Hotărârea nr. 107/2021

HOTĂRÂREA nr.107 din data de 26 aprilie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 26 APRILIE 2021

ROMÂNA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.priiTiaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.107 din data de 26 aprilie 2021

 • - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 26 APRILIE 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Fagaras nr.528/20.04.2021 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică ordinară, în ziua de luni, 26 APRILIE 2021,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, din data de 26 APRILIE 2021, la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic- CL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ; CLONȚ DAN-VALENTINHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod F-50

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


MUNICIPIUL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexă la Dispoziția nr.528/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de LUNI, 26 APRILIE 2021, orele 14,00

Depunerea jurământului doamnei consilier local POLMOLEA CORINA-CORNELIA.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2021 (ORDINARĂ).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 APRILIE 2021 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Municipiului Făgăraș pentru anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2021 la data de 31.03.2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea înlesnirilor la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabili - persoane fizice.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 7. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art.2 și art.3 din HCL.nr.176/2018 pentru obiectivul de investiții "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș" și încetarea efectelor HCL.nr.242/2020.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.20/28.02.2017 în sensul actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud.Brașov” și încetarea efectelor HCL.nr.214/26.08.2019.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • io. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.176/2017 în sensul aprobării cofinanțării obiectivului de investiții "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud.Brașov", ca urmare a modificării devizului general al investiției și încetarea efectelor HCL.nr.215/26.08.2019.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului pilot privind modalitatea de gestionare a deșeurilor reziduale, biodegradabile și reciclabile ( hârtie/carton, plastic/metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou și Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație, privind circulația rutieră pe străzile: pe aleea dintre blocurile A și B din str. Gării, strada Oltului, strada Cimpului, blocurile A.N.L. lângă grădinița Albinuța, pe strada Școlii, în cartierul Castanului și pe strada Plopului din Municipiul Făgăraș restricționând traficul rutier pe un singur sens de mers -SENS UNIC.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 13. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în dosar nr.1331/117/2021 aflat pe rolul Tribunalului Cluj.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.l, compus din: 4 camere, hol și bucătărie, în suprafață utilă de 61 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.3, compus din: 3 camere, bucătărie și hol, în suprafață utilă de 62 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.4, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 33 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap. 2, compus din: 1 cameră și bucătărie în suprafață utilă de 29 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1346/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor

publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 1, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 26,2 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.2, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 16,3 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.3, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 14,1 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 4, compus din: 3 camere și bucătărie , în suprafață utilă de 14 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 22. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.5, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 14,3 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 6, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 14,3 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 24. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 7, compus din: 3 camere și bucătărie, în suprafață utilă de 15,1 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția i342/7, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 25. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 8, compus din: cameră și bucătărie, în suprafață utilă de 25,8 mp și identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraș la poziția 1342/8, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 26. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului construcție, situat în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.Cioo, Spațiu comercial nr. 2, jud. Brașov, în suprafață de 176 mp, înscris în CF.nr.iO2677-Ci-U3 Făgăraș, având o cotă de 6,24% din elementele de uz comun, respectiv, 39,5 mp, cu cota de 40/632 părți din terenul înscris în CF.nr.102677 Făgăraș colectiv, imobil ce va avea destinația de "acces cinematograf', fiind prin natura destinației sale de uz și interes public.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 27. Proiect de hotărâre privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren în suprafață de 579 mp edificat cu construcții Ci cu SD=288 mp și C2 cu SD=34 mp - domeniu public, situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr.53, înscrise în CF nr. 105822 Făgăraș, CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraș și CF nr. 105822-C1-U2 Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 28. Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 27/23.03.2021 pentru imobilul apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap.5, înscris în CF 101534-C1-U10 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.663/26.01.1995, precum și a Actului adițional nr.74981/2/20.12.2019, în sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare încheiat în formă autentică sub nr.302/26.02.2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr.De 217/3 cu suprafața de 1087 mp, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinației și a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică U.A.T.Făgăraș; aprobarea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc destinat încălzirii locuinței și pentru lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm; Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, precum și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 35. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru prestarea de servicii funerare S.C.Pompe Funebre Zăgan S.R.L.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș pe anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Făgăraș, prin transformarea unui post vacant funcție publică din consilier juridic în consilier achiziții publice.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 306 din data de 22 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 39. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință ( MAI 2021).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 4 o. Diverse.

PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL, Laura Elena Giunca