Proces verbal din 30.04.2020

Proces verbal sedinta 30 aprilie 2020

lOltVeÂ^IA            4SR.

JUDEȚUL BRAȘOV ^5? k£â£ TâV

|W| CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ Lgj»

-V/'; T- Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: U040 dls 211 313, Fax: 00492^8 213 U20

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretaria^orimaria ^agaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 30 APRILIE 2020, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 11:00.

Domnul președinte de sedinta-Lascu Iulian: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 16 consilieri si 1 absent: dl.Clont Valentin.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gh^orghe, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl,Dan Ludu- Dir.Buget-Finante.

Domnul primar:“Datorita perioadei declarării stării de urgenta in care ne aflam generata de apariția pe teritoriul României a coronavirusului SARS-COV-2, in vederea diminuării riscului de transmitere a acestuia, va propun ca astazi sa se desfasoare la fel ca si luna trecuta (martie 2020), toate cele 6 comisii de specialitate ale consiliului local (cate o jumătate de ora fiecare comisie de specialitate), pentru a dezbate proiectele de hotarari, incluși” cele de pe ordinea de zi supliemnatara, după care, imediat sa se desfasoare si ședința ordinara. Fac aceasta propunere tocmai in ideea de a respecta masurile necesare acestei situatii de urgenta in care ne aflam, cu respectarea distanțării sociale, purtând masca si mânuși de protecție si veți completa fiecare cate o declarație pe proprie răspundere.

Domnul presedinte:Supune la vot propunerea dl.primar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi după cum urmeaza:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-vcrbe.1 al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2c 20 (ORDINARA).

Discuții, intrebari? Nu ount.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordine: do zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre plivind stabilirea impozitelor și taxelor k cale pentru anul 2021, ca urmare a indexării cu indicele de inflație comunicat de M.F.F.

Disculii, iun ebari? Nu sare.

Domnul președinte: S ipune spre aprobare inscftie ea pe ordinea de zi s: je aproba

in un. nimitate - ±6 voturi pentru (1j con ilieri prezenti si 17 consilieri in fiu.ici.ie).


 • 3. Proiect ds huiâ âre pr’-.di.J ap rob "re            knșcf o? v* bitoendre pe cule

c.o n. secțiuni pentru trimestrul I ao2o ia data de 3i.«>3.so2o.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte; Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentia (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind angajarea unui alocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.182/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.156/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului"Reabilitarea, modernizai, ea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș."

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobaie inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 ccrsiheri in mnetie).

 • 7. proiect de hotărâre privind angajarea unui ave cat :n Dosar nr.3.069/226/2019 afl; t pe rolul Tribunalului Brașov în care Municipiul Făgăraș aie călit? tea de apelant îi contradictoriu cu ACHTMESCU CCT M'LiN VASILE - Obiectul dosui ului fiind fond funciar.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi se aproba, in uaanimkate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti s; 17 consilieri in lunctie).

 • 8. Proiect ue hotărâre privind modificarea și completarea Ane’ ei Iu HCL.nr.227/2cif, în sensul apicbarii modelului Ucr.tr ctului de prestare a serviciului de salubrizare pentru ageriți economici în brun cipiul Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spie aprobare înscrierea pe o dinea de zi .1 se ap .ooa in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Art.i din HCL.nr.47/19.02.2020, precum și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, tianspoert, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de S.C.ECOTERM S.A. Făgăraș, în faliment, pentru luna februarie 2020.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 12, De 7 8/12, De 900/18, De 1070/1/1/8, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului "agăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 11. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte c*e ședință (MAI 2020).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi Fi se api oba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

Domnul președinte:” La punctul „Suplimentare” arem următoarele proiecte de liota rari:

 • 1.P roiect de hotărâre pri-ind dezmembra e? imobilului teren-doireniu public identificat la poziția 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraș inreris in CF.nr.100075 Fagaras,în suprafața de 3.536 mp, situate m Făgaraș, So .Combinatului, nr.iA, in vederea formari’ une’ parcele constraibile care sa corespunda cerințelor imnuse de CNI in rederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP _.

Domnul prese Rim e: Supune spre apnbme inscriei>S& pc ord1’ ie.' de zi n? nunei suplimentar si se aerobă in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezuiti si 17 consilieri m funcție).

 • 2. Proiect ce hotărâre privind dezmembrarea imobilului ’exn-c omenia public iac xtidCv l L. rozitiv 315 fiii ce leinul )uLlic al _ amieipirmi Făg 1. , â cric ir. Cr.ar.106338 Fagaras în suprafață de 34.242 MP, S1TUAT IN Fsgars, str,Combinatului, ar.iA - Parc Regina Maria, in vederea formarii unei parcele constiuibile care sa corespunda cerințelor impuse de CNI in vederea imantarii edificări, unei baze sp or ii . e de TTP 1.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru. (ij consilieri prezenti ri 17 consilieri in funcție).

Domnul pr eședinte: Supune spre aprobare ordinea de zi per sansamblu, precum si ordinea de zi suplimentara si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Holararea 11^101/30.04.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Dommil președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 îlARTiPE 2020 (ORDINARA).’’

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supure spre aprobare proiectul de hotărâre si se aproia in unanimitate - 16 T oturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 concilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.iO2//30.04.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre prinnd stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2041. ca urmare a indexării cu. indicele de inflație comunicat de M.F.P.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Dcruid președinte: Supm.e spre aprobare proiectul de Loiartîre si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 cor ‘alieri prezent’ si 17 consilieri in funcție), .doptrndu-ce Hotararea ur.io3//3C. 04.^020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordine? <<e 7;: Proiect ie hotfmre pri’.’ind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două seeți ut pentru mi act Irul I 2020 Ia data d 1 3 .c3.ăC2O. ’

Discuții, intieb?ri? au buni.

Domnul președinte: Supune spre aprobare pi oboiul de hctaraie si se anrcb; ii unanimitate - ±6 voturi pentru (16 «o isilieri prezenti si 17 cc nsilicri i 1 tunc.de), adopiandu-se Ho tar a rea nr.X-o ^//3O.O4.:2C20.

Domnul pirescdmte: Prezintă pun<it i 4 de pe eroine; de zi:? Pmiec.L de i otărare P -.”113' ,’CCt.Tj...Cc LA. ’ '. > . :t cJ (V . 1 î LC. [’ _ 1 vii L. < -« ț p c *’ <■’'-          ..

Domnul primar:” L a acest proiect de hotarare avem si o c : nplstare.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu completarea acestuia si se aproba ia unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.ws//3O.O4.2O2C.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr. 182/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș".

Discuții, Întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprob9re proiectul de hot _are si se aproba cu 13 voturi pentru si 3 abțineri: ol.Alexandiu Florin, dl.Mazilu Ale tandru si dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adopiandu-se Hotararea nr.io6//30.04.20®o.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăiaș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr. 156/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului"ReabiIitarea., modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spit.cb.dui Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș."

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune sp ’e aprobare proiectul de hotarare si s-^ aproba cu 13 voturi p entru si 3 abțineți: cil. Alexandru Florin, dl.I lazilu Mexandru si dl.Motoc Alexandru (16 consilieri ore enti si. 17 consilieri iu funcție), s.dcplandu-se Hotararea nr. 1 c 7//t 0.04 .se: c.

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de p„ ordhiea cie zi:” I roie „t Je hotărâte privind angajarea unui avocat în Dosrn rr.3.069/226/1019 afbt pe rolul Tribu lab lui Brașov în emu Municipiul âgăraș are calitatea de speb.nt în contradictoriu cu .nCHIMECCu OCTAVLĂN VASILE - Obiectul dosi rului fiind fond fun har.”

Do nnul Male ie:”Ae bce precizarea ci in hetararea consiliuhn locrl F arl.i s :e adauge mc un aliniat iu c -re sa se 1? nticueo.zc cr in termeii de 5 zile cupă u :c< 'e ternxfn ce judecată apărător1! ar=emn_.i Ir ?rt 1 sa prezinte o ., 'tuiție prirind susținedle Fec'.rel păni m ședințe de judecată-precum și dispozițiile instanței pentru următor ti termen.

Discuții, întrebări? 1 u sunt.

.jsi.. i itil pj_ >, eokikt S puu-s rpr^L ic prcit ri de .ic._u.rr ie .1 - mendau emu'. dl.Malene Petru si se aproba eu 12 voturi penLu si 4 abțineri: dl.Alexandru llorin, dl.Lk.zilu Alexandru, dl.Motoc Alexandru si dl.Popa-rad Cosmin (16 consili eri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se HsHarareu nr.i JL//30.04.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctrJ 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de horărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL.nr.227/2015, în sensul aprobării modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți economici în Municipiul Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotărâre si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abținere: dl.Mo toc Alexandru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hctanven. nr.W9//3O.C4.202C.

Domnul presadmte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi: ’ Proiect (E hotărâre prirind modificarea și completarea -ut.i din HCL.nr.47/19.02.2020, precum și acoperirea parțială a pierderile? induse de prestarea serviciului public de producție, ti.mspc er_, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de S.C.ECOTERM S.A. Făgăraș, în fahment, pentru luna februarie 2020.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul preseami e: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezerti si 17 consilieri in funcție),; doptandu-se Hoturarea nr.n0//30.04/^020.

Domnul președinte: Prezintă punctul ic de pe ordinea de zi:' Proiect de hotărâr : prirind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciara a drumurilor de exploatare cu nr. De 12, Da 718/12, .De 900/18, De 1070/1/1/8, aparținând domeniului prr.at și p.Lesurea apartenenței Ir. domeniul public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebrri? Nu sunt.

Ecmrul ...rc.sedL te: Supune spre aprobare Pcâ'ectul de hotarare si se aprob . in unanimitate - 16 oluri pentru (13 concilieri prezent4 si 17 consilier in fu .cdj, adoptandu-u'c PMuraroa nr.ni/730. ''4.2020.

Jormvl preșj dinte: Fierinta pimotud . 1 oe pe cod urna d t zi: ’ Droiect de hotar . n xlvind alegerea unui consilier ca președinte de .edință (Lnil 2 .xo)/

Discuții, intrebfri? Nu cimt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiec ui ce hot rare si se aprG ia cu '.5 voturi pentru si 1 abținere: dl.Malene Petri (16 consilieri prezenn ei 17 consilieri in funcție), adoptandu-ce Hotararea           .04.se., o.

Domnul președinte: P rezuma punvuf 1 de la Suplini,intare:” Proiect do hotărâre :privmu dezmembrarea imobilului teren-domeniu public identificat la poziția 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscris in CF.nr. 100075 Fsgaras/m suprafață do 3.536 mp, situate în Făgăraș, Sos.Combinatului, nr.lA, in x ’dereo formarii unei parcele construibile care sa corespunda cerințelor impuse de CNI in vedere?, finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti, si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea ninii3//3O.o.-.ț .2020.

Domnul președinte!» Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare:” Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren-domeniu public identificat la poziția 815 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscris in CF.nr. 106338 Fagnras în suprafață d^ 34.242 MP, SITUAT IN Fagars, str,Combinatului, nr.lA - P. rc Regina Maria, in ^ederec formarii u iei parcele ••onstiuibile cve za corespund? cerinte’or impiv^ ce CNI in vedere'' finanțării edificării unei baze sportive de TIP lv

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aprobe, in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.H4//30.04.2020.

Demnul președinte: Mulțumește pentru participare și declară. închise lucr rT? ședinței.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul prcces-verbal in 3 exemplare.

UF £TXll\Tf

Lu. SCUIULIĂN

C /

SECI LE ’AR JENERA L A URÂ ELF N.'l G £Ul\v