Hotărârea nr. 106/2021

HOTĂRÂREA NR. 106 din data de 19 aprilie 2021 - privind neasumarea responsabilităţii în implementarea programului pentru şcoli al României “Corn si Lapte” in perioada 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.106 din data de 19 aprilie 2021 - privind neasumarea responsabilității în implementarea programului pentru școli al României "Corn si Lapte” in perioada 2021-2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară-de îndată,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 33.874/14.04.2021, Raportul de specialitate înregistrat cu nr.33874/1/14.04.2021 prin care se propune neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii, pentru derularea măsurilor educative aferente programului, adresa înregistrata la Primăria Municipiului Făgăraș sub nr.32343/31.03.2021 emisă de Consiliul Județean Brașov, Direcția Management Proiecte cu privire la adoptarea unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității consiliilor locale în implementarea programului pentru școli al României, corn si lapte, in perioada 2021-2023,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având in vedere Dispozițiile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, Legea 15/08.03.2021 legea bugetului de stat pe anul 2021,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(7) art.139 alin.(3), art.196 alin.(i) lit.a) si art.243 alin.(i) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru scoli al României” Corn si Lapte” perioada 2021-2023 în Municipiul Făgăraș.

Conform prevederilor din Anexa 6, Cap.I, pct.1.6 la HG nr.640/2017 cu modificările si completările ulterioare avand ca obiect procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, procedura de atribuire a contractelor/acordurilor cadru se va realiza de Consiliul Județean Brașov.

Art.2 Secretarul General al Municipiului Fagaras va comunica prezenta hotărâre, direcțiilor si serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Fagaras, Instituției Prefectului - Județul Brașov pentru controlul si yerificarea legalității.

Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru, 1 abținere și 1 împotrivă.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

lex. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex.Consiliul Județean Brașov

lex.Directia Buget-Finanțe

lex.Birou Achiziții, investiții

Cod: F-50