Hotărârea nr. 118/2021

HOTĂRÂREA nr.118 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea implementării proiectului pilot privind modalitatea de gestionarea deşeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv-ddşeuri de ambalaje în c

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSDLIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 288^ Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.118 din data de 26 aprilie 2021

- privind aprobarea implementării proiectului pilot privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv-d€șeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul inițial de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 6899/17.02.2021, respectiv nr. 34361/19.04.2021, raportul inițial al Comisiei pentru elaborarea Regulamentului privind gestiunea deșeurilor în Municipiul Făgăraș - proiect pilot nr. 6899/1/17.02.2021, respective nr. 34361/1 /19.04.2021 se supune spre analiză ,verificare și aprobare aprobarea implementării proiectului pilot privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de Dispoziția Primarului nr. 31374/15.02.2021, Adresa SC Salco Serv SA nr. 977/19.03.2021, înregistrată la municipiul Făgăraș cu nr. 30886/19.03.2021, HCL nr. 219/2019 privind acordarea unui manadat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’TSO MEDIU” în domeniul Salubrizării Localităților din Județul Brașov în scopul implementării acquis-lui comunitar în domeniul managementului deșeurilor de ambalaje,

In conformitate cu prevederile art. 2 alin(i)și alin (3) lit.a),art.3, art. 4 alin. (1), art. 6 alin (1) lit. c),e) și j), art.9 lit.h), art. 12, art. 13, art.14, art. 21 alin.(2), art.22 alin 2, art.26 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,modificată și completată, ale art. 1 alin(2) lit.e) , art.3, art.4 alin. (1) și (4), art.6, și urm, art.22, art.25, art 29 alin (6) , alin ( 8), art. 32 alin (1), art. 33 alin (1) teza I din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată, ale art. 4, art. 12, art.13, art. 14 alin.i, art.17, art. 20, art.21, art.25 , art.31, art.59 alin.(i) lit.A, Lit.e),e),g), alin.(2), alin.(3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată, art. 19, art. 20 alin.(5), (7) lit.e) , art. 21 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, ale art. 1 alin(i),(3), art. 2 alin.(i), (2), (7), art.4 alin.(3), art.5, art.13 lit.a) și b), Anexa nr.i din Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată, pct.17 lit e), lit q-(ii), pet 21 lit e) din Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului,

Potrivit reglementărilor prevăzute în Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin OMS nr.119/2014, cu modificările și completările ulterioare, în Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, în HG 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, în Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare,Ordinul nr. 1281/2015 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

Având în vedere prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, procesul-verbal de afișare cu nr.33346/08.04.2021/15.11.2019 al dezbaterii publice pentru Regulamentul referitor la modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile și reciclabile( hârtie-carton, plastic-metal, sticlă) inclusive deșeuri de ambalaje în Cartierul Câmpului Nou și strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș, si Dezbaterea publică cu Minuta aferentă înregistrată cu nr.34269 din data de 19.04.2021,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. b) și d), alin. 4 lit g), alin. 7 lit.n) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,                            h /,

In temeiul art. 139 alin. (1) și ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE;

Art.1. - Se aprobă implementarea proiectului pilot privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal/ sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș.

Art.2.- Se aprobă Regulamentul Proiectului Pilot privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș, conform Anexei nr.i, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. - Implementarea Proiectului Pilot se realizează în intervalul 01.06.2021-30.09.2021, perioadă în care S.C. Salco Serv S.A. Făgăraș va realiza monitorizarea și cântărirea pe etape de procesare fiecare din cele 5 fluxuri de deșeu generat precum și fluctuația acestora în funcție de anotimpuri.

Art.4. - Se aprobă, pe durata de implementare a Proiectului Pilot, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor prin poziționarea de suporturi/ stative tip ”cuier” pe domeniul public, aferente fiecărei scări în parte din Cartierul Câmpului nou, respectând reglementările în domeniu.

Art.5. - Se aprobă, pe durata de implementare a Proiectului Pilot, suspendarea colectării din punctele de precolectare amplasate pe domeniul public din arealul de implementare, eliberarea punctelor de precolectare de către S.C. Salco Serv S.A. Făgăraș prin ridicarea eurocontainerelor de 1,1 mc destinate colectării deșeurilor reziduale și biodegradabile și a clopotelor destinate colectării de deșeuri reciclabile,

Art.6. - Se aprobă, pe durata de implementare a Proiectului Pilot implementarea sistemului de colectare ”din poartă în poartă” pentru deșeurile reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în Cartierul Câmpului Nou și Str. Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș.

Art.7. - Finanțarea cheltuielilor pentru dezvoltarea și modernizare infrastructurii sistemului de salubrizare necesară pentru gestionarea deșeurilor în implementarea Proiectului Pilot se va realiza de către Municipiul Făgăraș. Infrastructura necesară presupune: saci pe 5 (cinci) culori specifice tipologiei de deșeu, personalizați cu sigla operatorului, cu cod QR care să determine identificarea/ personalizarea fiecărui generator, găleată maro închisă etanș de 23 1 pentru exterior specifică deșeurilor biodegradabile, indentificată cu cod QR, găleată maro aerată de 10 1 pentru interior specifică deșeurilor biodegradabile, softul, cititorul de bare/ scanner-ul, promovarea, informarea și educarea cetățenilor din arealul de aplicabilitate a proiectului.

Art.8. - în arealul de implementare a proiectului pilot sunt identificate un număr de 1011 apartamente cu 63 de scări și 106 case ( gospodării individuale), bugetul estimat fiind prezentat în Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. -Infrastructura utilizată va fi predată de către Municipiul Făgăraș operatorului de salubritate prin proces-verbal de predare primire, Anexa nr.3.A, respectiv către Poliția Locală Făgăraș prin proces-verbal de predare primire, Anexa nr.3.B, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Pentru implementarea Proiectului Pilot și pe durata acestuia, între Municipiul Făgăraș și S.C Salco Serv S.A. Făgăraș , se va încheia un Act adițional privind modalitatea de colectare a deșeurilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05.03.2008, Anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.il. - Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Act adițional privind modalitatea de colectare a deșeurilor în cadrul Proiectului Pilot.

Art.12. - Pe durata implementării Proiectului Pilot se mențin taxa specială de salubritate, tarifele aprobate prin HCL nr. 81/ 2021, drepturile și obligațiile părților, precum și prevederile referitoare la modalitățile de colectare a celorlate categorii de deșeuri din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș aprobat prin HCL nr. 80/2021.

Art.13. Pentru implementarea Proiectului Pilot S.C Salco Serv S.A. Făgăraș va asigura respectarea licenței de funcționare, a condițiilor asociate acesteia, precum și îndeplinirea condițiilor de autorizare, avizare necesare în domeniul de activitate.

Art.14. - Partenerii Proiectului Pilot sunt:

Fundația Comunitară Țara Făgărașului - sprijină acțiunea de promovare, informare și educare a cetățenilor din arealul de aplicabilitate - cu titlu gratuit

Asociația Zero Waste - acțiuni de educare a cetățenilor - cu titlu gratuit

Art.15. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Direcția Buget-Finanțe, Serviciul de utilități publice, Biroul Horticol, Biroul A.G.D.P.P.L.P din cadrul aparatului de specialitate la Primarului Municipiului Fagaras, Poliția Locală a Municipiului Făgăraș si S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș.

Art.16. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru și 5 abțineri.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Serviciul de utilități publice

 • - 1 ex. Biroul Horticol

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Biroul A.G.D.P.P.L.P

 • - 1 ex. Poliția Locală a Municipiului Făgăraș

 • - 1 ex. S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 263 211 313, Fax: 0040 26S 213 020 Web: www.primaria-fegarab.ro, Email; secretariat@primaria-ragams.ro

7/7

Anexa nr.l la HCL nr/^704/202l

REGULAMENT PROIECT PILOT

privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton plastic/metal, sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vech din Municipiul Făgăraș

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori de pe raza Cartierului Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi;

 • 1.1. Delimitarea spațială a ariei de acoperire a proiectului pilot este de la intersecția Strada Negoiu până la Strada Câmpului Vechi.

 • 1.2. Regulamentul face referire la următoarelor aspecte:

 • - numărul și tipul de fracții de deșeuri care se vor precolecta de către populație; _

 • - tipul și volumele recipienților de precolectare;

 • - frecvența ridicărilor și tipul utilajelor utilizabile de către operatorii de salubritate;

 • - sistemul de urmărire al trasabilității deșeurilor de la populație până la tratare/valorificare;

 • - elemente de identificare a fiecărui utilizator;

 • - programe de conștientizare și informare privind modalitatea de colectare separată.

Art. 2. Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) asigurarea calității și continuitatea serviciului

 • f) tarifarea echitabilă

 • g) securitatea serviciului

 • h) dezvoltarea durabilă

Art. 3 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament sunt:

 • 1. deșeuri biodegradabile - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firme de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare; deșeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare sau cele provenite din grădini, parcuri si cimitire, hârtia și cartonul;

 • 2. cele mai bune tehnici disponibile - cele mai bune tehnici disponibile potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l52/2005*) privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.84/2006, cu modificările și completările ulterioare;                                                                        / '

 • 3. compost - material solid, igienizat și stabilizat, rezultat din procesul de tratare aeroba și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separate supuse compostării;                                                            j                       j

 • 4. compostare - proces de descompunere controlată a materialelor biodegradabi'le, predominant aerob care permite generarea de temperaturi adecvate dezvoltării bacteriilor termofile că^rezultat al producerii de căldură în procesul biologic;                                                       V...      . , '

 • 5. colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în veden transportării la o instalație de tratare/eliminare;

 • 6. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de țipi și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

 • 7. deseu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;

 • 8. deșeu abandonat - deșeuri aflate pe domeniul public al căror deținător/producător este necunoscut;

 • 9. deșeuri reziduale - deșeuri care nu pot fi valorificate material, inclusiv cele ramase din instalațiile d' tratare;

 • 10. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției d( deșeu,exclusiv deșeuri de producție;

 • 11. deșeuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deșeuri pe teritoriul național după ce acestea au fost utilizate pentru a conține, a proteja, a livra și a prezenta produse;

 • 12. deșeuri de ambalaje reciclate - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;

 • 13. deșeuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;

 • 14. deșeuri de ambalaje din comerț si industrie - toate ambalajele secundare, ambalajele pentru transport și ambalajele primare ale produselor destinate utilizării exclusiv de către operatori economici, care, ca natură și compoziție nu sunt similare cu deșeurile menajere;

 • 15. deșeuri menajere - deșeurile provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • 16. deșeuri municipale - deșeurile menajere și similar, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • 17. deșeuri municipale si asimilabile - totalitatea deșeurilor generate, în mediul urban din gospodării, instituții, unități comerciale și prestatoare de servicii (deșeuri menajere), deșeuri stradale colectate din spații publice, străzi, parcuri, spații verzi;

 • 18. deșeuri nepericuloase - deșeurile care nu prezintă una sau mai multe dintre proprietățile periculoase enumerate în prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE_a Parlamentului European și al Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

 • 19. deșeuri periculoase - orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr.4 la Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deșeurilor;

 • 20. deșeuri periculoase din menajere - Reprezintă deșeurile toxice/inflamabile/ explozive / infecțioase sau de altă natură, care, introduse în mediu, pot dăuna plantelor, animalelor sau omului.

 • 21. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 22. deșeuri similare - deșeurile care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere.

 • 23. deșeuri solide - componente rezultate din activitățile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuințare sau nu mai fac folosință utilizatorului și care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

 • 24. deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

 • 25. eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie?- Anexa nr.2 la Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deșeurilor, stabilește^ o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;                                        \

 • 26. fracția "umedă” - conține deșeurile menajere obișnuite, nereciclabilc resturi alimentare sau cele rezultate din producerea hranei zilnice conținând în special material biodegradabil;

 • 27. fracția "uscată11 - conține deșeurile din categoria materialelor reciclabiîe (hârtie, PET-uri, pungi de plastic, doze de aluminiu, sticle, etc.);                                      \

 • 28. gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclu: supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, incluî acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • 29. operatorii serviciului de salubrizare - persoane juridice române sau străine care au competența capacitatea recunoscute prin licență de a fumiza/presta, încondițiile reglementărilor în vigoare, i serviciu comunitar de utilități publice și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemul de utilități publice aferent acestuia;

 • 30. nrecolectare - activitatea utilizatorului de strângere și depozitare temporară a deșeurilor municipale sa a deșeurilor solide asimilabile cu deșeurile municipale,in sistem dual (2 fracții), în recipiente, containei ori puncte gospodărești, amplasate în spații special amenajate;

 • 31. preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deșeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale aferent celor 2 fracții,fracția umeda și fracția uscata;

 • 32. producător de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri, producător de deșeuri sai orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificare* naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 • 33. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

 • 34. reutilizare - orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute;

 • 35. sortare - activitatea de separare pe categorii si stocare temporara a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializati în valorificarea acestora;

 • 36. valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general;

CAPITOLUL II - BENEFICIARI

Art. 4. Beneficiarii proiectului pilot:

 • 4.1. Beneficiarii acestui sistem de colectare îl reprezintă comunitatea locală considerată doar din persoanele fizicedin Cartier Câmpului Nou și str. Câmpului Vechi, pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare prestate în baza regulamentului proiectului pilot de către SC Salco Serv SA a căror contravaloare se achită de autoritățile administrației publice locale direct de la bugetul local pentru întreg numărul de persoane pentru care s-a prestat serviciul pe raza UAT Făgăraș ,în baza facturii emise de operator la numărul de beneficiari pentru care s-a prestat serviciul.

 • 4.2. Pe parcursul derulării/ implementării proiectului pilot se mențin regulile instituite cu privire la taxa specială de salubritate pentru persoanele fizice astfel cum sunt prevăzute în HCL nr .80 /26.02.2021

 • 4.3. Pentru persoanele juridice care își desfășoară activitatea în aria de aplicare a proiectului pilot, S.C. Salco Serv S.A. va asigura dotarea acestora cu echipamentele necesare pentru asigurarea colectării separate a deșeurilor generate în funcție de cantitatea generată și frecvența de colectare.

 • 4.4. Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția recipientelor, containerelor și echipamentelor de colectare revin persoanelor juridice în a căror folosință se află

 • 4.5. Restul reglementărilor referitoare la obligațiile/drepturile și alte prevederi aplicate persoanelor juridice sunt cele cuprinse în HCL nr .80 /26.02.2021 .

CAPITOLUL III - INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ /        \

Art. 5. Infrastructura utilizată:                                                   .                         |

 • 5.1. Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localității Făgăraș, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • 5.2. Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcț. instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare

 • 5.3. Colectarea deșeurilor reziduale, biodegradabile și reciclabile inclusiv deșeurile de ambalaje se poate fac prin selectare în saci/pungi de plastic pentru deșeurile reciclabile și reziduale, respectiv saci/pungi/ pubelă mar din material biodegradabil pentru deșeurile biodegradabile, distribuiți de operator; - art 22 Alin 2 lit c.

 • 5.4. Prin excepție, pentru implementarea proietcului pilot în cele două zone sacii necesari vor fi asigurați prii grija Municipiului Făgăraș și distribuiți de către SC Salco Serv SA. Operatorul au obligația de a pune 1: dispoziția deținătorilor de deșeuri containerele/recipientele, precum și, după caz, sacii necesari realizări activității de precolectare separată a deșeurilor. Costurile de achiziționare a acestora se includ în tariful oferta pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor, dacă nu sunt puse la dispoziție de delegatar.- art.21 alin2 din LI 01/2006

 • 5.5. Sacii folosiți pentru colectarea separată a tipurilor de deșeuri vor fi inscripționați cu un marcaj colorat specific de identificare care să conțină denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate, denumirea operatorului, cod de bare, capacitate astfel încât să se evite ruperea/ deteriorarea / supraîncărcarea în funcție de frecvența de colectare și monitorizarea gradului de umplere a acestora de către beneficiari. Inscripționarea sacilor pentru colectare, cu un sistem QR, care o dată scanat de operator, permite identificarea beneficiarilor acestui serviciu și contorizarea cantității respective, în contul acestora

 • 5.6, Sacii de colectare a celor cinci fluxuri de deșeuri sunt dimensionați astfel :

 • a) sacul galben este dimensionat pentru un volum de 80 1 și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg b) sacul albastru este dimensionat pentru un volum de 80 1 și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg c) sacul verde este dimensionat pentru un volum de 60 1 și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg d) sacul maro este dimensionat pentru un volum de 20 1 și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg e) sacul negru este dimensionat pentru un volum de 20 1 și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg

 • 5.7. Pentru categoria deșeurilor biodegradabile pentru fiecare unitate locativă municipiul Făgăraș în caliate de delegatar, va asigura și distribui prin SC Salco Serv SA, pe lângă saci/pungi și recipienții de precolectare de tipul pubelă maro aerată cu o capacitate de 10 L pentru interior și pubelă urbană maro cu o capacitate de 23 L pentru exterior. Pubela exterioară va fi inscripționată cu denumirea operatorului și va dotată cu un cod de bare pentru a permite identificarea utilizatorului.

 • 5.8. Pe durata de implementare a Proiectului Pilot pe aria deservită se suspendă colectarea din punctele de precolectare amplasate pe domeniul public, sens în care Sc Salco serv SA va elibera aceste puncte ridicând eurocontainerele de 1,1 mc pentru deșeuri reziduale și biodegradabile precum și clopotele specifice deșeurilor reciclabile, lăsând zonele curate și igienizate.

 • 5.9. Amplasarea de suporturi/ stative tip ”cuief pentru flecare scară în parte, respectiv pentru fiecare apartament în parte, cu respectarea reglementărilor în domeniu

 • 5.10. Pentru implementarea proiectului pilot fiecare unitate locativă (apartament/casă) în parte va beneficia de asigurarea sacilor/ pubelelor necesare pentru colectarea separată a următoarelor categorii:

 • A . Deșeuri reziduale-se vor colecta în saci transparenți de culoare neagră/ transparenți cu inscripție neagră.

In sacul transparent de culoare neagră/ transparent cu inscripție neagră se vor precolecta următoarele deșeuri:

 • • material măturat

 • • sacul de aspirator/ conținutul acestuia

 • • scutece pentru copii

 • • mucuri de țigară

 • • cenușă de cărbune, cenușă de lemn tratat sau vopsit


 • • lemn tratat sau vopsit

 • • absorbante, tampoane, scutece

 • • bețigașe cu vată, vată

 • • resturi de ceară de la lumânări

 • * plasturi, bandaje

 • • tușiere uzate

 • • lame de ras

 • • periuțe de dinți

 • • brichete de unică folosință

 • • umerașe din lemn tratat

 • • jucării pentru copii

 • • nisip pentru animale de companie

 • • excremente ale animalelor de companie

 • • resturi de vopsea uscată

 • • polistiren murdar

 • • casete video

 • • șervețele umede folosite

 • • resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • • veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte

 • • alt tip de plastic (acrilic, nylon, policarbonat, acid polilactic) care se regăsesc în bidoane de plastic ochelari de plastic, DVD-uri, plăci de plexiglas, computere

 • B . Deșeuri biodegradabile - se vor colecta în saci transparenți de culoare maro/ transparenți cu inscripție marc din material biodegradabil.

în sacul transparent de culoare maro/ transparent cu inscripție maro se vor precolecta următoarele deșeuri:

Deșeuri de bucătărie precum:

 • • deșeuri de la legume și fructe proaspete sau gătite;

 • • zaț de cafea, zaț de ceai cu filtru și săculeț

 • • coji de ouă

 • • coji de nucă;

 • • resturi de pâine și cereale

 • • hârtie absorbantă precum filtrele, șervețele de hârtie din celuloză precum batistele, rolele de bucătărie, șervete, hârtie de ziar murdară

 • • cofraje de ouă și fructiere din pastă de lemn (pastă de hârtie)

 • • cantități mici de resturi de mâncare gătită

 • • resturi de alimente stricate și mucegăite

 • • păr, pene și blană

 • • talaș (numai de la lemn netratat)

Deșeuri de grădină precum:

 • • resturi de tufiș mărunțite

 • • resturi de arbuști mărunțite

 • • resturi de gazon fără pământ

 • • frunziș fără pământ

 • • alte deșeuri de plante mărunțite

 • • haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • • cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);                                             \

 • • rumeguș, fân și paie;

 • • plante de casă;

 • • bucăți de lemn mărunțit;

 • • ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • C . Deșeuri reciclabile                                                                      s1

C.l. deșeuri de hârie/carton - se vor colecta în saci transparenți de culoare albastră/ transparenți cu inscripție albastră.

în sacul transparent de culoare albastră/ transparent cu inscripție albastră se vor precolecta următoarele deșeuri:

 • • ziare

 • • reviste

 • • cataloage


 • • broșuri

 • • hârtie de scris și caiete

 • e tipărituri

 • • plicuri de scrisori

cutii de carton ondulat

 • • cutii de detergent

C.l.l. Deșeuri de ambalaje

 • • cutiile pentru dulciuri;

 • • șervețele dantelate pentru prăjituri, vândute împreună cu prăjiturile;

 • • rolele, tuburile și cilindrii în jurul cărora este înfășurat un material flexibil, ca de exemplu folie < plastic, folie de aluminiu, hârtie, cu excepția rolelor, tuburilor și cilindrilor destinați a fi părți ale un< echipamente de producție și care nu se utilizează cu scopul de a prezenta un produs ca unitate c vânzare;

 • • umerașele pentru haine vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte

 • • cutiile de chibrituri;

 • • dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: pungile din hârtie;

 • • farfuriile și paharele de unică folosință

 • • pungile pentru sandviciuri

 • • etichetele agățate direct de produs sau atașate acestuia

C.1.2. Deșeuri hârtie neneciclabile care se depun în sacul albastru și care se vor valorifica energetic de către operatorul de salubrizare:

 • • fotografii pe hârtie, diapozitive

C.2. Deșeuri de plastic/metal - se vor colecta în saci transparenți de culoare galbenă/ transparenți cu inscripție galbenă.

în sacul transparent de culoare galbenă/ transparent cu inscripție galbenă se vor precolecta următoarele deșeuri:

 • • sticle de șampon

 • • sticle de detergent

 • • recipiente de lactate

 • • capsule expandate de la fructe, legume, came

 • • folii de plastic

 • • PET (băuturi alcoolice și nonalcoolice)

Materiale din aluminiu precum

 • • tuburi / recipienți metalici curate

 • • capace de la iaurt spălate

 • • folie de ciocolată

 • • conserve golite / spălate

Doze precum

 • • doze de băuturi

 • • doze de conserve

 • • doze de spray (golite)

 • • dopuri de plastic / metal

 • • folie de metal

C.2.1. Deșeuri de ambalaje:

 • • foliile care învelesc carcasele de compact discuri; pungile în care se expediază cataloage și reviste, cu o revistă înăuntru

 • • ghivecele pentru flori destinate exclusiv vânzării și transportării plantelor și care nu sunt destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieții acesteia;

 • • suporturile pentru compact discuri, vândute împreună cu compact discurile și care nu sunt destinate utilizării ca mijloc de depozitare;

 • • umerașele pentru haine vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte

 • • sistemele de izolare sterilă, de exemplu: pungi, tăvi și materiale necesare menținerii sterilității produsului; capsulele pentru băuturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care rămân goale după utilizare;

 • • buteliile din oțel reîncărcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu excepția extinctoarelor.

 • • dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: pungile din plastic

 • • farfuriile și paharele de unică folosință

 • • folia alimentară aderentă;

 • • pungile pentru sandviciuri

 • • folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor curățate în curățătorii.

 • • peria de rimei care face parte din capacul recipientului; etichetele adezive atașate unui alt articol . ambalaj; capsele metalice; manșoanele din plastic; dispozitivul de măsurare-dozare care face parte d sistemul de închidere a recipientului pentru detergenți;

 • • cutii de lapte și suc

 • • plicuri de supă

 • • ambalaje pentru cafea

 • • ambalaje pentru dulciuri

 • • tuburi de cosmetice golite/spălate

 • • pungi si ambalaje din plastic

 • • flacoane (șampon, detergent) golite / spălate

C.2.2 Deșeuri platic neneciclabil care se depun în sacul galben și care se vor valorifica energetic de către operatorul de salubrizare:


 • • pixuri

 • • țiple (plastic)

 • • dosare de platic pentru acte

C.3. Deșeuri de sticlă - se vor colecta în saci transparenți de culoare verde/ transparenți cu inscripție verde. în sacul transparent de culoare verde/ transparent cu inscripție verde se vor precolecta următoarele deșeuri:

 • • sticlă albă

 • • sticlă maro

 • • sticlă verde

 • • alte sticle colorate sunt incluse în categoria sticlă verde

C.3.1. Deșeuri de ambalaje

 • • flacoanele din sticlă pentru soluții injectabile;

 • 5.11. Sisteme digitale care generează, măsoară, prelucrează sau stochează informații privind gestionarea și monitorizarea cantităților de deșeuri vor respecta caracteristicile indicate de către producător.

 • 5.12. SC Salco Serv SA este obligat ca prin modul de prestare al serviciului sâ asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • 5.13. Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora. Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului

 • 5.14. Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor

 • 5.15. Autovehiculele necesare colectării acestor fluxuri de deșeuri sunt:

 • - o autocompactoare pentru colectarea deșeurilor reziduale, biodegradabile

 • - o autospecială pentru colectarea fluxurilor de deșeuri reciclabile inclusiv deșeuri de ambalaje

 • 5.16. Personalul SC Salco Serv SA care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;                       /                    \

 • b) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • 5.17. Personalul necesar de colectare fluxuri deșeuri: 1 șofer/operator scanrier; 2 muncitori / manipulatori marfă;

CAPITOLUL IV - FRECVENȚA - INTERVALUL DE COLECTARE - AMPLASAMENTE E PRECOLECTARE

Art. 6, SC Salco Serv SA este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului si frecvenței» aprobate de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor menționate în contractul de delegare a gestiunii.

 • 6.1. Colectarea deșeurilor "din poartă în poartă" - se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale, o dată pe săptămână.

 • 6.2. Colectarea se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale:

 • 1. zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri;

 • 2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie.

 • 6.3 Frecvența de colectare: în anotimpul cald (1 aprilie-30 septembrie): hârtie/carton - săptămânal în ziua de luni

 • - plastic/metal - săptămânal - în ziua de marți

 • - sticla - o dată la două săptămâni - în ziua de vineri

 • - deșeurile reziduale - săptămânal - în ziua de joi

 • - deșeurile biodegradabile - săptămânal - în zilele de luni, miercuri și vineri

  Tip deșeu

  Luni

  Marti

  Miercuri

  Joi

  Vineri

  Gospodării individuale

  - case

  Hârtie/carton

  X

  Plastic/Metal

  X

  Sticlă

  X

  Biodegradabile

  K

  &

  X

  Reziduale

  1

  Cvartale

  de blocuri

  Hârtie/carton

  X

  Plastic/Metal

  X

  Sticlă

  X

  Biodegradabile

  X

  X

  Reziduale

  1

 • 6.4. Amplasamentele pentru suporturi/ stative tip ”cuier” situate în Cartierul Câmpului Nou sunt cele din Anexa nr. 1.

 • 6.5. Colectarea deșeurilor din Cartierul Câmpului Nou realizează prin metoda ” din poartă în poartă”, sens în care generatorii de deșeuri vor amplasa recipientele de precolectare în suporturile/ stativele tip ” cuier”, în funcție de fluxurile specifice și graficul de colectare.

 • 6.6. Colectarea deșeurilor de pe str. Câmpului Vechi se realizează prin metoda ” din poartă în poartă”, sens în care proprietarii de imobile generatori de deșeuri vor amplasa pe trotuarul din fața casei recipientele de precolectare în funcție de fluxurile specifice și graficul de colectare.

 • 6.7. Intervalul orar în care persoanele fizice din Cartierul Câmpului Nou depun deșeurile în amplasamentele di Anexa nr. 1 este de la 06:00 - 08:00. Intervalul orar în care persoanele fizice din str. Cimpului Vechi scc deșeurile în fața gospodăriei este de la 06:00 - 08:00

 • 6.8. Intervalul orar în care SC Salco Serv SA colectează deșeurile de pe amplasamentele din Anexa nr. 1 est» 08:00 - 10:00 . Intervalul orar în care SC Salco Serv SA colectează deșeurile de la gospodăriile individuale str. Câmpului Vechi) este 08:00 - 10:00.

CAPITOLUL V - MODALITATEA DE PRESTARE A SERVICIULUI

Art. 7. Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:

 • a) prevenirea;

 • b) pregătirea pentru reutilizare;

 • c) reciclarea;

 • d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

 • e) eliminarea.

  • 7.1. Aplicarea ierarhiei deșeurilor menționată la alin. (1) are ca scop încurajarea acțiunii în materie de prevenire a generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

  • 7.2. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri-persoanele fizice sunt obligați să colecteze separat următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, deșeurile reziduale și deșeurile biodegradabile din deșeurile municipale , pe de o parte, iar pe de altă parte operatorul SC SALCO SERV SA are obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului.

  • 7.3. Avantajele acestui sistem de colectare sunt : posibilitatea de identificare ușoară a generatorilor pe bază de cod QR, responsabilitatea crescută a generatorilor datorită identificabilității lor.

  • 7.4. Se va respecta calendarul și frecvența de colectare a deșeurilor indicată la Art.6.- pct.6.3 astfel că se vor scoate recipientele de colectare la poarta gospodăriei, pe trotuar în ziua stabilită în prezentul Regulament în vederea preluării deșeurilor.

  • 7.5. Se vor lua toate măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din gospodării prin separarea acetora pe fiecare categorie indicată la Art.5 în parte

Art. 8. Modalitatea de realizare a colectării separate de către cetățeni:

 • 8.1. Sortarea la sursă reprezintă factorul esențial și o măsură necesară pentru asigurarea unui grad de valorificare/reciclare crescut. Precolectarea regrupează toate operațiunile necesare pentru evacuarea deșeurilor din locuințe pana la locul de ridicare a deșeurilor de către SC Salco Serv SA, persoanele fizice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de precolectare separată, conform sistemului de colectare prevăzut în prezentul regulament, astfel acestea trebuie să asigure în locuința proprie sortarea următoarelor categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, deșeuri reziduale și deșeuri biodegradabile;

 • 8.2. A. Ghid de colectare a deșeurilor reciclabile :

 • 1. Este important ca sacii pentru deșeuri să nu fie supraîncărcați pentru a putea fi închiși/legați

 • 2. Cartonul/hârtia voluminoase vor fi rupte/împăturite pentru a umple uniform sacul și a economisi spațiu.

 • 3. Sticlele, borcanele și damigenele vor fi curățate înainte de a se depune în sacul transparent cu inscripție verde și deasemenea se va îndepărta dopul. Dopul rezultat se va depune în sacul, pentru plastic/metal (inscripție galbenă). In sacul cu inscripție verde se va depune doar sticla de la recipient. \

 • 4. Ambalajele din plastic trebuie clătite pentru a putea fi colectate separat. în cazul în care acestea nu sunt curate, contaminează și restul materialelor din PET sau plastic colectat separat.             ț

 • 5. PET-ul, bidoanele sau alți recipienți voluminoși din plastic și dozele de aluminiu trebuie presate pentru a ocupa un volum cât mai mic pentru a putea depozita o cantitate mai mare de astfel de deșeuri.

 • 7. Porțelanul, ceramica și cristalul, paharele de băut și farfuriile, vasele rezistente la căldură acestea consideră deșeuri reziduale iar oglinzile și geamurile sunt considerate deșeuri voluminoase și colectează prin comandă / la centrul de colectare de la sediul operatorului de salubritate.

 • B. Ghid de colectare a deșeurilor biodegradabile :

Deșeurile biodegradabile alimentare: reprezintă deșeuri colectate frecvent din bucătărie

 • 1. La bucătărie deșeurile din resturi alimentare (biodegradabile) se colectează curat și comod în sacul c inscripție maro. Pentru ca acest sac să rămână igienic ar trebui să nu fie umplut până la refuz, ci dos până la limita la care se poate efectua închiderea/legarea acestuia evitând astfel ruperea lui și scurgere reziduurilor conținute

 • 2. Din deșeuri biodegradabile se poate obține în propria gospodărie compost, un excelent îngrășămân pentru plantele din jurul casei și pentru pământul din grădină.

 • 3. Vor conține cât mai puțină apă reziduală sau resturi vegetale ascuțite/tăioase astfel încât să fie evitate scurgerile sau deteriorarea sacilor. Este important ca acestea să nu fie eliminate în sacul negru așa cum am fost obijnuiți până acum, acestea se vor arunca în sacul din pubela aerată maro pentru interior.

 • 4. Deasemenea deșeurile rezultate din bucătărie se pot așeza împreună cu deșeurile verzi mici rezultate din grădină astfel încât umplerea sacilor să fie una optimă în ambele cazuri evitându-se pentru cele din urmă amestecul cu pământ.

Deșeurile biodegradabile verzi/vegetale: reprezintă deșeuri colectate cu o frecvență redusă

 • 1. Sunt deșeuri care au capacitatea de a se supune descompunerii biologice cum ar fi iarba, crengile de copaci, frunzele căzute și rumegușul netratat așa cum sunt ele prezentate la Art. 5, punctul 5.8. litera B.

 • 2. Deșeurile vegetale mici trebuie să fie precolectate separat în sacii maro/ cu inscripție maro alături de deșeurile alimentare

 • 3. Deșeurile vegetale de dimensiuni mari trebuie să fie legate în mănunchi și nu se depun în sacii maro/cu inscripție maro.

 • 4. Crengile și alte vegetale ascuțite/tăioase se taie la o lungime maximă de 50 cm și sunt legate în mănunchi cu sfoară biodegradabilă (a se evita sfoara de plastic sau alte materiale nereciclabile cum ar fi sârma). Ele se vor depune pe trotuar într-o zonă cu acces auto în ziua stabilită pentru ridicare.

 • 5. Frunzele se depun în sacii cu inscripție maro evitând conținut de pâmînt astfel încât greutatea / volumul sacului să nu depășească maximul admis iar precolectarea să fie eficientă.

 • 6. Iarba se depune în sacii maro/ cu inscripție maro evitând conținut de pâmînt astfel încât greutatea / volumul sacului să nu depășească maximul admis iar precolectarea să fie eficientă

 • 7. Rumegușul trebuie să fie curat, să provină de la lemn netratat cu substanțe periculoase (pesticide, ierbicide, lac, uleiuri, substanțe de ignifugare etc) și se depune în sacii maro/cu inscripție maro, evitând conținut de pâmînt astfel încât greutatea / volumul sacului să nu depășească maximul admis iar precolectarea să fie eficientă

 • 8. Plantele de casă fără pământ și fără ghiveci se depun în sacii maro/cu inscripție maro. Ghiveciul curat se va depune în sacul albastru/cu inscripție albastră fiind deșeu reciclabil.

 • 9. Deșeurile mici (frunze, rumeguș) se pot așeza împreună cu deșeurile rezultate din bucătărie astfel încât umplerea sacilor să fie una optimă , evitându-se pentru cele din urmă amestecul cu pământ.

 • C. Ghid de colectare a deșeurilor reziduale

Deșeurile reziduale sunt totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla/valorifica și sunt cele care rămân după colectarea separată a deșeurilor reciclabile și biodegradabile

8.3 Prin respectarea procedurii de precolectare a fluxurilor de deșeuri se elimină depozitarea înafara echipamentelor de colectare, asigurând respectarea normelor de igienă și protecția mediului.               \

I '

Art. 9. Procedura de colectare :

9.1 Colectarea din ”poartă în poartă”'.- pentru Cartierul Câmpului Nou

Acesată metodă de colectare reprezintă colectarea deșeurilor de pe suporturile/ stativelex tip ”cuier” amplasate pe domeniul public și prezentate în Anexa nr. 1.                                       V ,

! l 3 -

Acestă metodă de colectare presupune ca locatarii Cartierului Câmpului Nou să depună sacii/ pubela urba maro de 23 1 cu deșeuri în punctul de precolectare arondat fiecărei scări în parte ( astfel cum rezultă din Ane nr.l) în funcție de programul și frecvența de colectare.

Pentru acestă metodă sunt poziționate suporturi/ stative tip ”cuief pentru fiecare scară în parte, respectiv pent fiecare apartament în parte. Locatarul va agața sacul specific categoriei de deșeu ce urmează a fi colectat cârligul care indică numărul său de apartament. Pentru ziua în care se colectează deșeurile biodegradabi locatarul va agața în cârligul ce indică numărul apartamentului său pubela urbană maro de 23 L pentru exterior 9.2 Colectarea din "poartă în poartă din strada Câmpului Vechi.

Acestă metodă de colectare presupune ca locatarii să amplaseze sacii/ pubela urbană pentru exterior pe trotuare din fața gospodăriei în zonă cu acces auto, în funcție de programul și frecvența de colectare , astfel încât să fii asigurat accesul ușor al autovehiculelor de colectare și să nu impiedice/ să pună în pericol traficul pietonal ș rutier.

 • 9.3. Procedura de colectare din saci/ pubelă urbană implică colectarea deșeurilor curat și igienic. SC Salco Serv SA va încărca recipienții direct în autovehiculele de colectare după scanarea fiecărui cod QR atașat sacului. Astfel, metoda de colectare se scurtează datorită faptului că nu mai este nevoie ca pubele/ eurocontainerele să fie manipulate pentru descărcare și repuse la loc după golire, iar operațiunea de curățare ( spălare, dezinfectare) a acestora este eliminată.

 • 9.4. încărcarea / scanarea sacilor se face manual. Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe drumurile publice. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • 9.5. Prestația se va realiza potrivit programului de colectare, Sc Salco Serv SA având obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului.

 • 9.6. Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. în cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul colectării, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat.

CAPITOLUL VI - MONITORIZAREA ȘI EXERCITAREA CONTROLULUI CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art.10 în cazul în care se constată că lângă echipamentele de colectare sunt depozitate deșeuri nerespectându-se tipologia de deșeu aferentă recipientului și a procedurii de colectare sunt considerate a fi deșeuri abandonate și SC Salco Serv SA va proceda de îndată la înștiințarea Poliției Locale în vederea luării măsurilor de constatare, identificare a producătorului/deținătorului și sancționarea acestuia.

 • 10.1 înștiințarea Poliției Locale de către operator va fi însoțită de coordonatele locației, planșe foto sau alte elemente de indentificare.

 • 10.2 înștiințarea Politiei Locale cu privire la identificarea de deșeuri depozitate în afara punctelor/echipamentelor de precolectare va putea fi efectuată de către orice persoană interesată în mod direct la tel. nr. 0268210050 dispecerat sau în scris la adresa de e-mail sppc_fagaras@ yahoo.com, fiind însoțită de coordonatele locației, planșe foto sau alte elemente de indentificare, după caz pentru a se evita sesizarea nejustificată.

 • 10.3 . Atunci când prin măsurile luate de Poliția Locală nu se identifică persoana generatoare/deținătoare a deșeului, cheltuielile legate de colectarea, curățarea și refacerea mediului precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către Municipiul Făgăraș, prin suplimentarea costurilor pe factura din luna următoare celei în care a fost identificată problema.

 • 10.4 în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri abandonate este identificat prin măsurile luate de Poliția Locală după trecerea celor 30 de zile, cheltuielile suportate de municipiul Făgăraș vor fi recuperate de la persoana în cauză, aceasta din urmă fiind obligată să suporte atât cheltuielile prevăzute la pet 10.k pe cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare, cât și sancțiunile contravenționale

Art.ll în cazul în care se constată că în recipientele sau sacii de precolectare sunt depozitate deșeuri nerespectându-se tipologia de deșeu aferentă recipientului și procedura de colectare, SC Salco Serv SA va proceda de îndată la informarea cetățenilor arondați recipientelor de precolectare în cauză prin afișarea la sca blocurilor a notificării privind nerespectarea obligațiilor cu privire la colectarea separată a deșeurilor și înștiințarea Poliției Locale prin indicarea locațiilor abaterilor constatate în vederea creșterii frecvenței c verificare a zonei în cauză pentru identificarea peroanelor care nu se conformează prevederilor prezentuh regulament și în vederea atenționării verbale sau scrise însoțită de recomandarea de a respecta dispoziții] prezentului regulament.

11.1 Notificarea transmisă de operator va cuprinde în mod obligatoriu mențiunea că neconformitatea constatat va fi transmisă către Poliția Locală în vederea luării măsurilor legale care se impun.

Art.12 în momentul efectuării recepției, deșeurile generate de utilizatorii serviciului de salubrizare trebuie să 1 fost colectate în totalitate, punctele de precolectare trebuie să aibă un aspect salubru dar și transportul să fu asigurat fără a permite împrăștierea deșeurilor, a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide.

 • 12.1. Criteriile după care va fi apreciată prestația sunt: lipsa deșeurilor de pe carosabilul pe care s-a realizai transportul, colectarea în totalitate a deșeurilor din punctele de precolectare respectiv remedierea în termen a problemelor sesizate justificat la sediul operatorului cât și la administrația publică locală a Municipiului Făgăraș privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate.

 • 12.2. Reprezentantul autorității publice locale - Biroul Horticol și Biroul A.G.D.P.P.L.P. cu responsabilități în verificarea în teren împreună cu un reprezentant al SC Salco Serv SA vor efectua în fiecare lună, un minim de 4 verificări ale prestației de colectare și transport a deșeurilor și va consemna calitatea prestației în procesele verbale de constatare semnate de ambele părți

 • 12.3. în cazul unor executări incomplete a operațiunilor sau o execuție necorespunzătoare, SC Salco Serv SA va fi sesizat, acesta având obligația de a remedia problema identificată în termen de 24 de ore. Recepția se va realiza de către reprezentanții autorității publice locale, împreună cu reprezentanți ai SC Salco Serv SA și va presupune centralizarea proceselor verbale de constatare a calității prestației din luna în curs, sesizările primite de la utilizatori ai serviciului de salubrizare respectiv sesizări de la autoritatea publică locală neremediate.

 • 12.4. în cazul în care pubele puse la dipoziție se deteriorează din vina prestatorului, înlocuirea acestora cu echipamente identice se va asigura de către acesta

 • 12.5. în cazul în care pubele puse la dipoziție se deteriorează din vina utilizatorilor( cetățenii beneficiari) înlocuirea acestora cu echipamente identice se va asigura de către aceștia.

CAPITOLUL VII - TRASABILITATEA DEȘEURILOR

Art.13 Deșeurile reciclabile colectate separat urmează a fi sortate manual pe categorii în funcție de criteriile de reciclare cerute de către agenții economici valorificatori.

Art. 13.1. Deșeurile reziduale colectate separat nu se supun sortării manuale ci vor fi trecute printr-un proces de tratare mecanică utilizând Selectorul de deșeuri rotativ - KOPTECH PRIMUS cu debitul materialului de cernere de 70 mc/h.

Art. 13.2. Deșeurile rezultate în urma tratării mecanice vor fi încadrate în fluxul specific de deșeu reciclabil/valorificabil. Aceste deșeuri nu vor fi supuse eliminării.

Art. 13.3. Deșeurile reziduale rămase în urma tratării mecanice care nu îndeplinesc caracteristicile de reciclare/valorifîcare urmează a fi eliminate prin depozitare.

Art.13.4. Deșeurile biodegradabile colectate separat în recipiente (saci) biodegradabili nu pot fi depozitate, conform Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

Art.13.5. Această categorie de deșeu destinată compostării/digestiei anaerobe conform Legii nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, va fi stocată temporar pe platforme betonate prevăzute cu rigole de scurgere amplasate la distanță față de așezările omenești, astfel încât să se prevină riscul de contaminare cu respectarea legislației în vigoare cu privire la protecția mediului și a apelor de suprafață. Aceste deșeuri vor fi stocate până la intrarea în vigoare a Normelor tehnice privind activitatea de compostare și digestie anaerobă, denumite în continuare Norme tehnice emise prin ordin comun de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale care vor cuprinde cerințele, măsurile operaționale și tehnice privind activitățile de colectare, transport, predare, stocare și manevrare pentru deșeurile biodegradabile utilizate în procesul de compostare și fermentare anaerobă, tehnicile de ^compostare, stațiile/instalațiile de compostare și fermentare anaerobă, cerințele privind compostul și\ digeștatul sau a altor reglementări. Platformele betonate se află în proprietatea SC SALCO SERV SA, conform extras CF n 106398.

CAPITOLUL VIII - INTERDICȚII:

Art.14 Nu se vor ridica recipientele cu deșeurile pecolectate în amestec, repectiv cele care nu respect indicațiile stabilite în prezentul regulament.

 • 14.1 Se interzice existența deșeurilor de origine organică în celelalte 4 recipiente de colectare (sac galben albastru, verde, neagru).

 • 14.2. Se interzice existența deșeurilor de origine reciclabile de hârtie carton în celelalte 4 reciepiente de colectare (sac galben, verde, neagru, sac/pubela maro).

 • 14.3. Se interzice existența deșeurilor de origine reciclabile de plastic metal în celelalte 4 recipiente de colectare (sac albastru, verde, neagru, sac/pubela maro).

 • 14.4. Se interzice existența deșeurilor de origine reciclabile de sticlă în celelalte 4 recipiente de colectare (sac galben, albastru, neagru, sac/pubela maro).

 • 14.5. Se interzice existența deșeurilor reziduale în celelalte 4 recipiente de colectare (sac galben, albastru, verde, sac/pubela maro).

 • 14.6. Se interzice formarea de grămezi de deșeuri pe marginea carosabilului

 • 14.7. Se interzice depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat.

 • 14.8. Se interzice operatorului licențiat SC Salco Serv SA încredințarea la depozitare a fracției valorificabile colectate separat la sursă.

 • 14.9. Se interzice amestecarea deșeurilor

 • 14.10 Se interzice abandonarea deșurilor și depozitarea acestora inafara spațiilor special amenajate

 • 14.11 Se interzice deteriorarea/sustragerea echipamentelor/recipientelor de colecatre

 • 14.12 Se interzice sustragerea de către persoanele neautorizate a deșeurilor de orice fel din echipamentele/recipientele situate/amplasate/depuse in punctele de precolectare.

 • 14.13. Se interzice utilizarea in vedrea precolectarii fluxurilor de deseu a oricăror alte echipamante/recipient ( saci/ pubela maro) in afara de cele strict allocate si puse la dispoziție pentru implementarea acetui proiect pilot.

 • 14.14 Se interzice depunerea echipamentelor/recipientelor (saci/pubele maro) in alte puncte/recipiente de precolecatre in afara celor arondate propriei unitati locative.

CAPITOLUL IX - SANCȚIUNI SI CONTRAVENȚII:

Art. 15 Contravențiile si sancțiunile aferente sunt specifice implemantarii proiectului piliot

r.

Crt

*

Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii •

Cuantumul amenzii

Persoane fizrce (Ici)

Persoane juridice (lei)

Sancțiuni pentru operatorul serviciului de salubrizare

1

Nerespectarea programului si a frecventei de colectare de colectare.

1000-2500

Sancțiuni pentru utilizatorii serverilor de salubrizare

1

Nerespectarea programului de colectare

500-1000

/ <

2

Sustragerea de către persoanele neautorizate a deșeurilor       de       orice       fel       din

echipamentele/recipientele situate/amplasate/depuse in punctele de precolectare

500-1000

\

.    \

, •         ț

1

3

Utilizarea in vedrea precolectarii fluxurilor de deseu a oricăror alte echipamante/recipient ( saci/ pubela maro) in afara de cele strict allocate si puse la dispoziție pentru implementarea acetui proiect pilot

500-1000

4

Depunerea echipamentelor/recipientelor (saci/pubele maro) in alte puncte/recipiente de precolecatre in afara celor arondate propriei unitati locative

500-1000

CAPITOLUL X - PROGRAME DE CONȘTIENTIZARE ȘI INFORMARE

Art.16 Obiectivele campaniilor de informare și promovare:

 • 16.1. Informarea partenerilor și publicului țintă, cu privire la implementarea proiectului pilot:

 • - Creșterea gradului de participare și responsabilitate a cetățenilor prin stimularea unei atitudini pozitive în rândul populației, legat de valorificarea deșeurilor si respectiv a importanței compostării individuale a deșeurilor biodegradabile

 • - Recunoașterea eforturilor sinergiei dintre operatorul Sc Salco Serv SA și Municipiul Făgăraș, de a rezolva problemele de mediu privind gestionarea deșeurilor din aria de operare

 • - Promovarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, biodegradabile și reziduale și explicarea în detaliu a modului de utilizare a acestuia, în vederea creșterii responsabilizării utilizatorilor

 • - Informarea utilizatorilor, cu privire la cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separate și modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării transparenței funcționării sistemului

Conștientizarea utilizatorilor serviciului (generatori de deșeuri) asupra obligațiilor acestora

 • 16.2. Grupurile tintă, cărora se adresează campaniile de informare și conștientizare sunt cetățenii deserviți, cu precădere generatorii de deșeuri din zona de implementare a proiectului pilot.

 • 16.3. Campaniile de conștientizare se organizează prin presă locală scrisă și audio-vizuală, prin socialmedia (facebook, whatsapp, etc) prin comunicare de pliante, fluturașe, prin descărcarea- instalarea aplicației mobile „Făgăraș City App”, prin întâlniri spontane/ programate cu grupul țintă în limita rigorilor actuale generate de pandemie și au ca scop:

Conștientizarea utilizării serviciilor specifice de salubrizare asigurate prin SC Salco Serv SA în calitate de operator local

Prezentarea obligațiilor legale privind evacuarea anumitor tipuri de deșeuri

Informarea cu privire la avantajele colectării separate și consecințele legale în cazul nerespectării acestor obligații;

Cerințele asociate cu modul de colectare și transport al deșeurilor reciclabile, biodegradabile și menajere Programul, locul și tipurile de deșeuri colectate prin acest proiect pilot

Numărul de telefon al dispeceratului operatorului unde pot fi formulate/ adresate sesizări, lămuriri, explicații

Conștientizarea utilizatorilor asupra obligațiilor acestora (stabilite prin legislație la nivel național și prin regulile locale) și consecințele negative ale gestionării neconforme a deșeurilor (colectarea în amestec, abandonarea deșeurilor în spații neamenajate)

Promovarea modului de viata Zero Deșeuri, prin care sa se determine ca populația sa producă mai puțin deșeuri

 • 16.4. Descărcarea-instalarea aplicației mobile „Făgăraș City App” se poate realiza din Magazinele de aplicații în funcție de sistemul de operare al telefonului, prin acesarea link-lui https://www.primaria-fagaras.ro/site/formular sau prin scanarea codului QR . Codul QR al aplicației va fi disponibil prin aplicarea pe usa de intrare a fiecărei scări a unui stiker autocolant.

’                                                                                                                                                                                                                                                                                                  * i \

 • 16.5. Prin intermediul aplicației se vor trimite-primii notificări anticipate pentru informarea cetățenilor cu privire la modalitatea de gestionare a colectării separate ( de ex: notificare cu privire la intervalul orar în care se depun deșeurile la amplasamentele de precolectare, categoria de deșeu care trebuie depusă la aceste amplasamente de precolectare în funcție de frecvența de colectare, etc)

 • 16.6. Asigurarea stiker-lor se va realiza prin grija municipiului Făgăraș.

 • 16.7. Campaniile de informare și conștientizare din cadrul proiectului se vor repeta sistematic Campaniile d( informare vor fi fost adresate tuturor generatorilor de deșeuri, implicit grupurilor țintă.

CAPITOLUL XI - BUGETUL PROIECTULUI:

ArL17 în arealul de implementare a proiectului pilot sunt identificate un număr de 1011 apartamente cu 63 de scări și 106 case ( gospodării individuale)

17.1. Bugetul estimat pentru implementarea proiectului pilot este conturat în Anexa nr.2

CAPITOLUL XII - DIPOZITII FINALE: J

Art.18 Dipozițiile referitoare la drepturile și obligațiile operatorului de salubritate, ale autorităților administrației publice locale și ale beneficiarilor se completează cu cele reglementate prin Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș aprobat prin HCL nr. 80/2021.

Art.19 Dipozițiile referitoare la modalitățile de colectare a celorlate categorii de deșeuri deșeuri prevăzute in Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș aprobat prin HCL nr. 80/2021 își mențin aplicabilitatea

Art.20 Dispozițiile prevăzute la capitolul IX se completează cu cele reglementate prin Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș aprobat prin H.C.L nr. 80/2021 precum si cu dispozițiile O.Gnr.2/2001 actualizata.

Art.21. Linia de dispecerat va fi asigurată de SC Salco Serv SA prin contactarea directă la tel nr. 0268.213.255 sau adresa de e-mail secretariatsalcoserv@gmail.com sau de municipiul Făgăraș prin rețelele de socializare, unde se vor primii/înregistra reclamații , sugestii, întrebări cu privire la modalitatea de implementare a prezentului proiect pilot.

Art.22 în urma perioadei de monitorizare a implementării acestui proiect fiecărui volum specificat la Art. 5 pct.5.6 i se va atribui un cost fix preplătit determinat de cantitatea generată, de respectarea individuală a precolectăii separate pe fiecare flux de deșeu și de costurile de operare aferente, în vederea implementării principiului ”plătește pentru cât arunci”

Art.23 Prevederile prezentului proiect pilot vor fi modificate și actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă adoptate prin acte normative și ori de căte ori interesul local o impune.

Comisia pentru elaborarea Regulamentului privind gestiunea deșeurilor în municipiul Făgăraș - proiect

 • 1. Hartoaga Ioana

 • 2. Bobeș Andreea

 • 3. Beleaua Monica

 • 4. Streza-Sansebeș Adina

 • 5. Tătar Daniel

 • 6. Petri Lucian

 • 7. SC Salco Serv SA


Președinte


Membru Membru Membru Membru Membru Membru


Municipiul Fagaras Municipiul Fagaras Municipiul Fagaras


Municipiul Fagaras^ Municipiul Fagaras Poliția Locală Fagaras Ciora loan Vasile


8. Președinte Comisie de organizare urbanistică, realizarea lucrărnbr publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș: - Popa Ovidiu Nicolae

nr. crt

necesat/apartame nt

preț ofertat / sac / galeata / stiker

necesar/ap artament/l

una

total

case

total apartament e / scări

total

necesar saci/luna/ apartamen t

necesar saci/lun a/casa

total

necesar saci/cas e/luna

total preț saci/luna /apartam ent

total preț saci/luna/c

asa

«

1

Z^jeata/

1

1 sat alpasfru 80 r vawanEa 1

Op

4 ’

106

1011

4344

Ai'

O

«J424-4

WH.8

843 5

1 sac albastru 120

L varianta 2

0,25

106

2

1 sac ga lben 801 varianta 3

^pOp.^:

$044^

424 fel

808,8

84,8.'

1 sac galben 120L varianta 2

0,25

3

T i k verde 30 L •

varianta

.. 0,2-

4

4044

‘ . - •? -

2 >424/ ’ -

808,8

84,8

1 sac verde 120 L varianta 2

0,25

106

4

3 Șăc ' arQ-^'kg

0,137

12

12132

12

' .< • s

^1272>

1632.08

174,264

;      * i

• . r-

5

3 sac’ negri 35 L5.

0.09

4042

*4

t: 424 .r

363>$6

38,16

6

'X

W890^‘

7

1 • ițțț.lșSi .<

8

pj*: - • i

L \ -

• 7"--- <—----

9

V ' 'V:

j

A*. iW/

10

sti^re ^City ? App 16/ ’ m

g

0=42

1 '

-

26,46

44,52 •

11

matrita imprimare

saci

intre 150 si 300 lei / bucata platibil 1 data

12

terminal Honeywe

1 7 bucăți - scanner ( 2 Pol Locală, 5 colectare,)

37688,81

13

modul software specific ridicare saci deșeuri 7 bucăți (2 Pol Locală, 5 colectare)

14800,17

14

modul specific de vanzare saci deșeuri 2 bucăți

4671,15

15

implementare / instruire 8 ore

186,846

16

flayer

900

17

nr. crt

necesat/apartame nt

preț ofertat / sac / galeata / stiker

necesar/ap artament/l

una

total

case

total apartament e / scări

total

necesar saci/luna/ apartamen t

necesar saci/lun a/casa

total

necesar saci/cas e/luna

total

preț saci/luna /apartam ent

total preț saci/luna/c

asa

preț total / galeata / aparteme nt p.atibil 1 data

preț total / galeata / casa plati bil 1 data

1

1 sac albastru 80 L varianta 1

0,2

4

106

1011

4044

4

424

808,8

84,8

\

V t • x                          i

1 sac albastru 120

L varianta 2

0,25

1011

106

2

1 sac galben 80 L varianta 1

0,2

4

4044

4

424

808,8

84,8

1 sac galben 120L varianta 2

0,25

1011

106

3

1 sac verde 80 L varianta 1

0,2

4

4044

4

424

808,8

84,8

1 sac verde 120 L varianta 2

0,25

1011

106

4

3 sad maro 5 kg

0,137

12

12132

12

1272

1662,08

174,264

5

1 sad negri 35 L

0,09

4

4044

4

424

363,96

38,16

6

1 galeata aerată intlOL .

8,4 • .

X              *

8492,4

890,4

7

1 galeata etanș ext 23 t • ’

25,21'

4 ».

25487,31

2672,26

8

stkere FgșCity App 5/4 cm -varianta 1

0,14

63

8,82

14,84

9

stikere Fgș City App 7/5,5 cm varianta 2

0,25

15,75

26,5

10

stikere Fgș City App 10/7 cm varianta 3

0,42

26,46

44,52

11

matrita imprimare saci

intre 150 si 300 lei / bucata platibil 1 data

12

terminal Honeywell 7 bucăți - scanner ( 2 Pol Locală, 5 colectare,)

37688,81

13

modul software specific ridicare saci deșeuri 7 bucăți (2 Pol Locală, 5 colectare)

14800,17

14

modul specific de vanzare saci deșeuri 2 bucăți

4671,15

15

implementare / instruire 8 ore

186,846

16

flayer

900

17

<

TOTAL NECESAR SACI

28308

2968

r .*      ■

Varianta 2

TOTAL SACI OFERTA 1

TOTAL SACI OFERTA 2

/. 5589,46

TOTAL PLATA GALETI AERATE

9382,8

TOTAL PLATA GALETI ÎNCHISE

% 28159,57

TOTAL PLATA STIKERE 5/4 cm -variantal

TOTAL PLATA STIKERE 7/5,5 cm varianta2

TOTAL PLATA STIKERE10/7 cm varianta3

■i

MATRITA VARIANTA 1

1 H

MATRITA VARIANTA 2

300

TERMINAL honeywell

37633,81

modul ridicare saci

^4800,17

modul vanzare saci

: 4671,15

implementare

186,845

flayer

900TOTAL NECESAR SACI

28308

2968

Varianta t

Varianta 2

TOTAL SACI OFERTA 1

,4654,86

TOTAL SACI OFERTA 2

5589,45

TOTAL PLATA GALETI AERATE

- 9382^8

9382,8

TOTAL PLATA GALETI ÎNCHISE

28159,6

28159,57

TOTAL PLATA STIKERE 5/4 cm -variantal

r,

Î? ’

TOTAL PLATA STIKERE 7/5,5 cm varianta2

TOTAL PLATA STIKERE10/7 cm varianta3

70,98

70,98

MATRITA VARIANTA 1

150

MATRITA VARIANTA 2

300

TERMINAL honeywell

37658,3

37688,81

modul ridicare saci

14*00,2

14800,17

modul vanzare saci

4671,15

4671,15

implementare

136,846

186,846

flayer                                                                                          900
R© MANIA

StrtadJ F^cspuUHcil, Nr. 3. 505200. Toi: 0040 268 211 313, Rtix: 0040 268 213 020 Wob: www.primoria-regaras.ro, Email: ssocrot£»ritit<gSp»rime»ri?a-fia9îare>s.T’C>


Anexa nr. 3A la HCL nizăyi)4.202l

PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE

încheiat azi .....2021 în baza HCL nr......./.....04.2021 între SC SALCO SERV SA și MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr.3, jud. Brașov, CUI 4384419 reprezentată prin Primar Sucaciu Gheorghe , Director Economic Ludu Daniel, în calitate de concedent,

Și

Operatorul SC SALCO SERV SA cu sediul în Făgăraș, str. Negoiu, nr.147, jud. Brașov, telefon/fax 0268.213255,inregsitrata la ORC sub nr. J08/1234/2002 , cod unic de înregistrare RO 14891753, legal reprezentată prin Director General Ciora loan Vasile, în calitate de concesionar

Prin prezentul proces-verbal primul predă iar al doilea primește în stare corespunzătoare următoarele:

I - saci personalizați transparenți de culoare neagră/transparenți cu inscripție neagră - ... buc, în valoare de ... lei

 • - saci personalizați transparenți de culoare galbenă/ transparenți cu inscripție galbenă - ... buc, în valoare de ... lei

 • - saci personalizați transparenți de culoare albastră/ transparenți cu inscripție albastră - ... buc, în valoare de ... lei

 • - saci personalizați transparenți de culoare verde/ transparenți cu inscripție verde - ... buc, în valoare de ... lei

 • - saci personalizați transparenți de culoare maro/ transparenți cu inscripție maro - ... buc, în valoare de ...

 • 1 ei                                                  ’ ^7

 • - pubele personalizate maro de 23 L exterior -... buc, în valoare de ... lei

 • - pubele aerate maro de 10 L interior - ... buc, în valoare de ... lei

I

 • II. Amplasamentele pentru suporturi/ stative tip ”cuier” situate în Cartierul Câmpului Nou, - .... Buc, în valoare de ... lei

Z

 • III. - Softul-... buc, în valoare de.... Lei

Scanner - ...buc, în valoarea de .... lei.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

CONCESIONAR,

CONCEDENT,


MUNICIPIUL FAGARAS


S.C. SALCO SERV S.AROMÂNIA

a^Σ&J

MUNICIPIUL f=ĂGĂD^A^

Strada FtOfuutiholi. Nr. 3. 505200. Toi. 0040 260 211 313, Fax. 0040 268 213 020

Wo6: www.pdrmiria-fagaras.ro, Emciil: woorotorieingjjprlmurie» fogcaruiiu.roAnexa nr. 3B la HCL


,2021


PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE

încheiat azi .....2021 în baza HCL nr......./.....04.2021 între SC SALCO SERV SA și MUNICIPIU FĂGĂRAȘ

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr.3, jud. Brașov, CUI 438441S reprezentată prin Primar Sucaciu Gheorghe , Director Economic Ludu Daniel, în calitate de predător,

Și

Poliția Locală Făgăraș cu sediul în Făgăraș, str. Dr. loan Senchea, nr.23, jud. Brașov, telefon/fax, , legal reprezentată prin Director Petri Lucian, în calitate de primitor

Prin prezentul proces-verbal primul predă iar al doilea primește în stare corespunzătoare următoarele:

Scanner - ...buc, în valoarea de .... Lei, utilizate pentru monitorizarea și controlul calității și conformității prestațiilor

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

PREDĂTOR,

MUNICIPIUL FAGARAS


PRIMITOR,

POLIȚIA LOCALĂ FĂGĂRAȘ


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr........


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa nr.4 la HCl/^/2021

ACT ADIȚIONAL NR. 8/2021 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05.03.2008

încheiat în baza HCL nr. 80/2021 ,HCL nr..../04.2021, care va avea următorul conținut:

CAPITOLUL I

Părți contractante

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ , cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr. 3 , jud. Brașov,telefon/fax 0268.211313, CIF 4384419 , legal reprezentat prin Primar d-nul Ing. Sucaciu Gheorghe în calitate de concedent, pe de o parte

și

Operatorul SC SALCO SERV SA cu sediul în Făgăraș, str. Negoiu, nr.147, jud. Brașov, telefon/fax 0268.213255,inregsitrata la ORC sub nr. J08/1234/2002 , cod unic de inregsitrare RO 14891753, legal reprezentată prin Ciora loan Vasile - Director general, în calitate de concesionar, pe de altă parte.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de concesiune

ART. 1 - Obiectul contractului de concesiune este prestarea serviciului public de salubrizare in Municipiul Fagaras în conformitate cu obiectivele beneficiarului , cu respectarea Caietului de sarcini, a Regulamentului serviciului public de salubrizare al municipiului Făgăraș și a prevederilor legale în vigoare.

(1) Obiectul prezentului Act Adițional reprezintă asigurarea colectării și transportului separat pe 5 (cinci) fracții a deșeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș, conform Regulamentul Proiectului Pilot- Anexa nr.l

ART. 2 - Serviciile publice de salubrizare concesionate cuprind următoarele activități:

 • A. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • B. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • C. Gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

 • D. Servicii conexe aferente :

colectare separată și transport deșeuri de la agentii economici (rezidual și biodegradabil) care nu predau reciclabilele către S.C. Salco Serv S.A

 • - igienizare stradală (clorinare COVID 19)

spălat și dezinfectat coșuri stradale

spălat și dezinfectat eurocontainere și platforme de precolectare de pe domeniul public

 • - închiriere echipament eurocontainer 1,1 mc/zi

 • - închiriere echipament eurocontainer 4mc/lună

închiriere echipament eurocontainer 5mc/lună

închiriere echipament eurocontainer 6mc/lună

 • - închiriere echipament eurocontainer 8mc/zi

închiriere pubelă 1201/lună

 • - închiriere pubelă 2401/lună

eliberare aviz salubritate persoane fizice

 • - eliberare aviz salubritate persoane juridice

Centrul de colectare - reciclabile - hârtie carton plastic sticla

 • - Centrul de colectare - flux DEEE

Centrul de colectare - flux deșeuri voluminoase

 • - Centrul de colectare - flux deșeuri verzi

Centrul de colectare - flux construcții și desființări

 • ART. 3 - Obiectivele concedentului sunt:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

 • h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea public sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;

 • j) dezvoltarea durabilă;

 • k) "poluatorul plătește”- beneficiarul plătește

 • 1) utilizarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci”

ART. 4 - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:

 • a. Bunurile de retur - bunurile concedentului date în folosință/ administrare la data semnării contractului, inclusiv investițiile efectuate de operator pe perioada derulării contractului, indiferent de sursa de finanțare. Aceste bunuri revin concedentului fără plată și negrevate de sarcini la expirarea sau încetarea contractului de concesiune.

 • b. Bunurile de preluare - aceste bunuri pot include , dar nu se limitează, la sistemul operațional informatic sau alte dotări care pot fi transferate concedentului după expirarea sau încetarea contractului de concesiune, în măsura în care acesta din urma își manifestă intenția de a prelua respectivele bunuri în schimbul compensării egale cu valoarea contabila neamortizată.

 • c. Bunurile proprii - bunuri ale concesionarului necesare desfășurării activității, achiziționate inainte sau după încheierea contractului și până la expirarea sau încetarea acestuia.

CAPITOLUL III

Dispoziții generale

ART. 5 - Contractul de concesiune, respectiv prezentul Act Adițional are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a ) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008               /    \

 • b) Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș- Anexa nr. 3

 • c) Anexa bunurilor de retur din domeniul public care se peiau pe bază de proces verbal de predare-primire , în completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008 cu modificările și completările aduse prin Acte Adiționale - Anexa nr. 1

 • d) Procesul -verbal de predare primire a bunurilor ( de retur) din domeniul public și a altor bunuri , în completarea anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008 cu modificările și completările aduse prin Acte Adiționale - Anexa nr. 4.

 • e) Cantitatea estimativă de deșeuri reziduale si biodegradabile produse de agentii economici- Anexa nr.5 f) procedura de raportare și cuprinsul dosarului de raportare lunară ce trebuie transmis de operatorul de salubritate către ADI Iso Mediu Brașov până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă se regăsesc în Anexa nr.6.

 • g) Regulamentul Proiectului Pilot privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduai biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în cartier Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș - Anexa nr. 7

ART. 6 - Autoritatea administrației publice locale, Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, păstrează, ] conformitate cu competențele ce îi revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptare politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, respectiv a programelor d dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghe modul în care se realizează serviciile de utilități publice, respectiv:

 • a. modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • b. calitatea serviciilor fumizate/prestate;

 • c. indicatorii de performanță ai serviciilor fumizate/prestate;

 • d. modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredințată prin contractul de concesiune;

 • e. modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, respectiv respectarea nivelului taxelor și tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare.

CAPITOLUL IV

Termenul

ART. 7 - (1) Durata contractului de concesiune, este până la data de 04.03.2028.

(2 Durata prezentului Act Adițional este de la data de 01.06.2021 și până la data de 30.09.2021, durată ce corespunde intervalului de implementare a Proiectului Pilot privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș

 • (3) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice.

 • (4) Subdelegarea de către SC SALCO SERV SA a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare fumizării/prestarii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice delegat/delegată, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice. Pe întreaga durată a concesionării, se interzice operatorului subconcesionarea activităților componente ale serviciilor publice de salubrizare din municipiul Făgăraș.

ART. 8 - Contractul de concesiune poate fi prelungit în conformitate cu prevederile legale, prin act adițional, incheiat cu cel puțin 6 ( șase) luni înainte de expirarea termenului inițial de 20 de ani.

CAPITOLUL V

Redevența, cuantumul și mod de plată

ART. 9 - (1) Redevența anuală este de 2 % din cifra de afaceri la producția de baza. Plata redeventei se face trimestrial.

 • (2) în termen de cel mult 90 zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depună cu titlu de garanție 10% din valoarea redeventei datorate pe primul an de exploatare.

 • (3) Din aceasta sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar în baza contractului de concesiune.                       c

ART. 10 - La încheierea exercițiului financiar contabil al fiecărui an redevența va constitui sursa de finanțare pentru operatorul de salubritate pentru cofinanțarea studiilor și proiectelor pentru accesarea fondurilor externe și totodată pentru realizarea și asigurarea investițiilor aferente infrastructurii serviciului.

CAPITOLUL VI

Tarife practicate și formulele de actualizare a acestora Modul de încasare a facturilor

ART. 11 - (1) Nivelul taxei-tarifelor practicate de SC SALCO SERV SA începând cu data de 01.03.202 sunt cele cuprinse în Anexele de la nr.l- la nr.12, de la nr.42- la nr.46, de la nr.55- la nr.68 din HCL ni 80/26.02.2021, respectiv în Anexa nr. 18 la Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiulu Făgăraș și anume:

 • 1. Colectare separată și transport deșeuri reziduale și biodegradabile de la populație (frecvență minimă)-16 lei/persoană/lună (TVA inclus)

 • 2. Colectare separata și colectare deșeuri reziduale și biodegradabile de la populație (comenzi suplimentare) - 175,60 lei/mc cu TVA inclus

 • 3. Colectare separată si transport deșeuri reziduale și biodegradabile de la agenții economici care predau reciclabilele către S.C. Salco Serv - 157,98 lei/ mc cu TVA inclus

 • 4. Colectare separată și transport deșeuri reciclabile de la populație - 0 lei/mc

 • 5. Colectare separată și transport deșeuri reciclabile de la agenții economici - 0 lei/mc

 • 6. Colectare, transport și depozitare deșeuri vegetale - 150,98 lei/mc cu TVA inclus

 • 7. Colectare, transport și depozitare deșeuri din construcții și desființări- 195,00 lei/mc cu TVA inclus

 • 8. Colectare, transport și depozitare deșeuri voluminoase - 295,11 lei/mc cu TVA inclus

 • 9. Colectare, transport și gestionare DEEE - 0 lei/mc

 • 10. Colectare, transport și depozitare deșeuri abandonate încărcate manual -223,93 lei/mc cu TVA inclus

 • 11. Colectare, transport și depozitare deșeuri abandonate încărcate mecanizat-294,87 lei/mc cu TVA inclus

 • 12. Tarifului diferențiat pentru ambalaje - 908,52 lei/to cu TVA inclus

 • 13. închiriere echipament eurocontainer l,lmc/lună - 35,35 lei/bucată/lună cu TVA inclus

 • 14. Colectare separată și transport deșeuri reziduale și biodegradabile de la agentii economici care nu predau reciclabilele către S.C. Salco Serv S.A - 212,58 lei/mc cu TVA inclus

 • 15. Igienizare stradală (clorinare COVID 19) - 9853,99 lei/toate străzile UAT/zi cu TVA inclus

 • 16. Spălat și dezinfectat coșuri stradale - 6,87 lei/buc cu TVA inclus

 • 17. Spălat și dezinfectat eurocontainere și platforme de precolectare de pe domeniul public - 12,12 lei/buc cu TVA inclus

 • 18. închiriere echipament eurocontainer l,lmc/zi - 2,10 lei/buc/zi cu TVA inclus

 • 19. închiriere echipament eurocontainer 4mc/lună - 41,14 lei/buc/lună cu TVA inclus

 • 20. închiriere echipament eurocontainer 5mc/lună - 47,14 lei/buc/lună cu TVA inclus

 • 21. închiriere echipament eurocontainer 6mc/lună - 52,30 lei/buc/lună cu TVA inclus

 • 22. închiriere echipament eurocontainer 8mc/zi - 58,74 lei/buc/zi cu TVA inclus

 • 23. închiriere pubelă 1201/lună - 11,67 lei/buc/lună cu TVA inclus

 • 24. închiriere pubelă 2401/lună - 17,20 lei/buc/lună cu TVA inclus

 • 25. Eliberare aviz salubritate persoane fizice - 34,99 lei/buc cu TVA inclus

 • 26. Eliberare aviz salubritate persoane juridice - 44,99 lei/buc cu TVA inclus

 • 27. Centrul de colectare - reciclabile - hârtie carton plastic sticla - 0 lei/mc

 • 28. Centrul de colectare - flux DEEE- 0 lei/mc

 • 29. Centrul de colectare - flux deșeuri voluminoase - 177,06 lei/mc cu TVA inclus

 • 30. Centrul de colectare - flux deșeuri verzi - 118,54 lei/mc cu TVA inclus

 • 31. Centrul de colectare - flux construcții și desființări - 236,81 lei/mc cu TVA inclus

începând cu luna februarie 2021 sumele încasate corespunzătoare cotei de dezvolatare inclusă în tarifele practicate de SC SALCO SERV SA se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat, cu avizul Consiliului local, numai pentru dezvoltarea infrastructurii tehice a serviciului public de salubrizare, conform listei de investiții aferentă cotei de dezvoltare, parte integrantă a studiului tehnico-economic. Sumele aferente cotei de dezvoltare se vor constitui lunar până la data de 25/â/fiecărei luni în curs pentru încasările cu aceeași destinație efective din luna anterioară. Contul deschis de către SC SALCO SERV SA strict pentru aceste categorii de sume , va fi închis și deschis pentru Municipiul Făgăraș”

 • (2) Tarifele practicate de operator pot fi stabilite, ajustate sau modificate, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, respectând prevederile legale în vigoare referitoare la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților elaborate și aprobate prin Ordin ANRSC.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale instituie taxa specială de salubritate pentru persoanele fizice și decontează lunar SC SALCO SERV SA, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate pe baza facurii emise de operator la numărul de beneficiari pentru care s-a prestat serviciul. Numărul estimat d locuitori din aria de operare este de 22.935 persoane, conform adresei Direcției buget-finanțe ni 51.804/10.11.2020, respectând condițiile impuse prin Anexa nr.6 - Obiectivul anual de reducere i cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare din OUG nr. 196/2005. Fiind o taxă anuali aferentă anului 2021 echilibrarea cu privire la numărul de persoane, cantitatea de deșeuri colectată și selectată se va face la finalul anului 2021 când se va continua procedura legată de depunerea declarațiilor de impunere/ rectificative, realizarea impunerii din oficiu, verificarea conformităților cu bazele de date existente

 • (4) Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu.

 • (5) Factura pentru serviciile prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată.

 • (6) Utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, care încheie contracte/comanda individual cu operatorul sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.

 • (7) Municipiul Făgăraș are obligația să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate pentru întreaga comunitate locală, considerată doar persoanele fizice precum și pentru deșeurile abandonate și deșeurile verzi colectate în campaniile aprobate prin hotărâre a consilului local, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.

 • (8) Neachitarea facturii de către utilizatori în termen de 15 de zile, respectiv 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • b) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

 • c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului.

 • (9) Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile nu au fost achitate după 45 de zile de la data scadenței SC SALCO SERV SA are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță

 • (10) Pe durata implementării Proiectului Pilot privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș se mențin nivelurile taxei și ale tarifelor prezentate la alin. (1).

 • (11) In arealul de implementare a proiectului pilot sunt identificate un număr de 1011 apartamente cu 63 de scări și 106 case (gospodării individuale),

CAPITOLUL VII

Drepturile părților

SECȚIUNEA I : Drepturile concesionarului:

 • ART. 12 - Operatorul are următoarele drepturi:

 • a. să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător taxelor/tarifelor aprobate de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b. să încaseze contravaloarea prestațiilor de la beneficiarii serviciului, atât pentru prestația efectuată în beneficiul întregii comunități cât și pentru prestațiile efectuate în baza contracțelor încheiate prin aplicarea metodei ”la solicitare”.                                                        /'

 • c. să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

d.să solicite ajustarea taxelor/tarifelor în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;                                                              \

 • e. să propună modificarea taxelor/tarifelor aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • f. să solicite recuperarea debitelor în instanță

g.să aplice majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat, până la atingerea cuantumului sumei pe care o are de încasat

 • h. de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publict de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune, respective prezentului Act Adițional;

 • i. de a iniția modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementăriloi și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • j. de a aplica reglementările legale în domeniu pe parcursul intrării în vigoare a noilor legi.

k.de a recupera costurile prevăzute la art. 16 alin.9 lit.g), determinate conform Anexei nr. 6 din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, corelate cu cele stabilite la pct.21 din Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/2018 privind procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

I. Pentru implementarea Proiectului Pilot are dreptul de ai fi pusă la dispoziție infrastructura necesară

SECȚIUNEA II: Drepturile concedentului:

 • ART. 13 - Concedentul are următoarele drepturi:

 • 1. sâ controleze, să monitorizeze și să coordoneze serviciul public de salubritate în scopul salubrizării municipiului;

 • 2. să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat / prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietate încredințate pentru realizarea serviciului

 • 3. să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii

 • 4. să stabilescă programe de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii;

 • 5. să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de urbanism, amenajare a teritoriului și de mediu;

 • 6. să elaboreze și să aprobe studii de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare;

 • 7. să participe la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare a Municipiului Făgăraș, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. să delege gestiunea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al Municipiului Făgăraș aferente infrastructurii serviciului;

 • 9. să elaboreze și să aprobe caiete de sarcini și regulamente ale serviciului de salubrizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • 10. să stabilească și să aprobe indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare a Municipiului Făgăraș;

 • 11. să aprobe taxe și/sau tarife pentru serviciul public de salubritate cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • 12. să aprobe stabilirea, ajustarea, sau, după caz modificarea taxelor și tarifelor de salubritate propuse de operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.

 • 13. să aplice sancțiuni operatorului SC SALCO SERV SA, în cazul în care activitatea nu este prestată la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;

 • 14. să se asocieze și/sau să colaboreze cu Organisme de transfer de responsabilitate,*în condițiile legii, pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deșeurilor de ambalaje și/sau a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor uzați din deșeurile municipale;

 • 15. să solicite în fiecare an, SC SALCO SERV SA datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor precum și rapoarte de progres identificate în vederea atingerii țintelor impuse prin Planul Național de Gestionare a deșeurilor.

 • 16. să solicite în fiecare an, agenților economici de pe raza UAT-ului, datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor.

 • 17. să solicite pe baza unor analize și justificări fundamentate, retragerea licenței operatorului de către A.N.R.S.C., penalizări sau daune-interese, respectiv încasarea garanțiilor de bună execuție sau rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • 18. să asigure suport operatorului de salubritate prin serviciile Poliției Locale în vederea facilitării procedurilor prevăzute în Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș ;

 • 19. să sancționeze beneficiarii serviciului public de salubritate pentru gestionarea incorectă a deșeurilor și neîndeplinirea obligațiilor cu privire la normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

 • 20. are dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de SC SALCO SERV SA.

 • 21. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune, respectiv prin modificările și completările aduse prin Acte Adiționale;

 • 22. de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 23. de a stabilii programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • 24. de a coordona proiectarea și execuția lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico- socială a localităților și de amenajare a teritoriului;

 • 25. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

 • 26. de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico- edilitare aferente serviciilor publice de salubrizare și/sau prin asociere intercomunitară;

 • 27. de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare;

 • 28. de a contracta și de a garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare.

 • 29. Prin excepție, pentru implementarea proiectului pilot și pe durata acestuia concedentul va asigura infrastructura necesară și anume'.

Saci pe 5 (cinci) culori specifice tipologiei de deșeu/ frecvență de colectare/ fiecare unitate locativă (apartament/casă) în parte personalizați cu sigla operatorului, cu cod QR care să determine identificarea/ personalizarea fiecărui generator, găleată maro închisă etanș de 23 l pentru exterior specifică deșeurilor biodegradabile, indentificată cu cod QR, găleată maro aerată de 10 l pentru interior specifică deșeurilor biodegradabile, softul, cititorul de cod QR/ scanner-ul, promovarea, informarea și educarea cetățenilor din arealul de aplicabilitate a proiectului., amplasarea de suporturi/ stative tip "cuier” pentru fiecare scară în parte, respectiv pentru fiecare apartament în parte

Sacii folosiți pentru colectarea separată a tipurilor de deșeuri vor fi inscripționați cu un marcaj colorat specific de identificare care să conțină denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate, denumirea operatorului, cod de bare, capacitate astfel încât să se evite ruperea/ deteriorarea / supraîncărcarea în funcție de frecvența de colectare și monitorizarea gradului de umplere a acestora de către beneficiari. Inscripționarea sacilor pentru colectare, cu un sistem QR, care o dată scanat de operator, permite identificarea beneficiarilor acestui serviciu și contorizarea cantității respective, în contul acestora. Sacii pentru fluxul biodegradabil vor fi realizați din material biodegradabile

 • - Sacii de colectare a celor cinci fluxuri de deșeuri sunt dimensionați astfel:

a) sacul galben este dimensionat pentru un volum de 80 l și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg b) sacul albastru este dimensionat pentru un volum de 80 l și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg c) sacul verde este dimensionat pentru un volum de 60 l și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg d) sacul maro este dimensionat pentru un volum de 20 l și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg e) sacul negru este dimensionat pentru un volum de 20 l și suportă o cantitate;maximă de umplere de 5 kg - Pentru categoria deșeurilor biodegradabile pentru fiecare unitate locativă municipiul Făgăraș în caliate de delegatar, va asigura și distribui prin SC Salco Serv SA, pe lângă saci/pungi și recipienții de precolectare de tipul pubelă maro aerată cu o capacitate de 10 L pentru interior și pubelă urbană maro cu o capacitate de 23 L pentru exterior. Pubela exterioară va fi inscripționată cu denumirea'operatorului și va dotată cu un cod QR pentru a permite identificarea utilizatorului

- solicitarea de date si statistici cu privire la monitorizarea și cântărirea pe tape de procesare fiecare a cele 5 fluxuri de deșeu generat precum și fluctuația acestora în funcție de anotimpuri

CAPITOLUL VIII

Obligațiile părților

SECȚIUNEA I : Obligațiile concesionarului:

ART. 14 - Concesionarul are următoarele obligații :

 • 1) sa țină evidența si sa raporteze lunar autoritatilor administrației publice locale și ANRSC cantitatik predate operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu;

 • 2) să țină evidențe distinct pe fiecare activitate în parte, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate și localitate de operare;

 • 3) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al municipiului Făgăraș, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • 4) să colecteze deșeurile abandonate, să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public, să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și să nu le amestece în timpul transportului;

 • 5) să pună la dispoziție deținătorilor de deșeuri containerele / recipientele / sacii necesari realizării activității de precolectare separată în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

 • 6) să pună în aplicare metode performate de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de lege și să asigure respectarea legislației privin protecția mediului.

 • 7) să asigure prestarea serviciului la limită de proprietate, cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor în vigoare

 • 8) să plătească despăgubiri persoanelor fizice/ juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecție instituite conform legii

 • 9) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificatâ a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în prezentul regulament

 • 10) sâ respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți în prezentul regulament și să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • 11) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • 12) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților, respectiv pentru infrastructura necesară desfășurării activităților, în condițiile legii

 • 13) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • 14) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale; ,

 • 15) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;                                                              /

 • 16) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și'modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuirea de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune;                                                                   '    (

 • 17) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • 18) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prestate prin metoda “la solicitare”;

 • 19) să doteze punctele de precolectare a deșeurilor reziduale de pe domeniul public cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare cu respectarea normelor în vigoare;

 • 20) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxei speciale instituite în acest sens;

 • 21) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • 22) să colecteze separat biodeșeurile în vederea valorificării acestora;

 • 23) să suporte contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță;

 • 24) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • 25) să asigure mijloacele tehnice și personalul de intervenție necesar pentru soluționarea sesizărilor;

 • 26) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • 27) să țină evidența orarelor de funcționare a utilajelor;

 • 28) să asigure continuitatea serviciului conform Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș cu excepția cazurilor de forță majoră ;

 • 29) să întocmească și să actualizeze documentația tehnică necesară prestării serviciului;

 • 30) să organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință;

 • 31) să predea pe bază de proces-verbal Consiliului Local al Municipiului Făgăraș la finalizarea perioadei de delegare a serviciului și la încheierea activității, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie;

 • 32) să inscripționeze recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a deșeurilor;

 • 33) să mențină în stare salubră, să ventileze, să deratizeze, să dezinfecteze și să ia măsuri de dezinsecție a recipientelor, containerelor și echipamentelor de colectare de pe domeniul public și a acelora care sunt folosite de instituții;

 • 34) să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public;

 • 35) să utilizeze în procesul de colectare containere și/sau recipiente închise;

 • 36) să utilizeze în procesul de colectare doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora;

 • 37) să asigure încărcarea deșeurilor în vehicule și transportul acestora fără a exista posibilitatea de împrăștiere a deșeurilor sau să aibă loc scurgeri de levigat/alte lichide pe domeniul public;

 • 38) să respecte calendarul și frecvența de efectuare a colectării deșeurilor aprobat de autoritatea publică locală;

 • 39) să se asigure că personalul operativ care deservește mijloacele auto este instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, că are toate documentele de însoțire și că nu abandonează deșeurile pe traseu;

 • 40) să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure că Municipiul Făgăraș înregistrează un progres continuu în vederea atingerii țintelor impuse de Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 947/2017 după cum urmează:

 • • Toată populația țării conectată la serviciul de salubritate - termen 2018

 • • Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare /

 • - 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere -2020

52 % creșterea gradului cde colectare separată a deșeurilor reciclabile -2020

 • - 75% extinderea la nivel național a colectării separate din poartă in poartă - 2025

 • • Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale

 • - 35% din cantitatea totală - 2020

 • • Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat

 • • Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare

 • - Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - 2025

 • - Construirea si darea in operare a unor instalatii de tratare mecano-biologica - 2024

 • - închiderea tuturor depozitelor neconforme - 2020

 • • Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale

 • - 15% din cantitatea totală de deșeuri municipale valorificată energetic - 2025

 • • Colectare separată a deșeurilor - Permanent

 • 41) să întocmească documentația necesară acceptării deșeurilor municipale și asimilabile acestora în vederea acceptării lor la instalații de incinerare sau/și de prelucrare a cimentului în vederea neutralizării;

 • 42) să definească în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare material și/sau energetică a deșeurilor astfel încât cantitatea depozitată să fie minimă;

 • 43) să respecte principiul proximității în procesul de gestionare a deșeurilor colectate de pe raza municipiului Făgăraș;

 • 44) să dețină toate documentele de însoțire a deșeurilor transportate conform prevederilor Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș;

 • 45) să supună deșeurile colectate de pe raza municipiului Făgăraș la procese de sortare, prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică în limitele existenței unor instalații specializate și acreditate pe raza județului Brașov. Odată ce va fi creat un Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov, operatorul va fi obligat să se deservească de fiecare tip de instalație inclusă în investiție, astfel încât să se asigure de atingerea țintelor cu privire la gestionarea deșeurilor, impuse prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor.

 • 46) să depoziteze deșeurile municipale numai în depozite amenajate conform prevederilor legislative și normative în vigoare;

 • 47) să nu amestece deșeurile în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare;

 • 48) să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la instrucțiunile de securitate și sănătate a muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

 • 49) să respecte prevederile generale și specifice fiecărei activități dispuse prin prezentul regulament.

 • 50) să furnizeze anual Ministerului Mediului date certe referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și să își asume răspunderea pentru datele furnizate

 • 51) să organizeze, în calitate de deținător de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 .alin.(î) din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș, organizată astfel'încât să poată fi găsit orice document cu ușurință;

 • 52) să asigure informarea, educarea și conștientizarea locuitorilor municipiului Făgăraș prin amplasarea de panouri în proximitatea punctelor de precolectare conținând date privitoare la drepturi, obligații, categorii de deșeuri și modalitate de colectare;

 • 53) o contribuție de 2 lei/kg datorată în baza deciziei emise de AFM de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v)- operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate și y) - operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, și cantitățile de deșeuri constatate de Administrația Fondului pentru Mediu;

 • 54) Operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de deșeuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y) din art. 9 La OUG 196/2005;

 • 55) Utilizarea aplicației informatice SIATD;

 • 56) să preia de la autoritățile administrației publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare bunurile de preluare prevăzute în completarea Anexei 4 a Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05.03.2008

 • 57) să fundamenteze și să supună aprobării C.L. tarifele/taxele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;

 • 58) să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;

 • 59) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de concesiune, respectiv în prezentul Act Adițional;

 • 60) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008,cu modificările și completările prevăzute prin Acte Adiționale;

 • 61) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;

 • 62) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forța majoră și înțelegerea părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • 63) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 64) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • 65) concesionarul își va desfășura activitatea cu asigurarea îndeplinirii programelor de lucru conform frecvențelor stabilite conform normelor legale pentru perioada 1 aprilie - 1 octombrie/ 1 octombrie- 1 aprilie, după caz și a programelor de lucru;

 • 66) concesionarul este obligat să asigure permanent curățirea platformelor de depozitare temporară a deșeurilor;

 • 67) concesionarul își va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor și al echipamentelor pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere în funcție de volumul de deșeuri menajere si de punctele de preeolectare ale acestora;

 • 68) în termen de 90 de zile de la semnarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare, respectiv de la semnarea prezentului Act Adițional, va autoriza un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;

 • 69) să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor pe minim 4 fracții, respectiv hârtie, platic, metal și sticlă;                                                                                            '     *

 • 70) să aplice instrumentul economic,”plătește pentru cât arunci”;

 • 71) să întocmească împreună cu autoritățile administrației publice locale și să aprobe programe de lucru și frecvențe ale prestațiilor pentru fiecare categorie de acțiune din cadrul serviciului de salubrizare a localității respectiv a documentelor de verificare a activității prestate de operator în vederea efectuării plăților;

 • 72) de a înființa un centru, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi posibilitatea populației de a se debarasa fără plată de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă.

 • 73) în vederea eliminării depozitării necontrolate a deșeurilor menajere se vor respecta următoarele condiții:

 • a) va fi înființat de către concesionar, pe cheltuiala proprie, un dispecerat cu program de funcționare permanent.

 • b) dispeceratul urmează să țină evidența scrisă a reclamatiilor referitoare la serviciul de salubrizare a localităților

 • c) Primăria Municipiului Fagaras prin persoanele specializate ( gardieni publici, Politie Comunitara, Inspectori de mediu) va aplica sancțiunile in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare a Serviciului de salubrizare si a legislației in vigoare. Prin dispoziție a primarului pot fi delegate atribuții de aplicare a sancțiunilor si angajaților operatorului.

 • 74. să întomească documentația prevăzută la Anexa nr.6 si să o transmită către ADI Iso Mediu Brașov până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă în vederea_recuperării costurilor prevăzute la art. 16 alin.9 lit.g) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje corelate cu cele stabilite la pct.21 din Ordinul Ministrului Mediului nr. 13 62/2018privind procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

 • 75. încărcarea electronică a datelor, informațiilor și/sau a documentelor în SIATD conform Art. 7 alin. 15 și cu respectarea Ordinului nr. 1595/2020

 • 76. Elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile;

 • 77. Asigură și răspunde pentru colectarea separată a materialelor sau deșeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe;

 • 78. Asigură informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare al deșeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului.

 • 79. Pe durata implementării Proiectului Pilot:

Colectarea deșeurilor reziduale, biodegradabile și reciclabile inclusiv deșeurile de ambalaje se poate face prin selectare în saci/pungi de plastic pentru deșeurile reciclabile și reziduale, respectiv saci/pungi/ pubelă maro din material biodegradabil pentru deșeurile biodegradabile, distribuiți de operator

suspendarea colectării din punctele de precolectare amplasate pe domeniul public din arealul de implementare, eliberarea punctelor de precolectare de către SC Salco Serv SA prin ridicarea eurocontainerelor de 1,1 mc destinate colectării deșeurilor reziduale și biodegradabile și a clopotelor destinate colectării de deșeuri reciclabile, implementarea sistemului de colectare ”din poartă în poartă” pentru deșeurile reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în Cartierul Câmpului Nou și Str. Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș.

Autovehiculele necesare colectării acestor fluxuri de deșeuri sunt:

 • - o autocompactoare pentru colectarea deșeurilor reziduale, biodegradabile

 • - o autospecială pentru colectarea fluxurilor de deșeuri reciclabile inclusiv deșeuri de ambalaje

Personalul necesar de colectare fluxuri deșeuri: 1 șofer/operator scanner; 2 muncitori / manipulatori marfă',

Implementarea sistemului de colectare ”din poartă în poartă” pentru/deșeurile reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv- deșeuri de ambalaje în Cartierul Câmpului Nou și Str. Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș.

Să respecte frecvența de colectare: In anotimpul cald (laprilie-30 septembrie): hârtie/carton - săptămânal în ziua de luni

 • - plastic/metal - săptămânal - în ziua de marți

 • - sticla - o dată la două săptămâni - în ziua de vineri

 • - deșeurile reziduale - săptămânal - în ziua de joi

 • - deșeurile biodegradabile - săptămânal - în zilele de luni, miercuri și vineri

  Tip deșeu

  Luni

  Marti

  Miercuri

  Joi

  Vineri

  Gospodării individuale

  - case

  Hârtie/carton

  X

  Plastic/Metal

  X

  Sticlă

  X

  Biodegradabile

  i

  £

  Reziduale

  1

  Cvartale

  de blocuri

  Hârtie/carton

  X

  Plastic/Metal

  X

  Sticlă

  X

  Biodegradabile

  Reziduale

  1

Să respecte intervalul orar de colectare a deșeurilor de pe amplasamentele din Anexa nr. 1 este 08:00 - 10:00 și de pe str. Cimpului Vechi

SC SALCO SERV SA are obligația de a asigura colectarea separată a deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă, a deșeurilor reziduale și a deșeurile biodegradabile din deșeurile municipale și de a nu le amesteca în timpul transportului.

Să respecte procedura de colectare din saci/ pubelă urbană ceea ce implică colectarea deșeurilor curat și igienic. SC Salco Serv SA va încărca recipienții direct în autovehiculele de colectare după scanarea fiecărui cod QR atașat sacului. Astfel, metoda de colectare se scurtează datorită faptului că nu mai este nevoie ca pubele/ eurocontainerele să fie manipulate pentru descărcare și repuse la loc după golire, iar operațiunea de curățare ( spălare, dezinfectare) a acestora este eliminată.

încărcarea / scanarea sacilor se face manual. Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe drumurile publice. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență

Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. în cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul colectării, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat

în cazul în care se constată că lângă echipamentele de colectare sunt depozitate deșeuri nerespectându-se tipologia de deșeu aferentă recipientului și a procedurii de colectare sunt considerate a fi deșeuri abandonate și SC Salco Serv SA va proceda de îndată la înștiințarea Poliției Locale în vederea luării măsurilor de constatare, identificare a producătorului/deținătorului și sancționarea acestuia. înștiințarea Poliției Locale de către operator va fi însoțită de coordonatele locației, planșe foto sau alte elemente de indentificare Atunci când prin măsurile luate de Poliția Locală nu se identifică persoana generatoare/deținătoare a deșeului, cheltuielile legate de colectarea, curățarea și refacerea mediului precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către Municipiul Făgăraș, prin suplimentarea costurilor pe factura din luna următoare celei în care a fost identificată problema

în cazul în care se constată că în recipientele sau sacii de precolectare sunt depozitate deșeuri nerespectându-se tipologia de deșeu aferentă recipientului și procedura de colectare, SC Salco Serv SA va proceda de îndată la informarea cetățenilor arondați recipientelor de precolectare în cauză prin afișarea la scara blocurilor a notificării privind nerespectarea obligațiilor cu privire la colectarea separată a deșeurilor și la înștiințarea Poliției Locale prin indicarea locațiilor abaterilor constatate în vederea creșterii frecvenței de verificare a zonei în cauză pentru identificarea peroanelor care nu se conformează prevederilor prezentului regulament și în vederea atenționării verbale sau scrise însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile prezentului regulament.Notificarea transmisă de operator va cuprinde în mod obligatoriu mențiunea că neconformitatea constatată va fi transmisă către Poliția Locală în vederea luării măsurilor legale care se impun

Reprezentantul autorității publice locale - Biroul Horticol fi Biroul A.G.D.P.P.L.P. cu responsabilități în verificarea în teren împreună cu un reprezentant al SC Salco Serv SA vor efectua în fiecare lună, un minim de 4 verificări ale prestației de colectare fi transport a deșeurilor și va consemna calitatea prestației în procesele verbale de constatare semnate de ambele părți

In cazul unor executări incomplete a operațiunilor sau o execuție necorespunzătoare, SC Salco Serv SA va fi sesizat, acesta având obligația de a remedia problema identificată în termen de 24 de ore

In cazul în care pubele puse la dipoziție se deteriorează din vina prestatorului-operatorului, înlocuirea acestora cu echipamente identice se va asigura de către acesta

Deșeurile reciclabile colectate separat urmează a fi sortate manual pe categorii în funcție de criteriile de reciclare cerute de către agenții economici valorificatori

Deșeurile reziduale colectate separat nu se supun sortării manuale ci vor fi trecute printr-un proces de tratare mecanică utilizând Selectorul de deșeuri rotativ - KOPTECH PRIMUS cu debitul materialului de cernere de 70 mc/h.

Deșeurile rezultate în urma tratării mecanice vor fi încadrate în fluxul specific de deșeu reciclabil/valorificabil. Aceste deșeuri nu vor fi supuse eliminării

Deșeurile reziduale rămase în urma tratării mecanice care nu îndeplinesc caracteristicile de reciclare/valorificare urmează a fi eliminate prin depozitare

Deșeurile biodegradabile colectate separat în recipiente (saci) biodegradabili nu pot fi depozitate conform Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților

Nu se vor ridica recipientele cu deșeurile pecolectate în amestec, repectiv cele care nu respectă indicațiile stabilite în Regulamentul Proiectului Pilot

Se interzice depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat.

Se interzice operatorului licențiat SC Salco Serv SA încredințarea la depozitare a fracției valorificabile colectate separat la sursă.

 • - Informarea partenerilor și publicului țintă, cu privire la implementarea proiectului pilot:

-Creșterea gradului de participare și responsabilitate a cetățenilor prin stimularea unei atitudini pozitive în rândul populației, legat de valorificarea deșeurilor si respectiv a importanței compostării individuale a deșeurilor biodegradabile

-Recunoașterea eforturilor sinergiei dintre operatorul Sc Salco Serv SA și Municipiul Făgăraș, de a rezolva problemele de mediu privind gestionarea deșeurilor din aria de operare

-Promovarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, biodegradabile și reziduale și explicarea în detaliu a modului de utilizare a acestuia, în vederea creșterii responsabilizării utilizatorilor

-Informarea utilizatorilor, cu privire la cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separate și modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării transparenței funcționării sistemului

-Conștientizarea utilizatorilor serviciului (generatori de deșeuri) asupra obligațiilor acestora

 • - Linia de dispecerat va fi asigurată de SC Salco Serv SA prin contactarea directă la tel nr. 0268.213.255 sau adresa de e-mail secretariatsalcoserv(ă),zmail.com unde se vor primii/înregistra reclamații , sugestii, întrebări cu privire la modalitatea de implementare a proiectului pilot

 • - va realiza monitorizarea și cântărirea pe tape de procesare fiecare din cele 5 fluxuri de deșeu generat precum și fluctuația acestora în funcție de anotimpuri

SECȚIUNEA II: Obligațiile concedentului:

 • ART. 15 - Concedentul are următoarele obligații:

 • 1. să se asigure că serviciul de salubritate este prestat de către SC SALCO SERV SA astfel încât să se prevină efectele nocive cauzate de colectarea, transportul, tratarea, stocarea și depozitarea deșeurilor;

 • 2. să urmărească respectarea de către SC SALCO SERV SA a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

 • 3. să adopte măsuri organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor;

 • 4. să medieze conflicte contractuale dintre utilizatori și operatorul serviciului de salubritate la cerere oricăreia dintre părți;

 • 5. să achite SC SALCO SERV SA sumele convenite pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează îi beneficiul întregii comunități din Municipiul Făgăraș;

 • 6. să aplice atât persoanelor fizice cât și juridice, prin Poliția Locală, sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament și pentru gestionarea neconformă a deșeurilor, cu respectarea OUG 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu.

 • 7. să preia de la SC SALCO SERV SA, pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care și-a constituit-o asigurându-se că acesta nu păstrează documente originale sau copii ale acestora la încheierea activității.

 • 8. să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de salubrizare a Municipiului Făgăraș;

 • 9. să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-fmanciare privind activitatea SC SALCO SERV SA, altele decât cele de interes public.

 • 10. să aprobe taxele și/sau tarifele serviciului de salubrizare conform dispozițiilor legale;

 • 11. să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor pe minim 4 fracții, respectiv hârtie, platic, metal și sticlă;

 • 12. să solicite evidența cantităților de deșeuri reciclabile/ reutilizabile/ menajere sau de orice altă natură, generate de agenți economici de pe raza Municipiului Făgăraș;

 • 13. să aplice instrumentul economic,”plătește pentru cât arunci”

 • 14. să invite la predarea amplasamentului către constructor și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto;

 • 15. să întocmească împreună cu SC SALCO SERV SA și să aprobe programe de lucru și frecvențe ale prestațiilor pentru fiecare categorie de acțiune din cadrul serviciului de salubrizare a localității respectiv a documentelor de verificare a activității prestate de operator în vederea efectuării plăților;

 • 16. să desemneze atribuții de verificare și recepție a lucrărilor prestate de SC SALCO SERV SA personalului din aparatul de specialitate al primarului.

 • 17. să asigure informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților, inclusiv cu privire la centrele fixe de colectare pentru DEEE

 • 18. să selecteze și să stabilească partenerii privați pentru proiectele de asociere sau de formare de societăți mixte numai în conformitate cu procedurile legale specifice fiecărui contract de delegare a gestiunii;

 • 19. să aplice taxa specială de salubritate persoanelor fizice și să aplice taxa specială de salubritate pentru persoanele juridice fără contract.

 • 20. să asigure centralizarea datelor privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje de la autoritățile, instituțiile publice locale și operatorii economici care preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării pentru transmiterea lor anual Ministerului Mediului

 • 21. să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevâzuți în Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

 • 22. asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii șLacumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;

 • 23. acționează pentru refacerea și protecția mediului;

 • 24. asigură și răspunde pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

 • 25. pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale și după caz, Asociația de dezvoltare intercomunitarâ încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

 • 26. sâ organizeze, să gestioneze și să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale;

 • 27. să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje din cadrul localităților;

 • 28. să se asigure că înregistrarea conform Ordinului nr. 1271/2018 a operatorilor economici colectori autorizați nu aduce atingere prevederilor art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • 29. să transmită asociației de dezvoltare intercomunitară din care face parte lista cu operatorii economici colectori autorizați precum și datele raportate de către aceștia;

 • 30. să posteze pe site-ul propriu sau, după caz, la loc vizibil lista operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora;

 • 31. să comunice comisariatului județean al Gărzii Naționale de Mediu datele prevăzute la Art. 19 alin (2), pct. 2.29 din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș;

 • 32. să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la operatorii economici;

 • 33. să publice anual pe site-ul propriu situația cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii de colectare a deșeurilor;

 • 34. să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare- preluare;

 • 35. să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 36. să-și asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractele de concesiune;

 • 37. să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; 38. să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului;

 • 39. elaborează strategii și programe proprii prin intermediul SC SALCO SERV SA pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile

 • 40. asigură și răspund prin intermediul SC SALCO SERV SA pentru colectarea separată a materialelor sau deșeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe;

 • 41. asigură prin intermediul SC SALCO SERV SA informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare al deșeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului

 • 42. Prin excepție, pentru implementarea proiectului pilot și pe durata acestuia concedentul va asigura infrastructura necesară și anume\

Saci pe 5 (cinci) culori specifice tipologiei de deșeu/ frecvență de colectare/ fiecare unitate locativă (apartament/casă) în parte personalizați cu sigla operatorului, cu cod QR care să determine identificarea/ personalizarea fiecărui generator, găleată maro închisă etanș de 23 l pentru exterior specifică deșeurilor biodegradabile, indentificată cu cod QR, găleată maro aerată de 10 l pentru interior specifică deșeurilor biodegradabile, softul, cititorul de cod QR/ scanner-ul, promovarea, informarea și educarea cetățenilor din arealul de aplicabilitate a proiectului., amplasarea de suporturi/ stative tip "cuier” pentru fiecare scară în parte, respectiv pentru fiecare apartament în parte

 • - Pentru categoria deșeurilor biodegradabile pentru fiecare unitate locativă municipiul Făgăraș în caliate de delegatar, va asigura și distribui prin SC Salco Serv SA, pe lângă saci/pungi și recipienții de precolectare de tipul pubelă maro aerată cu o capacitate de 10 L pentru interior și pubelă urbană maro cu o capacitate de 23 L pentru exterior. Pubela exterioară va fi inscripționată cu denumirea operatorului și va dotată cu un cod QR pentru a permite identificarea utilizatorului

 • - De a pune la dipoziția operatirului pe bază de proce-verbal de predare-primire infrastructura necesară

 • - Informarea partenerilor și publicului țintă, cu privire la implementarea proiectului pilot:

-Creșterea gradului de participare și responsabilitate a cetățenilor prin stimularea unei atitudini pozitive în rândul populației, legat de valorificarea deșeurilor si respectiv a importanței compostării individuale a deșeurilor biodegradabile

-Recunoașterea eforturilor sinergiei dintre operatorul Sc Salco Serv SA și Municipiul Făgăraș, de a rezolva problemele de mediu privind gestionarea deșeurilor din aria de operare

-Promovarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, biodegradabile și reziduale și explicarea în detaliu a modului de utilizare a acestuia, în vederea creșterii responsabilizării utilizatorilor

-Informarea utilizatorilor, cu privire la cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separate și modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării transparenței funcționării sistemului

-Conștientizarea utilizatorilor serviciului (generatori de deșeuri) asupra obligațiilor acestora

 • - Reprezentantul autorității publice locale - Biroul Horticol și Biroul A.G.D.P.P.L.P. cu responsabilități în verificarea în teren împreună cu un reprezentant al SC Salco Serv SA vor efectua în fiecare lună, un minim de 4 verificări ale prestației de colectare și transport a deșeurilor și va consemna calitatea prestației în procesele verbale de constatare semnate de ambele părți

 • - implementarea sistemului de colectare "din poartă în poartă” pentru deșeurile reziduale, biodegradabile si reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) inclusiv deșeuri de ambalaje în Cartierul Câmpului Nou și Str. Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș

CAPITOLUL IX

Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de performanță

ART. 16 - (1) Consiliul local al Municipiului Făgăraș stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate SC SALCO SERV SA.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare sunt cei stabiliți în Anexa nr. 17 A, în Anexa nr. 17 B, în Anexa nr. 17 C ale Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de SC SALCO SERV SA, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale aplică penalități contractuale SC SALCO SERV SA în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

 • (5) Pe baza procesului-verbal de constatare întocmit pe categorii de activități, autoritatea administrației publice locale, aplică penalitățile menționate în indicatorii de performanță și în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

ART. 17 - Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de SC SALCO SERV SA pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 18 - Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a SC SALCO SERV SA cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;                                     s '

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 19 - în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, SC SALCO SERV SA trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 20 - (1) Standardele minime de calitate ale activităților și serviciilor publice prestate sunt cele asumate de către concesionar prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008, respective prin modific[rile ;I complet[rile aduse prin Acte Adiționale cu respectarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

 • (2) Pe durata de implementare a Proiectului Pilot se vor avea in vedere următoarele aspecte:

 • - In momentul efectuării recepției, deșeurile generate de utilizatorii serviciului de salubrizare trebuie să fi fost colectate în totalitate, punctele de precolectare trebuie să aibă un aspect salubru dar și transportul să fie asigurat fără a permite împrăștierea deșeurilor, a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide.

 • - Criteriile după care va fi apreciată prestația sunt: lipsa deșeurilor de pe carosabilul pe care s-a realizat transportul, colectarea în totalitate a deșeurilor din punctele de precolectare respectiv remedierea în termen a problemelor sesizate justificat la sediul operatorului cât și la administrația publică locală a Municipiului Făgăraș privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate.

 • - Reprezentantul autorității publice locale - Biroul Horticol și Biroul A.G.D.P.P.L.P. cu responsabilități în verificarea în teren împreună cu un reprezentant al SC Salco Serv SA vor efectua în fiecare lună, un minim de 4 verificări ale prestației de colectare și transport a deșeurilor și va consemna calitatea prestației în procesele verbale de constatare semnate de ambele părți

 • - In cazul unor executări incomplete a operațiunilor sau o execuție necorespunzătoare, SC Salco Serv SA va fi sesizat, acesta având obligația de a remedia problema identificată în termen de 24 de ore. Recepția se va realiza de către reprezentanții autorității publice locale, împreună cu reprezentanți ai SC Salco Serv SA și va presupune centralizarea proceselor verbale de constatare a calității prestației din luna în curs, sesizările primite de la utilizatori ai serviciului de salubrizare respectiv sesizări de la autoritatea publică locală neremediate

CAPITOLUL X

Penalități, clauze de reziliere.

ART.21 - (1) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la penalizări egale cu cele pentru neplata obligațiilor la bugetul de stat.

 • (2) Sanțiunile în domeniul serviciului de salubrizare,cuantumul amenzilor aplicate și modalitatea de aplicare sunt cele prevăzute la ART. 159 și ART. 160 din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

 • (3) Pe durata de implementare a Proiectului Pilot contravențiile si sancțiunile aferente sunt următoarele:

  Crt.

  Descrierea faptei oarb         sdb incidența

  sancțiunii

  P^m^ne fizice (left

  ZOW_____

  Persoane juridice (lei)

  Sancțiuni pentru operatorul servjeiulutde salubrizare

  1

  Nerespectarea programului si a frecventei de colectare de colectare.

  1000-2603

  Z""" ■

  Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

  1 / ’ ’

  1

  Nerespectarea programului de colectare

  500-1000

  2

  Sustragerea de către persoanele neautorizate a deșeurilor        de       orice       fel       din

  echipamentele/recipientele situate/amplasate/depuse in punctele de precolectare

  500-1000

  3

  Utilizarea in vedrea precolectarii fluxurilor de deseu

  500-1000

  a oricăror alte echipamante/recipient ( saci/ pubela maro) in afara de cele strict allocate si puse la dispoziție pentru implementarea acetui proiect pilot

  4

  Depunerea echipamentelor/recipientelor (saci/pubele maro) in alte puncte/recipiente de precolecatre in afara celor arondate propriei unitati locative

  500-1000

 • (4) Pe durata de implementare a Proiectului Pilot dispozițiile prevăzute la alin. (3) se completează cu cele reglementate prin Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș aprobat prin H.C.L nr. 80/2021 precum si cu dispozițiile O.G nr.2/2001 actualizata.

CAPITOLUL XI

Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent si concesionar

ART. 22 - (1) Concesionarul are obligația să obțină toate acordurile, autorizațiile și avizele prevăzute de legislația în domeniu și să respecte normele legale de profil.

 • (2) Concedentul decide aprobarea și finanțarea lucrărilor de investiții aferente infrastructurii serviciului public de salubrizare necesar pentru conformare la cerințele impuse de autoritățile de mediu.

 • (3) Infrastructura serviciului public de salubrizare se regăsește la art. 5 din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Făgăraș.

 • (4) Pe durata de implementare a Proiectului Pilot infrastructura necesară este finanțată de Municipiul Făgăraș și pusă la dispoziția operatorului.

 • (5) Pentru implementarea Proiectului Pilot infrastructura necesară presupune: Saci pe 5 (cinci) culori specifice tipologiei de deșeu/ frecvență de colectare/ fiecare unitate locativă (apartament/casă) în parte personalizați cu sigla operatorului, cu cod QR care să determine identificarea/ personalizarea fiecărui generator, găleată maro închisă etanș de 23 l pentru exterior specifică deșeurilor biodegradabile, indentificată cu cod QR, găleată maro aerată de 10 l pentru interior specifică deșeurilor biodegradabile, softul, cititorul de cod QR/ scanner-ul, promovarea, informarea și educarea cetățenilor din arealul de aplicabilitate a proiectului., amplasarea de suporturi/ stative tip ”cuier” pentru fiecare scară în parte, respectiv pentru fiecare apartament în parte

 • (6) Sacii folosiți pentru colectarea separată a tipurilor de deșeuri vor fi inscripționați cu un marcaj colorat specific de identificare care să conțină denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate, denumirea operatorului, cod de bare, capacitate astfel încât să se evite ruperea/ deteriorarea / supraîncărcarea în funcție de frecvența de colectare și monitorizarea gradului de umplere a acestora de către beneficiari. Inscripționarea sacilor pentru colectare, cu un sistem QR, care o dată scanat de operator, permite identificarea beneficiarilor acestui serviciu și contorizarea cantității respective, în contul acestora. Sacii pentru fluxul biodegradabil vor fi realizați din material biodegradabile

 • (7) Sacii de colectare a celor cinci fluxuri de deșeuri sunt dimensionați astfel:

 • a) sacul galben este dimensionat pentru un volum de 80 l și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg b) sacul albastru este dimensionat pentru un volum de 80 l și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg c) sacul verde este dimensionat pentru un volum de 60 l și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg d) sacul maro este dimensionat pentru un volum de 20 l și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg e) sacul negru este dimensionat pentru un volum de 20 l și suportă o cantitate maximă de umplere de 5 kg (8) Pentru categoria deșeurilor biodegradabile pentru fiecare unitate locativă municipiul Făgăraș în caliate de delegatar, va asigura și distribui prin SC Salco Serv SA, pe lângă saci/pungi și recipienții de precolectare de tipul pubelă maro aerată cu o capacitate de 10 L pentru interior și pubelă urbană maro cu o capacitate de 23 L pentru exterior. Pubela exterioară va fi inscripționată cu denumirea operatorului și va dotată cu un cod QR pentru a permite identificarea utilizatorului

 • (9) Autovehiculele necesare colectării acestor fluxuri de deșeuri asigurate de Sc Salco Saer SA sunt:

 • - o autocompactoare pentru colectarea deșeurilor reziduale, biodegradabile

 • - o autospecială pentru colectarea fluxurilor de deșeuri reciclabile inclusiv deșeuri de ambalaje

 • (10) Personalul necesar de colectare fluxuri deșeuri asigurat de SC Salco Serv SA: 1 șofer/operator scanner; 2 muncitori / manipulatori marfă

CAPITOLUL XII

Politica de menținere și de calificare a forței de muncă, precum și protecția acesteia pe durata valabilității contractului de concesiune

ART. 23 - (1) Personalul angajat al concesionarului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Concesionarul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

 • (2) Numărul anual al angajaților concesionarului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile strategiile acționariatului, prin consultări periodice cu concedentul. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensații prevăzute de lege sau contracte colective.

CAPITOLUL XIII

Forța majoră

ART. 24 - (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • (3) Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XIV

Rezilierea contractului de concesiune

ART. 24 - Rezilierea de plin drept a contractului operează:

 • - în cazul în care concesionarului i se retrage atestarea emisă de A.N.R.S.C. privind fumizarea/prestarea serviciului public de salubrizare sau -când aceasta nu este prelungită după expirarea termenului pentru care a fost acordată;

 • - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului.

CAPITOLUL XV

încetarea contractului

ART. 25 - (1) Contractul de concesiune, încetează în următoarele următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. In această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

 • g) schimbarea destinației sau folosirea în alte scopuri a bunurilor concesionate ca și aferente infrastructurii serviciilor publice de salubrizare;

 • h) subconcesionarea serviciului public de salubrizare;

 • i) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor și condițiilor reglementate de lege.

 • (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur, conform Anexei 1 și 4 ;

 • b) bunuri de preluare.

 • (3) Retragerea licenței, respectiv încetarea înainte de termen a contractului se notifică SC SALCO SERV SA cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care acesta este obligat să presteze serviciul de salubrizare în condițiile contractului de delegare a gestiunii.

 • (4) La ajungerea la termenul final de implementare a Proiectului Pilot - 30.09.2021- prezentul Act Adițional cu modificările aduse prin HCL nr..../ 04.2021 își încetează de drept aplicabilitatea,

CAPITOLUL XVI

Răspunderea contractuală

ART. 26- (1) Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • (2) Cuantumul despăgubirilor stabilite în sarcina părții în culpă pentru neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile asumate în prezentul contract se vor determina pe baza unui raport de expertiză, însușit de ambele părți, care se va întocmi pentru fiecare împrejurare în parte, atunci când va fi necesar.

CAPITOLUL XVII

Litigii

ART. 27 - (1) Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instanțele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile legii.

 • (2) Soluționarea litigiilor patrimoniale și nepatrimoniale legate de executarea Contractului de concesiune, respectiv a prezentului Act Adițional, precum și a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor fumizate/prestate este de competența instanțelor conform legii.

 • (3) Soluționarea litigiilor civile și de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor Contractului de concesiune, respectiv a prezentului Act Adițional se face de instanțele de judecată competente, în condițiile legii. în timpul conflictelor de muncă deschise și pe perioada soluționării acestora se asigură respectarea principiului continuității serviciului și al serviciului minim și se iau măsuri pentru asigurarea exploatării și funcționării în siguranță a sistemelor și pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătății populației.

 • (4) Litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și SC SALCO SERV SA având ca scop serviciile de utilități publice, după caz, se soluționează de instanțele de judecată competente potrivit legii.

CAPITOLUL XVIII

Acte normative de referință

ART. 28 - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008, respective modificările și completările aduse prin Act Adițional au la bază următoarele documente de referință:

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,modificată și completată

 • - Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată

 • - Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată

 • - Legea 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată

 • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată

 • - Legea 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • - Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, modificată și completată

 • - HG 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, modificat și completat

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată

 • - OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, modificată și completată,

 • - OUG 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

 • - Ordinul ANRE nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, modificat și completat

-Ordinul Ministrului Mediului nr. 1503/2017 privind privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat și completat

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 de aprobarea a Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat și completat

 • - Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare

-Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare

-Ordinul ANRSC nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

-Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

ART. 29 - (1) Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • (2) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, respectiv a prezentului Act Adițional, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • (3) Contractul de concesiune, respectiv prezentul Act Adițional împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților.

 • (4) Prezentul Act Adițional de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Fagaras prin Încredințare directa nr. 5035/05.03.2008 produce efecte de la data de ..........2021 și este încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte

contractantă.

CONCEDENT, MUNICIPIUL FAGARAS

CONCESIONAR, S.C. SALCO SERV S.A.