Hotărârea nr. 109/2021

HOTĂRÂREA nr.109 din data de 26 aprilie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 APRILIE 2021 (extraordinară-de îndată)

ROMMNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roHOTĂRÂREAnr.109 din data de 26 aprilie 2021

-privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 APRILIE 2021 (extraordinară-de îndată)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței extraordinare-de îndată din data de 19 aprilie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 APRILIE 2021 (extraordinară-de îndată), conform anexei avand 3 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).
Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti -19

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - tex. Dosar ședință

  • - tex. Colecție

lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar general

  • - tex. Afișare

  • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50


ROMÂNIA        s»


JUDEȚUL BRAȘOV^

CONSILIUL LOCAL

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, F'x: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prirnaria(-faga’ras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 19 APRILIE 2021 in ședința EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.1, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 19:00.

Domnul președinte de ședință - Colibas Mihai Madalin (înlocuitorul președintelui de seidinta al dl.Ciont Dan Valentin, in baza hotărârii consiliului local nr.104/31.03.2021, care lipsește astazi nemotivat): anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 16 consilieri, absenți-2 consilieri: dl.Ciont Dan Valentin si dl.Gavrila Dan Dionisie (16 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție).

Din partea primăriei participa: dl.primar-Gheorghe Sucaciu, dl. secretar general interimar -Gavrila Adrian si dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante.

Doamna Paicu:”As vrea, va rog, sa filmam aceasta ședința a consiliului local, chiar daca avem o ședința de indata.”

Domnul primar :”Nu cred ca este cazul sa aducem acum pe cel care filmează la ședințe, pentru un singur punct.”

Doamna Centiu:” Având in vedere ca avem un singur punct pe ordinea de zi care este relativ in regula, eu zic sa depășim aceasta situație si sa trecem mai departe.”

Doamna Paicu:”Dar este vorba de o procedura corecta. Trebuia sa se știe acest lucru cu filmarea ședinței, inca de acum 2 ore de când am fost convocati pentru aceasta ședința.”

Domnul președinte:”Acum chiar nu a fost timpul necesar pentru asa ceva.”

Doamna Paicu:”As vrea sa se consemneze in procesul verbal acest lucru, iar data viitoare voi veni eu cu aparatura necesara pentru a filma.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abținere: dl.Cupu Lucian si 1 impotriva: dna Paicu Cristina (16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.106/19.04.2021.

Doamna Paicu:” As vrea sa-mi justific acest vot al meu impotriva. Noi am fi putut organiza aceasta licitație si am fi găsit si banii necesari in acest sens.Multumesc!”

Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, COLIBAȘ MIHAI MĂDĂLIN

PJ/PJ.