Hotărârea nr. 11/2021

HOTĂRÂREA NR.11 din data de 28 ianuarie 2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Co

ROMAN IA


JUDEȚUL BRAȘQX Z

CONSILIUL LOCAL FA^ARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313? Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariăt@primaria-fâgaras.ro

HOTĂRÂREA NR.ll din data de 28 ianuarie 2021

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION, ca urmare a

demisiei și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr.i974/din 20.01.2021, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.i974/i/din 20.01.2021, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta din partea Partidului Social Democrat în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de demisia domnului NEGRILĂ ION din funcția de consilier local înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș sub nr.1974/20.01.2021,

Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2 lit. a, alin. (3), alin. (6), alin. (10) si alin. 17, art. 602 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(i), art. 139 alin.(i) și art. 196 alin. (1) lit. a), art.597 alin.2 lit e), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION, ca urmare a demisiei, consilier ales pe lista Partidului Social Democrat.

Art.2. Se declară vacant locul ocupat de acesta din partea Partidului Social Democrat, în Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Secretarul General al Municipiului Făgăraș care o va comunica și persoanei indicate mai sus.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, BUTUNOIU NICOLAIE


CONTRASEMN


Secretar general LAURA ELENA/GIUF

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție- 18

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosar ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar general

  • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișaj

  • - lex. Dl.Negrilă Ion

Cod: F-50.