Hotărârea nr. 1/2021

HOTĂRÂRE Anr.i din data de 6 ianuarie 2021 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂRE Anr.i din data de 6 ianuarie 2021

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință extraordinară-de îndată,

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Fagaras nr.2/06.01.2021 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică extraordinară-de îndată, în ziua de miercuri, 6 IANUARIE 2021,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinară-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021, la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic- CL.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.


Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție lex. Prefectură

  • - lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod F-50

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

DISPOZIȚIA NR.2 din data de 6 ianuarie 2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință extraordinară - de îndată pentru data de miercuri, 6 IANUARIE 2021, orele

12,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i) și (2), art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), lit. b, alin.(4), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.i, lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință extraordinară- de îndată pentru data de miercuri, 6 IANUARIE 2021, orele 12,00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrante din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali-www.primaria-fagaras.ro. secțiunea Proiecte de hotărâri.

Art. 3. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 4. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art. 5. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic -d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor Municipiului Făgăraș prin afișare la sediul instituției și Compartimentului Asociații de Proprietari și Tehnologia Informației pentru afișare pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale.

PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL,


LAURA ELENA GIUNCA
ROMÂNIA

JUDEȚUL brașovMUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 2-13 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexă Ia Dispoziția nr.2/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței extraordinare - de îndată a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș , convocat pentru data de miercuri, 6 IANUARIE 2021, orele 12,00

  • 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 1.500.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2020 pentru acoperirea golurilor de casă.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.170.243,66 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2020, precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș începând cu anul 2021.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu


PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL, Laura Elena Giunca