L^oajx 0,00

ANEXA NR. 3 LA HCL Nr. 12/28.01.2021

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR i

I

Cod

ii luiCatui

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

218.941,40

14.298,21

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

1.625,87

96,08

1 VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

1.542,93

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

1.542,93

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

1.542,93

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea ricri iii ii coicmir

36.02.22

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cnd Tfi 02 32 H2i36 Q2 3? 031

36.02.32

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor nrorarlonti aferente sortii inii do rlavwnltaro

36.02.32.02

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.0

37.02

1.542,93

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1.542,93

0,00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

82,94

96,08

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

82,94

96,08

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

0,23

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

40,06

52,97

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

42,88

42,88

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod vin ni UaAH m a 211                ________ ...          .

__

n

40.02

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

/<XO M v

0,00 \

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

/ V . ■■ J «s

Iii        u .

V

0, i:

)0

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata**)

40.02.16

\ 1

\ x

e n

s o;

00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

54.083,32 s

r 9.979,67

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

i00.18

54.083,32

9.979,67

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

42.02

54.083,32

9.979,67

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

42.02.17

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

42.02.18

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0,00

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului

42.02.19

0,00

0,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0,00

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitiLinJLurisirL

42.02.40

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor oroerame de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de

42.02.51.02

0,00

0,00

Subve invesl Finan

mtii primite de la bugetul de stat pentru finanțarea

:itiilor oentru instituții oublice de asistenta sociala si unitati

42.02.52

0,00

0,00

farea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

27.240,88

9.448,88

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

26.842,44

530,79

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45)

45.02

28,67

28,67

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

28,67

28,67

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0,00

0,00

___

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 45.02.16.02

28,67

28,67

____

Prefinanțare

45.02.16.03

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 48)

48,02

163.203,54

4.193,79

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

48.02.01

160.169,65

2.596,13

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

157.630,37

56,85

r

L

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

2.539,28

2.539,28

Prefinanțare

>48.02.01.03

0,00

0,00

Fondul Social European (cod

48.02.02

3.033,89

1.597,66

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

2.123,59

687,36

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

41,20

41,20

. . .

Prefinanțare

48.02.02.03

869,10

869,10

ANEXA NR. 4 LA HCL Nr. 12/28.01.2021

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

221.310,02

15.103,37

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

6.649,14

1.799,92

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

6.649,14

1.799,92

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

6.163,67

1.475,29

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

485,47

324,63

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

6.649,14

1.799,92

Autorități executive

51.02.01.03

6.649,14

1.799,92

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0,00

0,00

Politie locala

61.02.03.04

0,00

0,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă non

61.02.05

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

34.376,86

2.102,38

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

656,96

231,19

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

326,19

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

330,77

231,19

Din total capitol:

> \

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

/ 326,19

' ' \ 0,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

/ V 326 "9

V' \ 0.00

învățământ primar

65.02.03.02

1 -

'OVd

0,00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

\ "A 330,77

231,19

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

\ V<0,00

0,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

^330,77

231,19

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

0,00

învățământ postliceal

65.02.05

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

165.02.11

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

12.069,97

1.601,98

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SD

387,00

382,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare     ________

58

1

10.465,75

2,85

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.217,22

1.217,13

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.02.06

12.069,97

1.601,98

Spitale generale

66.02.06.01

12.069,97

1.601,98

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

21.649,93

269,21

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51SD

40,00

32,37

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

21.369,62

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

240,31

236,84

Din total capitol:

0,00

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03

21.551,24

170,52

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

40,00

32,37

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

21.511,24

138,15

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

98,69

98,69

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

Tineret

67.02.05.02

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

98,69

98,69

Servicii religioase

67.02.06

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI

APE (cod 70.02+74.02)

136.241,20

4.046,64

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

129.682,49

660,99

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

20,00

19,20

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

L

128.737,25

82,57

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

/   925,24

\ 633,47

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

/ T /         ;

/    / CkVKS-J*

/ / WW

1 -l

- c \

fa        -74,25

.vV, . - l

Din total capitol:

1 -

\

;/ /

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

170.02.03

\ *3.425,09

. x        20,84

Dezvoltarea sistemului de locuințe

|70.02.03.01

3^425^09

20,84

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

i70.02.03.30

o’ 00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+7(70.02.05

20,00

-55,05

Alimentare cu apa

,70.02.05.01

20,00

-55,05

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

35,70

17,85

Alimentare cu gaze naturale in localitati

..

70.02.07

65,00

62,20

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comJ70.02.50

126.136,70

615,15

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

[74.02

6.558,71

3.385,65

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

20,00

19,25

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

i

PREVEDERI

Trim IV

REALIZĂRI

Trim IV

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.538,71

3.366,40

TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE

72

0,00

0,00

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

2.333,78

258,88

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02

74.02.05

20,00

19,25

Salubritate

74.02.05.01

0,001

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

20,00

19,25

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

4.204,93

3.107,52

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

44.042,82

7.154,43

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

1,85

1,83

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,85

1,83

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

1,85

1,83

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0,00

0,00

Camere agricole

83.02.03.07

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

1,85

1,83

83.02.50

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

44.040,97

7.152,60

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55SD

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

58

20.004,74

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

24.036,23

7.152,60

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

44.040,97

7.152,60

Drumuri si poduri

84.02.03.01

23.613,47

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

20.427,50

7.152,60

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

Aviația civila

84.02.06.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

0,00

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

0,00

0,00

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0,00

805,16

REZERVE

197.02

0,00

0,00

EXCEDENT 98.02.97

198.02

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0,00

0,00

DEFICIT 1’ 99.02.97

,99.02

^.0,00

805,16

Deficitul secțiunii de dezvoltare

'99.02.97

805,16

ANEXA NR.5 LA HCL Nr. 12/28.01.2021

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE, PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01 SF

88.143,04

73.287,48

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

41.964,91

30.018,69

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

41.964,91

30.018,69

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

69,11

27,89

Venitur

din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

69,11

27,89

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

69,11

27,89

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

i

jVenituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

jDividente de virat de către societățile și companiile naționale și c         + o   l ronifTl rvn -niori + o r rl a c + o +

30.10.08.03

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0,00

0,00

...

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0,00

0,00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

41.895,80

29.990,80

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08

33.10

41.816,66

29.784,38

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

507,16

137,84

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.618,37

935,20

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0,00

0,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

0,00

0,00

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantim

33.10.14

855,84

318,38

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

, x >0;Q0

x       0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

/       .0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si soortive

/ , 33.10.19 |

. 9,47

Venituri din cercetare

33.10.20 \ -

.0,00

/ 0,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

. . - \' '

<0.33.078,64

. V,.

23.791,91

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

4.040,00

2.787,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.684,19

1.804,58

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0,00

0,00

Amenzi

, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0,00

0,00

Diverse

venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

78,21

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0,00

0,00

i

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02+36.10.32.03)

36.10.32

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferenta carțiiinii do davx/nltara

36.10.32.02

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente carțiiinii do funcționaro

36.10.32.03

0,00

0,00

I Alte venituri

36.10.50

78,21

0,00

Transferuri

voluntare, altele decât subvențiile (cod 7

37.10

0,93

206,42

Donații și sponsorizări

37.10.01

221,57

221,57

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-220,64

-15,15

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod

40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0,00

0,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

46.178,13

43.268,79

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

46.178,13

43.268,79

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

197,88

197,88

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0,00

0,00

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

42.10.81

197,88

197,88

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

45.980,25

43.070,91

Subvenții pentru instituții publice

|43.10.09

11.745,40

10.618,65

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

i

43.10.10

409,60

408,23

Subvenții din bugetul FNU de asigurări de sanatate ăentru acoperirea creșterilor sala riale

'43.10.33

33.825,25

32.044,03

ANEXA NR. 6 LA HCL Nr. 12/28.01.2021

EXECUȚIA BUGETULUI DE CHELTUIELI AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE, PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

TOTAL

CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

49.10

88.840,57

73.582,46

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

3.127,60

3.082,37

Ordine publica si siguranța naționala ( cod

61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

3.127,60

3.082,37

TITLUL 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.054,07

3.014,59

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

170,00

164,25

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL C JRENT(85.01)

85

-96,47

-96,47

Din total capitol:

1

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

3.127,60

3.082,37

jPolitie locala

61.10.03.04

3.127,60

3.082,37

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței național

61.10.50

0,00

0,00

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

_

81.662,17

66.588,89

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

1.819,97

609,77

TITLUL

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

612,80

203,08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.207,17

406,69

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0,00

0,00

Din

total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02 65.10.03

^l-.016z36

377,58

ilnvatamânt preșcolar

65.10.03.01

/\O  699,91

X\ 275,49

lînvatamânt primar

65.10.03.02 /

/ -316,45

\ r \ 102,09

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04 1

; \ 195,94

iînvatamânt secundar inferior

65.10.04.01

122,66

1 ~ >

; 58,36

jînvatamânt secundar superior

65.10.04.02\

X v'588)50

;?.?   137,58

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

\ ’'X'’92,'45

V    36,25

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

" ^693)21

59.027,80

TITLUL

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

50.749,37

46.392,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

,20

21.460,12

13.235,80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

159

144,00

60,26

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

-660,29

-660,29

Din

total capitol:

t-l

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06

71.693,21

59.027,80

|Spița le generale

66.10.06.01

71.693,21

59.027,80

>Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0,00

0,00

"" ■■-------

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

1

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0,00

0,00

| iAlte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Cultura,

recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

1 67.10

8.148,99

6.951,32

TITLUL 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.286,38

3.051,58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.873,30

3.910,43

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

85

ANUL CURENT(85.01)

-10,69

-10,69

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

67.10.03

4.529,17

3.389,93

'

iMuzee

67.10.03.03

3.484,67

2.636,76

jInstituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

jScoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0,00

0,00

..

Case de cultura

67.10.03.06

1.044,50

753,17

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

3.619,82

3.561,39

jsport

67.10.05.01

3.619,82

3.561,39

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

Acțiuni generale economice,comerciale si de munca(cod80.10.01)

80.10

3.282,80

3.249,04

TITLUL

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.304,60

1.281,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.978,20

1.968,01

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

80.10.01.30

3.282,80

3.249,04

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

768,00

662,16

TITLUL

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

480,00

454,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

288,00

207,34

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

768,00

662,16

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

196.10

0,00

294,98

EXCEDENT 98.10.96

198.10

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00

0,00

DEFICIT

11 99.10.96

!99.10

0,00

294,98

i Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0,00

294,98

ANEXA NR.7 LA HCL Nr. 12/28.01.2021

BUGETUL DE VENITURI AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+

00.01 SD

850,16

632,01

1. VE

C. V

NITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

220,64

15,15

ENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

220,64

15,15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

220,64

15,15

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

220,64

15,15

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

220,64

15,15

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

625,60

612,94

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

625,60

612,94

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

1,60

1,57

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate

42.10.39

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

1,60

1,57

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

624,00

611,37

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

584,00

579,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

43.10.19

40,00

32,37

Alte sum

Alte ope

e primite de la UE ( cod 46.10.04)

46.10

0,00

0,00

sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele raționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

_Q,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

/

48.10     1

□ on

V* 3^92

-

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03) *)

48.10.01

\

'\

\ 3'92

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01 \

. __<

XX,oo

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

3,92

Prefinanțare

48.10.01.03

0,00

0,00

ANEXA NR. 8 LA HCL Nr. 12/28.01.2021

BUGETUL DE CHELTUIELI AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

49.10

3.652,77

666,93

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

i

63.10

3.652,77

666,93

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

8,64

8,64

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

8,64

Din total capitol:

'învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0,00

0,00

'învățământ preșcolar

65.10.03.01

0,00

0,00

L

ilnvatamânt primar

65.10.03.02

0,00

0,00

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)        >65.10.04

8,64

8,64

r;

lînvatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

'învățământ secundar superior

65.10.04.02

8,64

8,64

.. ------------ -----

[Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

învățământ postliceal

65.10.05

0,00

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0,00

0,00

- -- — -----

Invatamant special

65.10.07.04

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0,00

0,00

'internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0,00

0,00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

3.404,13

625,92

58

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.395,83

625,92

Din

total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

3.404,13

625,92

1 Spitale generale

166.10.06.01

X    625,92

|

;Unitati medico-sociale

66.10.06.03/

o;oo

\   0,00

Servicii de sanatate publica

'66.10.08

0,00

V \ 0,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

'66.10.50 |

0,00

! 0,00

1 Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50'

? ! 0,00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10   \

240,00

32,37

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

V 2'40,00

32,37

r i

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09

67.10.03

240,00

32,37

Muzee

67.10.03.03

200,00

0,00

Case de cultura

;67.10.03.06

40,00

32,37

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

196.10

0,00

34,92

EXCEDENT (98.10.97)

i98.10

0,00

0,00

DEFICIT

11 (99.10.97)

199.10

0,00

34,92

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

ANEXA NR. 9 LA HCL Nr. 12/28.01.2021

EXECUȚIA BUGETUL CREDITE INTERNE AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD ..

14.809,00

14.187,18

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

14.809,00

14.187,18

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

14.809,00

14.187,18

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 + 41.07.02.04 +41.07.02.11 la 41.07.02.15) k.                                 . .

41.07.02

14.809,00

14.187,18

_

Sume aferente creditelor interne _____

41.07.02.01

14.809,00

14.187,18

ANEXA NR.10 LA HCL Nr. 12/28.01.2021

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITE INTERNE AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07 + 59.07 + 63.07 +

70.07 +74.07+ 79.07)

49.07

14.809,00

14.187,18

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

1.313,70

1.262,96

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.313,70

1.262,96

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.07.06

1.313,70

1.262,96

Spitale generale

66.07.06.01

1.313,70

1.262,96

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

10.952,20

10.763,72

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.952,20

10.763,72

Din total capitol:

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

10.952,20

10.763,72

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

2.543,10

2.160,50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.543,10

2.160,50

Din total capitol:

Străzi

84.07.03.03 ..

2.543,10

2.160,50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.07

0,00

0,00

REZERVE

97.07

0,00

0,00

EXCEDENT 98.07.97

98.07

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.07.97

0,00

0,00

DEFICIT l1 99.07.97

99.07

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.07.97

0,00

0,00