Hotărârea nr. 115/2021

HOTĂRÂREA nr.115 din data de 26 aprilie 2021 ■ privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul de investiţii "Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în Munici
  • *            ROMÂNIA            „w—»

m         JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂ^f

Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

  • •             Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.115 din data de 26 aprilie 2021

- privind aprobarea modificării și completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul de investiții "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș” și încetarea efectelor HCL 242/2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 34066/15.04.2021 al Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 34066/1/15.04.2021 și anexa 1 - buget proiect actualizat, prin care se propune modificarea și completarea art. 2 și 3 din H.C.L nr. 176 din data de 28.06.2018 ca urmare a modificării valorii cheltuielilor totale neeligibile pentru obiectivul de investiții "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș” și încetarea efectelor H.C.L. 242/2020,

Având în vedere H.C.L nr. 176 din data de 28.06.2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/3 81/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1: îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - obiectiv de investiții - "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”;

Având în vedere H.C.L. 242/2020 privind modificarea și completarea art. 2 și 3 din din H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul de investiții "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, Analizând Scrisoarea de clarificare 14086/14.04/2021//33961/15.04.2021 transmisă de Agenția de Dezvoltare Regională Centru, prin care se solicită transmiterea hotărârii de aprobarea a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului ca urmare a reîncadrării anumitor cheltuieli,

Analizând bugetul proiectului rezultat în urma revizuirii conform solicitării de clarificări mai sus menționate, solicităm aprobarea valorii totale a proiectului - "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”, a contribuției Municipiului Făgăraș la realizarea proiectului formată din contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și din contribuția de 100% din valoarea totală neeligibilă a proiectului,

Ținând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice, modificată și actualizată, precum și de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. „a” și „e”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă modificarea ART. 2 al H.C.L. nr. 176/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

«ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”, în cuantum de 26.399.481,90 lei (inclusiv TVA) dintre care 23,271,978.33 lei (inclusivTVA) - cheltuieli eligibile”».

ART. II. Se aprobă modificarea ART. 3 al H.C.L. nr. 176/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

«ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum 3,592,943.10 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (3,127,503.57 lei), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 465,439.53 lei reprezentând cofinanțarea proiectului "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”».

ART.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 176/28.06.2018 rămân în vigoare.

Art. IV. începând cu data intrării în vigoare a prezentei încetează efectele H.C.L. 242/14.10.2020.

ART.V. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CLONȚ DAN-VALENTINCONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA &IUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosarul de ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale

lex.Directia Buget-Finanțe

lex.Compartiment Relații cu Publicul, arhivă

Cod: F-50

ICEBERG

Către: UAT Municipiul Fagaras

In atentia: La ura MihaiuConfirmare buget proiect Integrare sociala prin dezvoltarea activităților cultural-educative si recreative in Municipiul Fagaras, cod SMIS: 125406

Iceberg Consulting SRL, cu sediul in Județul Brașov, Municipiul Brașov, Strada Memorandumului, numărul 41, apartament 1, identificata prin CUI RO17090857, J08/3/2005, administrator Tata Marian-loan, consultant pentru proiectul Integrare sociala prin dezvoltarea activitatilor cultural-educative si recreative in Municipiul Fagaras, cod SMIS: 125406, confirmam faptul ca bugetul rezultat in urma prelucrării cerințelor din scrisoarea de clarificări din etapa de contractare - 14086/14.04.2021, este următorul:

Tip valoare

Valoare

Total proiect

26,399,481.90

Total eligibil actualizat proiect

23,271,978.33

Total eligibil neactualizat proiect

23,271,978.33

Total neeligibil proiect

3,127,503.57

Total nerambursabil

22,806,538.80

Total ajutor de stat

0.00

Total contribuție proprie

465,439.53

Intensitatea intervenției

98

Cu stima, Tata Marian-loan


SC Iceberg Consulting SRL www.iceberg.ro | contact@iceberg.ro