Hotărârea nr. 119/2021

HOTĂRÂREA NR.119 din data de 26 aprilie 2021 - privind, stabilirea unor masuri administrative de circulaţie, privind circulaţia rutiera pe străzile: pe aleea dintre blocurile A si B din str. Gării, strada Oltului, strada Cîmpului blocurile ANL langa grădin

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAf
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro „•

HOTĂRÂREA NR.119

din data de 26 aprilie 2021 - privind, stabilirea unor masuri administrative de circulație, privind circulația rutiera pe străzile: pe aleea dintre blocurile A si B din str. Gării, strada Oltului, strada Cîmpului blocurile ANL langa grădiniță Albinuta, pe strada Scolii, in cartierul Castanului si pe strada Plopului din Municipiul Fagaras restricționând traficul rutier pe un singur sens de mers - SENS UNIC

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit in ședința ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.33.005/06.04.2021, raportul de specialitate al Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras nr.285/06.04.2021 se supune spre analiză, verificare și aprobare proiectul de hotărâre privind restrictionarea traficului rutier pe un singur sens de mers - SENS UNIC pe următoarele străzi din Municipiul Fagaras:

Având in vedere avizul favorabil:

 • - nr. 69 din 08.03.2021 al Comisiei de Circulație privind - restrictionarea circulației autovehiculelor prin sens unic - pe aleea dintre blocurile A si B din str. Gării cu sensul de deplasare dinspre parcarea in spic spre ieșirea din cartier, conform planului anexat,

 • - nr. 73 din 08.03.2021 al Comisiei de Circulație privind - restrictionarea circulației autovehiculelor prin sens unic - pe strada Oltului cu sensul de deplasare dinspre str. Cetatii spre str. Tabacari pana la intersecția cu aceasta si marcarea de parcari,

 • - nr. 87 din 08.03.2021 al Comisiei de Circulație privind - restrictionarea circulației autovehiculelor prin sens unic - pe strada Cîmpului, blocurile ANL lansa grădiniță Albinuta conform planului anexat,

 • - nr. 89 din 08.03.2021 al Comisiei de Circulație privind - modificarea sensului de deplasare a autovehiculelor prin - sens unic - pe strada Scolii - cu sensul de deplasare al autovehiculelor dinspre sensul giratoriu din fata Colegiului Radu Negru spre aleea Unirii (aleea de legătură dintre str. Scolii si b-dul. Unirii) pana la intersecția cu aceasta,

 • - nr. 90 din 08.03.2021 al Comisiei de Circulație privind - restrictionarea circulației autovehiculelor prin sens unic - in cartierul Castanului - cu sensul de deplasare al autovehiculelor dinspre str. 13 Decembrie (legătură dintre str. 13 Decembrie si str. 1 Decembrie 1918 Cinema Transilvania) spre intrarea pe str Târgului conform planului anexat,

 • - nr. 91 din 08.03.2021 al Comisiei de Circulație privind - restrictionarea circulației autovehiculelor prin sens unic - pe strada Plopului - conform planului anexat.

Pe străzile unde a fost restricționată circulația autovehiculelor prin sens unic se vor monta indicatoare de circulație conform legislației in vigoare.

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având in vedere prevederile Art.8, Art. 11, Art. 22 si Art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicata privind regimul drumurilor, precum si ale Art. 1, Art. 113 din Ordonanța de Urgenta nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizata, Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat si Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

Având in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, art.6 si art.7, privind transparenta decizionala, dispozițiile art.36.alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, modificata si completata. Proces verbal de afișare, nr.33.074 din 06.04.2021, dezbatere publica privind restrictionarea circulației autovehiculelor prin sens unic pe 7 străzi din Municipiul Fagaras, precum si Minuta Dezbaterii publice nr.33.978 din 15.04.2021,

Ținând cont de prevederile art. 129 alin (2), lit. „d”, alin. (7) lit. „m” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) si ale art. 196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba stabilirea unor masuri administrative de circulație, privind circulația rutiera pe străzile: pe aleea dintre blocurile A si B din str. Gării, strada Oltului, strada Cîmpului blocurile ANL langa grădiniță Albinuta, pe strada Scolii, in cartierul Castanului si pe strada Plopului din Municipiul Fagaras restricționând traficul rutier pe un singur sens de mers - SENS UNIC.

Art. 2. Indicatoarele de restrictionarea circulației autovehiculelor vor fi montate conform normelor in vigoare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția de Administrație Publica Locala Fagaras și Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. CLONȚ DAN-VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ,


Secretar general,^ LAURA ELENA GIUN


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotarare se comunica:

 • - 1 ex. Dosar

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectura

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar


 • - 1 ex. D.A.P.L.

 • - 1 ex. Politia Locala a Municipiului Fagaras

 • - 1 ex Politia Municipiului Fagaras

 • - 1 ex. Arhitect sef

 • - 1 ex. Serv, de Tp. Public Local al Municipiului Fagaras

 • - 1 ex. Mass media locala

 • - 1 ex. Solicitati

Cod: F-50AVIZ Nr. 69/08.03.202în aplicarea prevederilor art. 155, alin. (1) lit. (d) si alin. (5) lit. (g) si art. 127, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,


Comisia AVIZEAZĂ - restrictionarea circulației autovehiculelor prin - sens unic - pe aleea dintre blocurile A si B din str. Gării cu sensul de deplasare dinspre parcarea in spic spre ieșirea din cartier, conform planului anexat


Amendamente propuse:

 • - efctuarea unei dezbateri publice cu cetățenii,

 • - montarea de indicatoare rutiere conform normelor in vigoare.

Comisia de circulație

 • 1. Președintele comisiei - Primarul Municipiului Făgăraș:

 • 2. Secretarul comisiei - Secretarul General al Municipiului Făgăraș:

 • 3. Arhitectul Sef al Municipiului Făgăraș:

 • 4. Sef Serviciu investitii si implementare proiecte:

 • 5. Reprezentantul Politiei Rutiere a Municipiului Făgăraș:

 • 6. Reprezentantul Politiei Locale Fagaras:

 • 7. Reprezentantul Comisiei de Urbanism:

 • 8. Reprezentantul Comisiei Juridice:

 • 9. Sef birou AGDPPLP:


dl. Gheorghe Sucaci


d-na. Laura Elena Giunca


d-na. Liliana Boer


dl. Adrian Bica


dl. Dan Trainbitas


dl. Lucian Petri


dl. Popa Ovidiu Nicola

AVIZ Nr. 73/08.03.2021

în aplicarea prevederilor art. 155, alin. (1) lit. (d) si alin. (5) lit. (g) si art. 127, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Comisia AVIZEAZĂ - restrictionarea circulației rutiere pe un singur sens de mers - sens unic - pe strada Oltului.

Amendamente propuse:

 • - sensul de deplasare in sens unic al autovehiculelor se va face dinspre str. Cetatii spre str. Tabacari, - efctuarea unei dezbateri publice cu cetățenii,

 • - montarea de indicatoare rutiere conform normelor in vigoare,

 • - marcarea de parcaripe o parte a străzii.

Comisia de circulație

 • 1. Președintele comisiei - Primarul Municipiului Făgăraș:

 • 2. Secretarul comisiei - Secretarul General al Municipiului Făgăraș:

 • 3. Arhitectul Sef al Municipiului Făgăraș:

 • 4. Sef Serviciu investitii si implementare proiecte:


d-na. Laura Elena Giunca


 • 5. Reprezentantul Politiei Rutiere a Municipiului Făgăraș:


 • 6. Reprezentantul Politiei Locale Fagaras:


 • 7. Reprezentantul Comisiei de Urbanism:

 • 8. Reprezentantul Comisiei Juridice:

 • 9. Sef birou AGDPPLP:dl. Popa Ovidiu Nicola<


dl. Andrei FilipAVIZ Nr. 87/08.03.2021

în aplicarea prevederilor art. 155, alin. (1) lit. (d) si alin. (5) lit. (g) si art. 127, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Comisia AVIZEAZĂ - restrictionarea circulației autovehiculelor pe str. Cimpului, blocurile

ANL lansa grădiniță Albinuta pe un singur sens de mers -sens unic - conform planului anexat

Amendamente propuse:

 • - efctuarea unei dezbateri publice cu cetățenii,

 • - montarea de indicatoare rutiere conform normelor in vigoare.

 • - pe străzile cu sens unic infiintate se vor marca porcari de reședința pentru locuitorii din zona.

  Comisia de circulație

  • 1. Președintele comisiei - Primarul Municipiului Făgăraș:

  • 2. Secretarul comisiei - Secretarul General al Municipiului Făgăraș:

  • 3. Arhitectul Sefal Municipiului Făgăraș:

  • 4. Sef Serviciu investitii si implementare proiecte:

  • 5. Reprezentantul Politiei Rutiere a Municipiului Făgăraș:

  • 6. Reprezentantul Politiei Locale Fagaras:

  • 7. Reprezentantul Comisiei de Urbanism:

  • 8. Reprezentantul Comisiei Juridice:

  • 9. Sef birou AGDPPLP:  d-na. Laura Elena Giunca


  dl. Popa Ovidiu Nicolae


  dl. Daniel Mihai Tatar
  HOu
AVIZ Nr. 89/08.03.2021

în aplicarea prevederilor art. 155, alin. (1) lit. (d) si alin. (5) lit. (g) si art. 127, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Comisia AVIZEAZĂmodificarea sensului de deplasare a autovehiculelor prin - sens unic -pe str. Scolii - cu sensul de deplasare al autovehiculelor dinspre sensul giratoriu din fata Colegiului Radu Negru spre aleea Unirii (aleea de legătură dintre str. Scolii si b-dul. Unirii) pana la intersecția cu aceasta.

Amendamente propuse:

 • — efctuarea unei dezbateri publice cu cetățenii,

 • — montarea de separatoare de sens pe str. Teiului pana la jumatatea distantei dintre sensul giratoriu si trecerea de pietoni ( partea dinspre sensul giratoriu),

 • - retrasarea parcărilor din strada Scolii.

Comisia de circulație

 • 1. Președintele comisiei - Primarul Municipiului Făgăraș:

 • 2. Secretarul comisiei - Secretarul General al Municipiului Făgăraș:

 • 3. Arhitectul Sefal Municipiului Făgăraș:

 • 4. Sef Serviciu investitii si implementare proiecte:

 • 5. Reprezentantul Politiei Rutiere a Municipiului Făgăraș:

 • 6. Reprezentantul Politiei Locale Fagaras:

 • 7. Reprezentantul Comisiei de Urbanism:

 • 8. Reprezentantul Comisiei Juridice:

 • 9. Sef birou AGDPPLP;

 • 10. Sef Serviciu Transport Public Local:

dl. Gheorghe Sucaciu

d-na. Laura Elena Giunca

d-na. Liliana Boer v

dl. Adrian Bica

dl. Dan Trambitas / AN

dl. Lucian Petri

dl. Popa Ovidiu Nicolae

dl. Ludu Aurel Cristian p dl. Daniel Mihai Tatar // dl. Andrei Filip          J


^OOLJIAVIZ Nr. 90/08.03.2021

în aplicarea prevederilor art. 155, alin. (1) lit. (d) si alin. (5) lit. (g) si art. 127, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Comisia AVIZEAZĂrestrictionarea circulației autovehiculelor prin - sens unic - in cartierul Castanului - cu sensul de deplasare al autovehiculelor dinspre str. 13 Decembrie (legătură dintre str. 13 Decembrie si str. 1 Decembrie 1918 Cinema Transilvania) spre intrarea pe str Târgului conform planului anexat

Amendamente propuse:

 • - efctuarea unei dezbateri publice cu cetățenii,

 • - montarea de indicatoare rutiere conform normelor in vigoare.

 • — marcarea de locuri de parcare de reședința pentru locuitorii din zona.

Comisia de circulație


 • 1. Președintele comisiei - Primarul Municipiului Făgăraș:

 • 2. Secretarul comisiei - Secretarul General al Municipiului Făgăraș:

 • 3. Arhitectul Sefal Municipiului Făgăraș:

 • 4. Sef Serviciu investitii si implementare proiecte:

 • 5. Reprezentantul Politiei Rutiere a Municipiului Făgăraș:

 • 6. Reprezentantul Politiei Locale Fagaras:

 • 7. Reprezentantul Comisiei de Urbanism:

 • 8. Reprezentantul Comisiei Juridice:

 • 9. Sef birou AGDPPLP:

 • 10. Sef Serviciu Transport Public Local:

dl. Gheorghe Sucaciu U d-na. Laura EIena\Giunca d-na. Liliana Bper ^ dl. Adrian Bica   VC\

dl. Dan Trambitas

dl. Lucian Petri ^7

dl. Popa Ovidiu Nicolae

dl. Ludu Aurel Cristian

dl. Daniel Mihai Tatar ff dl. Andrei Filip hn . h/
AVIZ Nr. 91 /08.03.2021

în aplicarea prevederilor art. 155, alin. (1) lit. (d) si alin. (5) lit. (g) si art. 127, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Comisia AVIZEAZĂrestrictionarea circulației autovehiculelor prin - sens unic - pe str. Plopului - conform planului anexat.

Amendamente propuse:

 • - efctuarea unei dezbateri publice cu cetățenii,

 • - montarea de indicatoare rutiere conform normelor in vigoare.

 • - marcarea de locuri de parcare de reședința pentru locuitorii din zona.

Comisia de circulație

 • 1. Președintele comisiei - Primarul Municipiului Făgăraș:

 • 2. Secretarul comisiei - Secretarul General al Municipiului Făgăraș:

 • 3. Arhitectul Sef al Municipiului Făgăraș:

 • 4. Sef Serviciu investitii si implementare proiecte:

 • 5. Reprezentantul Politiei Rutiere a Municipiului Făgăraș:

 • 6. Reprezentantul Politiei Locale Fagaras:

 • 7. Reprezentantul Comisiei de Urbanism:

 • 8. Reprezentantul Comisiei Juridice:

 • 9. Sef birou AGDPPLP:

 • 10. Sef Serviciu Transport Public Local:     /l'" ” ./\

dl. Gheorghe Sucaciu ( d-na. Laura Elena Gilu d-na. Liliana Boer^^ dl. Adrian Bica xAV A* Ax

dl. Dan Trambitas / T

dl. Lucian Petri vx "

dl. Popa Ovidiu Nicolae

dl. Ludu Aurel Cristian

dl. Daniel Mihai Tatar

dl. Andrei Filip A

AVIZ Nr. 92/08.03.2021

în aplicarea prevederilor art. 155, alin. (1) lit. (d) si alin. (5) lit. (g) si art. 127, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Comisia AVIZEAZĂrestrictionarea circulației autovehiculelor prin - sens unic - pe str. Anton Pann, cu sensul de deplasare dinspre str. Mircea Eliade spre str. Ion Creanga.

Amendamente propuse:

 • - efctuarea unei dezbateri publice cu cetățenii,

 • - montarea de indicatoare rutiere conform normelor in vigoare.

 • - marcarea de locuri de parcare pe partea stanga a sensului de deplasare pentru locuitorii din zona.

Comisia de circulație

1. Președintele comisiei - Primarul Municipiului Făgăraș:


2. Secretarul comisiei - Secretarul General al Municipiului Făgăraș:


3. Arhitectul Sefal Municipiului Făgăraș:


4. Sef Serviciu investitii si implementare proiecte:


5. Reprezentantul Politiei Rutiere a Municipiului Făgăraș:


6. Reprezentantul Politiei Locale Fagaras:


7. Reprezentantul Comisiei de Urbanism:d-na. Laura ElenaȚîiunca


dl. Popa Ovidiu Nrgblae


 • 8. Reprezentantul Comisiei Juridice:

 • 9. Sef birou AGDPPLP:

 • 10. Sef Serviciu Transport Public Local: