Hotărârea nr. 116/2021

HOTARAREA nr.116 din data de 26 aprilie 2021 - privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării devizului general si a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul "Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, ju

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV            ^££2'

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 V Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

*        *''**.    ♦          * v* •

HOTĂRÂREA nr.116 din data de 26 aprilie 2021

- privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării devizului general si a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul

"Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov” si încetarea efectelor HCL 214/26.08.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere raportul de specialitate nr. 34295 din 19.04.2021 al Biroului Achiziții prin care se propune actualizarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico -economici pentru obiectivul ”Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov” la nivelul anului 2021, precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 34295/1 din 19.04.2021,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, Analizând contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 39075/21.12.2017 si actele adiționale aferente in valoare de 5.119.268,00 lei Având in vedere contractul de lucrări nr. 35.902/12.11.2018 încheiat cu asocierea SC ROUTE CONCEPT SRL - S.C. CIV GROUP S.R.L. - S.C. DALEX GRUP SRL - S.C. TERRA SOLUTIONS SERVICES SRL pentru obiectivul de investitii "Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”

Analizând Dispoziția de șantier nr. 3 / 18.06.2020 se constata ca sunt necesare prelungiri ale subtraversarilor prevăzute in proiect ca urmare a condițiilor existente in teren, precum si spargeri de betoane pe strada Salcâmului. Masurile propuse generează costuri suplimentare care nu au fost prevăzute in devizul general inițial,

Având in vedere ca termenul de finalizare pentru obiectivul de investitii ”Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov” este luna iunie 2021,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin (1) si alin (2), lit b) si lit c), art. 139, alin (3), lit g) si lit. i) si art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aproba modificarea si completarea art. 1 din HCL 20/2017 care va avea următorul conținut

„Se aproba Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investitii ”Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”, cu o valoare totala de 4.964.844 lei, in baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu o valoare alocata de la bugetul de stat de 5.119.268 lei” ca urmare a actualizării devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici, conform anexei nr. 1 parte integranta.

Art.II. Isi încetează aplicabilitatea HCL 214/2019.

Art.III.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul Investiții, Biroul Achiziții si Direcția Buget Finanțe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTINCONTRASEMNEAZĂ, Secretar general LAURA ELENA Gil
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50

Anexa 1 la HCL.nr.l 16/2021

Principalii indicatori tehnico - economici pentru obiectivul “”Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”

Valoarea totala a investiției

4.177.652 lei fara TVA, respectiv 4.964.844 lei cu TVA

Din care C+M: 3.139.654 lei fara TVA, respectiv 3.736.188 lei cu TVA

Valoarea investiției pe capitole:

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului: 0

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 128.086 lei cu TVA

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 238.622 lei cu TVA

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza: 4.322.304 lei cu TVA

Capitolul 5 - Alte cheltuieli: 255.126 lei cu TVA

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar: 20.706 lei fara TVA

Finanțare - buget local si buget de stat

Termen de finalizare: luna iunie 2021

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: “EXTINDERE CANALIZARE IN MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ. JUDEȚUL BRAȘOV" in mii lei / mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,7506 lei, din 5 martie 2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.11 Alimentare cu energie electrica (IE.2)

107.635

22.657

20.451

128.086

26.962

TOTAL CAPITOL 2

107.635

22.657

20.451

128.086

26.962

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

6.500

1.368

1.235

7.735

1.628

3.2

Obținerea de avize, acorduri si

28.000

5.894

5.320

33.320

7.014

3.3

Proiectare si engineering

103.230

21.730

19.614

122.844

25.859

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

-

-

3.5

Consultanta

-

-

-

-

-

3.6

Asistenta tehnica

62.793

13.218

11.931

74.724

15.729

TOTAL CAPITOL 3

200.523

42.210

38.099

238.622

50.230

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

Ob.1 Colector canalizare str. Hurezului L=1200m

464.770

97.834

88.306

553.076

116.422

Ob.2 Colector canalizare str. Salcâmului L=1261m

602.412

126.808

114.458

716.870

150.901

Ob.3 Conducte refulare L=430m

152.030

32.002

28.886

180.916

38.083

Ob.4 Cămine vizit. pe ret. Canaliz.57

400.478

84.301

76.091

476.569

100.318

Ob.5. Racorduri

520.624

109.591

98.919

619.543

130.414

Ob.6 Construcții SPAU-ri, 2 buc

49.122

10.340

9.333

58.455

12.305

Ob.7 Desf/ref. sist. rut. Balast=1500 mp

162.680

34.244

30.909

193.589

40.750

Ob. 8 Desf/resf. Sist. Rut. Asfalt=1000mp

235.249

49.520

44.697

279.946

58.929

Ob. 9 Subtraversari

154.665

32.557

29.386

184.051

38.743

Ob.11 Cămin Tip1_cond refulare (RICG1

25.957

5.464

4.932

30.889

■ 6.502

Ob. 12 Cămin Tip2_cond refulare (RICG2

25.957

5.464

4.932

30.889

6.502

Ob. 13 Cămin Tip3_cond refulare (R2CG1

26.419

5.561

z 5.020

31.439

6.618

Ob. 14 Cămin Tip4_cond refulare (R2CV1

20.8851

i

4.396

3.968

24.853

5.232

Total subcapitol 4.1

2,841.248

598.082

539.837

3,381.085

711.717

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv T/A)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii curo

1

2

3

4

5

6

7

4.2

Montaj utilaje tehnologice

Ob. 10SPAU -ri

136.558

28.745

25.946

162.504

34.207

Total subcapitol 4.2

136.558

28.745

25.946

162.504

34.207

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Ob.1 Colector canalizare str. Hurezului L=1200m

625.000

131.562

118.750

743.750

156.559

Total subcapitol 4.3

625.000

131.562

118.750

743.750

156.559

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Lista utilajelor independente

18.700

3.936

3.553

22.253

4.684

Total subcapitol 4.4

18.700

3.936

3.553

22.253

4.684

4.5

Dotări

Lista dotări

10.682

2.916

2.030

12.712

3.471

Total subcapitol 4.5

10.682

2.916

2.030

12.712

3.471

4.6

Active necorporale

necorporale

-

-

-

-

-

Total subcapitol 4.6

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

3,632.188

765.242

690.116

4,322.304

910.639

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

54.213

11.412

10.300

64.513

13.580

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de

-

-

-

-

-

5.2

5.2.1 Comisioane, taxe

34.538

7.270

-

34.538

7.270

5.2.2 Costul creditului

-

-

-

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

131.155

27.608

24.919

156.074

32.854

TOTAL CAPITOL 5

219.906

46.290

35.220

255.126

53.704

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

TOTAL CAPITOL 6

17.400

3.663

3.306

20.706

4.359

TOTAL GENERAL

4,177.652

879.395

787.192

4,964.844

1,045.893

Din care C+M

3,139.654

660.896

596.534

3,736.188

786.467

Beneficiar,