Hotărârea nr. 102/2021

HOTARAREA NR.102 din data de 31 martie 2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Fagaras incepand cu anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.1O2 din data de 31 martie 2021 - privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Fagaras incepand cu anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de faptul ca la data de 02.11.2020 s-a constituit legal Consiliul Local al Municipiului Fagaras prin depunerea jurământului aleșilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Fagaras precum si a Primarului Municipiului Fagaras,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având in vedere referatul de specialitate nr.329/18.03.2021, întocmit de către Politia Locala Fagaras privind constituirea Comisiei Locale de ordine Publica la nivelul Municipiului Fagaras, precum si Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.30.907/19.03.2021,

Ținând seama de prevederile art.28. alin.2 din Legea Politiei Locale nr. 155/2010 actualizata,

In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, art.139, alin.i, art.155, art.196 alin. (1) lit.b, art.197, art.198 al. (1) si (2) si art.243 alin. (1) lit. a. din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i Se aproba constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Fagaras cu următoarea componenta:

Primarul Municipiului Fagaras- Gheorghe Sucaciu

Șeful Politiei Municipioului Fagaras- Adrian loan Zara

Secretar General al Municipiului - Laura Elena Giunca

Directorul Executiv al Politiei Locale Fagaras - Petri Lucian Traian

Consilier local - Lascu Iulian

Consilier local - Gavrilă Dan Dionisie

Consilier local - Ludu Aurel Cristian

Art.2. Comisile Locale de Ordine Publica îndeplinesc atribuțiile prevăzute de art.28 din Legea nr.155/2010 privind Politia Locala sub directa conducere a Primarului Municipiului Fagaras.

Art.3. Se revoca H.C.L nr. 96 din data de 29 mai 2017.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Politia Locală Fagaras.

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti - 18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

tex. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Politia Locală Fagaraș lex. Celor nominalizați

- 1 ex. Afișaj

Cod: F-50