Hotărârea nr. 100/2021

HOTARAREA NR.lOO din data de 31 martie 2021 privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş pentru anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: Ou 40

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria(-

- privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș pentru anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - proiectul de hotărâre,

 • - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.30186 -1/15.03.2021 prin care se propune modificarea structurii organzatorice a organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal ,,Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

 • - referatul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane nr. 30186/15.03.2021 prin care se propune modificarea structurii organzatorice a organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

 • - avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

 • - solicitările Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș cu nr.2790/15.03.2021 și nr. 2791/15.03.2021,

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș cu nr.105/11.03.2021 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, respectiv hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș cu nr.106/11.03.2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată,

 • - H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale,

 • - Ordinului nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal,

In temeiul art.129, art.139, art.196 al.(i) lit.”a”, art.197, art.198 al.(i) si al.(2), art.243 al.(i) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă începând cu luna aprilie 2021 modificarea structurii organizatorice, după cum urmează:

 • 1) prin suplimentarea cu un număr de 12 aparate și un 12 paturi numărului de aparate și paturi în Centrul de Hemodializă,

 • 2) prin suplimentarea cu un număr de 7 paturi la compartimentul ortopedie-traumatologie,

 • 3) prin înființarea Compartimentului Urologie cu un nr de 5 paturi.

Art.2. Se aprobă începând cu luna aprilie 2021 modificarea organigramei și statul de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, cuprinzând un număr de 661 posturi aprobate din care: 32 posturi de conducere și 629 posturi de execuție, conform anexei nr.i si 2 ce fac parte integranta din această hotărâre.

Art.3. Răspunderea cu privire la încadrarea în bugetul de cheltuieli de personal aprobat inițial revine Managerului Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.4. începând cu data prezentei hotărâri, orice alte hotărâri se revocă.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, prin Managerul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MARIUS-IOAN CERGHIZANHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartimentului Resurse Umane

 • - 1 ex. Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

 • - 1 ex. Managerul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișaj

Cod: F-50

unsilIU DE ADMINISTRAȚIE


Aprobat !

HCAnr W


| COMP.REGISTRATURA SECRETARIAT 3E |-


PREOT 1E


||ROU MANAGEMENTUL CALITATII.SERVICII MEDICALE 4


D.R.G. SI STATISTICA 4E


COMPARTIMENT PREVENIRE INFECȚII ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE 4E


SERVICIUL JURIDIC 1 CCOMP. JURIDIC 1E


BIROU R.U. 1C


BIROU ADMINISTRATIV 1C


“COMPAR IIMENI SECURI IAI EA MUNCII, PSI, _______SITUAȚII PE URGENTA 1E


MAGAZIE MATERIALE SI ALIMENTE 2E


COMPARTIMENT TEHNIC~TE


SPALMORIb 5EMUNCITORI INTRET.CLADIRI,‘INȘIAL.APA.LUMINAJNCALZIRE

26 E


DESERVIRE GRUP ELECTROGEN 1E


A HECENI RAIA OXIGEN 1E


GUWkESI

UMANE 3 E


-CW-

SALARIZARE 3E


APRUVIZIUNARE;MANIPnrARE,UEPOZI I ARE SI

DESERVIRE MIJLOACE TRANSPORT 1E


LIFT 5E


CENTRALA TELEFONICA 2E


| COMP ACHIZIȚII PUB..APROV-TRANSPORT-3E


GARDEROBA 1E


COMPARTIMENT INFORMATICA 1E


direcior medicalTC


SECȚIA MEDICINA INTERNA 2C 32E


■j COMP DIABET ZAH. NUTRIȚIE BOLI METAB 3E


CONFECȚIONARE .REPARARE SI INTRET.INV. MOALE 1E |


BLOC ALIMENIAH—T3E


^DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 1cj


BIROU FINANCIAR - CONTABILITATE


1C 4E


COMP.RECUP.MED. FIZICA,BALNEOLOGIE 22E

SECȚIA CHIRURGIE 2C 30E

C O M P. O RTOP-TRAUMATOLOG. 15E

SECȚIA PEDIATRIE 2C 2BE


COMP.TERAPIE INTENS. CORONARIENI 11 E


COMP.PRIMIRE URGENTE (CPU) 2C 45E


FARMACIE 1C7E


CABINET PLANIFICARE FAMILIALA 1E


COMP.EXPLORARI FUNCȚIONALE 1E

SERV. DE ANATOMIE PATOLOGICA 1c 10 E

cOmp.hiStopatolOGiE 2E

cOmp.citologie 1E

PROSECTURA 2E

CENTRUL DE SANATATE MINTALA 2C 9E     |------------

I_______!_________________STAȚIONAR DE ZI________________

-----      DISPENSAR T.B.C. BE" ------- ț--------------

------AMHLn-AIURnj INIEGRAI 2b E      -----------

■ MEDICINA1NTERNA

~ CAKUlULUGIb

- -_____________

-----------CHIRURGIE GENERATA-----------

UROLOGIE-

———

--------ORTOPEDIE ST TRAUMA IU LUUIE

- -- ‘PEDIATRIE '

---------OBSTETRICA - GINECOLOGIE

- ~    NEUROLOGIE        "

“CTk. l.

RECUPERARE. MED.FIZICASI BALNEOLOGIE

DERMATOVENEROLOGIE

DIABET ZAH.,NUTRIȚIE SI BOLI METABOLICE

CAB.NEFROLOGIE

CAB. ORTOPEDIE PEDIATRICA


HCL nr


661


32


629


463


198


APROBAT
U A.T. MUNICIPIUL FAGARAS

Aprobat HCA nr. 106/11.03.2021


Aprobat HCL nr.


Unitatea Sanitara : Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure " Fagaras

Adresa : Str. Ghioceilor Nr. 1

Nr. Paturi: 273 spitalizare continua

32 spitalizare de zi

STAT DE FUNCȚII

01.03.2021

Nr. Crt

Funcția

Specialitate

Nivel

Studii

cuant um ppșt

Gradația

Observa tii

I

2

3

4

5

6

8

9

1. Manager

1 [Manager                            |medic                      | S | 1.0 | ~H

1.1 Comp.Registratura Secretariat

2

r

J

vtcant

3

Secretar Dactilograf

M

1.0

2

4

Arhivar I

M

1.0

5

1.2 Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

(C

5

firi:

O

t • get' *

6

Referent de specialitate 1A

s

1.0

4

7

Referent de specialitate debutant

K

..0

\      Ah

8

r •• : rtc.- .‘*nt

M

:.C

' ■ 4

” got-

V'.tr".

9

Referent 2

M

1.0

5

1.3 D.R.G. si Statistica

10

' tiJ-,.      cJF; •

0.5

V. 3,.’ ‘

;acant

11

Statistician Medical Principal

M

0.5

5

12

Registrator med.

M

1.0

5

4

13

Asistent medical

PL

1.0

5

1.4 Compartiment de Prevenire Infecții Asociate Actului Medical                                  - -                     \ <,

" 7'.       A* //

14

7.- . n’-. j

1

5       -

^VuiZt^'at

'.șciuF

15

A - . •     -4. »l ' ’ X

Ep z .i/;lc -

s

.0

jî__

"•'.k Cj

Personal sanitar mediu

16[Asistent medical princ.

Medicala

PL

1.0

3

Personal sanitar auxiliar

17 [infirmier

Dezinfector

G

1.0

4

1.5 Serviciul Juridic

18

:c.>     ■ . . ;                             |jur-' .;

t.v

4

t. .-.-i

1.5.1 Comp juridic

19 [Consilier juridic 1

S

1.0

1

...

I

1.5.2. Birou Resurse umane

20|Sef Birou Resurse umane

Juridic

S

1.0

II

I—

I

1.5.2.1 Compartiment R.U.

21

Referent 1A

M

1.0

5

22

Referent spec.2

S

1.0

5

23

1-.- c, e: u it? .t

1.0

uL-, ..3t

V      t

1.5.2.2 Comp, salarizare

24

Economist

economic

s

1.0

4

VIC

SUSP

25

Referent 1A

M

1.0

5

26

.1 •                     l

s

1.1

t m-.

V ’.C *

1 6 Compartiment Achiziții Publice .Aprovizionare, transport

Personal superior

27

a , ;; 1

<

-t

■ cant

28

Referent de spec. gr.l

Economice

S

1.0

4

29

1.6

/ ■■ nt

1.7. Compartiment Informatica

Personal superior

30[Analist (programator)_________________[informatica__________________|

S

I1 . 5   1        II

1.8 Preot

1 31

Preot I__________________________________

I                                             I s I 1.0 I

r... i

1.9 Biroul Administrativ

32

. ■ • r r « iv

-

'.0

1!

'/acar

33

Funcționar administrativ

M

0.5

5

34

- 1

U.5

g

1.9.1. Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civila si situatii de urgenta

35

Muncitor 1

Cadru teh.PSI

M | 1.0

5

36

Magazineri                        [Magazie materiale

M | 1.0

5

1.9.3. Compartiment Tehnic

37|.tE -    . «r im ■ -        |                                  | S | 13

I 1

| .acar v |

1.9.4 Spălătorie

38

G

1. ।

5

' '-ant

39

Spalatoreasa

G

1.0

5

40

Spalatoreasa

G

1.0

5

41

Spalatoreasa cu gestiune

G

1.0

5

42

Spalatoreasa

G

1.0

5

1.9.5. Muncitori intretinere clădiri, instalatii de apa si lumina si incalzire

43

Muncitor I

instalator de apa si canal

G

1.0

5

44

Muncitor l

tâmplar universal

G

1.0

5

45

.Aj ' r ’ * ’

mu:     rjcnl!r'

G

1.0

- ’j

oi - e^t

v- ...r

46

j.            I

-. • ic' de intreti oi rep- •

G

1.0

5

:anl

47

Muncitor I

electrician de întreținere si reparatii

G

1.0

5

48

Muncitor I

electrician de întreținere si reparatii

G

1.0

5

? 'r

49

Muncitor IV

electrician de întreținere si reparatii

G

1.0

5

50

Muncitor I

electrician de întreținere si reparatii

G

1.0

5

1 1 iii

A

4 3

51

Muncitor IV

instalator de apa si canal

G

1.0

1

y \

52

. ■; ir ’'

zid ^r

G

1.0

1.

IV..'ir,’. >

53

Ml ;

e      :ian de între .      i

repar

G

,.0

oi. ; 3t

icar/.

54

ne" I

mc . o

G

1."

. ei_

v ■ ,.rt

55

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

1.0

5

56

IC                .'J.

mu. ,r necaIJicat

G

1.0

r

vr .

57

58

«

59

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

1.0

5

60

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

1.0

4

61

.' i. . x . o

muncitor necalificat

1.0

b

bi jet ■

-cant

62

Muncitor necalificat___________________

muncitor necalificat

G

0.5

3

63

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

1.0

0

64

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

1.0

3

65

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

1.0

0

_

66

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

1.0

0

-

67

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

1.0

0

68

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

1.0

0

69

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

1.0

0

70

Muncitor necalificat

muncitor necalificat

G

0,5

5

1.9.6. Deservire grup electrogen                                   _____... , ______________________

71

Muncitor 1

electrician de întreținere si reparatii

G

1.0

5

1 9.7. Statie centrala de oxigen                       ____________________________________________,__________

|    72[Muncitor Necalificat___

1.0

5

________1,9.8- Aprovizionare, manipulare, depozitare si deservire mijloace de transport

73|Sofer I                                  |Sofer                         | G | 1.0 |

74

Muncitor 1

Liftier

G

1.0

5

75

Muncitor III

Liftier

G

1.0

5

76

Muncitor II

Liftier

G

1.0

5

77

Muncitor II

Liftier

G

1.0

________5________

78

Muncitor II

Liftier

G

1.0

5

1.9.10. Centrala Telefonica            ________________________

79

* * M

1 »: ; • '.'.s;

C

:.o

v-, ,ant

80

Muncitor IV

telefonista

G

1.0

________5

1.9.11. Garderoba                  --------------------------------------

|     81

G- f________________________

1 0

Ș

•>

vacant

I___—

1 9 12. Confecționare, Reparare si întreținere Inventar Moale              ___T__________________

82[Muncitor I

fTenjereasa

1 G

1.0

I 5

l

I

83

I .y. 1J. UIUU nniuvinu.

Muncitor 1

Bucatar

G

1.0

5

84

Muncilor 1

Bucatar

G

1.0

5

85

Muncitor 1

Bucatar

G

1.0

5

86

Muncitor 1

Bucatar

G

1.0

5

87

Muncitor Necalificat

G

1.0

5

88

Muncitor Necalificat

G

1.0

5

.—---

89

..'i ne N । -

G

1 0

- /

xV^cant

90

• • .           r <            1

G

1.0

/S

----

91

\ i< r c •• ‘icc

r ’

_ 5

/ •—— /

\ vac mt

92

Asistenta Principala

Dietetician

PL

1.0

5   <

93

Asistenta Medical

Dietetician

S

1.0

0     '\

i r;

94

ort<v'

G

:.o

5

bi . t1-.

/.

95

t. 1.      .C'   'IC-.

G

1.'»

---------------J—

•vac mt

1.10 Director medical

| s I 1.0 | II


96| Director Medical

1.10.1. Secția Medicina interna nr. paturi 40; suprafața curatenie:661mp

97

Mt . , -

S

:.C

H

. ■ at

. ■*

98

Medic Primar

Medicina Interna

S

1.0

5

122638

99

Medic Primar

Medicina Interna

S

1.0

4

A40693

100

Medic specialist

Medicina Interna

s

1.0

4

975218

10?

. i Intern ;

1 n

-

102

Medic Specialist

Medicina Interna

s

1.0

2

F33897

।   W3|Medic specialist

Medicina Interna

s

1.0

3

E52077    |

Personal sanitar mediu

104

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

105

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.0

2

106

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

107

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

108

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

109

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

3

110

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

4

St: SF.

111

Asistenta Medicala

Medicala

S

1.0

0

CIO

JUS-.

112

Asistenta principala

Medicala

PL

1.0

3

113

Asistenta principala

Medicala

PL

1.0

5

114

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

1

115

Asistenta Principala Sef

Medicala

PL

1.0

4

116

Asistent medical

Medicala

PL

1.0

3

117

rr ’a'a

PL

u

ri,'

Va ’ant

118

Asistent medical

medicala

PL

1.0

4

119

Asistent medical

madicala

PL

1.0

2

120

. r.                       '                       •

i

F_

>.u

•get*'*

Vacant

121

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

baza

Personal sanitar auxiliar

122

Infirmiera

G

1.0

5

123

îngrijitor

G

1.0

5

124

Infirmiera

G

1.0

2

125

infirmiera

G

1.0

5

126

îngrijitor

G

1.0

3

127

Infirmiera

G

1.0

5

128

Infirmiera

G

1.0

5

129

infirmiera

G

1.0

5

130

Registrator medical

G

1.0

2

1.10.1.1 Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție si Boii Metabolice - 5 paturi

Pers.sanitar superior

131

.,1t 'ic           4

fjiab. i.Njî

V.

- fi

5

r- jf

V '

132

' -.1 1 s -       ..

C . Zl;).Nutri

s

1.0

r

’ .etp

vacant

133

Medic Rezident an IV

Diab.Zah.Nutri

S

1.0

Baza

1.10.2 Compartiment Recuperare,Medicina fizica si balneologle-20 paturi; suprafața curatenie:661mp

Personal sanitar superior

134

Kineto Terapeut princ.

KinetoTerapie

S

1.0

3

135

Medic specialist

Baln.Recup.med

s

1.0

3

D60513

136

Fiziokinetoterapeut

KinetoTerapie

s

1.0

baza

Personal sanitar mediu

137

Asistent Principal

Fizioterapie

PL

1.0

5

138

• •11: ‘ ,t . .

. izlr ’

L-

1.0

V

• get»

V '

139

Asistenta Principala

Fizioterapie

PI

1.0

5

140

Asistenta Principala

Fizioterapie

PL

1.0

5

__=—“

141

Asistenta Principala-coord.

Medicala

PL

1.0

4

142

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

— Ă

143

Asistenta Medicala

Medicala

pl

1.0

3

/* -

144

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

i-

145

Asistenta Principala

Fizioterapie

PL

1.0

5

IZ

146

Asistenta Principala

Masaj

PL

1.0

5

- sa

sfii

147

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

y

148

Asistenta Medicala

Masaj

PL

1.0

3

’ «1 —

--- a

149

Asistenta Principala

Masaj

PL

1.0

5

150

Asistenta Principala

Masaj

PL

1.0

4

Personal sanitar auxiliar

151

Infirmier

G

1.0

3

152

Infirmier

G

1.0

5

153

Infirmier

G

1.0

5

154

Infirmier

G

1.0

5

155

' if ।

G

1.'

F

V'

ac .nt

 • 1.10.3 . Secția Chirurgie Generala - 48 paturi; suprafața curatenie;661mp

Personal sanitar superior

156

’^C Ljf    î

C u

S

1.0

1

ant

157

Medic Primar Sef secție

Chirurgie

S

1.0

1

291825

158

Medic Primar

Chirurgie

S

1.0

5

236065

159

Medic Primar

Chirurgie

S

1.0

5

979585

160

Medic Primar

Chirurgie

S

1.0

4

117766

161

Medic Specialist

Chirurgie

S

1.0

5

495436

162

Medic rezident an V

Chirurgie

S

1.0

1

Personal sanitar mediu

163

Asistenta Principala Șefa

Medicala

PL

1.0

5

164

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

165

4        -F 3

PL

1.0

J- ■ ut

VE "it

166

\S.V - '             !'

■Je"

PL

,.’l

o

»- * •

n‘

167

’ . me . /r C-, •' $

PL

1.U

V ;et ‘

vac • ’

168

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

169

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

170

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

171

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

1

172

Asistenta principala

Medicala

ssd

1.0

4

173

. .i> * r.

M i

F .

' )

’C '

■..-c'nt

174

♦ । . ir -d'c v '• <'

• * *

' fi

1

175

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.0

4

Personal sanitar auxiliar

176

Infirmier

G

1.0

5

177

Infirmier

G

1.0

1

178

Infirmier

G

1.0

5

179

Infirmier

G

1.0

5

180

îngrijitor

G

1.0

3

181

Infirmiera

G

1.0

4

182

îngrijitor

G

1.0

5

183

îngrijitor

G

1.0

0

184

t-1 / r

G

:.o

*

jug •

‘ v. mt

185

■ >

C

. .u

1

■ . : . .it

•. - *

186

îngrijitor

G

1.0

0

187

Registrator medical

G

1.0

5

1.10.3.1. Compartiment Ortopedie si Tramatologie - 8 paturi; suprafața curatenie:265mp

______Personal sanitar superior_______________________________________

188

Medic Primar-coord.

Ortop.-Tramat.

S

1.0

4

852498

189

Medic Specialist

Ortop.-Tramat.

S

1.0

2

E51886

190

Medic Specialist

Ortop.-Tramat.

s

1.0

2

B94095

191

Medic Specialist

Ortop.-Tramat.

s

1.0

2

609674

Personal sanitar mediu

0 \

192

•                 r . ’'

■ dic ■

PL

1.0

;ant

193

Asistenta Principala-coord.

Medicala

PL

1.0

5

* <__’

V

194

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

•A

195

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

<4

♦ -1

196

Asistenta Medicala

Medicala

s

1.0

2

/ k'

Personal sanitar auxiliar

197

Infirmier

G

1.0

4

5-----

198

Infirmier

G

1.0

4

______

199

Infirmier

G

1.0

5

200

Infirmier

G

1.0

5

201

' m'

n

1.0

5

ui . =t

_cant

202

Infirmier

G

1.0

4

 • 1.10.4 Secția Pediatrie - 25 paturi; suprafața curatenie:546 mp Personal sanitar superior

203

. 'u : .f ctb

Pedia

1.0

I

< •

204

Medic primar -sef secție

Pediatrie

s

5

940563

205

Medic primar

Pediatrie

s

1.0

4

B 87798

206

Medic specialist

Pediatrie

s

1.0

4

992110

207

Medic specialist

Pediatrie

s

1.0

2

F09617

208

Medic Rezident an V

Pediatrie

s

1.0

5

Personal sanitar mediu

209

L .’r c. . j '

u

1.0

'Ir*

\ -'1

210

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.0

5

211

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.0

5

212

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.0

5

213

Asistenta Principala Șefa

Medicala

PL

1.0

4

214

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

215

Asistenta Medicala deb.

Medicala

PL

1,0

1

CIC

216

Asistenta Medicala Principala

Medicala

PL

1.0

4

217

Asistenta Principala

Medicala

PL

5

218

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

4

219

•    ,1             j i.

W'- ■ ■

Fu

1.U

1          i

220

A» . .

. " o

Fu

1.0

r

.•'Ct

v? -y

221

Iu ’> f .               <. :

- *

-

‘>.0

» ■;< - _t

•. -cant

222

Asistenta Medicala prin.

Medicala

PL

1.0

4

Personal sanitar auxiliar

223

r,

5

■3 *

224

îngrijitor

G

1.0

4

225

Infirmier

G

1.0

0

226

Infirmier

G

1.0

5

227

Infirmiera

G

1.0

2

228

i:

C

i.J

' ■} L

v -car

229

îngrijitoare

G

1.0

0

230

Tii.n

C

1.0

I

va'- t

1.10.4.1 Compartiment Bucătărie dietetica; suprafața curățenie: 36 mp Personal sanitar mediu

231

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

232

Asistenta Principal

Medicala

PL

1.0

4

233

Asistent Principala

Medicala

PL

1.0

2

Personal sanitar auxiliar

234

îngrijitor

G

1.0

5

235

îngrijitor

G

1.0

5

1.10.5. Secția Obstetrica Ginecologie - 45 paturi; suprafața curatenie;1580 mp Personal sanitar superior

236

’ i.; ”       rbc

O G r ?c.

4 .V

bi.u-'at

vacant

237

Medic Primar

Obstr. Ginec.

s

1.0

5

641120

238

Medic Primar

Obstr. Ginec.

s

1.0

4

459632

239

Medic Primar

Obst. Ginec.

s

1.0

5

495187

240

Medic Primar

Obstr. Ginec.

s

1.0

3

D59118

241

Medic Specialist

Obstr. Ginec.

s

1.0

2

E51628

242

Medic rezident an IV

Obstr. Ginec.

s

1.0

1

243

Medic specialist

Obstr. Ginec.

s

1.0

2

F09553

Personal sanitar mediu

244

Asistenta Principala

Obstr. Ginec.

PL

1.0

5

245

s' F:

^bstr. C •' -c.

PL

LU

r

246

Asistenta Principala

Obstr. Ginec.

PL

1.0

5

4 X

247

Asistenta medicala

medicala

s

1.0

3

248

. . Fr i: _

Obstr. Gii

PL

1 A

5

i .<*

249

Ai' v A ic

Ot i,. C lec.

F u

1.0

VJ" ■ :V

250

Asistenta Principala Șefa

Obstr. Ginec.

PL

1.0

5

J / *

251

s rPr ,. .

. -.ala

PL

1.0

2

252

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.0

2

-A

253

s . ter * . 4a

* f ,

i' .

..0

2

îe ■ *

• ■ nt

Sterilizare

Personal sanitar mediu

254

As' "   - H .

C . ”.C     ;.

PL

1.C

V .31

nt

255

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

Personal sanitar auxiliar

256

Infirmier

G

1.0

5

257

Infirmier

G

1.0

5

258

G

..0

5

• ;ant

259

Infirmier

G

1.0

5

260

îngrijitor

G

1.0

4

261

Infirmier

G

1.0

5

262

îngrijitor

G

1.0

2

263

r

..0

0

-

ac'

264

'3

C

1/’

ti

' jc-j.nt

265

;     • tor

G

1.0

0

v?a

266

n.'.r

l

. .u

iz

vac i

267

a-

G

1.U

5

- .OP'.1

1.10.5.1 Compartiment Neonatologie -15 paturi; suprafața curățenie: 340 mp Personal sanitar superior

268

Medic Specialist coordonator

Pediatrie

S

1.0

2

A81558

269

.« u        'ie

L>

,.u

ut

. „a.d

270

Asistent Social Principal

Asistent Social

s

1.0

3

C1C

SUSP

Personal sanitar mediu

271

Asistenta Medicala

Pediatrie

PL

1.0

5

272

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.0

5

273

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.0

5

274

Asistenta Principala-coord.

Medicala

PL

1.0

5

275

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

276

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.0

3

277

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

Personal sanitar auxiliar

278

r

1.U

5

..te'

:?nt

279

Infirmier

G

1.0

5

280

Infirmier

G

1.0

5

281

Infirmier

G

1.0

4

282

. :rr..3

G

1.0

f

k *oant

283

îngrijitor

G

1.0

4

284

Îngrijitor

G

1.0

1

285

hi . >r

G

1.r

vaci’-1

286

jr_________________________________

G

,.C

r

• acant

1.10.6 Compartiment Boli Infectioase - 20 paturi; suprafața curățenie: 920 mp

______Personal sanitar superior______________________________

287

Medic primar

Boli Infectioase

S

1.0

5

363055

288

’iC.-         LE

ui' 1 " 3

s

1.0

rat

vacant

289

1      ÎS’/»'

’: oas

-

1.U

vj :an'.

Personal sanitar mediu

290

Asistenta Principala Coordonator

Medicala

PL

1.0

5

291

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

292

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

293

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

294

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

295

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

3

296

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.0

5

----

297

-      <    •     ” r , ■ • l          • 1 -

PL

'.0

5

bl

298

/ .te . i.           d ”/ ■

Me- >3’3

PL

1

5

-vat

\

299

z. Jr i, .n • . - <1 de ita ‘

Med u

f

1 n

•' - Jt

va. !

■- * \

300

•a. -dical 4 Jt_ntj

*.k

r _

;.o

5

* ’Cunt

( * '

' f 1

301

• . . ' . . ,ir '

■ * -

; L

' ,v

Zi -

S 1

302

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

Personal sanitar auxiliar

' «A

303

Infirmier

G

1.0

5

* L <

*

304

Infirmier

G

1.0

5

305

Infirmier

G

1.0

4

306

îngrijitor

G

1.0

5

307

îngrijitor

G

1.0

2

308

Infirmier

G

1.0

1

309

Ir., n

G

1.0

1

Tan

310

। ;

G

1.0

1

bt? ^t.

vc^ant

311

G

1.0

1

t -g L.t

312

'. n

G

1.0

1

t

■ - -

313

' r m'

G

1.0

1

L it-

vacant

314

Îngrijitor

G

1.0

3

315

..

G

. 0

w

L Jb

• -4 •

316

. r

G

1

-

bi ‘

, • -

1.10.7 Compartiment Dermato Venerologie - 5 paturi; suprafața curățenie: 127 mp

Personal sanitar superior

317

Medic Primar coordonator

Dermato.Vener.

S

0.5

5

525176

Vaca.

318

r

f                        .

E

0:J

319

J — • :s

D- . )' -.r.

L

1,n

5

t /'tat

\          '4

320

Medic Rezident an IV

Dermato.Vener.

s

1.0

Baza

CfP

Personal sanitar mediu

321

Asistenta Medicala

Medicala

S

1.0

baza

CIC

SUSP

322

Asistenta principala

Medicala

PL

1.0

3

323

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

324

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

325

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

Personal sanitar auxiliar

326

Infirmiera

G

1.0

5

327

Infirmiera

G

1.0

5

328

Infirmiera

G

1.0

3

329

îngrijitoare

G

1.0

2

1.10.8 Secția ATI -15 paturi; suprafața curățenie: 198 mp

Personal sanitar superior

330

■ 1

J

1 p

w

i- *

■ -c. nt

331

Medic primar

A.T.I,

S

1.0

5

291946

332

Me- .. x ..

. .1.

1.0

*

<ge

. <.'.nt

333

: X St

A. .1.

1.0

1

ît

vac'. M

334

Medic specialist

A.T.I.

S

1.0

5

506271

335

Medic specialist

A.T.I.

s

1.0

3

D51916

336

Medic specialist

A.T.I.

s

1.0

0

bugetat

337

Medic rezident an II

A.T.I.

s

1.0

baza

CIC

Personal sanitar mediu

338

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

339

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

340

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

341

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

342

Asistenta Principala sef

Medicala

PL

1.0

5

343

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

344

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

345

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

o' î

CIO

346

Asistenta Medicala princ

Medicala

PL

1.0

3

347

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

3

348

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

349

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

350

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

351

Asistenta Medicala

Medicala

S

1.0

1

352

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

2

353

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

354

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

3

355

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

2

356

' .,ct< ka > .i •

f ' iica'3

rL

1.0

0

357

As.. • ni »

M'.

PL

1.

0

b? tat-’’

■ J hL.

358

•a K ... I-

\ 'O.C?:

1 _

1 .

0

vac V •'

359

f.

LI /

t—

1.0

n

b «cs..

Personal sanitar auxiliar                                                              \

360

Infirmier

G

1.0

5

361

Infirmier

G

1.0

4

•(,/

362

Infirmier

G

1.0

5

363

îngrijitor

G

1.0

4

364

îngrijitor

G

1.0

5

365

Infirmier

G

1.0

5

1.10.8.1 UTS

1.10.9 Secția Neurologie - 35 paturi; suprafața curatenie:661mp

Personal sanitar superior

366

; -. \ r

Ne

S

..0

1

u- .-tat

v-";nt

367

Pri 1

N i c . :

1.n

cart

368

Medic Specialist

Neurologie

S

1.0

2

369

Medic Specialist

Neurologie

S

1.0

3

E50826

370

Medic Specialist

Neurologie

S

1.0

2

371

a” i r

Kir u .-■Tc'.p^________________

1.0

«a ;ar*

Personal sanitar mediu

372

\ ‘

tu

-

L -ia

. cant

373

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

1

374

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

3

375

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

376

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

377

Asistent Principala

Medicala

PL

1.0

3

378

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

379

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

380

Asistenta Medicala sef

Medicala

PL

1.0

3

381

Asistenta Principala__________________

Medicala

PL

1.0

5

382

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

Personal sanitar auxiliar

383

infirmiera

G

1.0

5

384

Infirmier

G

1.0

5

385

r ,r

G

1.U

5

1 30t?<

v? -i

386

Infirmier

G

1.0

3

387

Infirmier

G

1.0

5

388

îngrijitor

G

1.0

3

389

C

1.0

-Ț,sut

.C-Cî.t

1.10.10 Compartiment Cardiologie - 20 paturi; suprafața curatenie:353 mp

Personal sanitar superior

390

* * j Sa."**1

C-’r:-

S

1.0

*

j-rtat

vacant

391

Medic Specialist coordonator

Cardiologie

S

1.0

2

E52132

392

i 0 . -t !

c.

r

1.1

4

1? jeta:

VSCH k

393

/ <       J • ■ ’ *

Ca.

s

; n

0

vacant

394

Medic rezident an IV

Cardiologie

s

1.0

2

s sp.C 3

395

Medic rezident an IV

Cardiologie

s

1.0

baza

Personal sanitar mediu

396

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

397

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

398

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

399

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

2

400

Asistenta principala

Medicala

PL

1.0

3

401

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

402

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

403

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

3

404

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

2

CIC

405

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.0

1

406

Asistenta Principala coordonator

Medicala

PL

1.0

5

———

Personal sanitar auxiliar

407

Infirmier

G

1.0

5

--w

408

n. n

G

1.n

r

r s' ■ -t. -

vacant

409

c

i »L<

£

?tH' «w' *

v? . ht

410

Infirmiera

G

1.0

2

» >5?^

411

Infirmiera

G

1.0

4

412

îngrijitoare

G

1.0

5

413

îngrijitor

G

1.0

baza

' h. r

,.,3/ I Co • tir r.. C u r: -Ten • . . a c _n

I

41: ? - '    ___________________________jc^rdio^c .*______________________|

S | 1.0

bije* 4     | vacan* |

7 nit a       ’ .i

415

t’i           aia

*' *La

r »

1.0

Jl .jtct

. -p-int

416

As'         .          i

Me.-

..0

t J 11

vac

417

. Jicn1 - t_n*.

Vi •

1.

b. tat

■acant

418

-Vei .?    37' •Jt.,t

" Va

k

..0

Jf :

11 Jb .t

419

S ■ i         '           - r • K3I ‘

M% • \

F,.

; n

t

.c

421

i .. .

c

1 n

-

b , t t

v nt

422

' i            -       •

G

„0

j .jt

v • • i:

423

. . . 'Cd. 2

G

1.n

acsnt

424

G

1.0

-

t gel t

* nt

1,10.11 Centrul de Hemodializa - 9 aparate; suprafața curățenie: 265 mp

____________________Personal sanitar superior________________________

425

■ ‘. •. -t< J c *n r m. za

N f:.. Y

S

..0

I

t

V„' .ant

426

m         • e.

N-' ologii.

s

1 r

K‘.’t

Vacar/

427

Medic specialist

Nefrologie

s

1.0

2

E51636

428

Medic Spec.

Nefrologie

s

1.0

2

B94302

429

; - - -

*'■frolc

q

1.U

’ ac-it

430

i .w

rn

Personal sanitar mediu

431

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

432

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

433

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

434

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

435

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

436

Asistenta principala

Medicala

PL

1.0

4

437

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

3

438

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

439

Asistenta medicala șefa

Medicala

PL

1.0

5

440

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

441

s:.y-    .1.61'c

r.’ i

TL

i.r

..tctat

Vc. -t

442

As        . v

Med caia

PL

1.0

5

-

Vjr^ it

443

Ct""'. 1 ...a-.i'uU1

M ? ; i

* L.

..0

b jet "

V • c:

444

-Vi- -n: r; - c\ .     • ' ;

Mc- '• 'a

Pu

1/

5

.. .tat

Vac'*’~‘

445

Tehnician ap.med.

Aparat. Med.

PL

1.0

4

Personal sanitar auxiliar

446

Infirmier

G

1.0

3

447

Infirmiera

G

1.0

5

448

Infirmiera

G

1.0

4

449

îngrijitoare

G

1.0

4

bugetat

vacant

450

îngrijitoare

G

1.0

4

bugetat

vacant

451

îngrijitoare

G

1.0

4

bugetat

vacant

452

îngrijitoare

G

1.0

4

bugetat

vacant

453

Îngrijitoare

G

1.0

4

bugetat

vacant

454

îngrijitoare

G

1.0

4

bugetat

vacant

455

BRANCARDIER

G

1.0

4

bugetat

vacant

456

Infirmier

G

1.0

baza

457

Inf r . ' . .

G

1 n

b- z

t jet

v :ar..

458

• t.:            .

G

1.0

i *m

■ / -tat

c *

459

Șofer

G

1.0

1

460

Șofer

G

1.0

4

461

G

1.U

%

jg at*^

vr^iS

462

<

G

l/'

3

yUgȚ‘.    L

-vaccnt

463

or-

‘.u

//j' >at

„ . ..i\

1.10.12 Compartiment de Primiri Urgente;suprafata de curatenie390mp                             i-           =% ..«%

Personal sanitar superior

464

' i : -      r ••

■.urg-

S

..9

li

bi ;e'

vafint

465

Medic

Medicina generala

S

1.0

5

A44325a

---

466

Medic

Medicina generala

S

1.0

3

A40306

SUSP

467

ii '      * m        -

d.d <r. iv

S

..0

A

bi „>t<7

vacant

468

i            Z ‘ ~ r

1.0

5

'■ at

'             1

469

Medic specialist

Med.medicina de fam

S

1.0

5

470

' : c

.7'd.de .-;ntu

1.U

5

ul te‘

vacant

471

• V .    ...      *

' «tun ■ ,'>erî

g

1.0

5

b .>’tt

472

'•M. J '

M sten lie

c

1.0

r

b< _t;'

vacant

473

Medic specialist

medicina de urgenta

S

1.0

3

E52237

474

Medic primar

Medicina de fam

S

1.0

5

847870

Personal sanitar mediu

475

Asistenta medicala principala

Medicala

PL

1.0

5

476

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

-tl 1

asistenta principala Sef

Medicala

PL

1.0

5

478

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

479

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

480

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

481

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

482

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

483

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.0

3

484

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.0

1

485

Asistenta medicala

Medicala

S

1.0

baza

C1C

si m.c-;

486

Asistent medical

Medicala

PL

1.0

2

487

Asistent Principala

Medicala

PL

1.0

3

488

rr

Mc Zc?:,

. 0

v          il

^c,nt

489

*

1. ’ "

‘L

1.0

l „ t

jcant

490

Asistent medicala

Medicala

PL

1.0

2

CIO

491

Asistent medical princ.

medicala

PL

1.0

5

492

Brancardier

G

1.0

5

493

Brancardier

G

1.0

5

494

î ’ .. ' j‘

G

1.0

C"

495

Brancardier

G

1.0

5

496

Infirmier

G

1.0

5

497

Brancardier

G

1.0

5

498

Brancardier

G

1.0

4

499

Brancardier

G

1.0

5

500

îngrijitor

G

1.0

4

501

îngrijitor

G

1.0

2

502

îngrijitor

G

1.0

2

503

T t

G

1.0

*

F’jr CL-

vacant

504

! > • '

G

1 0

n

i 4

V' 4

505

Registrator medical

M

1.0

2

506

Registrator medical

M

1.0

0

507

Registrator medical

M

1.0

2

508

Registrator medical

M

1.0

2

509

Registrator medical

M

1.0

5

1.10.13 Farmacie ; suprafața curățenie: 353 mp

Personal sanitar superior

510

1 . .

Fa... e ..

î.u

-

> ।

V".'   '

511

F       * i

o

.0

-

3‘

v- ;ant

512

Farmacist

s

1.0

3

Personal sanitar mediu

513

Asistenta Principala

Farmacie

PL

1.0

5

514

Asistenta medicala princ

Farmacie

PL

1.0

5

515

Asistenta Principala

Farmacie

PL

1.0

5

516

Asistent medical

Farmacie

PL

1.0

baza

Personal sanitar auxiliar

/o

_____

517

-/  u--

\A

1.10.14 Sala nașteri

Personal sanitar mediu

o

M .r

y >..

518

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1.0

3

519

.... t ' F

C '. <5 f

FL

1.0

V

”vacant

520

Asistenta Medicala princ.

Obstr. Ginec.

PL

1.0

5

521

£;*' U

C„ J. . G ier..

P'.

1.n

r

"Ci-

it

vacnn’

522

Asistenta medicala Principala

medicala

S

1.0

2

523

Asistenta medicala

medicala

PL

1.0

2

524

Asistenta Medicala

Obstr. Ginec.

PL

1.0

3

1.10.15 Bloc Operator; suprafața curatenie:353mp

Personal sanitar mediu-bl.op.chirurgie

525

• P

i:L

i 0

w

F ig .' •’

, i .

526

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

527

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

528

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

529

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

530

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.0

3

531

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

532

4'        »

PL

'.0

5

"5 at

533

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

534

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

3

535

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1.0

5

536

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1.0

5

537

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1.0

5

538

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1 0

5

539

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1.0

5

540

L

F’L

1 0

0

V -. ■ -

Sterilizare

Personal sanitar mediu

541

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

542

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

Personal sanitar auxiliar

543

Infirmier

G

1.0

5

544

Infirmier

G

1.0

5

545

Infirmier

G

1.0

5

546

Infirmier

G

1.0

3

547

Îngrijitor

G

1.0

3

548

îngrijitor

G

1.0

0

549

îngrijitor

G

1.0

5

550

inni.''’.cr

G

1.0

5

bt g^tat

.□cant

551

Irm "

Q

1.0

r

buqotat

vacant

552

Inar./or

G

1.0

5

^ug .tat

vacant

553

Inrr,. ’c •

G

1.0

f

Lugetat

v'-cant

554

îngrijitor

G

1.0

2

555

BRANCARDIER

G

1.0

1

1.10.16 Cabinet planificare familiala

Personal sanitar superior

| 556,

Jz          ‘                         )

| - -i.) ‘ ,n                      | G | 1.0 |             2            | t ir-'-       |            |

1.10.17 Cabinet Medicina Muncii

Personal sanitar superior

557 [Medic Primar                       |

Medicina Muncii

s I 1.0 ]

5

343076

I

1.10.18 Laborator analize medicale, suprafața curățenie: 353 mp Personal sanitar superior

558

A :■ f •

Labor. C o

Lu

"îlC 1

559

Li.oor. r < n 1

3

1.0

£

-<*.t n ’

aC

560

• ■ r .

d.x ••

i.O

. :;C nt

561

Biochimist Principal

Biochimie

s

1.0

5

.>455148 -

r-

562

Medic specialist

Lab.analize medicale

s

1.0

4

? 917866

563

.     ‘     X 1      •       *

La, / '

s

1

ba~a

564

• »          â

Lc- . -r m ’l.

1

*

565

’ dic ■

1 .           HE'<

s

l.n

M-ja

566

Medic primar

Lab.analize med.

$

1.0

baza

821842 Ț

•w

< •<

Personal sanitar mediu

567

Asistenta Medicala

Laborator

S

1.0

baza

CIC

SUSP.

568

Asistenta Principala

Medicina gen

PL

1.0

3

569

. ‘ Pr r.

u bor

PL

ii

c

..cant

570

Asistenta Principala

Laborator

PL

1.0

5

571

Asistenta Principala

Laborator

PL

1.0

5

572

Asistenta Principala

Laborator

PL

1.0

5

573

Asistenta Principala-sefa

Laborator

PL

1.0

4

574

Asistenta Principala

Laborator

PL

1.0

4

575

Asistenta Medicala

Medicina generala

PL

1.0

3

576

Asistenta Medicala

Medicina generala

PL

1.0

5

577

.. .‘. ..1            K.'     .

1 .

F _

1.

, v

v.r

578

,     '    .    *               . i r ,             i ■

L' ,(

1-

1.0

r

1 /

l

579

Registrator med.debutant

Laborator

M

1.0

0

580

.         >                               . H

Lt >-; .

1.0

0

b’

I

Personal sanitar auxiliar

| 581 [îngrijitor                                     |                                    | G | 1.0 |           5

1.10.19 Laborator Radiologie si Imagistica Medicala; suprafața curățenie: 310 mp Personal sanitar superior

582

R? . >, j.i ;

1.J

2

1

VC.

583

. 7. n?'

r< i.‘ f . j.

s

1.1

;

• - - ”

584

Medic Primar

Rad.lmg.Med.

s

1.0

5

894525

585

Medic specialist

Rad.lmg.Med.

s

1.0

2

S94497

586

, . ... .

‘ ed.

a

1 n

>

v^nt

Personal sanitar mediu

587

Asistenta Principala

Radiologie

PL

1.0

5

588

Asistenta Prlncipala-sefa

Radiologie

PL

1.0

5

589

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.0

4

590

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.0

5

591

Asistenta Pnncipala

Radiologie

PL

1.0

4

592

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.0

5

593

Asistenta Principala

Radiologie

PL

1.0

5

594

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.0

3

595

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.0

5

596

F ..v Ls

PL

; .U

..IC 1.

V. ...-V.

597

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.0

baza

Personal sanitar auxiliar

598

îngrijitor

G

1.0

5

1,10.20 Compartiment endoscopie digestiva

Personal sanitar superior

599|Medic specialist                     [gastroenterologie

1 s

1101

3

1 c:

| oJb? |

Personal sanitar mediu

I 600|a           -1                  |.c   - __________ _

1

I IO I

3

1 *

1 |

1.10.21 Compartiment Explorări Funcționale ________Personal sanitar mediu____________________________________________

601 [Asistenta Medicala Principala [Medicala                   | PL | 1.0 |        3

1.10.22 Serviciul de Anatomie Patologica

Personal sanitar superior

602

' •.       .         f

I         1 .       ..

-

;.o

• ’ ta.

văc^

603

'.r .P. 0 j.

. A

*

va' -

604

Medic specialist

Anat.Patolog.

S

1.0

2

E51$207z

605

Medic specialist

Anat.Patolog.

s

1.0

2

F10032 >

>

1.10.22.1 Compartiment histopatologie

Personal sanitar mediu

1 V

A.

./ z

606

Asistenta Principala

Anat.Patologica

PL

1.0

5

\     i

607

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

A

^4

1.10.22.2 Compartiment citologie

Personal sanitar mediu

'•AX.* *

608

L.;l ...

P'

î J •

5

U wc * .

609

' • ’■           rr> •. i .

-

1?

-

1. r 'fit

1.10.22.3 Prosectura

Personal sanitar mediu

610

Asistenta Principala

jAnat.Patolg

PL

10

6 I

Personal sanitar auxiliar

611

Îngrijitor

M

1.0

5

612

Autopser

M

1.0

5

1.10.23 Centru de Sanatate Mintala cu Staționar de zi 10 locuri; suprafața curățenie: 415 mp Personal sanitar superior

613

■    A .<   »

~ ic

La

bl JL.

\ ;ant |

614

Medic Primar

Psihiatrie

S

1.0

4

141165

615

Medic primar

Psihiatrie

S

1.0

4

A 40708

616

» O 1      i

o

1.n

1

5- v‘at

. -:nr

617

. 1

c' *' a

S

1 r

5

iC-

Personal sanitar mediu

618

C ’L ■

Lfeu

rL

1.0

t c

619

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

620

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

621

Ergoterapeut

asistent med.

PL

1.0

2

622

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

4

Personal sanitar auxiliar

|   623 [îngrijitor

1

1.10.24 Dispensar T.B.C.; suprafața curățenie: 242 mp

Personal sanitar superior

624

7« - •; fi.. •’

" r. »î io!gi ••

A

r

u .tal

vac r.

625

4. J

FUJ c

1.0

2

626

Medic specialist

Pneumologie

s

1.0

2

F34006

-uj.CIG

Personal sanitar mediu

627

Referent de specialitate gr.l

Stiinte Administrat.

S

1.0

4

628

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

629

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

630

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

5

_____________________________Personal sanitar auxiliar______________________________________________

631 [îngrijitor                                     |                                    [ G | 1.0 |          4

1.10.25 Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitățile ; suprafața curățenie: 1205 mp

1.10.25.1 Medicina Interna _______________________Personal sanitar mediu_______________________________________ 632[Asistenta principala                   [Medicala                    | PL | 1.0 [         5


 • 1.10.25.3 Cardiologie

Personal sanitar mediu

| 634[Asistenta Medicala___________________[Medicala___________________|

PL | 1.0

I. . 1. .. I                                 I I

 • 1.10.25.4 Chirurgie Generala

Personal sanitar mediu

| 635[Asistenta Principala                 [Medicala

PL | 1.0 |            5            |                         |             |

1.10.25.5 Urologie

Personal superior sanitar

636

Medic specialist

Urologie

S

1.0

3

E51773

637

Medic specialist

Urologie

S

1.0

2

/■E97112

Personal sanitar mediu

Zr c*

\ 1

t

638[Asistenta medicala principala

Medicala

PL

1.0

5

1.10.25.6 Ortopedie si Traumatologie

Personal sanitar mediu

■ ' *

“•■r  i1'

/

*

639[Asistent medical princ.

Medicala

PI

1.0

3

" ♦

1.10.25.7 Pediatrie

Personal sanitar mediu

_ X

640[Asistenta Principala

Medicala

PL

1.0

 • 1.10.25.8 Obstetrica Ginecologie

______________Personal sanitar mediu_________________________________________________

| 641 [Asistenta Principala                  [Medicala                    | PL | 1.0 |         4

 • 1.10.25.9 Neurologie

Personal sanitar mediu 642 [Asistenta Principala

[Medicala


| PL | 1.0 Ț


 • 1.10.25.10 O.R.L.

___Personal sanitar superior ____________________________________________________ [ 643[MedicSpecialist                      [o.R.L.                       [ S | 1.0 |       ~~2

Personal sanitar mediu

644[Asistenta medicala


[Medicala


| PL | 1.0 [


1 10.25.11 Recuperare , Medicina Fizica si Balneologie Personal superior sanitar

645|Medic specialist                    [Recuperare medicala       | S

101

I 2 I

bugetat

vacant |

Personal sanitar mediu

1.10.25.12 Dermatovenerologie

Personal sanitar superior

646

Medic specialist

dermatovenerologie

S

1.0

2

bugetat

vacant

Personal sanitar mediu

647

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

2

bugetat

vacant

1.10.25.13 NefrologiePersonal sanitar superior

648

Medic specialist

nefrolog

S

1.0

2

bugetat

vacant

Personal sanitar mediu

649

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

2

bugetat

vacant

1.10.25.14 Cabinet Ortopedie Pediatrica Personal sanitar superior

650

Medic specialist

Ortopedie pediatrica

S

1.0

2

bugetat

vacant

Personal sanitar mediu

651

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.0

2

bugetat

vacant

Personal sanitar auxiliar AMBULATOR                                                       ---

652

îngrijitor

G

1.0

5

653

îngrijitor

G

1.0

5

/ «•   £l

654

îngrijitor

G

1.0

2

655

Registrator medical

M

1.0

5

li i

1.11 Director financiar- contabil

- <

656[Director Financiar Contabil

Economist

S

1.0

II

1.11.1 Biroul Financiar-Contabil

'A .î.

Personal superior

| 657|Sef Birou

[Economist

1 s

1 10 I

II

susp

I CIC I

Personal mediu

658

Contabil 1A

M

1.0

5

659

Contabil 1 A

M

1.0

5

660

Economist 1 A

S

1.0

5

bugetat

vacant

661

Economist 1 A

S

1 0

5

bugetat

vacant

U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

SPITALUL MUNICIPAL"Dr.Aurel Tulbure" FĂGĂRAȘ str.Ghioceilor nr. 1 ,Făgăraș,jud.Brașov,cod 505200 Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254 www.spitalulfagaras.ro

E-mail :secretariat@spitalulfagaras.ro


privind modificarea structurii organizatorice a spitalului;

//


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, întrunit in data de

Având in vedere prevederile art 187 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1) Se aproba modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras pentru anul 2021, astfel:

 • - Se suplimentează nr de aparate si paturi in Centrul de Hemodializa, cu un nr de 12 aparate si 12 paturi, de la 9 la 21;

 • - Se suplimentează nr de paturi la comp ortopedie-traumatologie, cu un nr de 7 paturi, de la 8 la 15;

 • - Se infiinteaza Compartiment Urologie cu un nr de 5 paturi;

Art. 2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice alta dispoziție contrara se abroga ;

Art. 3) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează membrii Comitetului Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MARIANA CAJU

UAT. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


SPITALUL MUNICIPAL"DrAurel Tulbure" FĂGĂRAȘ str.Ghioceilor nr. 1 ,Făgăraș,jud.Brașov,cod 505200 Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254 www.spitalulfagaras.ro

E-mail :secretariat@spitalulfagaras.ro

Nr.              din OC

Către,

CONSILIUL LOCAL FAGARAS

MEMORIU JUSTIFICATIV MODIFICARE STRUCTURA ORGANIZATORICA

In conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificările ulterioare, va rugam respectuos a analiza solicitarea spitalului privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Fagaras, astfel:

Structura spitalului este aprobata prin OMS 648/2010 cu 273 paturi de spitalizare continua si 32 paturi spitalizare de zi.

La nivelul spitalului nostru se asigura astfel asistenta medicala de urgenta.de specialitate sub forma spitalizării continue, spitalizare de zi «ambulatoriul integrat ,cu sase linii de garda : CPU, medicina interna .chirurgie generala, pediatrie ,O.G.,A.T.I. si liie de garda la domiciliu in specialitatea ortopedie-traumatologie;

Se doresc următoarele modificări:

 • 1. "Creșterea numărului de aparate si paturi de spitalizare de zi de hemodiali convențională cu un număr de 12 aparate si 12 paturi”, de la un număr de 9 apari si 9 paturi spitalizare de zi, la un nr de 21 aparate si 21 paturi spitalizare de zi.”

 • 2. “suplimentarea numărului de paturi cu 7 la Compartiment Ortopedie-traumatologi de la 8 paturi la 15 paturi”

Secția chirurgie generala 48 paturi, din care 15 paturi comp, ortopedie traumatologie

 • 3. “ înființarea Compartimentului de Urologie cu un nr. de 5 paturi”

-Secția Chirurgie generala 48 paturi, din care 5 paturi Comp, Urologie

JUSTIFICAREA:

 • 1. "Creșterea numărului de aparate si paturi de spitalizare de zi de hemodializă convențională cu un număr de 12 aparate si 12 paturi”, de la un număr de 9 aparate si 9 paturi spitalizare de zi, ia un nr de 21 aparate si 21 paturi spitalizare de zi.”

In cadrul spitalului funcționează la momentul actual Centrul de Hemodializa cu 9 aparate, in clădire separata, spitalul desfasurand activitatea in sistem pavilionar. In cadrul centrului isi desfasoara activitatea 2 medici specialiști nefrologie angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, asistente medicale, infirmiere, îngrijitoare, technician aparatura, șoferi.

Având în vedere creșterea perpetuă a numărului de cazuri deservite la nivelul Centrului de Dializă al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș, suplimentarea numărului de aparate si de paturi spitalizare de zi, va asigura imbunatatirea activitatii medicale si va creste calitatea serviciilor de specialitate oferite pacienților din Țara Făgărașului.

La momentul actual, centrul deservește un număr de 42 de pacienți aflati in Programul National de Supleere a funcției Renale, serviciile fiind oferite la o distanta de ~80 km fata de cel mai apropiat centru care asigura servicii similar, utilizând un număr de 9 posturi hemodializă, insuficiente în contextul fluxului tot mai mare al pacientilor cu insuficienta renala cronica din regiunea arondată, estimată la cel puțin 10 cazuri noi/an care să necesite terapie de supleere renală continuă, aspect ce poate fi urmărit cu ușurință în trendul ultimilor 2 ani (24 cazuri arondate martie 2019, 42 cazuri arondate februarie 2021 si numărul acestora tot creste).

Programul ședințelor de hemodializa începe la ora 7.00 si se termina la ora 23.00, fiind asigurate 3 ture, la momentul actual. In aceste condiții, intre cele 3 ședințe de hemodializa, este necesar a fi asigurat serviciul de dezinfectie al aparatelor si spatiiilor, iar un alt timp supliment constituie transportul pacientilor, de la si la domiciliu, transport care este asigurat cu autoturism centrului de hemodializa si cu personal propriu, începând de la ora 5.00 si pana după ora OO.i datorita faptului ca multi pacienti sunt domiciliati in zone îndepărtate.

Prin extinderea capacitatii de hemodializare, respectiv creșterea numărului de aparate si pati de spitalizare de zi, in primul rând se poate asigura accesul la serviciul de supleere al funcției rena unui numai mult mai mare de pacienti, dar si reducerea timpului alocat zilnic, evitând astfel ca pacien sa fie supusi unui disconfort datorat orelor la care incep si se termina ședințele de hemodializa.

Nu in ultimul rând aceasta suplimentare a numărului de aparate din cadrul centrului, ne d; posibilitatea asigurării serviciului in condiții optime, atat pacientilor pozitivi SarsCov-s, cat si pacientiloi neinfectati, putând astfel asigura circuite separate in corespondenta cu prevederile legale.

Un alt aspect deosebit de important il reprezintă creșterea substanțiala a veniturilor spitalului prin dezvoltarea acestei structure, aflate in trend ascendent.

Ca si locație am identificat un spațiu aflat in clădirea pavilionara in care funcționează si in prezent Centrul de Hemodializa, actualmente nefiind utilizat.

Aceasta locație respecta întocmai prevederile legale in materie, referitoare la circuitele funcționale, avand aviz favorabil de la DSP Brașov in ceea ce privește spațiul de care facem vorbire si are dotarea prevăzută de legislația in vigoare.

 • 2. “suplimentarea numărului de paturi cu 7 la Compartiment Ortopedie-traumațologie, de la 8 paturi la 15 paturi”

-Secția chirurgie generala 48 paturi, din care 15 paturi comp, ortopedie traumatologie

In vederea extinderii Compartimentului Ortopedie traumatologie, prin suplimentarea nr de paturi de la 8 la 15, ca si locație, s-a identificat un spațiu liber, la etajul II al clădirii central, in care va fi mutat, spațiu mult mai mare decât aripa de la etajul II in care funcționează in prezent Comp. Ortopedie- traumatologie cu 8 paturi. Anexam poziționarea modificărilor de amplasament inainte si după aprobarea modificărilor.

In ceea ce privește încadrarea cu personal, la momentul actual avem încadrați un nr. de 4 medici specialitate ortopedie traumatologie, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata si este organizata linie de garda la domiciliu, cu serviciul de radiologie organizat 24 din 24.

De asemenea spitalul nostru se afla intr-o zona montana, fiind situat pe DN 1, locații cunosc pentru accidentele si traumatismele frecvente.

O alta justificare vine din faptul ca începând cu anul 2018 spitalul se afla in Programul Natior de endoprotezare, o parte importanta din totalul intervențiilor chirurgicale, venind din aceasta zon program care poate fi extins si intervențiile chirurgicale mult mai numeroase prin extinderea numărul» de paturi, număr care se dovedește a fi insuficient la momentul actual.

Anexat prezentei avem indicatorii comp, ortopedie traumatologie, in ceea ce privește n pacienti externati, indicele de utilizare, DMS, nr mediu de paturi ocupat si rata de utilizare. De menționat un aspect foarte important, ca deși ne-am aflat intr-un context epidemiologie deosebit, aceasta nu a condus la o fluctuație mare a nr de intervenții chirurgicale, fata de anii precedenti.

SECȚIA

IESITI

INDICE UTILIZARE

INDICE

DURATA

NR. MEDIU PATURI

PAT OCUPAT

rata de utilizare

SITUAȚIA INDICATORILOR IN PERIOADA 01.01-31.12.2016

lORTOPEDIE 2016

257

181,43

3,01

7

3

49,57|

SITUAȚIA INDICATORILOR IN PERIOADA 01.01-31.12.2017

[ORTOPEDIE 2017

376

257,00

2,85

7

. 5

70,41|

SITUAȚIA INDICATORILOR IN PERIOADA 01.01-31.12.2018

[ORTOPEDIE 2018

429

283,25

3,11

8

6

77,60|

SITUAȚIA INDICATORILOR IN PERIOADA 01.01-31.12.2019

[ORTOPEDIE 2019

453

369,25

3,69

8

. 8

101,16

SITUAȚIA INDICATORILOR IN PERIOADA 01.01-31.12.2020

[ORTOPEDIE 2020

408

331,001                3,76

8

_7

90,441

ORTOPEDIE

Intervenții chirurgicale

Din care pe Program National:

01.01-31.12.2016

160

01.01-31.12.2017

248

01.01-31.12.2018

288

55

01.01-31.12.2019

339

87

01.01-31.12.2020

283

86

consultatii ambulatoriu

ORTOPEDIE 2016

1456

ORTOPEDIE 2017

2410

ORTOPEDIE 2018

2956

ORTOPEDIE 2019

2988

ORTOPEDIE 2020

2520

 • 3. “ înființarea Compartimentului de Urologie cu un nr. de 5 paturi”

 • -Secția Chirurgie generala 48 paturi, din care 5 paturi Comp. Urologie

Comp, de Urologie ar putea aborda întreaga patologie urologica, beneficiind de o dota tehnica completa si de ultima generație. In gama intervențiilor chirurgicale, un loc important I-ocupa chirurgia urologica endoscopica, cel mai modern tratament chirurgical urologic ce permit rezolvarea minim-invaziva a patologiei litiazice, tumorale si la nivelul prostatei, fara sa fie nevoie d incizii si deschiderea abdomenului pacientului.

Cancerele urologice, respectiv, cancerul de prostata, cancerul de vezica urinara si canceru testicular ar reprezenta o mare parte din patologia urologica, care ar putea fi rezolvata pe plan local, fara ca pacientii zonei sa mai fie nevoiti sa se orietenze spre alte instituții medicale. Cea mai apropiata unitate medicala in specialitate urologie aflandu-se la nivelul Municipiilor Brașov si Sibiu, la 80 km, nefiind străin faptul ca populația zonei Fagaras, este preponderant de varsta înaintata.

Tratamentul complex al incontinentei de urina si al prolapsului genital la femeie, montarea de sfincter urinar artificial la barbat, vasectomii si tratamente pentru vezica urinara hiperactiva ar putea fi efectuate cu succes.

In plus, ambulatoriul funcționează deja de 4 ani, iar pe langa afecțiunile curente ,se trateaza problemele de fertilitate masculina, tulburările de erecție si infecțiile cu transmitere sexuala.

Având in vedere stabilirea locației, a fost identificat actualul spațiu in care isi desfasoara activitatea Comp, ortopedie-traumatologie (cu un nr. de 8 paturi), acesta din urma fiind relocate pe același etaj II, intr-un spațiu neutilizat in prezent si de dimensiuni mai mari, pentru a permite suplimentarea de la 8 paturi, la 15 paturi.

In ceea ce privește încadrarea cu personal medical de specialitate, la momentul actual avem încadrați un număr de 2 medici specialiști urologie, care desfasoara activitatea in cadrul Ambulatoriului integrat.

Fata de solicitarea de mai sus , prezentam situația consultațiilor din cadrul ambulatoriului integrat, in condițiile in care structura de spitalizare continua in specialitatea urologie, a fost desființată in urma cu mai bine de 10 ani, datorita pensionarii medicului care isi desfasura activitatea in cadrul Compartimentului Urologie.

AMBULATOR

SECȚIA

anuaric

3bruari

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

îptembr

ctombri

oiembri

‘cembri

TOTAL

UROLOGIE

161

278

288

280

283

255

273

220

302

305

317

341

3303

TOTAL 20 ÎS

161

278

288

280

283

255

273

220

302

305

317

341

3303

SECȚIA

anuaric

îbruari

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

sptembr

ctombri

oiembri

scembri

TOTAL

UROLOGIE

391

430

227

0

101

350

374

386

422

288

292

285

3546

TOTAL 202C

391

430

227

0

101

350

374

386

422

288

292

285

3546

SECȚIA

anuaric

sbruari

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

îptembr

ctombri

oiembri

‘cembri

TOTALI

UROLOGIE

371

371

TOTAL 2021

371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

371

Oportunitatea

încadrarea in politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale privind asigurarea caii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii si dotarea unităților sanitare.

Pregătirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID -19 ca unitati suport pacienti testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-COV-2, Spitalul Municipal Dr Aurel Tulbu Fagaras fiind implicat în gestonarea cazurilor suspecte sau pozitive încă de la începutul acest pandemii.

Suplimentarea si dezvoltarea vor asigura imbunatatirea activitatii medicale si a calitat serviciilor medicale oferite in cadrul Spitalului Municipal Dr Aurel Tulbure Fagaras precum ș acoperirea unei arii mai largi cu servicii specifice.

ACTUALA

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A SPITALULUI MUNICIPAL “Dr. Aurel Tulbure” FAGARAS

- Secția medicina interna, din care:

40

paturi

Compartiment Diabet zaharat, nutriție si boli metab.

5

paturi

- Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie

20

paturi

- Secția chirurgie generala, din care:

48

paturi

Compartiment ortopedie si traumatologie

8

paturi

- Secția pediatrie

25

paturi

- Secția obstetrica ginecologie, din care:

45

paturi

Compartiment neonatologie

15

paturi

- Compartiment boli infectioase

20

paturi

- Compartiment dermatovenerologie

5

paturi

-Secția A.T.L

15

paturi

-Secția neurologie

35

paturi

- Compartiment cardiologie, din care:

20

paturi

Compartiment TI coronarieni

5

paturi

- Centrul de hemodializa

9

aparate

- Spitalizare de zi hemodializa

9

paturi

- Spitalizare de zi

32

paturi

TOTAL

273

paturi

- Compartiment de Primire Urgente (CPU)

- Farmacie

- Sala de nașteri

- Bloc operator

- Cabinet planificare familiala

- Cabinet medicina muncii

- Laborator analize medicale *

- Punct de Recoltare analize medicale

- Laborator radiologie si imagistica medicala*

- Compartiment endoscopie digestiva

- Compartiment explorări funcționale

- Serviciul de anatomie patologica

- Compartiment de prevenire si control infectii nosocomiale

- Centrul de Sanatate Mintala (CSM)

Staționar de zi

10

locuri

- Dispensar TBC

AMBULATORIUL INTEGRAT cu cabinete in specialitățile:

- Cabinet medicina interna

- Cabinet cardiologie

- Cabinet chirurgie generala

- Cabinet urologie

- Cabinet ortopedie-traumatologie

- Cabinet pediatrie

- Cabinet obstetrica-ginecologie

- Cabinet neurologie

- Cabinet ORL

- Cabinet recuperare, medicina fizica si balneologie

- Cabinet dermatovenerologie

- Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

-Cabinet nefrologie

-Cabinet ortopedie pediatrica

- Aparat funcțional

* unice, deservind atat secțiile cu paturi cat si ambulatoriul spitalului

PROPUSA

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A SPITALULUI MUNICIPAL “Dr. Aurel Tulbure” FAGARAS

- Secția medicina interna, din care:

40

paturi

Compartiment Diabet zaharat, nutriție si boli metab.

5

paturi

- Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie

20

paturi

- Secția chirurgie generala, din care:

48

paturi

Compartiment ortopedie si traumatologie

15

paturi

Compariment urologie

5

paturi

- Secția pediatrie

25

paturi

- Secția obstetrica ginecologie, din care:

45

paturi

Compartiment neonatologie

15

paturi

- Compartiment boli infectioase

20

paturi

- Compartiment dermatovenerologie

5

paturi

-Secția A.T.I.

15

paturi

- Secția neurologie

35

paturi

- Compartiment cardiologie, din care:

20

paturi

Compartiment TI coronarieni

5

paturi

■ Centrul de hemodializa

21

aparate

■ Spitalizare de zi hemodializa

21

paturi

- Spitalizare de zi

32

paturi

TOTAL

273

paturi

- Compartiment de Primire Urgente (CPU)

- Farmacie

- Sala de nașteri

- Bloc operator

- Cabinet planificare familiala

- Cabinet medicina muncii

- Laborator analize medicale *

- Punct de Recoltare analize medicale

- Laborator radiologie si imagistica medicala*

- Compartiment endoscopie digestiva

- Compartiment explorări funcționale

- Serviciul de anatomie patologica

- Compartiment de prevenire si control infectii nosocomiale

- Centrul de Sanatate Mintala (CSM)

Staționar de zi

10

locuri

- Dispensar TBC

AMBULATORIUL INTEGRAT cu cabinete in specialitățile:

- Cabinet medicina interna

- Cabinet cardiologie

- Cabinet chirurgie generala

- Cabinet urologie

- Cabinet ortopedie-traumatologie

- Cabinet pediatrie

- Cabinet obstetrica-ginecologie

- Cabinet neurologie

- Cabinet ORL

- Cabinet recuperare, medicina fizica si balneologie

- Cabinet dermatovenerologie

- Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

-Cabinet nefrologie

-Cabinet ortopedie pediatrica

- Aparat funcțional

* unice, deservind atat secțiile cu paturi cat si ambulatoriul spitalului

Anexam prezentei solicitări, avizul favorabil al DSP Brașov, in ceea ce privește respecta normelor legale fata de modificările solicitate.

Memoriul nostru vine astfel sa arate necesitatea modificării structurii organizatorice a spitalu pentru buna desfășurare a activitatii medicale in condiții optime, pentru siguranța pacientului nostru in vederea dezvoltării activitatii si a serviciilor medicale oferite pacientilor.

Drept urmare dorim respectuos, sa luati in considerare memoriul nostru si sa-l aviza favorabil.

Cu deosebita considerație,
UAT MUNICIPIUL FAGARAS

SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE FAGARAS


ANMCS


str.Ghioceilor nr. 1 ,Făgăraș,jud.Brașov,cod 505200 Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254 www.spitalulfagaras.ro

E-mail :secretariat@spitalulfagaras.ro

Către,


'           FĂGĂRAȘ

.                     Anul

CONSILIUL LOCAL FAGARAS

Prin prezenta, va rugam sa aprobati modificarea Statului de funcții si Organigramei Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras, potrivit justificărilor din Memoriul anexat.

Dr. ^andrea Viorica M
U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

SPITALUL MUNICIPAL"Dr.Aurel Tulbure" FĂGĂRAȘ str.Ghioceilor nr. 1 , Fă gărașj ud. Brașov, cod 505200 Tel:0268-212521,2,3,4 ;Fax: 0268-211254 www.spitalulfagaras.ro

E-mail ;secretariat@spitalulfagaras.ro


HOTARAREA NR. /<^DIN        W

privind Modificarea Organigramei si a statului de functii din cadrul Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras si scoatere posturi la concurs ;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, întrunit in data de Z/

Având in vedere prevederile art 187 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

Vazand Referatul de aprobare nr.

Of. 02). 992/1 privind propunerea de Modificarea A Organigramei si a statului de funcții si scoatere posturi la concurs din cadrul Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1) Se aproba modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras, conform referatului de aprobare din anexa nr. 1;

Art. 2) Se aproba modificarea Organigramei Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras, conform referatului de aprobare din anexa nr. 1;

Art. 3) Se aproba scoaterea posturilor la concurs, conform referatului de aprobare din anexa nr. 1;

Art. 4) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice alta dispoziție contrara se abroga ;

Art. 5) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează membrii Comitetului Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras.

PREȘEDINTE EE ȘEDINȚA, MARIAN. HA IV'.

U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

SPITALUL MUNICIPAL"Dr.Aurel Tulbure" FĂGĂRAȘ str.Ghioceilor nr. 1,Făgăraș,jud.Brașov,cod 505200 Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254 www.spitalulfagaras.ro

E-mail :secretariat@spitalulfagaras.ro

Nr.                   dinAprobat

Președinte Consiliul de Admită


MARIANA CAJU


Către,

Consiliul de Administrație

REFERAT DE APROBARE

Conform prevederilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările si completările ulterioare; Strategia de descentralizare în sistemul de sănătate, aprobată prin HG nr. 62/ 2009; H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

In temeiul HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generaie de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având in vedere prevederile art. 2 din HG nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar și personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitățile din sistemul sanitar:” în limita posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012, ;ominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competența ordonatorului de credite, cu aprobarea ordonatorului principal de credite."

In conformitate cu prevederile OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in funcții, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

In baza OMS NR. 1312/2020 privind organizarea si funcționarea structurii de management al calitatii ser/iciilor de sanatate in cadrul unităților sanitare cu paturi se serviciilor de ambulanta, in procesul de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si siguranței pacientului;

Prin prezenta, conducerea Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras pune in discuție in cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure, următoarele:

Modificări de organigrama si posturi:

Se transforma structura:

 • 1.2 Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale ,D.R.G. si Statistica

5

Medic

Medicina generala

S

1,00

2

Vacant

6

Consilier Juridic IA

Jurist

S

1,00

4

7

Economist deb.

Economist

S

1,00

baza

Vacant

8

Statistician Medical Principal

M

0,50

5

vacant

9

Statistician Medical Principal

M

0,50

5

10

Registrator med.

M

1,00

5

11

Asistent medical

PL

1,00

5

8

In alte 2 structuri:

1.2 Compartiment D.R.G. si Statistica Statistician Medical Principal

M

0,50

5

vacant

9

Statistician Medical Principal

M

0,50

5

10

Registrator med.

M

1,00

5

11

Asistent medical

PL

1,00

5

1.3 Compartiment Management al Calitatii Serviciilor de sanatate

5

Medic

S

1,00

Vacant

6

Referent de specialitate 1A

S

1,00

4

7

Referent de specialitate debutant

S

1,00

Vacant

8

Referent debutant

M

1.00

vacant

I. propunerea de modificare a Organigramei si Statului de funcții prin suplimentare cu următoarele

posturi:

 • 1. medic specialist cardiologie-1 post - Compartiment Terapie intensiva coronarieni

 • 2. asistent medical- 2 posturi- Compartiment Terapie intensiva coronarieni

 • 3. asistent medical debutant- 3 posturi- Compartiment terapie intensiva coronarieni

 • 4. îngrijitoare- 5 posturi- Compartiment terapie intensiva coronarieni

 • 5. asistent medical debutant-1 post- Laborator anatomie patologica

 • 6. referent de specialitate debutant-1 post- Biroul resurse umane

 • 7. economist debutant-1 post- Biroul resurse umane

 • 8. referent debutant-1 post- Compartiment management al calitatii serviciilor de sanatate

 • 9. muncitor 4- 1 post zidar- Comp. Muncitori întreținere clădiri, instalatii de apa si lumina si încălzire

 • 10. muncitor 2-1 post electrician- Comp. Muncitori întreținere clădiri, instalatii de apa si lumina si încălzire

 • 11. muncitor 2-1 post mecanic- Comp. Muncitori întreținere clădiri, instalatii de apa si lumina si încălzire

 • 12. asistent medical specialitate radiologie-1 post Laborator radiologie si imagistica medicala

II. propunerea de modificare a posturilor vacante si ocupate din Statul de funcții:

 • 1. referent de specialitate 1 A se transforma in referent 1A- 2 posturi vacante Compartiment achiziții publice,

aprovizionare, transport

 • 2. referent 2 Compartiment achiziții publice, aprovizionare, transport se anuleaza si suplimentează ta Compartiment management al calitatii serviciilor de sanatate

 • 3. economist debutant se transforma in referent de specialitate debutant- Compartiment management al calitatii serviciilor de sanatate

 • 4 Asistent medical Ambulatoriu OG se anuleaza si se suplimentează Ambulatoriu ORL

 • 5. Asistent medical principal Ambulatoriu Recuperare medicala, medicina fizica si balneologie se anuleaza si se suplimentează Compartiment Primiri Urgente

 • 6. îngrijitoare Laborator analize medicale se anuleaza si se suplimentează Registrator medical debutant Laborator

 • 7 analize medicale

 • 8. Asistent medical principal post vacant- se transforma in asistent medical Bloc operator

 • 9. Muncitor 1- garderobier ('îmbrăcăminte pacienti)- se transforma in muncitor 3 garderobier( îmbrăcăminte pacienti)

 • 10. Referent 2 se transforma in referent de specialitate debutant- Comp. Tehnic

 • 11. Medic specialist se transforma in medic primar- dispensarul TBC

 • Iii. propunerea de modificare a Statului de funcții prin promovare in grade/trepte profesionale a următoarelor posturi:

 • 1 Radbea S - Lift- muncitor III- promovare in muncitor II

 • 2 Kosa I- Secția medicina interna- asistent medical debutant- promovare in asistent medical

 • 3 . Ciocan I- Secția medicina interna- registrator medical debutant- promovare in registrator medical

 • 4 Socol C- Compartiment boli infectioase- promovare in Asistent medical

 • 5 Tincu C.- Secția ATI- asistent medical debutant- promovare in asistent medical

 • 6 . Bentia C.- Sala nașteri- asistent medical debutant- promovare in asistent medical

 • 7 Tarnauceanu L—Laborator analize medicale- asistent medical debutant- promovare in asistent medical

 • 8 Oancea C- Centrul de hemodializa- infirmier debutant promovare in infirmier

 • G. Roman R.- Ambulatoriu Urologie- asistent medical promovare in asistent medical principal

Menționăm faptul că unitatea sanitară se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli - capitolul cheltuieli de personal.