Hotărârea nr. 114/2021

HOTĂRÂREA NR.114 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor nec

ROMÂNIA        sp


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.114 din data de 26 aprilie 2021

- privind aprobarea CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.33358/1/09.04.2021 și Raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr. 33358/09.04.2021 prin care se propune aprobarea aprobarea CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL - EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de Legea 273/2006 privind finanțele publice locale art.19,

în temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. a), alin (7) lit. a,c, d, e, f, i,j, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) și art. 243 alin. (1) lit.c din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraș, cuprinse în Anexa nr.i, în valoare totală de 362.000 lei.

Art.2. Sumele pentru manifestările cuprinse în Anexa nr.i si pentru care nu s-au alocat sume, se vor stabili de ordonatorul principal de credite pe baza solicitărilor ulterioare ale instituțiilor organizatoare, daca sunt de interes local.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget-Finanțe, Compartiment monitorizare coordonare unități de învățământ și arhivă, Cabinet Primar, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, Casa Municipală de Cultură Făgăraș, Muzeul Tării Făgărașului "Vaier Literat” Făgăraș, Biblioteca Municipală ”Octavian Paler,, Făgăraș și Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu”Făgăraș


CONTRASEMNEAZĂ, I Secretar general, '


LAURA ELENA GIUNCA



*

1 )V -

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar general

1 ex. Direcția Buget-Finanțe

1 ex. Compartiment monitorizare coordonare unități de învățământ și arhivă

1 ex. Cabinet Primar

1 ex. Centrul Național de Informare și Promovare Turistică

1 ex. Muzeul Tării Făgărașului ”Valer Literat” Făgăraș

1 ex. Biblioteca Municipală ”Octavian Paler„ Făgăraș

1 ex. Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu”Făgăraș

1 ex. Casa Municipală de Cultură Făgăraș

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

ANEXA nr.l La H.C.L. nr. 114/2021


CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL - EDUCATIVE, SPORTIVE și ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraș

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată RON IN 2021

Obs.

0

1

2

3

4

5

6

7

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

1.

Campanie de informare/ conștientizare cu privire la adaptarea la schimbările climatice

Promovarea activităților cu impact minor asupra mediului-calculul amprentei de CO2în atmosferă.

Municipiul Făgăraș (comp, mediu)

Municipiul Făgăraș

martie 2021

Olei

2.

Ziua foștilor deținuți politic

Acțiune dedicata foștilor deținuți politic

Municipiul Făgăraș si Asociația foștilor deținuți politic

Municipiul Făgăraș

9 martie 2021

1.725 lei r f

•/ ’

3.

Raliului Brașovului - ediția 50” în perioada 25 -26 martie 2021

Activitate sportiva

Municipiul Fagaras partener al

Federației Române de Automobilism Sportiv prin Asociația Club Sportiv Auto Blic,

Municipiul Făgăraș

25-26 martie 2021

Olei

s

4.

Ora Pământului /Earht Hour-Inițiativă Horld Wide Fund for Nature Australia

Sensibilizarea utilizatorilor de energie electica fata de problema dioxidului de carbon emis in atmosfera la producerea energiei electice

Municipiul Făgăraș (comp, energetic)

Municipiul Făgăraș

martie 2021

Olei

Stingerea luminilor in mod simbolic in intervalul orar 20.30-21.30, in data de 27.03.2021

5.

Luna curățeniei de primăvară

Implicarea cetățenilor pentru igienizarea zonelor verzi din municipiu

Municipiul Făgăraș (comp, mediu)

Municipiul Făgăraș

15 martie -

15 aprilie 2021

0 lei

6.

Campanie de plantare arbori în Municipiul Făgăraș

Campania se va realiza cu sprijinul Ocolului Silvic”Pădurile Făgărașului”

Mun. Făgăraș (comp, mediu)

Municipiul Făgăraș

aprilie-mai 2021 septembrie

noiembrie

0 lei

7.

Acordare de sprijin material veteranilor de război

Activitate cultural istorica

Municipiul Fagaras

29 aprilie 2021

7.000 lei

8.

Acordare de sprijin material persoanelor care anul acesta împlinesc 100 de ani

Municipiul Fagaras

2021

5.000 Iei

9.

Campanie informare management eficient al deșeurilor în instituțiile de învățământ

Promovarea managementului corect al deșeurilor. Eveniment organizat în vederea informării cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor

Municipiul Făgăraș (comp, mediu)

Municipiul Făgăraș

mai 2021 și noiembrie 2021

0 lei

--

10.

”Noapte de mai”

Spectacol

Municipiul Făgăraș

Casa de Cultură

mai 2021

1 '

10.000 lei

11.

Cultura noastră, referința noastră CNRN

Simpozion

mai 2021

10.000 lei

12.

Simpozion de fizică Colegiul Național „Radu Negru”

Simpozion

mai 2021

15.000 lei

13.

Concursul de matematica ”Traian Duta’

Concurs

mai 2021

8.000 lei

14.

1 Iunie - Ziua Internațională a

Municipiul Făgăraș (in colaborare cu Casa

Municipiul Făgăraș

1 iunie

5.000 Iei

CNIPT

Copilului

Municipala de Cultura)

2021

15.

Cartea sfârșitului de an pentru elevi

Municipiul Făgăraș

Municipiul Făgăraș

iunie

50.000 lei

Achiziționarea unei cârti pentru fiecare elev

16.

Cartea - sprijin în dezvoltarea carierei

Municipiul Făgăraș

Municipiul Făgăraș

iunie

35.000 lei

Achiziționarea unei cărți pentru fiecare profesor

17.

Rememorarea evenimentelor rezistentei anticomuniste -pe urmele partizanilor și luptătorilor din rezistenta anticomunistă din Țara Făgărașului.

Acțiune dedicata foștilor deținuți politic.

Efectuarea unei deplasări la Muzeul National al Memorialului de la Sighet

iunie 2021

18.275 lei

18.

Ziua Energiei Inteligente la Făgăraș

Eveniment in cadrul campaniei Saptamanii Energiei Sustenabile (SEW), organizat Ia inițiativa Comisiei Europene, promovarea tranziției energiei curate

Municipiul Făgăraș Comp. Energetic

Municipiul Făgăraș

iunie -iulie 2021

2.500 lei

19.

Alergăraș în Făgăraș (Cros)

Activitate sportivă

Municipiul Făgăraș, Asociația Copiii Universului Magic

Piața Republicii

05 iunie 2021

25.000 lei

20.

Ziua Eroilor

Festivitate

Municipiul Făgăraș, Casa Municipala de Cultura

U.M. 01041

Centrul municipiului Casa Municipala de Cultura

U.M. 01041

10 iunie 2021

3.000 lei

CNIPT

21.

Omul si Liderul din fiecare

Activitate educativa

iunie

6.000 lei

■ ■ ■w

22.

Ziua Drapelului Național al României

Festivitate

Mun. Făgăraș (in colaborare cu Casa Municipala de Cultura Fagaras)

Pe platoul din fata Casei Municipale de Cultura Fagaras

26 iunie 2021

3.000 lei

CNIPT-'

23.

Ziua Imnului Național al României

Festivitate

Municipiul Făgăraș

29 iulie 2021

0 lei

-

24.

Comemorarea

Victimelor Holocaustului

Activitatea culturala

Municipiul Făgăraș și Asociația Partida Romilor Pro-Europa

2 august 2021

5.000 lei

25.

Istoria de Acasa -Rezistența din Munți

Expoziție de fotografie și documente

Municipiul Fagăraș în colaborare cu Institutul de Cercetare Fagaras

Piața Republicii Municipiul Făgăraș

august 2021

4.500 lei

Expoziție de fotografie si documente din arhivele Securității, însoțite de povesti ale rezistentei armate anticomuniste din munții Făgăraș

26.

Atelier de arhitectura

Activitate educativa

Municipiul Fagăraș

Municipiul Fagăraș

august 2021

7.500 lei

27.

Concurs Tenis de masa

Concurs

august 2021

5.000 lei

28.

„Zilele Cetății Făgărașului”

Festival

Mun. Făgăraș in colaborare cu Muzeul Țării Fagarasului Vaier Literat si cu Casa Municipala de Cultura Fagaras

Stadion

Parc ”Regina Maria,,

19-22 august 2021

0 Iei

29.

Săptămâna Mobilității Europene ( SME)

Eveniment in cadrul campaniei European

Mobility Week Campanie inițiata de Comisia Europeana

Municipiul Făgăraș

Municipiul Făgăraș

septembrie 2021

5.500 Iei

Promovarea mobilității durabile. Organizarea de linii de transport public sustenabile, manifestări sportive in strada, evenimente de promovare a multimodalitatii.

30.

TSG (Jocul șarpelui in trafic)

Eveniment de mobilitate

Municipiul Făgăraș

Municipiul Făgăraș

septembrie 2021

1.000 lei

31.

Concurs caritabil de biciclete ”Bikethon Țara Făgărașului”

Activitate sportiva

Municipiul Făgăraș

Cetatea Făgărașului

18-19 septembrie 2021

45.000 lei ?.

32.

Let”s Do It Făgăraș

Acțiune de ecologizare a zonelor verzi din municipiu

Municipiul Făgăraș (comp, mediu)

Mun. Făgăraș

septembrie 2021

1.500 Iei

33.

Ziua europeana fara mașina!

Campanie inițiata de Comisia Europeana Reducerea emisiilor de CO2

Municipiul Făgăraș

Mun. Făgăraș

septembrie 2021

1.500 lei . ,

O strada, intens circulata de autoturisme, va deveni pietonala. Se vor organiza acțiuni de promovare a mișcării sustenabile.

34.

Festivalul de Umor ”CEAPA DE AUR”

Festival național de umor

Municipiul Făgăraș în colaborare cu Casa de Cultură

Casa de Cultură

septembrie 2021

30.000 lei

35.

Nunta de Aur

Activitate dedicata cuplurilor care sărbătoresc in anul 2021, 50 de ani căsătorie

Municipiul Făgăraș

octombrie

noiembrie 2021

20.000 lei

36.

Luna curățeniei de toamna

Implicarea cetățenilor pentru igienizarea zonelor verzi din municipiu

Municipiul Făgăraș (comp, mediu)

Municipiul Făgăraș

octombrie

noiembrie 2021

Olei

37.

Ziua mondială a mersului pe jos.

Parte integranta a unui amplu program de promovare a activitatii fizice pentru un viitor sănătos.

Conștientizarea cetățenilor privind modalitatea creșterii calitatii vieții

Municipiul Făgăraș

Municipiul Făgăraș

octombrie 2021

500 lei

împărțirea de flyere, mesaje cu privire la importanta reducerii numărului de vehicole poluante

38.

Combinat 100

Expoziție de fotografie

Municipiul Făgăraș

Piața Republicii Municipiul Făgăraș

noiembrie 2021

4.500 lei

Expoziție de fotografii insotita de interviuri de istorie orala dește Combinatul Chimic Făgăraș,

39.

Expoziție animale rasa pura CUPA TRANSILVANIEI

Expoziție animale rasa pura ediția a 3-a

Municipiul Făgăraș in colaborare cu Asociația crescătorilor de păsări si animale mici in rasa pura

noiembrie

decembrie 2021

Olei

\

40.

Ziua Națională a României

Festivitate și Spectacol

Municipiul Făgăraș

Centrul municipiului

1 decembrie 2021

10.000 lei

■ <

41.

„Noapte de decembrie”

Spectacol

Municipiul Făgăraș

Casa Municipală de Cultura

decembrie 2021

13.000 lei

TOTAL MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 2021 9

359.000 lei

BIBLIOTECA

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

Obs.

MUNICIPALĂ ”OCTA VIAN PALER” FĂGĂRAȘ

RON

42.

NOCTURNA BIBLIOTECII ediția - XXI - a

Eveniment național de promovarea lecturii și de atragerea utilizatorilor de bibliotecă

Biblioteca Municipală Făgăraș în parteneriat cu Primăria Fagaras și instituțiile de învățământ.

Biblioteca Municipală "Octavian Paler” Făgăraș

noiembrie 2021

3.000 lei

Eveniment cultural național de activare nocturnă a bibliotecii care prilejuiește redefinirea rolului pe care îl are biblioteca publică în societate , mai ales față de copii și tineri. Toate activitățile, derulate de către partenerii și invitații noștri, se subînscriu domeniului cultural, iar biblioteca devine astfel unportal spre cunoaștere dar și o interfață facilitatoare comunicății, socializării și colaborării. Biblioteca este cetatea ideală, spațiul material și spiritual de locuire pentru făgărășeni.

TOTAL BIBLIOTECA MUNICIPALĂ”OCTAVIAN PALER” Făgăraș 2021

3.000 lei

CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ FĂGĂRAȘ

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

RON

Obs.

43.

TRADIȚII FĂGĂRĂSENE

  • 1. Șezătoare.

  • 2. Hai la fustă s-IE!

  • 3. Spectacol de colinde cu artiști făgărășeni.

Acțiuni de conservarea si promovare a culturii tradiționale

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș și Muzeul Țării Făgărașului

Casa de Cultură

Permanent

0 iei

r

44.

FĂGĂRAȘ FESTIVALS

  • 1. Festivalul Portului Popular „Făgăraș, foaie de ceapă”- ediția a Vl-a.

  • 2. Trabantul ne unește în centru.

3.Teatru de strada în cartierele făgărășene

Spectacol

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Permanent

0 lei

- /?;

' ’ " / C /

— • 4

45.

SUMMER CÂMP

1.Tabăra internațională de _____________________________________________________________________________2_____________________________________________

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria

Iulie

0 lei

Copii din Făgăraș și Țara Făgărașului vor învăță să

muzică Țara Făgărașului -Music Câmp Făgăraș

Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

cânte la instrument și voce

46.

TWELVE MONTHS THEATRE&FILMS

  • 1. Piese de teatru pentru copii

  • 2. Piese de teatru pentru adulți

  • 3. Filme

Teatru

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

0 Iei

47.

Copilule ...fii tu!

Cursuri de balet, canto, chitară, pian, clarinet, dans modem, dans popular

Casa de Cultură

Casa de Cultură

Permanent

Olei

48.

City opera

Concerte de muzică clasică pentru copii și adulți

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

Olei

49.

Școala viitorului

Conferințe susținute de persoane care pot forma personalitatea tinerilor

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

Olei

50.

Dar din dar se face Rai

Spectacole caritabile

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

1

51.

Deplasări ale Ansamblului Ceata Făgărașului

Participarea dansatorilor la diferite evenimente din tara și străinătate

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

Olei

TOTAL CASA DE CULTURĂ FĂGĂRAȘ 2021 5

0 lei

MUZEUL TĂRII FĂGĂRAȘULUI ”VALER LITERAT”

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

Obs.

52.

Bucătăria între artă si necesitate

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

Ianuarie -Februarie

0 lei

în colaborare cu Muzeul Național Brukental

53.

Cornul abundentei. Luxul în lumea nobilară transilvăneană

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

lanuarie-Martie

Olei

în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

54.

Făgărașul în imagini de epocă

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

Martie -decembrie

Olei

55.

Floarea vieții

5

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

Aprilie-iunie

Olei

Artist: Raluca Jurcovan

56.

Viața, oamenii și portul popular din Veneția Făgărașului

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

Aprilie-iunie

0 lei

Asociația Culturalăloan Cavaler de Pușcașiu din Veneția de Jos, Primăria Comunei Părau

57.

Viața cotidiană din Sibiu în perioada medievală și modernă

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

Mai-septembrie

0 lei

în colaborare cu Muzeul Național Brukental Sibiu

58.

Expoziții temporare

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

2021

Olei

59.

Sesiune anuală de comunicări științifice

5            5

Sesiune anuală

Muzeul Țării Făgărașului

1-3 septembrie 2021

0 lei

60.

Anuarul ”Acta Terrae Fogarasiensis” nr. VII

Anuar

decembrie

Olei

TOTAL MUZEUL TĂRII FĂGĂRAȘULUI ”VALER LITERAT” 9                                                  9

0 lei

Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu,, Făgăraș (U.M. 01041)

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată RON

Obs.

. A          X

. \

* '        \ A;

61.

Ziua Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M. 01041

01 aprilie 2021

T1 >

* /

62.

Ziua NATO

U.M. 01041

U.M.01041

05 aprilie 2021

-

63.

Ziua Forțelor Terestre

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M. 01041

23 aprilie 2021

-

64.

Ziua Infanteriei

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M.01041

30 aprilie 2021

-

Ziua Independenței de Stat (Ziua Europei)

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M. 01041

09 mai 2021

-

66.

Ziua Eroilor

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M. 01041

10 iunie 2021

-

67.

Ziua Drapelului Național

Ceremonial militar

26 iunie 2021

-

68.

Ziua Imnului Național

Ceremonial militar

29 iulie 2021

-

69.

Ziua Armatei României

Ceremonial militar (depunere de coroane)

U.M. 01041

U.M. 01041

25 octombrie 2021

-

70.

Ziua Națională a României

1

Ceremonial militar, retragere cu torțe

1 decembrie 2021

-

TOTAL CALENDAR 2021

362.000 lei