Hotărârea nr. 10/2021

HOTĂRÂREA nr.1o din data de 28 ianuarie 2021 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021 (extraordinară-de îndată)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂRE A nr.io din data de 28 ianuarie 2021

-privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021 (extraordinară-de îndată)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței extraordinare-de îndată din data de 6 ianuarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021 (extraordinară-de îndată), conform anexei, avand 5 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic (CL).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA BUTUNOIU NICOLAIE

Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru și 1 împotrivă

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar

  • - lex. Afișare

  • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fa*: 0040 268-213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagăras.ro


PROCES-VERBAL

încheiat azi, 6 IANUARIE 2021 in ședința EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 12:00.

Din partea presei- mass media locala.

Domnul președinte de ședință - Butunoiu Nicolaie: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 16 consilieri, absenți-2 consilieri: dl.Negrila Ion si dl.Ludu Cristian (16 consilieri prezenti, 18 consilieri locali in funcție).

Din partea primăriei participa: dl.primar-Gheorghe Sucaciu, dl. secretar general interimar -Gavrila Adrian, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante, d-na Beleaua Monica-Compartiment Reiatii Internationale d-na Maria Suciachi -director interimar S.C.Salco Serv S.A Fagaras, dl.Bogdan Nicolae- președinte Consiliului de administrație a S.C.Salco Serv S.A Fagaras

Domnul președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

  • i. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 1.500.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2020 pentru acoperirea golurilor de casă.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -16 voturi pentru ( 16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.170.243,66 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2020, precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -16 voturi pentru ( 16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -16 voturi pentru ( 16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș începând cu anul 2021.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -16 voturi pentru ( 16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Supune spre aprobare ordinea de zi per ansamblu si se aproba in unanimitate -16 voturi pentru ( 16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.1/06.01.2021.

Domnul presedinte:”Pentru primele doua punct de pe ordinea de zi trebuie sa se desfasoare comsii ale consiliului local pentru avizarea lor. Propun sa se suspende ședința de indata pentru a se desfasura toate comsiile consiliului local.”

Domnul președinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate -16 voturi pentru ( 16 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul Klein:”Chiar daca ultimele doua puncte de pe ordinea de zi au avize favorabile deja, este bine ca in cadrul comsiilor consiliului local de astazi sa se rediscute doar si acestea.”

Domnul Cupu:”Au avizele consiliului local, dar astazi este un alt inițiator al acestora.”

Domnul primar:"Ultimele doua proiecte de hotarare au avize comisii cinsiliul local deja din data de 22 decembrie 2020. Nu contează cine este inițiatorul acum. Dl.Klein a supus atenției dvs.faptul ca atunci când noi facem comisii consiliul local astazi pentru primele doua puncte de pe ordinea de zi, sa se discute toate proiectele de hotarari, doar ca la primele doua puncte se vor face avize comisii consiliul local, iar celelalte se vor rediscuta. Este o ședința de urgenta si cele doua puncte (primele), sunt pentru acoperirea golului de casa pentru a da funcționalitate tuturor instututiilor subordonate primăriei si inclusiv primăriei. Toate aceste lucruri se fac in primele zile ale anului intre 1 si io ianuarie 2021 pentru a putea face plățile atunci când vin facturile. In primele 5 zile lucratoare de la inceputul anului se procedeasa astfel. Celelalte doua puncte de pe ordinea de zi trebuie supuse de a se aproba sau nu justificat pentru a putea continua activitatea de salubritate in Municipiul Fagaras.”

Domnul Cupu:”Vreau sa știu care este caracterul urgent. Noi am amanat ultimele doua puncte de pe ordinea de zi pentru o ședința viitoare.”

Domnul primar:”Avand obligativitatea de a se aproba primele doua puncte de pe ordinea de zi, am considerat de a ne aduna ( pentru ca noi amluat proiectele de hotarare ale dvs când ati convocat ședințe de consiliu in data de 29 decembrie 2020 si 30 decembrie 2020), leoam cosmetizat pentru ca era necesar, s-au făcut referate de specialitate in acest sens si le-am supus astazi inspre aprobare dvs. Vreau sa va reamintesc faptul ca in acest moment Municipiul Fagaras nu are aprobat un preț. Municipiul Fagaras nu poate opera la taxe si impozite.”

Doamna Paicu:”Acesta societate nu poate sa sisteze activitatea fara nicio decizie AGA a consiliului local. Este exclus asa ceva. Apoi, propun ca aceste comisii ale consiliului local de astazi sa fie transmise in direct. In Codul administrativ scrie clar ca, de regula, comisiile consiliului local sunt publice. Aceasta este propunerea mea. Sa nu ne mai ascundem de cetateni. As vrea sa se supună la vot aceasta propunere a mea.”

Domnul președinte: Supune la vot propunerea d-nei Paicu si se respinge cu 6 voturi pentru ( d-na Paicu Cristina, dl.Gavrila Dan, dl.Cupu Lucian, dl.Cerghizan Marius, dl.Lascu Iulian si d-na Centiu Magdalena), 2 impotriva (dl.Klein Johannes si dl.Stengel) si 6 abțineri ( dl.Biza Radu, dl.Clont Valentin, d-na Suteu Marilena, dl.Popa Ovidiu, dl.Stirbu Cosmin, dl.Butunoiu Nicolaie si d-na Aldea luliana).

Se suspenda ședința de indata pentru desfasurarea comisiilor cu privire la primele doua puncte de pe ordinea de zi.

După desfasurarea comisiilor cu privire la primele doua puncte de pe ordinea de zi, re reia ședința de indata.

(Intre timp, a sosit in sala si dl.Ludu Cristian, fiind prezenti 17 consilieri locali).

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș începând cu anul 2021. »

Discuții, intrebari ? Nu sunt.

Domnul președinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si d-na Paicu Cristina ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.2/06.01.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.170.243,66 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2020, precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local.”

Discuții, intrebari ? Nu sunt.

Domnul președinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 2 abțineri: dl.Cupu Lucian si d-na Paicu Cristina ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.3/06.01.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș.”

Doamna Paicu: ”Nu putem sa aprobam niște servicii care nu exista in regulamentul pe salubrizare a Municipiului Fagaras.”

Domnul primar:”Acum discutam de cota ( pct.3 de pe ordinea de zi), nu sde punctul 4.”

Domnul Cupu:”Trebuie precizat ca la tariful de 14 lei se va adauga aceasta cota.”

Domnul președinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru: dl.Popa Ovidiu, dl.Biza Radu, d-na Centiu Magdalena, dl.Colibas Madalin, dl.Lascu Iulian, dl.Cergizan Marius, dl.Ciont Valentin, d-na Aldea luliana, dl.Klein Johannes, d-na Suteu Marilena si dl.Stengel Norbert si 6 abțineri: dl.Stirbu Cosmin, dl.Ludu Cristian, dl.Cupu Lucian, d-na Paicu Cristina, dl.Gavrila Dan si dl.Butunoiu Nicolaie ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.4/06.01.2021.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SALCO SERV S.AFăgăraș începând cu anul 2021.”

Domnul Popa O:"Propun ca prețul propus de societatea Salco Serv SA Fagaras de 14, 5 lei sa il aprobam doar pentru primele doua luni de zile, adica pentru lunile ianuarie si februarie 2021, ca apoi sa vedem ce facem mai departe. Acum sa aprobam asa ca sa deblocam aceasta situație delicata.”

Domnul Cupu:”Propun sa supunem la aprobare intai forma inițiala, iar daca nu trece, sa votam propunerea dl.Popa Ovidiu, după care, propunerea mea de 9 lei tot pentru o perioada de 2 luni de zile.”

Domnul primar:”Daca aprobati prețul de 14,5 lei pentru 2 luni de zile, trebuie sa inseram intr-un articol in hotararea de consiliul local modificarea art.14, alin,2 din regulamentul de salubritate. Taxa sa se încaseze lunar.”

Domnul președinte: Supune la vot propunerea dl.primar si se aproba in unanimitate -17 voturi pentru ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu toate tarifele, inclusiv cu tariful de 14,5 lei pentru o perioada de 2 luni de zile si se aproba cu 11 voturi pentru: dl.Popa Ovidiu, dl.Biza Radu, d-na Centiu Magdalena, dl.Colibas Madalin, dl.Lascu Iulian, dl.Cergizan Marius, dl.Ciont Valentin, d-na Aldea luliana, dl.Klein Johannes, d-na Suteu Marilena si dl.Stengel Norbert, 2 impotriva: dl.Cupu Lucian si d-na Pai cu Cristina si 4 abțineri: dl. Gavrila Dan, dl.Stirbu Cosmin, dl.Ludu Cristian si dl.Butunoiu Nicolaie ( 17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.5/06.01.2021.

Domnul președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.PJ/PJ.