Hotărârea nr. 113/2021

HOTĂRÂREA nr.113 din data de 26 aprilie 2021 privind acordarea inlesnirilor la plata majorărilor de intarziere aferente obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili-persoane fizice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.113

din data de 26 aprilie 2021        /

 • - privind acordarea înlesnirilor la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabili-persoane fizice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere:

 • - referatul de aprobare nr. 32.352/1/31.03.2021 al Primarului Municipiului Fagaras in calitate de inițiator si raportul de specialitate nr.32.352/31.03.2021 al Serviciului Venituri Bugetare

 • - avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

 • - prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • - prevederile art.185, alin.i, lit.b si alin.6 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • - prevederile art. 140 alin.(i) și alîn.(3), ale art. 154 alin.(i), ale art. 196 alin.(i) lit.”a”, ale art. 197 Palin.(i) și ale art. 243 alin.(i) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), art.139, alin.3 și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă ca oportun si in interesul local acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice de tipul majorărilor de întârziere prevăzute la art.185,alin.1, lit.b din Legea 207/2015 aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 3idecembrie 2020 si neachitate pana la data de 31 martie 2021 datorate bugetului local al municipiului Fagaras.

Art.2. Cuantumul scutirii pentru fiecare contribuabil -persoana fizica este reprezentat de totalul majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale si a celor bugetare asimilate obligațiilor fiscale prevăzute la art. 184, alin.5 din Legea 207/20152015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare restante la plata la data de 31.12.2020 si neachitate la data de 31 martie 2021;

Art.3 Se aprobă procedura privind scutirea de la plata majorărilor de intarziere în cazul obligaților fiscale restante la data de 31 decembrie 2020 si neachitate pana la data de 31 martie 2021, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4. Se aproba formularele care vor fi utilizate in aplicarea prezentei hotarari, asa cum sunt redate in anexele 2,3,4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Prevederile procedurii aprobate prin prezenta hotarare produc efecte de la data intrării in vigoare a hotărârii pana la data de 30 iunie 2021.

Art.6. - Primarul Municipiului Fagaras va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Buget Finanțe si Serviciul Venituri Bugetare.

Art.7. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Fagaras, Direcției Buget Finanțe si Serviciului Venituri Bugetare.

Art.8 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Fagaras, prezenta hotarare se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul Brașov.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică :

1 ex. Dosarul ședinței

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar general

1 ex. Direcției Buget Finanțe

1 ex. Serviciului Venituri Bugetare

1 ex. Birou reiatii cu publicul

1 ex. Afișare

Cod 7-50

Anexa la Hotărârea Consiliului local Fagaras

Procedură de acordare a înlesnirilor la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Fagaras


LDISPOZ1ȚII GENERALE

Art.1 Prezenta procedură instituie modalitatea de acordare ?<a>șcutirilde<îa plată a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale, restante la plata, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de contribuabiii-ai bugetului local

al Municipiului Fagaras.

Acordarea înlesnirilor la plată se face numai cu respectarea prezentei proceduri. Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Fagaras si va fi aprobata prin hotărâre a Consiliului Local.

IL OBIECTIVUL, SCOPUL PROCEDURII Șl DURATA PROCEDURII

Art.2. (1) Obiectivul prezentei proceduri constă în respectarea prevederilor art. 185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală , privind obligativitatea de a se elabora proceduri de acordare a înlesnirilor la plată.

 • (2) Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Fagaras, pana la data de 30 iunie 2021.

IIL BAZA LEGALĂ

Art.3. (1) Art. 185 alin.(l) lit b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Art. 184 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Art.4. (1) Autoritatea publică care implementează prezenta procedură este UAT-Municipiul Fagaras prin serviciul venituri bugetare.

 • (2) Prezenta procedură este adoptată potrivit prevederilor art. 185 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • IV. DOMENIUL DE APLICARE

Art.5. (1) Prezenta procedură se adresează contribuabililor persoane fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Fagarase și care figurează în evidențele seviciului venituri bugetare, cu obligații fiscale restante, datorate bugetului local al Municipiului Fagaras la data de 31.12.2020 si neachitate pana la data de 31 martie 2021 .

 • (2) La cererea temeinic justificată a contribuabilului în îndeplinirea condițiilor art. 6, organul fiscal local poate acorda scutirea în proporție de 100 % pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale, dacă obligațiile fiscale principale certe, lichide și exigibile, vor fi achitate la data depunerii cererii inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 • V. CONDIȚII DE ACORDARE

Art. 6. (1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevăzute/ art. 185 alin. „(1), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală jl modificările^^           ulterioare, respectiv scutiri de majorări de întârziere aferente

obligațifloj^ "                               fiscale                                    principale,

se aplică în proporție de 100 % pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale, dacă obligațiile bugetare principale certe, lichide și exigîbiiș, vqrfi ^             la data de 30.06.2021,iar contribuabilii îndeplinește condițiile

prevăzute^de                 prezenta                 procedură,

beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură, contribuabilii persoane fizice care au obligații fiscale restante la data de 31.12.2020 si neachitate pana la data de 31 martie 2021 și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) Veniturile nete cumulate pe familie să nu depășească salariul minim brut pe economie, reglementat în momentul înregistrării cererii.

 • b) Nu dețin în proprietate alte imobile (clădiri și terenuri), cu excepția celor de la adresa de domiciliu sau pentru care solicită înlesnirea si nu dețin in proprietate mai mult de un mijloc de transport.

 • c) Contribuabilul stinge integral, până la data de 30.06.2021 toate obligațiile bugetare principale certe, lichide și exigibile.

 • d) Contribuabilul are depuse toate declarațiile prevăzute de Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și toate obligațiile principale de plată ca urmare a declarării, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută                                  de                                  lege.

 • e) Contribuabilul depune cererea temeinic justificată, la registratura UAT-Municipiul Fagaras, pana la data de 30 iunie 2021 , această cerere fiind însoțită de următoarele                                                                documente:

Fotocopia/fotocopiile actelor de identitate a/ale proprietarilor; • Fotocopia documentului de plată (dacă plata nu s-a efectuat la ghișeele serviicului venituri bugetare)

Fotocopiile vor fi conforme cu originalul. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

- adeverința de la angajator cu salariul de încadrare, cuponul de pensie, sau declarația pe propria răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri, adeverința de la serviciul de asistenta sociala, adeverința de șomaj,

(4) Majorările de întârziere aferente titlurilor executorii, pentru creanțele definite la art. 184 alin (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală , emise potrivit legii și comunicate organului fiscal local nu fac obiectul prezentei proceduri.

VI. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A PROCEDURII

Art. 7 (1) Pentru a beneficia de scutire, contribuabilul persoană fizică depune cererea temeinic justificată, la registratura UAT-Municipiul Fagaras, pana la data de 30 iunie 2021.

 • (2) Cererea însoțită de documentația privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate bugetului local, va fi analizată de Serviciul venituri bugetare în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

 • (3) Serviciul de Serviciul venituri bugetare verifică îndeplinirea condiției privind achitarea integrală, la data solicitării, a obligațiilor bugetare reprezentând creanțe fiscale principale datorate bugetului local, documentele depuse de contribuabil și respectarea oricărei           alte           prevederi           a           acestei           proceduri.

 • (4) Serviciului venituri bugetare îi sunt repartizate de la registratura unității solicitările de înlesniri, acest serviciu urmând să verifice dacă există situații de natură să influențeze cuantumul impozitelor și taxelor locale care ar trebui achitate de contribuabil în așa fel încât să beneficieze de scutirea de majorări de întârziere prevăzută de prezenta procedură. în cazul în care există astfel de cereri, soluționarea cererii de scutire se va efectua dup; "înregistrarea în evidența fiscală a solicitărilor contribuabililor.

 • (5) Serviciului venituri bugetare, prin persoanele care au atribuții de impunere, v« acorda viză pe cererea contribuabilului, prin care confirmă că solicitarea de scutire a fos analizată și nu există elemente care să modifice cuantumul obligațiilor fiscale înregistrate îr fiscale ale municipiului Fagaras, cerere care va fi preluata de personalul cu atribuții de urmărire.

 • (6) în urma analizei efectuate se întocmește un referat de către personalul cu atribuții de urmărire privind acordarea/neacordarea scutirii, care va fi semnat de către inspectorul care l-a întocmit, va fi verificat de șeful Serviciului , iar apoi va fi semnat de către Directorul Direcției Buget finanțe și aprobat de către Primarul municipiului Fagaras.

 • (7) în baza referatului de acordare/neacordare va fi emisă de către Serviciul venituri bugetare decizia privind acordarea/ neacordarea scutirii, care va fi semnată de șeful Serviciului venituri bugetare, de către Directorul Direcției Buget finanțe si primarul municipiului                                                                        Fagaras

 • (8) înregistrarea în evidența fiscală a facilităților acordate va fi efectuată pe baza referatului aprobat și a deciziei privind acordarea scutirii.

 • (9) Majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale , datorate bugetului local pentru care sunt îndeplinite condițiile din prezenta procedură vor fi scăzute din evidențele fiscale, despre acest lucru fiind înștiințată și persoana fizică care a depus cererea.

 • (10) în cazul în care cererea temeinic justificată pentru acordarea de înlesniri la plată nu este completă și/sau nu este însoțită de documentele prevăzute, Serviciul venituri bugetare va transmite o înștiințare contribuabilului prin care se va solicita completarea documentației. în acest caz, termenul de evaluare prevăzut la alin. (2) curge de la data la care cererea este considerată completă.

 • (11) Pentru implementarea procedurii de lucru se folosesc următoarele formulare :

cerere de acordare scutire- anexa 2 la hotarare, decizia de aprobare-anexa 3 la hotarare, decizia de respingere- anexa 4 la hotarare.

VlI.Posibilitatea de contestare

Art § Decizia poate fi contestată de către contribuabili la organul fiscal local potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                        ---


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. b 505230, Jel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www. primărie-fagaras'ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Cerere de acordare a înlesnirilor la plata majorărilor de întârziere

SubsemnatuL Contribuabilul                   PF/                   împutemic

.....................UL...............  U.....Jegitimat   prin B.I./C.I./ A.I. serie ......n

..............., CNP ........  domiciliat in Județul............... loc.............    cod poștal .......... sector....... str. ....................., m

.....?bloc scara ......, etaj ....., ap......tel. .......................fax..................... adresă de e - mail......................proprietar al imobilului situat in municipiul Fagaras

str.................................nr...........bl..................sc.....................ap. județul Brașov.

în conformitate cu H.C.L. nr.... privind acordarea înlesnirilor la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabili - persoanele fizice

solicit acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere prevăzute la art 1 din HCL nr. 2021 pentru bunurile impozabile proprietatea mea situate la adresa menționata mai

sus


înscrise


rolul


flSCaloooooocccoooooooooooooptltU Iar


fiind

In susținerea cererii anexez armatoarele documente:Data                       Nr. telefon.......................

Nume Prenume (Contribuabil/împuternicit)


ROW1ANIA


JUDEȚUL BRAȘOV O

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa nr.3


DECIZIE

de scădere a majorărilor de întârziere

Contribuabilul PF/ împutemicit(PJ)

£ v •

....................................................................2 .............. . . ......

legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie ......nr. ................., CNP - .

...................      ,  domiciliat in județul:^?..............•’ l°c-.........      cod poștal..........sector....... str.                    ....., nr......,bloc ..., scara ......, etaj ...... ap........, tel. ..................., fax.

...................., adresă de e - mail.......................

în conformitate cu prevederile art. HCL.../2021 . .... privind acordarea înlesnirilor la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabili -persoanele fizice,

.Având in vedere cererea nr. ..........din data de .......... înregistrată la organul fiscal

sub nr.........din data de ............, , luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile

prevăzute de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr......../........, se anulează următoarele

creanțe-accesorii:

natura obligației fiscale (Se va preciza denumirea obligatieifiscale (impozite, taxe, / amenzi si alte sume.):                     Z/'' Z"

.............................................................................................................................................£

Denumire creanta-accesorii

(Suma lei)

Data anularii

TOTAL

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit prevederilor art.268-271 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul

fiscal local emitent al deciziei.

Conducătorul organului fiscal, PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

Nr. Crt

Funcția și atribuția

Prenumele și numele

Data

Semnătura

1.

Dir. executiv Direcția buget finanțe

Daniel Ludu

2.

Șef Serviciul Venituri Bugetare

Mari a Boeriu

2.

întocmit, Consilier


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roAnexa nr.4DECIZIE de respingere a cererii de acordare a inlesniriior la


Contribuabilul PF/ împutemicit(PJ) legitimat prin B.L/C.L/ A.I. serie......nr.............. ...............      .domiciliat in ..

.............................  cod poștal .................sector...................., str. .............................., nr......,bloc scara ....... etaj ....., ap. ......., tel. .......................... fax. ..........  adresă de e - mail...............proprietar al imobilului situat in municipiul Fagaras, str.....................................................................................titularul rolului

fiscal nr.................

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr......../.......privind acordarea Înlesnirilor la plata majorărilor de intarziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabili -persoanele fizice

Având în vedere cererea înregistrata la organul fiscal sub nr.......... din data de ..

. .. ........... luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute in

regulamentul aprobat prin a H.C.L. nr........se respinge cererea de anulare a

accesoriilor, reprezentând:.


Denumire creanța-

accesorii (Suma lei)

TOTAL
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a anulării majorărilor

de

întârziere...............................................................................................................................

Temeiul de drept

Mențiuni privind audierea contribuabilului

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit prevederilor art.268-281 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, în termen de 45 de zile de la data comunicării sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul organului fiscal PRIMAR, GHEORGHESUCACIU

Nr. Crt

Funcția și atribuția

Prenumele și numele

Data

Semnătura

1.

Dir. executiv Direcția buget finanțe

Daniel Ludu

2.

Șef Serviciul Venituri Bugetare

Maria Boeriu

3.

întocmit, Consilier