Hotărârea nr. 117/2021

HOTĂRÂREA nr.117 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea si completarea HCL176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investiţii "Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Braşov” ca urmare a modificării devizului general al


C ONSILIUL LOCAL FAGACCȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.117 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea si completarea HCL176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investitii "Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov” ca urmare a modificării devizului general al investiției si încetarea efectelor HCL 215/26.08.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere raportul de specialitate nr. 34296 din 19.04.2021 al Biroului Achiziții prin care se propune actualizarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico -economici pentru obiectivul "Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov” la nivelul anului 2021, precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 34296/1 din 19.04.2021,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Analizând contractul de finanțare incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 39075/21.12.2017 si actele adiționale aferente in valoare de 5.119.268,00 lei,

Analizând Dispoziția de șantier nr. 3 / 18.06.2020 se constata ca sunt necesare prelungiri ale subtraversarilor prevăzute in proiect ca urmare a condițiilor existente in teren, precum si spargeri de betoane pe strada Salcâmului. Masurile propuse generează costuri suplimentare care nu au fost prevăzute in devizul general inițial.

Având in vedere ca termenul de finalizare pentru obiectivul de investitii "Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov” este luna iunie 2021,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin (1) si alin (2), lit b) si lit c), art. 139, alin (3), lit g) si lit. i) si art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aproba modificarea si completarea art. 1 din HCL 176/2017 care va avea următorul conținut

„Art.i. Se aproba finanțarea obiectivului de investitii "Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”, cu valoarea totala de 4.964.844 lei, in baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu o valoare alocata de la bugetul de stat de 5.119.268 lei”

Art.II. - Se modifica si se completează art. 2 din HCL 176/2017 care va avea următorul conținut

„Art.2. Se aproba cofinantarea proiectului cu valoarea de 198.988 lei, din valoarea totala a obiectivului de investitii.”

Art.2. Isi inceteaza aplicabilitatea HCL 215/2019.

Art.3« Cu ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredinteaza Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul Investiții, Biroul Achiziții si Direcția Buget Finanțe.Secretar general, I LAURA ELENA/gIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50