Hotărârea nr. 112/2021

HOTĂRÂREA NR. 112 din data de 26 aprilie 2021 -privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022’’

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 112 din data de 26 aprilie 2021

-privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.9.473/1/09.03.2021 si Raportul de specialitate nr. 9.473/09.03.2021 al Serviciului Venituri Bugetare ,

 • - Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

 • - Art.30, art.16, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - O.U.G.nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare,

 • - adresa nr 499/17.02.2021 a DAS Fagaras ,

 • - adresa nr. 233/24.02.2021 a Casei de Cultura a municipiului Fagaras

 • - adresa nr.75/26.02.2021 a Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” ,

 • - adresa nr.10251/16.02.2021 a SPCLEP Fagaras

 • - ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, cu amendamentul comisiilor de specialitate ale consiliului local, în sensul uniformizării cotei de impozitare la 1,12%, atât la persoanele juridice, cât și la persoanele fizice pentru clădiri nerezidențiale, precum și amendamentul aprobat în ședința ordinară,

 • - aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și procesul-verbal de afișare nr. 30760/18.03.2021 al proiectului de hotărâre de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, privind dezbaterea publica,

 • - dezbaterea publica nr.32.784/05.04.2021 si anunțul postat pe site-ul instituției din data de 18.03.2021

Luând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c, alin.14 din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

în temeiul art.139, alin.3, lit.c, art.154, alin.i si ale art.196, alin.i, lit.a din OUG 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i.Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2022, după cum urmează:

a.) valorile impozabile, nivelurile stabilite în sume fixe precum și amenzile sunt prevăzute în tabelul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2022 constituind anexa nr.i, anexa nr.ia, anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.In cazul oricărui impozit sau taxa locala, care consta intr-o anumita suma in lei, sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, acestea sunt indexate cu cota de 2,6%.

b.) cota prevăzută la art.457, alin.i din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 0,1% aplicata la valoarea impozabila a clădirii.

 • c .) cota prevăzută la art.458, alin.i din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidențiale aparținând persoanelor fizice), se stabilește la 1,12% asupra valorii care poate fi:

 • - valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința.

 • - valoarea finala a lucrărilor de construcții, in cazul clădirilor noi construite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința

 • - valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința

 • d .) cota prevăzută la art.458, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidențiale in cazul persoanelor fizice utilizate pentru activitățile din domeniul agricol), se stabilește la 0,4% aplicata asupra valorii impozabile a clădirii.

 • e .) cota prevăzută la art.458, alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidențiale in care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform art.458, alin.i din codul fiscal, (-art.i, lit.c din hotarare,) în cazul persoanelor fizice, se stabilește la 2% aplicata asupra valorii impozabile determinate conform art.457 Cod Fiscal.

 • f ) in cazul clădirilor cu destinație mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se va calcula conform prevederilor art.459 din Legea 227/2015 privind codul fiscal

 • g .) cota prevăzută la art.460, alin.i din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit/taxă pentru clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 0,1% aplicata asupra valorii impozabile a clădirii.

 • h .) cota prevăzută la art.460, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 1,12% aplicata asupra valorii impozabile a clădirii.

 • i.) cota prevăzută la art.460, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul/taxă pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane-juridice^uțilizate pentru activități din domeniul agricol), se stabilește la 0,4% aplicata asupra valorii mpozatrle a’cladirii.

 • j.) in cazul clădirilor cu destinație mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice impozitul/taxa se va calcula conform prevederilor art.460, alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal                                                                                    (                  V/ j

 • k) cota prevăzută la art.460, alin.8 din Legea nr.227/2015 privino Codul Fiscal -impozitul pe clădiri a căror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 5 ani anteriori, anului de referința in cazul persoanelor juridice se stabilește la 5% aplicata la valoarea impozabila a .clădirii .

Pentru a beneficia in anul 2022 de cota prevăzută la alin.i, lit. „c” si „h” contribuabilii vor depune la registratura primăriei Fagaras, pana la data expirării primului termen de plata, o declarație în acest sens, însoțită raportul de evaluare in xerocopie certificata pentru conformitate de către contribuabil, cu excepția persoanelor juridice care in anul 2021 au beneficiat de cote de impozitare de 1,12%, iar clădirile și construcțiile deținute în proprietate, sunt evaluate sau dobândite după data de 01.01.2017.

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.i se considera reevaluate clădirile numai in situația in care s-a efectuat evaluarea de către evaluatori autorizati.

 • 1 .) cota prevăzută la art.470, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (pentru mijloace de transport hibride), se stabilește la 100%.

m.) cota prevăzută la art.474, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabilește la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

n.) cota prevăzută la art.474, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau o clădire-anexă), se stabilește la 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

o.) cota prevăzută la art.474, alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la lit.l) se stabilește la

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

p.) cota prevăzută la art. 474, alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (taxă pentru prelungirea autorizației de construire), se stabilește la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

 • r.) cota prevăzută la art.474, alin.9 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții), se stabilește la 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

 • s.) cota prevăzută la art.474, alin.12 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții care nu sunt incluse în altă autorizație de construire), se stabilește la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

 • s.) cota prevăzută la art.474, alin.13 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căruțe, rulote, campinguri), se stabilește la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

 • t.) cota prevăzută la art.477, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate) se stabilește la 3% .

 • u.) cota prevăzută la art.481, alin.2, lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională), se stabilește la 2%.

 • v.) cota prevăzută la art.481, alin.2, lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul în cazul oricărei manifestări artistice, altele decât cele menționate la lit.t.), se stabilește la 5%.

Art.2.Bonificația prevăzută la art.462, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește în cazul impozitului/taxei pe clădiri la 10%, pentru plata cu anticipație până la data de 31.03.2022. Bonificația prevăzută la art.467, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal în cazul impozitului/taxei pe teren se stabilește la 10%, pentru plata cu anticipație pana la data de 31.03.2022. Bonificația prevăzută la art.472, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal în cazul impozitului pe mijloace de transport se stabilește la 10%, pentru plata cu anticipație pana la data de 31.03.2022.

Art.3.Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2022, se stabilește delimitarea zonelor în intravilan, conform anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă procedura de calcul și de plată pentru „alte taxe locale” cuprinsă în anexa nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligația de a depune declarația la compartimentul de specialitate al primăriei pana la data de 31 ianuarie 2022, sau in termen de 30 de zile de la data amplasării afisajului, sub sancțiunile prevăzute la art. 493 alin.2 din codul fiscal. Formularul de declarație este conform formularelor tipizate.

Art. 6. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile si terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile si fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale conform anexelor 5 sLsaT^are |ac parte integranta din prezenta hotarare.                                              f --)>

Art. 7. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la' plata impozitului/țaxei pe clădiri pentru clădirile si terenul aferent in cazul unei calamitati naturale conform anexelor 6' si 6a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.                                .'J               j,. i

Art.8. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la\nlatar Impozitului/taxei pe clădiri si teren pentru clădirile si terenul aferent utilizate de asociațiile si fundațiile honprofit pentru activitatile fara scop lucrativ conform anexelor 7 si 7a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9. Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitului/taxei-pe clădiri si teren pentru clădirile si terenul aferent, care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele care sunt scutite prin lege, după o procedura care va fi aprobata ulterior printr-o noua hotarare de consiliu.

Art. 10. Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitului/taxei pe clădiri si teren pentru clădirile si terenul aferent, pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate in zone de protecție ale monumentelor istorice in zonele construite protejate, după o procedura care va fi aprobata ulterior printr-o noua hotarare de consiliu.

Art.ii. Persoanele a căror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561-restaurante, 563 -baruri si alte activitati de servire a băuturilor, 932- alte activitati recreative si distractive potrivit clasificării activitatilor din economia naționala- CAEN- actualizata prin ordinul președintelui INS nr-337/2007 datoreaza bugetului local o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizației pentru desfasurarea activitatii de alimentație publica in funcție de suprafața aferenta activitatilor respective, care se regăsește in anexa ia.

Art.12. Persoanele care datoreaza taxa prevăzută la art.11 vor depune declarația in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, sub sancțiunile prevăzute la art.493 alin.2 din codul fiscal. Plata taxelor prevăzute in anexa ia se face la data obținerii autorizatiei/vizarii ei.

Art.13. Tariful la chiriile pentru spatiile cu alta destinație decât cea de locuința, precum si zonarea aferenta, se regăsesc in anexele 8 si 9 la prezenta hotarare.

Art.14. alin.(i) Impozitul pe clădiri pentru clădirile neingrijite situate in intravilan se majoreaza astfel:

 • - cu 300% pentru punctajul procentual intre 30,00% si 59,99%

 • - cu 400% pentru punctajul procentual intre 60,00% si 79,99%

 • - cu 500% pentru punctajul procentual intre 80,00% si 100,00%, punctaj stabilit conform anexei 10 la prezenta hotarare, care conține si criteriile de incadrare a clădirii in categoria clădirilor neingrijite

 • (2) Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite situate in intravilan se majoreaza astfel:

 • -cu 250% pentru punctajul procentual de 50,00%

 • -cu 500% pentru punctajul procentual de 100,00%,

punctaj stabilit conform anexei 11 la prezenta hotarare, care conține si criteriile de incadrare a terenurilor in categoria terenurilor neingrijite

 • (3) Clădirile si terenurile care intra sub incidența alin.i si 2 se vor stabili prin hotarare a consiliului local, conform elementelor de identificare, potrivit nomenclaturii stradale

 • (4) Hotararea prevăzută la alin.3 va avea caracter individual si va cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, fiind emisa in urma Întocmirii fisei de evaluare de către compartimentul de specialitate (urbanism sau agricol, după caz) conform anexei nr. 10 si /sau nr. 11, după caz

 • (5) organul fiscal local va opera majorarea in evidentele fiscale, va emite si va comunica decizia de impunere.

Art.15. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietății publice si private a Municipiului Fagaras de către furnizorii de rețele de comunicatii electronice prevazuti in anexa 12, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.16. Se aproba procedura de calcul si de plata de către furnizorii de rețele de comunicatii electronice si furnizorii de rețele electrice cuprinsa in anexa 13 la prezenta hotarare.

Art.17. Se aproba acordarea de scutiri de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie pentru creșterea performantei energetice, ori pentru creșterea calitatii arhitectural -ambientale, conform unei procedurii care se va aproba ulterior printr-o hotarare de consiliu..

Art.18. Pentru anul 2022 taxa pentru eliberarea abonamentului,de parcare se Stabilește la 50 lei/12 luni ca preț de pornire la licitație.                                   /                \ . \

Art.19. In anul 2022 conform prevederilor art. 266, alin.5 si 6 din. Legea'207/2015 privind codul de procedura fiscala se anuleaza creanțele fiscale existente la rolul nominal la data de 31.12.2021 mai mici de 40 lei, numai pentru contribuabilii care nu mai dețin in patrimoniu bunuri impozabile la data de 31.12.2021. Plafonul se aplica totalului creanțelor fiscale datorate si'neachitate de debitori.

Art.20. In anul 2022 conform prevederilor art.96 alin.3 din Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala limita minima pentru care nu se Stabilește creanțe fiscale si mi se emite decizie de impunere este de 5 lei.

Art.21. Unde prezenta hotarare nu face referire, se vor aplica prevederile titlului IX din legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările, precum si ale celorlalte acte normative care vor aparea in legătură cu aplicarea titlului IX din codul fiscal.

Art.22. Prezenta hotarare se aplica pentru stabilirea si plata impozitelor si taxelor locale datorate pentru anul 2022 si intra in vigoare cu data de 01.01.2022, cu excepția articolelor 9,10, 17 care vor intra in vigoare după aprobarea prin hotarare de consiliu a procedurilor in cauza.

Art.23. Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.24. Hotararea nr.103/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, Hotararea nr.44/28.01.2021 privind modificarea Hotărârii nr.103/2020, precum si orice prevedere contrara acestei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu data de 01.01.2022.

Art.25. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin: Direcția Buget Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare, Arhitectul sef, Compartimentul de autorizatii, Biroul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice, urmăriri contracte, Direcția Administrației Publice Locale, celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, in funcție de sarcinile de serviciu, precum si serviciile si instituțiile publice implicate.

Art.26. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Brașov, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al Municipiului Făgăraș.Hotararea s-a adoptat cu 16 voturi pentru si 3 abțineri.

Consilieri in funcție —19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică :

1 ex. Dosarul ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

 • 1 ex. Primar

 • 1 ex. Secretar general

 • 3 ex. Direcții

1 ex. Serviciul Venituri Bugetare

1 ex. Biroul Agricol

1 ex. S.P.C.L.E.P .Fagaras

1 ex. Adm.domn.public si privat

1 ex. Birou urbanism

1 ex. Muzeu Făgăraș

1 ex. Birou reiatii cu publicul

1 ex. afișare

C0F-50

ANEXA NR.1LA HCL nr.112/26.04.2021

*($%%     TABLOUL

CUPRINZÂND VALpSlUE IMPOZABILE, IMPOZITELE Șl TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, ^PRECUM Șl AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2022

I. CODUL FISCAL - TITLOjL'IX'^Jrnpozite și taxe locale


CAP.II IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

AH» 457 alin. (2) den Legea 227/2015____________valorile impozabile sunt indexate cu 2,6%.


Tipul clădirii

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf. HCL103/2020

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Valoarea impozabilă - lei RON/m2 -

Valoarea impozabilă - lei RON/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1121

673

1150

690

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

336

224

344

229

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

224

196

229

201

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

139

83

142

85

E. în cazul contribuabilului care deține la aceiași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și / sau la mansardă utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la literele A-D

75%

75%

75%

75%

din suma care s-ar aplică clădirii

F. în cazul contribuabilului care deține la aceiași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și / sau la mansardă utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la literele A-D

50%

50%        |

50%       |      50%

din suma care s-ar aplică clădirii


8MPOZ0TUL CLĂD5RS COTE DE 8MPOZ8TARE PERSOANE HZUCE

Art.457 , alin.l din Legea 227/2015

Specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf HCL 103/2020

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Clădiri rezidențiale

0,08%

0,08 - 0,2%

0,1%

Art.458 , alin. 1 din Legea 227/2015

specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf HCL 103/2020

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Clădiri nerezidentiaîe

0,2%

0,2-1,3%

1,12%

Art.458 alin.3 din Legea 227/2015

specificație cv 9

NIVELURILE APLICABILE . PENTRU ANUL 2021 conf HCL '103/2020

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE

PENTRU ANUL FISCAL 2022

Clădiri nerezidentiale/ ; utiHizate pentru domeniul " agricol

C <M%

0,4%

0,4%


Art.45§ alin.4 din Legea 227/2015specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf HCL 103/2020

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Clădiri nerezidentiale pentru care impozitul nu se poate determina conform

2%

2%

2%

prevederilor art.458,aîin. 1 din legea 227/2015

Art. 459 din Legea 227/2015

specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf. HCL 103/2020

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Clădiri mixte

Conform art.459 din Legea 227/2015

Conform art.459 din Legea 227/2015

Conform art.459 din Legea 227/2015

IMPOZITUL CLĂDIR5 /TAXA PE CLĂDIRI CQTE^bVdMRpZITARE PERSOANE JURIDICE

Art.460 , alin. 1,2, 3, § din Legea 227/2015

specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf. HCL 103/2020

** / ^NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCkL

''mi n K

NIVELURILE APROBATE

PENTRU ANUL FISCAL 2022

 • 1 .Clădiri evaluate -rezidențiale -nerezidentiale nezidentiale utilizate in domeniul agricol

 • 3. Clădiri care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului de referința

0,2% 1,12%

0,4%

5%

0,08-0,2% 0,2-1,3%

0,4%

5%

0,1 %

1,12 %

0,4%

5%

CAPITOLUL III - IMPOZITUL Șl TAXA *) PE TEREN 0MPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

RANGUL LOCALITĂȚII II

Art.465 alin.(2) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 2,6%__________________________________________LEI/HA

Zona în cadrul localității

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf. HCL 103/2020

NIVELURILE PEVAZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Nivelurile impozitului, pe rangul localității II

Nivelurile impozitului, pe rangul localității II

Nivelurile impozitului, pe rangul localității II

A

8474

6.042-15.106

8694

B

5911

4.215-10.538

6064

C

3741

2.668- 6.670

3838

D

1977

1.410-3.526

2028

IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

 • - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII PENTRU PERSOANE'FIZICE^ȘI JURIDICE

Art.465 alin.(4) din Legea 227/2015 t . valorile, suiit indexate cu 2,6%

Nr. crt

__                    Zona

Categoria de folosință

NIVELUR?EE\APLICABILE^ / PENTRU ANUL 2021 cojf. HCL 103/2020

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

ZONA A

ZONAB

~ ZCNA C *

ZONA D

A

B

c

D

1

Teren arabil

30

22

20

16

31

23

21

16

2

Pășune

22

20

16

13

23

21

16

13

3

Fâneață

22

20

16

13

23

21

16

13

4

Vie

51

38

30

20

52

39

31

21

5

Livadă

58

51

38

30

60

52

39

31

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

30

22

20

16

31

23

21

16

7

Teren cu ape

16

13

8

X

16

13

8

X

§

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

CAPITOLUL III - IMPOZITUL Șl TAXA *) PE TEREN IMPOZITUUTAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

RANGUL LOCALITĂȚII II

Art.465 aîin.(2) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 2,6%__________________________________________LEI/HA

Zona în cadrul localității

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf. HCL 103/2020

NIVELURILE PEVAZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Nivelurile impozitului, pe rangul localității II

Nivelurile impozitului, pe rangul localității II

Nivelurile impozitului, pe rangul localității II

A

8474

6.042-15.106

8694

B

5911

4.215-10.538

6064

C

3741

2.668- 6.670

3838

D

1977

1.410-3.526

2028

IMPOZITUUTAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

 • - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII PENTRU PERSOANEM7JICZ ȘI'JURIDICE

* •            V .

Art.465 alin.(4) din Legea 227/2015 \ . valorile, surit indexate cu 2,6%

___________________________________________________1 Jei/nâ,-^                  ____________________________________

Nr. crî

Zona

Categoria de folosință~~~~~-~^^

NIVELUKLE\APLl!CABILE’^ / PENTRU ANUL 2021 cojf HC.L 103/2020

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

ZONA A

ZONAB

- ZONA C '

ZONA D

A

B

C

D

1

Teren arabil

30

22

20

16

31

23

21

16

2

Pășune

22

20

16

13

23

21

16

13

3

Fâneață

22

20

16

13

23

21

16

13

4

Vie

51

38

30

20

52

39

31

21

5

Livadă

58

51

38

30

60

52

39

31

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

30

22

20

16

31

23

21

16

7

Teren cu ape

16

13

8

X

16

13

8

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

[ ■>. *: '‘ i           Art.465 aJm.(7) din Legea 227/2015           valorile sunt indexate cu 2,6%

'            . 'L                                                        lei /ha

r'f

A *

Nr.%

’ H

Zona

"Categoria de folosință

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf. HCL103/2020

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

1

Teren cu construcții

33

22-31

34

2

Arabil

55

42-50

56

3

Pășune

30

20-28

31

4

Faneata

30

20-28

31

5

Vie pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

60

48-55

62

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

X

0

X

6

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

61

48-56

63

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

X

0

X

7

Pădure ,sau alt teren cu vegetație forestiera,cu excepția celui prevăzut la nr.crt.7

17

8-56

17

7.1

Pădure in varsta pana la 20 de ani si pădure cu rol de protecție

X

0

X

8

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

6

1-6

6

8.1

Teren cu amenajari piscicole

37

26-34

38

9

Drumuri si cai ferate

X

0

X

10

Teren neproductiv

X

0

X

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

Art.470 aHn.(2) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 2,6%

Mijloc de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE APLICABILE PENTRU 2021 conf. HCL 103/2020

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Valoarea impozitului - lei/200 cm3 sau fracțiune -

Valoarea impozitului - lei/200 cm3 sau fracțiune -

Valoarea impozitului - lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I vehicule Înmatriculate (Iei/200cmc sau fracțiune din aceasta)

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

8

8

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3

9

9

9

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

20

* 1

18

21

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

" 80

72

82

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

.s VȘ1LV

144

164

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

,X 324    * y

290

332

6. Autobuze, autocare, microbuze

^27

24

28

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

33

30

34

8. Tractoare înmatriculate

20

18

21

H vehicule înregistrate

1 .vehicule cu capacitate cilindrica

Lei/200cmc

Lei/200cmc

Lei/200cmc

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica< 4.800 cmc

2

2-4

4

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica> 4.800 cmc

4

4-6

6

2. vehicule fara capacitate cilindrica evidențiata

55 lei/an

50-150 lei/an

100 lei/an

Mijloace de transport pe apă

Art470 alin.(8) din Legea 227/2015 indexare cu 2,6

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf. HCL 103/2020

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Taxa, în iei

Taxa, în iei

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

23

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

59

63

3. Bărci cu motor

226

235

4. Nave de sport și agrement *)

1000

1026

5. Scutere de apă

216

241

6. Remorchere și împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP inclusiv

603

642

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

982

1045

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

1510

1608

d) peste 4.000 CP

2417

2574

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

196

208

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

196

208

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone și până la 3.000 tone, inclusiv

302

321

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

529

563

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR

Art.474 aiin.(l) din legea 227/201

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf.

HCL 103/2020

NIVELURILE PREVĂZUTE IN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa, în lei

Taxa, în lei

Taxa, în lei

a) Până la 150 m2, inclusiv

6

5-6

6

b) între 151 și 250 m2, inclusiv                   ev/ .       '

7

6-7

7

c) între 251 și 500 m2, inclusiv               * , '

9

7-9

9

d) între 501 și 750 m2, inclusiv           1         .

12

9-12

12

e) între 751 și 1.000 m2, inclusiv            /                   7

14

12-14

15

< ।                   - - "1

f) Peste 1.000 m2

14 +0.011ei/m pentru fiecare m care depășește 1000 m

14 +0.011ei/m pentru fiecare m care depășește 1000 m

14 +0.011ei/m pentru fiecare m care depășește 1000 m

Art.474 alin.(14

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

8

0-8 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

8

Art.474 aiin.(15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

13

0-13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord

13

Art.474 alin.(16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9

0- 9 lei, inclusiv

9

Art.486 alin 5

Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planurilor cadastrale

32

Pana la 32 lei inclusiv

34

-

Art.475 alin.(l)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

20

0 -20 lei inclusiv

22

Art.475alin.2)

Taxa pentru eliberarea ATESTATULUI de producător

80

0-80 Iei inclusiv

85

Art.475 alin.(3)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică

VEZI Anexa 1 a

Până la 4.000 lei pentru o suprafață de până la 500 mp

Până la 8.000 lei pentru o suprafață mai mare de 500 mp

VEZI Anexa 1 a

“Ă '/; •

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLQȘIREA^JLOACELOR DE RECLAMA ȘI PUBLICITATE

Art.477 aîin.5 din Segea 227/2015

SPECIFICAȚIE

NIVELUI APLICABILE PENTRU ANUL 2.021 CONF. HCL 103/2020

NIVELURI PREVĂZUTE IN CODUL FISCAL

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Taxa pentra servicii de reclama si publicitate

1,12%

l%-3%

3%

Art.478 alin.(2)

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf. HCL103/2020

NIVELURILE PREVĂZUTE IN CODUL FISCAL

NIVELURI PROPUSE PENTRU ANUL FISCAL 2022

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

Lei/mp sau fracțiune

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

34

0 - 32 lei inclusiv

36

b)în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

25

0 -23 lei inclusiv

27

c) taxă reclamă sonoră în intervalul orar 10 00 — 12.00 00

50 lei/zi

50 lei/zi

50 lei/zi

d)) taxă reclamă sonoră în intervalul orar 14 00 - 16.00 00

50 lei/zi

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art.481 aîin.2 din Legea 227/2015

I-

Art.481 alin.(2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 conf. HCL103/2020

NIVELURILE PREVĂZUTE IN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

a) in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic, alta manifestare muzicala

2%

2%

2.%

b Alte manifestări artistice decât cele de mai sus

5.%

5%

5.%

CAPITOLUL XIII - SANCȚIUNI

Indexare cu 4,63%

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

NIVELURILE

APLICABILE PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE

APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Art. 493 alin. (3)

Contravenția prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amenda de la 78 de lei la 312 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 312 de lei la 769 de lei.

Contravenția prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amenda de la 80 de lei la 320 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 320 de lei la 789 de lei.

Art. 493 alin. (4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 382 de lei la 1.705 de lei

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 396 de lei la 1.770 de lei.

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

NIVELURILE

APLICABILE

PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Art. 493 alin. (5)

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%, respectiv:

Contravenția prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amenda de la 312 de lei la 1.250 de lei iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 1.250 de lei la 3123 de lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 1.406 de lei la 6.821 de lei.

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%, respectiv:

Contravenția prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amenda de la 320 de lei la 1.282de lei iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 1.282 de lei la 3.204 de lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 1.442 de lei la 6.998 de lei.

TABLOUL

Cuprinzând valorile impozabile 9 impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2022

Capitolul V - taxa pentru eliberarea certificatelor 9 avizelor si a autorizațiilor

Art.475 alin (3) din Legea 227/2015 privind codul fiscal

1. Taxa pentru eliberarea /vizarea autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica se stabilește după cum urmeaza :

“restaurante :

- pana la 100 mp

575 lei

-101-299 mp

804 lei

- 300-500 mp

8051ei

500 mp >

4260 lei

- baruri

- pana la 50mp

332 lei

- 51-100 mp

443 lei

- 100 mp >

8831ei

Taxele din anul 2021 s-au indexat cu 2,6%

484 alin.l din codul fiscal Taxe speciale de la serviciul de asistenta sociala

Taxe eliberare certificat de stare familiala

TAXE ANUL 2021

TAXE APROBATE

lei

W22 lei

 • 1 .Taxa eliberarare certificat de stare familiala in regim normal de 30 de zile in regim de urgenta (24 ore)

 • 2 . eliberare caracterizări

in regim normal de 30 de zile

in regim de urgenta (24 ore)

45 lei

85 lei

25 lei

55 lei —-----——

45 lei

85 lei

25 lei

55 lei c T

1 >

. - - - l >

Art.486 din codul fiscal Alte taxe locale                             ' '' .7 _     *

Ltaxe pentru folosirea domeniului public sau privat_____________________ "

Pentru vanzare produse, activitati/suprafata

Intre 1 si 50mp

Intre §0 si 100 mp

Intre 100 si

200 mp

Intre 200 si 1000 mp

Peste 1000 mp

Pentru prestare de servicii

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

Pentru confecționare de produse

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

Pentru amplasare chioșcuri,tonete

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

Obs» Pentru zona de impozitare B, taxele se reduc cu 20%

Pentru zona de impozitare C , taxele se reduc cu 50%

Pentru zona de impozitare D , taxele se reduc cu 70%

2, Taxe pe trii folosirea domeniului public

TAXE

A rUo2022

TAXE APROBATE PEN^JțVANUL 2022

Ocuparea 1 mp platou, cu corturi, mese improvizate, etc. pentru

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

activitati comerciale

Ocuparea a Imp platou cu corturi, mese improvizate, etc.

3 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

pentru activitati non profit

TAXA OCUPARE DOMENIU PUBLIC sau privat pentru vazare

0,25 lei/mp./zi

0,25 lei/mp./zi

sau prestare de servicii in piețe tip talcioc(hc!68/2016) Pentru vânzare de produse sau prestări de servicii

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

Pentru confecționare de produse

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

Pentru amplasare de chioșcuri, tonete, etc.

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

Pentru ocupare terasă în fața magazinului

0,6 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi

Pentru parcuri de distracție, agrement, circ, programe

0,6 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi

cultural-artistice și sportive Pentru organizare de șantier

0,2 lei/mp/zi

0,2 lei/mp/zi

x muu lucrări ae intervenții

1 leu/mp./zi

1 leu/mp./zi

Pentru depozitare materiale

1,3 lei/mp/zi

1,3 lei/mp/zi

Pentru amplasare chioșcuri cu activit principala”difuzarea presei “

9 lei/mp/luna

9 lei/mp/luna

Pentru aplicarea art. 15 din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții pentru balcoane si scări de acces

18 lei/mp/an

18 lei/mp/an

Taxe parcare publica interval orar 8-13

1 leu/ora

1 leu/ora

Taxe parcare publica interval orar 12-17

Pentru realizarea unor lucrări

- lucrări de intervenție de urgenta la avariile rețelelor de utilitate publica

1 leu/ora

1 leu/ora

-intervenții executate in trotuare sau zone verzi

2,7 lei/mp/zi

2,7 lei/mp/zi

- intervenții executate in carosabil, cu întreruperea parțiala a circulației

4,1 lei/mp/zi

4,1 lei/mp/zi

- intervenții executate in carosabil cu Întreruperea totala a circulației

- lucrări de săpătură pentru pozarea rețelelor tehnico-edilitare

7 lei/mp/zi

7 lei/mp/zi

- lucrări autorizate ce se executa in trotuare sa^zonev^' verzi                                                            ~          .

* /

/     :                   /      t T:

!       •                          j *

4,1 lei/mp/zi

4,1 lei/mp/zi

- lucrări autorizate ce se executa in carosabil, cu        , -

Întreruperea parțiala a circulației

8,3 lei/mp/zi

8,3 lei/mp/zi

- lucrări autorizate ce se executa in carosabila cu'11

•                                  1           •       i                                                        /1 r \ ' >

întreruperea totala a circulației

montarea unor schele, utilaje si instalatii pentru

realizarea unor lucrări

12,5 lei/mp/zi

12,5 lei/mp/zi

-utilizarea parțiala a trotuarelor, cu excepția reabilitării fațadelor in 15 zile

1,3 lei/mp/zi

1,3 lei/mp/zi

- utilizarea totala a trotuarelor, cu asigurarea circulației prin tunel de protecție

2,7 lei/mp/zi

2,7 lei/mp/zi

- utilizarea parțiala a carosabilului, fara oprirea circulației

4,1 lei/mp/zi

4,1 lei/mp/zi

- utilizarea parțiala a carosabilului, cu oprirea circulației

8,3 lei/mp/zi

8,3 lei/mp/zi

- utilizarea terenurilor virane si zone verzi

- pentru lucrările :

8,3 lei/mp/zi

8,3 lei/mp/zi

- de intervenție urgente la instalațiile de utilitate publica

1,3 lei/mp/zi

1,3 lei/mp/zi

(apa, canal, gaze naturale, electrice, încălzire si apa calda

menajera in ffect centralizat) ffectuate de agentii

economici administratori sau regii autonome,

- de reabilitare a rețelelor de utilitate publica ((apa,              1,3 lei/mp/zi 1,3 lei/mp/zi

canal, gaze naturale, electrice, incalzire si apa calda

menajera in sistem centralizat) efectuate de agentii

economici administratori sau regii autonome,

Taxa folosința teren ocupat cu rețele de comunicatii

electronice si furnizorii de rețele electrice

-pentru rețele subterane

- pentru rețele supraterane


0,5 lei/ml./an     0,5 lei/ml./an

3 lei/ml./an      3 lei/mL/an


2 Taxe speciale pentru ocuparea domeniului public/privat cu ocazia desfășurării manifestărilor culturakeducative, artistice si sportive


Specificație

TAXE

ANUL 2021

TAXE APROBATE

PENTRU ANUL 202

l.Taxa pentru zilele cu program artistic

5,8 lei/mp/zi

5,8 lei/mp/zi

2,Taxa pentru zilele in care nu se desfasoara program artistic

0,5 lei/mp/zi

0,5 lei/mp/zi

3.Taxa patinaj copii

5,8 lei/ora

5,8 lei/ora

4.Taxa patinaj adulti

11,6 lei/ora

11,6 lei/ora

5.Taxa Închiriere patine

5,8 lei/ora

5,8 lei/ora


Taxa de la primele doua poziții de la pct2 se datoreaza de toti comerciantii care desfasoara activitati de alimentație publica, parcuri de distracție si agreement. _____________


=4- .li

3. TAXE PENTRU ACCES CETATE SI VIZITARE MUZEU TAXE

ANUL 2021

TAXE APROBATE PENTRU

ANUL 2022

1 .Taxă vizitare pentru adulți

20 lei

20 lei

2.Taxă vizitare pentru elevi, studenți, militari, pensionari

10 lei

10 lei

3 taxa acces in perioada desfășurării evenim.organizate de municipalitate-adulti

10 lei

-

4 taxa acces in perioada desfășurării evenim.organizate de municipalitate -elevi,studenti, pensionari

5 lei

-

5taxa de fotografiere eveniment(curtile interior si exterior Sala tronului)

150 lei

150 lei

6.Taxa pentru utilizarea cramei(sala de festivități) in vederea organizării de conferințe, simpozioane, sesiuni instruire

2000 lei/zi, respectiv 500 lei/ora

2000 lei/zi, respectiv 500 lei/ora

7.Taxa pentru utilizarea cramei(sala de festivități) in vederea organizării de alte evenimente,altele decât cele de la pct.6

5000 lei/zi

5000 lei/zi

8.Taxă folosirea curții interioare sau exterioare in vederea organizării de evenimente

500 lei/ zi

500 lei/zi

9.Acordarea de asistenta de specialitate(elaborare tematici de expoziție, consultanta de specialitate, expertiza)

10 lei/ora

10 lei/ora

lOTaxa oficiere casatorii,filmare, fotografii aferente

500 lei

-


acestor evenimente in sala de festivități (fosta crama)

1 l.Taxa participare ateliere de creație

10 lei/participant/p roiect

10 lei/particip/pro iect

12.Taxe speciale zilnice pentru utilizarea temporara a spatiilor din incinta cetatii Fagarasului, etajul II, latura de sud

 • - taxa oficiere ceremonii stare civila in tumul Thomory

 • - taxa pachet I Tumul Thomory+ crama

 • - taxa pachet II Tumul Thomory+ crama

 • - taxa pachet III Sala Tronului+ crama

 • - taxa pachet pachet IV Sala Tronului+ crama

 • - taxa pachet pachet V Sala Tronului+ crama + tum Thom

1000 lei/zi

4.000 lei/ zi

4.500 lei/zi

4.500 lei/ zi

5.000 lei/2zile 6.5001ei/zi

1000 lei

4.000 lei/zi

4.500 lei/2 zile

4.500 lei/zi/ zi

5.000 lei/2 zile

6.500 lei/zi

 • - taxa pachet pachet VI Sala Tronului+ crama + Tumul Thomory

 • - taxa pe ora tumul Thomory

 • 13 taxa filmare profesionala artistica si publicitate in cetate

 • 14 . Taxa pregătire pentru filmare profesionala artistica si publicitate in cetate

 • 15 . Taxa pregătire pentru fotografiere profesionala in scopuri publicitare

 • 16 Taxa fotografiere profesionala in scopuri publicitare-.

 • 17 taxa de utilizare a cetaii pentru organizarea d^y^*: evenimente speciale exceptând următoarele spatii:’

 • - castel nivel I latura de Nord            * /     ,

 • - castel nivel II

 • - castel nivel III, latura de Nord, Sud si Vest

OBS. In timpul acestor evenimente speciale muzeul este k ? inchis pentru vizitare

80001ei/2 zile

500 lei/ora

5.000 lei/zi

1000 lei/zi

1.000 lei/zi

5000 lei/zi

35.000 lei/zi

X

1

-

8.000 lei/2 zile

500 lei/ora

5.000 lei/zi

1.000 lei/zi

1.000 lei/ zi

5.000 lei/zi

35.000 lei/zi

4. TAXA ÎNCHIRIERE SPAȚIU CASA DE CULTURA

- taxa curs

-taxa utilizare sala mica

- taxa utilizare sala mare

400 lei/an/part.

50 lei/ora

600 lei/ora

400 lei/an /par.t

50 lei/ora

600 lei/ora

-taxa utilizare sala cursuri pregătire profesionala,etc

10 lei/ora

10 lei/ora

0

“taxa utilizare sala cursuri dans

200 lei/ora

200 lei/luna

-taxa utilizare foaier

20 lei/ora

20 lei/ora

Persoanele cu dizabiHtati, elevii si personalei didactic responsabil cu instrucția si educația elevilor Pentru acțiuni de interes public ale municipiului Fagaras nu se datoreaza taxe

Sunt scutiti de la plata taxei

Sunt scutiti de la plata taxei

5.TAXE PENTRU SPCLEP FAGARAS

TAXE           TAXE

ANUL 2021     ANUL 2022

Taxă oficiere căsătorii în afara orelor de program - luni-vineri

- sambata-duminica

50 lei-

150 lei

150 lei

Taxa oficiere căsătorie in afara sediului

-

1000 lei

- Taxă divorț pe cale ad-tiva

600 lei

600 lei

- taxa eliberare copii

3 lei

3 lei

-taxa furnizare date RNEP

10 lei/document

10 lei/document

6. Taxă anuala pentru deținerea sau utilizarea utilajelor destinate obținerii de venituri, sau care folosesc infrastructura publica locala x , )r

Art.486 (alin. 2)                    ol-*?       TAXE ZILNICE TAXE ZILNICE

:y      \ OUL 2021    ANUL

2018                                            ii                2022

Cazane de rachiu                         '              . /

7 lei

7 lei

Gatere, circulare

x      7 lei

7 lei

Moară pentru mălai

10 lei

10 lei

Moară pentru făină furajeră

5 lei

5 lei

Combină

15 lei

15 lei

Autocositoare

15 lei

15 lei

Vehicule cu tracțiune animală

3 lei

3 lei

Alte echipamente

10 lei

10 lei

Art.486, alin.(2)

7.Taxă anuală pentru vehicule lente

TAXE

ANUL 2021

TAXE

ANUL 2022

1. Autoexcavator ( autoexcavator pe autoșasiu)

48 lei

49 lei

2. Autogreder sau autogreper

48 lei

49 lei

3. Buldozer pe pneuri

48 lei

49 lei

4. Compactor autopropulsant

48 lei

49 lei

5. Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri

48 lei

49 lei

6. Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat

48 lei

49 lei

7. Freză rutieră

48 lei

49 lei

8. încărcător cu o cupă pe pneuri

48 lei

49 lei

9. Instalație autopropulsată de sortare-concasare

48 lei

49 lei

10. Macara cu greifer

481ei

49 lei

11. Macara mobilă pe pneuri

152 lei

156 lei

12. Macara turn autopropulsantă

152 lei

156 lei

 • 13. Mașină autopropulsantă pentru oricare din următoarele:

 • a. Lucrări de terasamente

 • b. Construcția și întreținerea drumurilor

 • c. Decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri

 • d. Finisarea drumurilor

 • e. Forat

 • f. Turnarea asfaltului

 • g. înlăturarea zăpezii

152 lei

156 lei

14. Șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

48 lei

49 lei

15. Tractor pe pneuri

73 lei

75 lei

16. Troliu autopropulsat

73 lei

76 lei

17. Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

152 lei

156 lei

18. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

48 lei

49 lei

19. Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

48 lei

49 lei

20. Vehicul pentru marcarea drumurilor

481ei

49 lei

21. Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

152 lei

156 lei

AĂ7

Art. 486» alin. (2)                       , /           ''

8. Taxe pentru înregistrare vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

TAKsWîJL 2321.

TAXE ANUL 2022

înregistrare vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

70 lei

70 lei

Certificat înregistrare și plăcuțe de înregistrare

29 lei

29 lei

* Taxele prevăzute la art. 486 alin. (2), punctele 6 și 7 se calculează și se plătesc conform procedurii prevăzute în Anexa nr. 4, pct. 1-6.

 • 9 . Taxe speciale pentru compartimentul agricol

  Art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2001 Taxe pentru activități cadastrale

  TAXE

  ANUL 2021

  TAXE

  ANUL 2022

  a)Pentru suprafețe aflate în intravilan:

  58 lei

  58 lei

  b) Pentru suprafețe aflate în extravilan:

  1- 10.000 mp inclusiv

  116 lei

  116 lei

  10.001- 50.000 mp inclusiv

  232 lei

  232 lei

  50.001- 100.000 mp inclusiv

  348 lei

  348 lei

  c)taxa pentru înregistrare contracte de arendare in registrul special

  • - pentru suprafețe < 5 ha

  • - pentru suprafețe < 5 ha

  d.)taxa pentru utilizarea bazinului de îmbăiere ovine

  • - ovină adultă/caprină

  • - tineret ovină/caprină

  e.)taxa pentru eliberarea atestatului de

  5 lei/contract

  10 lei/contract

  1 leu/cap

  0,5 lei/cap

  50 lei

  5 lei/contract

  10 lei/contract

  1 leu/cap

  0,5 lei/cap

  50 lei

  producător

  taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare

  10 lei

  10 lei

 • lO .Taxc pentru închiriere cu ora utilaje

  Specificație

  TAXE

  ANUL 2021

  TAXE

  ANUL 2022

  închiriere tocător resturi vegetale

  150 lei/ora

  150 lei/ora

  închiriere mulcer

  139 lei/ora

  139 lei/ora

  închiriere motofierăstrău

  29 lei/ora

  29 lei/ora

  închiriere motocoasă                     > u" ;    \ >

  36 lei/ora

  36 lei/ora

  închiriere motofoarfecă

  ’ :v

  29 lei/ora

  29 lei/ora

  închiriere generator electric                       :

  28 lei/ora

  28 lei/ora

  închiriere motopompă                  .'    ;:

  23 lei/ora

  23 lei/ora

  închiriere tractor cu remorcă

  60 lei/oră

  60 lei/oră

  închiriere buldoexcavator

  150 lei/oră

  150 lei/oră

11 o Taxe speciale pentru serviciul venituri bugetare

H Emitere certificate fiscale in regim de urgenta (in aceeași zi) IN TERMEN DE 3 ORE,DE LA DATA DEPUNERII CERERII, DACA EXISTA IMPUNEREA FĂCUTĂ LA ROL PENTRU BUNUL IMPOZABIL RESPECTIV

                                     ANUL 2021      ANUL 2022

- persoane fizice

50 lei

50 lei

- persoane juridice

50 lei

50 lei

Eliberare copii după chitanțe fiscale, procese verbale de amenda si alte documente fiscale

- persoane fizice si juridice

0

2 lei/copie

Taxa consultare dosar fiscal sau de executare

10 lei

10 lei/dosar/debitor

Taxa pentru efectuare impunere in regim de urgenta (2 zile lucratoare de la data depunerii declarației fiscale) persoane fizice si juridice

50 lei/declaratie

50 lei/declaratie

12. Taxe activitati comerciale in zone publice conform OG 99/2000

• Acord funcționare pentru activitati comerciale in zone publice                  1

- persoane fizice

46 lei

46 lei

- persoane juridice

70 lei

70 lei

8 Taxa eliberare autorizație acces auto sub 3,5 to

58 lei/luna

58 lei/luna

Taxa eliberare autorizație acces auto intre 3,5 to-5 to

70 lei/luna

70 lei/luna

Taxa eliberare autorizație acces auto intre 5 to-10 to

81 lei/luna

81 lei/luna

« Peste 10 to interzis accesul

Interzis accesul peste 10 to

Interzis accesul peste 10 to

13 Diverse taxe

- taxa xerocopiere documente, altele decât la serviciul venituri bugetare (xerocopii după listele de alegeri)

-lleu/pagina

-lleu/pagina

14. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE CONFORM LEGII 38/2003

_____ue iKANSPORT ÎN RECsIM DE TAXI SAU IN REGÎM DE ÎNCHIRIERE

ÂNUL2021 tei

ANUL

2022 tei

1.1

Eliberarea autorizației de transport în regim de taxi (persoane sau bunuri) - tarif pentru 5 ani

348

348

1.2.

Eliberarea autorizației de transport în regim de închiriere (RENT CAR - cu șofer) - tarif pentru 5 ani

348

348

2.

AUTORIZAȚIE TAXI SAU COPIE CONFORMĂ

2.1.

Eliberare AUTORIZAȚIE TAXI (transport persoane sau bunuri)- tarif pentru 5 ani (lei/autovehicol)

116

116

2.2

Eliberare COPIE CONFORMĂ (RENT CAR) - tarif pentru 5 ani

116

116

3.

AUTORIZAȚIE PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE TRANSPORTULUI

3.1.

Eliberare autorizație de dispecerat taxi - tarif pentru 5 ani

348

348

4

ALTE TARIFE

4.1.

Eliberare AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT MODIFICATĂ, în cazul modificării datelor de identificare, respectiv a denumirii și/sau a sediului titularului de autorizație.

116

116

4.2.

Eliberare AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT VIZATĂ - la fiecare 5 ani

348

348

4.3.

Eliberare AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT (DUPLICAT) în cazul pierderii, sustragerii ori deteriorării celei eliberate

58

58

4.4.

Eliberare AUTORIZAȚIE TAXI/COPIE CONFORMĂ MODIFICATĂ, în cazul înlocuirii autovehiculului, a trecerii autovehiculului din leasing în proprietate sau în cazul modificării denumirii titularului autorizației

58

58

4.5.

Eliberare AUTORIZAȚIE TAXI/COPIE CONFORMĂ PRELUNGITĂ - tarif pentru 5 ani (lei/autovehicol)

116

116

4.6.

Eliberare AUTORIZAȚIE TAXI/COPIE CONFORMĂ ca urmare a ridicării suspendării

116

116

4.7.

Eliberare AUTORIZAȚIE TAXI/COPIE CONFORMA (DUPLICAT) în cazul pierderii, sustragerii ori deteriorării celei eliberate

58

58

4.8.

Eliberare AUTORIZAȚIE DE DISPECERAT PRELUNGITĂ - tarif pentru 5 ani

348

348

4.9.

Eliberare CAZIER DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ pentru taximetrist, pentru persoana desemnată,etc

58

58

încadrarea terenurilor pe zone in intravilanul Municipiului Fagaras5in vederea stabilirii impozitului pe teren si clădiri K Ăr a

S 15 1‘" - ■ <

- 7

. .                                                                                                        = i

Zona A. : Aleea Unirii, Mihai Eminescu, Păcii, Aron Pumnul, Constantin ?opp, Scolii, Stejarului,Teiului,, Bulevardul Unirii, Mihai Viteazu,: "A '. Republicii,Doamna Stanca pana la semafor nr.2 - 44 si 1 — bl. 1, Vasile,,, * Alecsandri, Nicolae Balcescu, Libertății, l.C.Dragusanu, Octavian Paler, 1 Decembrie 1918 - de la intersecția Mihai Eminescu pana la George Cosbuc blocurile 56, 35, 57, 58, 45, 68, 69, 41B, 40, 41 A, Iazul Morii de la nr.l - 23A si 2 - 14. Aleea Gazului

Zona B .‘Castanilor ,Aleea Stejarului ,Gheorghe Baritiu, Brândușelor, Bujorului, Câmpului, Cartier Câmpului (blocuri), Cetatii, George Cosbuc, Crizantemelor, Doamna Stanca de la 46 - 184 si 69 -129,1 Decembrie 1918 de la intersecția George Cosbuc pana la intersecția Negoiu, 13 Decembrie, Garoafelor, Ghioceilor, Iazul Morii de la nr.23B - 35 si 16A, I.M.Klein, Lăcrămioarelor, Lacului, Lalelelor, Macului, Magnoliei, Morii, Andrei Muresan, Narciselor, Negoiu pana la pasarela CFR, Cartier Negoiu, Nuferilor, Oltului, Palarierilor, Panselutelor, Parcului,Titu Pertea, Podului, Râului, Zona Gării- blocuri, Remiza CFR, Dr.I.Senchea,Tabacarilor,Târgului,Toporasilor,Trandafirilor,Tudor Vladimirescu, Cartier Tudor Vladimirescu, Zorelelor, Gladiolelor, Cerbului, Aleea Livezii, Azotului, Crinului, Cânepii, Chimistului, Soldat Cristea Vasile, Forjei, Gării, Livezii, Muncii, Eprubetei, Nicovalei, Veteranilor, Mălinului,Valeriu Literat, Pe Vale, Colonia CFR, .

Zona C : str. Negoiu de la pasarela CFR spre Brașov, respectiv de la numerele administrative 124-144 dreapta si 151-155 stanga, Noua, I.Gv. Ogoranu, Virgil Fulicea, Amoniacului, Cireșului, Clorului, Ciocanului, Miron Costin, Ion Creanga, Dulgherului, Dumbravei, Mircea Eliade, Fochistului, C.Dobrogeanu Gherea, Ana Ipatescu, Gheorghe Doja, Luncii, Mecanicilor, Oxigenului, Anton Pann, Plopului, Prunului, Salcâmului, Strungului, Aurel Vlaicu, Vlad Tepes, Sos.Combinatului, Sos.Hurezului, Zona Lacuri Beclean ,Belvedere, Cartier Miorița cu : Aleea Transilvaniei, Banatului, Moldovei, Crisanei, Munteniei, Hațegului, Racovitei.

Zona D. :Colonia I.U.C.,Ferma Valea Olt si loturile de casa din zona Meltea cu interdicție de construire.

/

Procedura de declarare9caicul si plata pentru alte tgx^ldcale \ prevăzute la art 486 alin.(2) din Legea nr» 227/2015 pentru anul 2022^^ rZ ?! ?        '' 4 i >

lo Pentru deținerea de către persoane fizice de echipamente destinate in scopul obținerii de venit,taxa se achita la data depunerii declarației fiscale,corespunzător numărului de zile cuprins intre aceasta data si data la care contribuabilul declara ca acest echipament servește scopul vizat.In cazul in care pentru echipamentul respectiv taxa locala se datoreaza pentru o perioada mai mare de o luna,aceasta se achita lunar,pana cel târziu la data de 25 pentru luna următoare.Nedepunerea declarației fiscale in condițiile de mai sus, se sancționează potrivit prevederilor art.493 alin.(2) din Codul fiscal.

Pentru neplata la termen se datoreaza majorări de intarziere stabilite conform actelor normative in vigoare.

20 Pentru vehiculele care poluează mediul existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie care folosesc infrastructura locala, taxele locale datorate pentru intregul an fiscal prevăzute in anexa 2 pct.10, se achita pana cel târziu la data de 15 martie a anului de referința.

3, Pentru vehiculele dobândite după data de 1 ianuarie,taxele locale se datoreaza incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care s-a dobândit vehiculul,proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal respectivei se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

4O Pentru vehiculele instrainate sau scoase din funcțiune,taxele locale aferente se dau la scădere incepand cu data de intai a lunii următoare cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal respectiv,regularizarea sumelor achitate in plus facand obiectul compensării,potrivit dispozițiilor Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

50 Pentru vehiculele existente in patrimoniul unei persoane la data de 1 ianuarie,aceasta are obligația sa depună o declarație fiscala pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal respectiv.

Pentru vehiculele dobândite in cursul anului,persoanele vor depune declarația fiscala in termen de 30 de zile de la data dobândirii.

Nedepunerea declarației fiscale in condițiile pct.5 si 6, se sancționează potrivit prevederilor art.493 alin.(2) din Codul fiscal.

Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului /taxei pentru clădirile și teren aferent clădirilor utilizate pentru fumizareafde servicii sociale de către asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de serviciijșcciâle \ .p

Art. 1. Asociațiile și fundațiile care dețin în proprietate/ folosința clădirtși teren aferent'^" clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutere la platâ^ impozitului pe clădiri și teren

Art.2. Serviciile sociale care trebuie desfășurate de asociații și fundații pentru a

beneficia de scutire sunt:

 • a) recuperare și reabilitare;

 • b) suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c) educație informată extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei

categorii;

 • d) asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e) asistență și suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie social;

 • f) sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea piofesională,

 • g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h) mediere socială;

 • i) consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie soqială,

Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiții

 • a) asociațiile/fundațiile își desfășoară activitatea în condițiile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniu! serviciilor socige, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) clădirea să fie proprietatea/folosinta asociației sau fundației acreditata ca

turmzor de

servicii sociale;

 • c) asociația sau fundația să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;

 • d) în clădire să să se desfășoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociația sau fundația a fost acreditată;

 • e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.

Art.4. (1) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusa

la organul fiscal, însoțită de următoarele documente.

 • a) actul de înființare al asociației sau fundației;

 • b) statutul asociației sau fundației;

 • c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociației sau fundației;

 • d) memoriu de activitate;

 • e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali;

 • f) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

 • (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.5a.

Art. 5. Scutirea la plata impozitului/taxei aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative.

Art. 6. (1) Asociația sau fundația care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire,

 • (2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

 • (3) Neanunțarea modificărilor interveniteconduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia,

Art. 7, (1) Asociația sau fundația care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • (2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

Art. 8. (1) Anual, până ce! târziu la data de 30 ianuarie, asociația sau fundația care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are obligația de a depune la organul fiscal un memoriu privind activitatea desfășurată în anul anterior, precum și raportul/rapoartele de monitorizare din cadrul misiunilor de inspecție, întocmite de inspectorii sociali în cursul anului anterior.

 • (2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) conduce la ridicarea scutirii acordate începând cu data de 1 ianuarie^ a ^anului pentru care nu s-au depus documentele.

, * *

/


CĂTRE,


' '2              }    >

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS .            A

Subscrisa____cod unic identificar cu

sediul în tel.___________________________ fax__adresa de email .

Reprezentată prin dl./d-na________________________ în calitate de,

domiciliat (ă) în ____________________________________. posesor al B.I./C.L seria _______________,

nr-------------------- CNP „ prin prezenta solicit scutire de la

------------------- z pentru imobilul situat în------. conform conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului. Fagaras

La prezenta cerere anexez:

 • - actul de înființare al asociației sau fundației;

 • - statutul asociației/fundației;

 • - certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociației sau fundației;

 • - memoriu de activitate;

 • - raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali;

 • - extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Data______________

Semnătura,


Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren

 • 1 .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancționează cu amendă și duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 • 2 .înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente Ia data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 3 .Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădirile și terenurile afectate de calamități naturale

Art. 1, în situația producerii unor calamități naturale, (cutremure, inundații sau iricSndik provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbușiri de teren etc.) se acordă scuMre-J^tata impozitului pe clădiri și teren.

Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obMgației

de plată aferente clădirilor și/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamități natale.

Art, 3. (1) Sesizările cetățenilor referitoare la efectele calamităților naturale-ișe pot

înregistra în scris sau telefonic la Biroul Protecție Civilă, Apărare din cadrul Primăriei Municipiului Fagarâs în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamității.           SL

 • (2) Biroul Protecție Civilă, Apărare centralizează toate sesizările cetățenilofezeferitoare

la efectele calamității, pe care, în maxim 7 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de evitare a pagubelor produse la imobilele și gospodăriile inundate în urma unei situațiii de urgență, comisie numită prin Dispoziția Primarului nr.                                                         

 • (3) în termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a^gubelor-

“verifica pe teren sesizările, încheind un proces' vefbăTde constatai e conform Anexei'S.a.'F^esur—' ~ verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calain^tea naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Biroului Protec^-Civilă, Apărare, respectiv Serviciului Venituri Bugetare

Art. 4. (1) înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădWtei en,

cerere ce trebuie vizată de către președintele comisiei de evaluare a pagubelor produse-de calamitățile naturale și de membrul comisiei care a făcut constatarea pe teren. Cererea sesizează, doar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea înlesnirii,                           -sr .

 • (2) Cererea de înlesnire la plată este însoțită de un extras de carte funciar^u măi - • vechi'de 30 de zile și se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data producerii dălamității.

 • (3) Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fieca^?.-contribuabil, prin hotărâre a consiliului local.                                                        .

Art. 5. Scutirea de Ia plata impozitului pe clădiri și teren se acordă persoanelor î^caugă,... cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative și se acordă pentru anul fiscal următor.

PROCES - VERBAL nr.____________

încheiat azi,____________________

Subsemnații

________________________________________________________, din cadrul___________________________

________________________________________________________, din cadrul__________________________ ________________________________________________________, din cadrul___________________________ ca urmare a cererii nr./, a d-lui (d-nei)

prin care solicită scutire la plata impozitului pe clădire și /sau teren, pentru imobilul situat în Fagaras, str.nr,, bl., sc., ap., conform Hotărârii Consiliului Local nr./, deplasându-ne la fața locului am constatat următoarele:

 • 1. în urma calamității naturale produse, au fost afectate:

 • 2. Pagubele produse sunt:

 • 3. Se impun luarea următoarelor măsuri:

 • 4 D-l/ d-na, poate beneficia de scutire la plata impozitului pe clădire și/sau teren, în acest scop fiind necesar să depună o cerere în acest sens, însoțită de un Extras CF, nu mai vechi de 30 de zile. Cererea se depune în maxim 30 de zile de la data producerii calamității, la sediul Primăriei Municipiului Fagaras, str. Republicii, nr.3 Prezentul proces -verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, în prezența d-lui/d-nei

 • _ , căruia i s-a înmânat 1 exemplar.

Data........

Semnătura


Anexa nr. 7 Ia HCL nr. 112/26.04.2021

Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului /taxei pe clădiri și teren pentru asociațiile și fundațiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

Art. 1. Asociațiile și fundațiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare,-reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren.

Art.2. Scutirea se acordă numai pentru clădirile și terenul aflate în patrimoniul/folosintei asociației sau fundației, folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ.

Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • a) clădirile și terenul să fie în patrimoniul folosinței asociației/fundației;

 • b) asociația/fundația să desfășoare activitățile menționate la art. 1;

 • c) clădirile și terenul să fie folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ;

 • d) activitățile în cadrul asociației/fundației să aibă caracter continuu, să se Hpsfăsnarp ne întrea anul fiscal                                       / r n        /

Art. 4. (1) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Primăria Fagaras însoțită de :

 • a) statutul asociației/ fundației;

 • b) memoriu de activitate al asociației/ fundației;

 • c) declarație că în clădirile/terenu! pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru activități fără scop lucrative;

 • d) alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

 • (2) După depunerea cererii, Serviciul Venituri Bugetare va proceda la verificarea faptică a celor prezentate de asociație/ fundației, urmând a se încheia o notă de constatare.

 • (3) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.7 a.

Art. 5 Scutirea la plata impozitului se aplic. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se depune cererea de scutire însoțită de documentele justificaA

Art. 5(1) Asociatia/fundația care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri si teren are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare —am perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor si celui în care s-a depus cererea de scutire.

 • (2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

Art. 6(1) Asociatia/fundația care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri si teren are obligația că ulterior acordării scutirii să aducă ia cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordăm scut.rii.

 • (2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la da apariției orreăror modificări ale situației existente Ia data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând eu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.


  Anexa nr. 7.a la HCL nr. 112/26.04.2021


  CĂTRE,

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS

  SERVICIULUI VENITURI BUGETARE


  Subscrisa identificare


  cu sediul în


  cod unic de tel.


  fax         adresa de email

  Reprezentată prin dl./d-na domiciliat (ă) în____________ nr., CNP plata*______________________


  _ în calitate de______________________ posesor al B.L/C.L seria , prin prezenta solicit scutire de la

  pentru imobilul situat m. conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Fagaras


  nr.


La prezenta cerere anexez:

 • - statutul asociației/ fundației;

 • - memoriu de activitate al asociației/ fundației;

 • - declarație ca în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru activități fara scop lucrative;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

Data______________

Semnătura.


Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren(taxei)

 • I. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data I ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancționează cu amendă și duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 • 2. înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 3. Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute Ia pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

ANEXA nr. 8 LA HCL 112/26.04.2021

TARIFUL LA CHIRIILE PENTRU SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ CU APLICARE DE LA 01.01.2022

Nr. crt.

ACTIVITATEA

DESFĂȘURATĂ

Zona

Centrala

Zona Mediană II

Zona Periferică

Lei/mp/luna

1.

Unități comerciale

17.0

14.5

11.9

2.

Unități comerciale en-gros

33.4

17.8

12.8

3.

Spații pentru jocuri mecanice

21.0

19.8

14.5

4.

Unități comerciale cu specific de librărie și papetărie,anticariat legătorii carte.

4.7

3.6

3.0

5.

Spații pentru producție,ateliere De producție, prestări servicii

6.0

4.4

3.5

6.

Sedii administrative ale agenții or economici, sedii de bănci,case de schimb valutar, birouri notariale și avocați.

14.9

11.9

2.2

7.

Spații pentru cabinete de asistență medicală cu plată , umană și farmacii tehnico-medicală

8.3

5.9

3.5

8.

Cabinet veterinar

4.3

3.0

3.7

9.

Laboratoare

3.1

2.4

2.1

10.

Sedii de organizații politice, sindicale, fundații, ligi, asociații și socetăți ce nu înregistrează profit,sedii de partide

0.5

0.5

0.5

11

Spații depozitare

7.8

4.8

4.0

12.

Garaje

2.5

2.4

2.4

13.

Grajduri și magazii de cereale

1.1

0.9

0.5

14.

Dependințe, vestibul, antreu, holuri, oficii,grupuri sanitare

1.2

0.8

0.5

15.

Cinematografe, inclusiv dependințe

2.1

2.1

2.1

16.

Sedii de instituții și oficii bugetare, arhive, spații social-culturale, casă de cultură, cabinete medicale, școli de artă, muzee, bibliotecă, săli expoziție, depozite artă, centru de creație populară

1.1

0.8

0.5

17.

Redacții de presă + TV

6.3

6.3

6.3

18.

Spatii comerciale din Piața Agroalimentara

12.00euro/mp/luna

Notă: Tarifele cuprinse în tabelul de mai sus nu includ TVA.

ZONAREA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

PENTRU CHIRII SPATII

ZONA I - CENTRALĂ

-cuprinde străzile : Republicii, Mihai Viteazu, Libertății, Mihai Eminescu și Doamna Stanca până la intersecția cu Bulevardul Unirii și intersecția cu strada Doamna Stanca, Bulevardul Unirii până la intersecția cu strada Azotului, Aron Pumnul, Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Bulevardul Teiului, strada Școlii, strada Constantin Pop.

ZONA II -MEDIANĂ

-cuprinde străzile : Cetății, Cimitirului, Podului, Codru Drăgușan, Inochenție Micu Klein, Titu Perția, Livezii, Aleea Livezii, Crinului, Păcii, Negoiu, lazu Morii, Doctor loanșenchea, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie, cartierul Florilor, strada Tudor Vladimirescu, Tăbăcari, Andrei Mureșanu, Oltului, Pălărieri, Lacului, Gheorghe Barițiu, Parcului, George Coșbuc, Castanului, Târgului, Cerbului, Gării, Morii, Pe Vale, Stejarului, Azotului, Cartierul Tudor Vladimirescu, strada Cîmpului, Cartier 13 Decembrie, Cartier 1 Decembrie 1918, Cartier Negoiu, Cartier Tăbăcari, Cartier Cîmpului.

ZONA III- PERIFERICĂ

-cuprinde străzile : Cartier Creangă, Mircea El iade, Vlad Țepeș, Cartier Galați, Cartier Plopului, Luncii, Mecanicilor, Oxigenului, Salcâmului, Strungului, Colonia URUC

Amexa rar. 10 îa HCL NR. 112/26.04.2021

CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE IN INTRAVILAN IN CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI

IMOBILELOR DIN; MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Adresă:            Date:

1. Acoperiș învelitoare
Punctaj


 • □ nu există {nu este cazul)

  □ fără degradări

  0

  □ degradări minore

  îrtveliioarea lipsește și/sau este degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Suficientă reașezarea materialului inveiilorit și remedieri focale.

  2

  0 degradări medii

  Invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție mare (10-30% din suprafața oială), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.

  7

  0 degradări majore

  invelitoarea lipsește și/sau este degradată peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea totală.

  12

  • Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă etc.

  Cornișă - Streașină - Atic

  Punctai

  0 fără degradări

  0

  0 degradări minore

  Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

  2

  0 degradări medii

  Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

  7

  0 degradări majore

  Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuirea totală. Risc pentru trecători

  12

  * Indiferent dacă este streașină orizontală.

  înclinată sau înfundată.

  Jgheaburi, burlane și elemente de tinîchigerie

  Punctaj

  Q nu există (nu este cazul)

  0 fără degradări

  0

  0 degradări minore

  Suni necesare reparații punctuale și/sau curățrea jgheaburilor.

  2

  0 degradări medii

  Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parțială

  7

  0 degradăr i majore

  1 indiferent de "materialul am oare snnt ai

  Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală.

  eatuite, fmpreurra ciraecorația specifica (dacă există) etc.

  12

______□ degradări majore___________componente aie structurii verticale lipsă parfîai sau total. Clădire ruină._______________|_________24 indiferent de materialul din care este compusa siructuFa verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton eîc.

4. împrejmuire

□ nu există (nu este cazul}

□ fără degradări

0

Q degradări minore

Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.

2

□ degradări medii

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață

3

0 degradări majore

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește parțial.

I

4

iHOIîerent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elemente saîe decorative.

| Adresă;

1 Cauzele degradărilor

________________________-_________________________________________-------11» II

 • □ degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului etc.

CU degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri

□ degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a R.LU, etc. * In evaluarea imobilelor sa vor identifica siiauzele probabile aie degradărilor (una sau mai multa variantei'


Obseîvaținrnutnt

['Definiția generală a categoriilor de degradări                  ,

Degradări minore.                                            —          j’

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile fă diferite elemente sau s locuri.

Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață, în spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează. Degradări medii.

Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafață sau corp de construcție. în spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural ai clădirii este afectat parțial.

Degradări majore.

Aceste degradări sunt grave și trebuiesc remediat imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcție; presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Corpurile de construcție trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde și/sau este distrus în mod intenționat

Calculul punctajului în urma evaluării


Anexa nr.l 1 ia HCL /x (3 ^4

Criterii de încadrare a terenurilor situate în intravilan în categoria terentiîîfbln \ \jeîngriji te

 • 1. Potrivit prezentei anexe, terenul este o întindere de pățnânt d.elH&j^;;^ (considerată după relieful sau după situarea sa în spațiu).                             /

 • 2. Terenul neîngrijit reprezintă terenul care deși se află într-un cXrti'e^ș3rfc^i^ • nu este ocupat de clădiri si, de obicei, este neîngrădit, pe care nu s^^aiLefecftaf lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic ș£pe ’ ‘ care de regulă există abandonate deșeuri (din construcții, vegetale, etc.£Pe terenul neîngrijit este crescută din abundență, vegetație erbacee și neerbacee necultivată care aparține diverselor specii și familii (buruiană) din categoria arborilor, arbuștilor și plantelor anuale și multianuale.                              CC

 • 3. Fișă de evaluare la vedere a^ aspectului terenului situat în intravilanulZ’E-"' Municipiului Făgăraș.

Lista

Cuprinzând furnizorii de rețele de comunicatii electronice

Nr. crt.

Denumire

1

SC Comaniciu cable sistem SRL

2

Romtelecom SA

3

RDS & RCS SA

4

Orange SA

5

Vodafone SA

./ Procedura privind calculul și plata taxei de fgLosmță teren ocupat cu rețele de comunicații ei^EQ^c^.

. \ x :

începând vcu data de 1 ianuarie 2014, furnizorii de rețete/de comunkaț^ elgâtrorfe .vor aii preț reprezentâncNpontravaloarea dreptului de folosință asupr^erenuțui ocupat eu rulete .-dercomi electronice, după cum urmează:                                 ^2 '/

\            . r ii"

 • - pentru rețele subterane           - 0,5 Iei/ ml/ an                                          

 • - pentru rețele supraterane ’ - 3 lei/ ml/ an. '                                r

Prețul prevăzut în anexa 2 la hotărâre se va stabili și se va achita în baza unuTconțract închei, formă autentică, între municipiul Făgăraș în calitate de titular al dreptului de proprietate^ publică privată și fiecare furnizor de rețele de comunicații electronice, pe baza procesului ^S-^mCffeî-at îi părți, prin care se confirmă lungimea rețelei de comunicațitelectronice.              ■7_

Prețul încasat se face venit la bugetul local.                                      •; T;/ V

Plata se face până la data de 31 martie pentru anul în curs.

în cazul neachitării la termenele stabilite se vor’percepe majorări de întârziere. î^ve&M

de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de luna de înarziere .și poafe/fi modificat pri legile bugetare anuale.

în contractul încheiat între părți vor fi precizate toate condiîiile de exercitare a dreptului de acces ai furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a municjpdtSui Făgăraș, inclusiv contravaloarea dreptului de folosință asupra imobilului, precum și despăgubirile,dâîdfăte pentru eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrărilor.' Prevederile prezentei hotărâri nu--se. aplică rețelelor de comunicații electronice aparținând Serviciului de Telecomunicații Speciale. *

în cazul în care, pe parcursul derulării contractului, intervin schimbări care conduc lă'moQîficarea prețului datorat sau a lungimii de rețea, părțile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale. prin încheierea de acte adiționale în forma autentică la contractele inițiale.                        ‘

Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, întreținerea, utilizarea, înlocuirga 'sau’.mutarea oricăror elemente ale rețelelor de comunicații electronice inclusiv suporturile și celelalte componente necesare susținerii acestora, precum și a punctelor terminale utilizate pentru iurnizat^seȘîț® lomunicații electronice, se sancționează conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, ^epubKc’aiă. și ictualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a celorlalte prevederi -îegate cu plicabilitate în materie.