Proces verbal din 26.02.2020

Proces verbal sedinta 26 februarie 2020

ROMÂNIA o

JUDEȚUL BRAȘOV

J3$r CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ ț.f|#

V '<• Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 k '

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 26 FEBRUARIE 2020 in ședința EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 12:00.

Domnul președinte de ședință - Ercau Bruno: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 14 consilieri, absenți-4 consilieri: dl.Mazilu Alexandru, dl.motoc Alexandru, dl.Negrila Ion si dl.Pintea Cornel.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Gheorghe Sucaciu, dl.viceprimar-Dan Valentin Ciont, d-na secretar general interimar-Camelia Crisan, dl. Ciprian Tetiu-director Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras, dl.Iulian Burghis-administrator special S.C.Ecotyerm S.A Fagaras, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante, d-na Ioana Hartoaga-Compartiment Utilitate Publica, d-na Elena Tanasa-Compartiment Evidenta Patrimoniu si dl.Radu Stelea-Birou Investiții.

Domnul președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

 • 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr.24.049/28.10.2011, încheiat cu S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș și preluarea bunurilor de retur și a documentelor tehnico-economice aferente ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenti).

 • 2 . Proiect de hotărâre priUnd darea în administrare a Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare cu energie termică al Municipiul Făgăraș către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenti).

 • 3 . Proiect de hotărâre privind stabilirea de principiu a prețului local pentru Seniciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenti).

 • 4 .Proiect de hotărâre privind continuarea activității pentru salariații S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș prin preluarea de către Serviciul Public dc Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenti).

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul ordinii de zi per ansamblu si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.52/26.02.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr.24.049/28.10.2011, încheiat cu S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș și preluarea bunurilor de retur și a documentelor tehnico-economice aferente ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș.”

Doamna Ioana Hartoaga-Compartiment Utilitate Publica:” La proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Făgăraș privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24.019/28.10.2011 încheiat cu SC ECOTERM SA și preluarea bunurilor de retur și a documentelor tehnico-economice aferente ce compun sistemul public de alimentare cu energic termică în sistem centralizat în municipiul Făgăraș. La acest moment activitatea de producere ,transportul, distribuția și furnizarea energiei termice desfășurate la nivelul municipiului Făgăraș este realizată de către SC ECOTERM SA , societate în insolvență din anul 2012, cu unic acționar Consiliul Local al municipiului Făgăraș, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24049/28.10.2011.

Prevederile Legii 51/2006 raportate la prevederile Legii 325/2006 stabilesc cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării și monitorizării și controlul furnizării/ prestării reglementate a ser leilor comunitare dc utilități publice.

Acest serviciu face obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității , siguranței și t ccesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor, având următoarele particularități comune tuturor serviciilor publice :

Au caracter economic-social

Răspund unor cerințe «i necesități de interes și de utilitate public

Au caracter tehnico-edilitar

Au caracter permanent și regim de funcționare continuu

Regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol

Presupune existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate

Aria de acoperire are dimensiuni locale

Sunt în responsabilitatea administrației publice locale

Sunt organizate pe principii economice și de eficiență care să le permită să își îndeplinească misiunile și obiectivele specific serviciului

Modalitatea de gestiune ( directă sau delegată) este stabilită prin hotărâre a autorităților deliberative de la nivel local

Sunt furnizate/prestate pe baza principiului benerficiarul plătește

Prin Adresa SC Ecoterm SA nr.1710/08.07.2019 înregistrată la municipiul Făgăraș la nr. 55.161/08.07.2019 suntem informați cu privire la faptul că societatea nu are capacitatea financiară de a achita facturile de furnizare gaz metan aferente lunii iunie 2019 pentru a asigura funcționalitatea activității delegate,

Prin Adresa SC Ecoterm SA nr.1889/18.07.2019 înregistrată la municipiul Făgăraș la nr.56.629/18.07.2019 se revine la solicitarea de acordare a sprijinului financiar de la autoritățile administrației publice locale în vederea achitării facturilor restante de gaz metan necesare pentru susținerea serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Făgăraș,

Prin Adresa Top Expert SPRL Brașov în calitate de administrator judiciar al SC Ecoterm SA nr. 3332/27.05.2019 înregistrată la municipiul Făgăraș la nr. 48.945/27.05.2019 suntem informați cu privire la blocajul financiar în care se regăsește societatea în sensul situației incerte de faliment, existând pericolul ca la momentul intervenirii sezonului rece să nu poată fi realizată activitatea concesionată de furnizare a energiei termice.

Prin Adresa nr. 67.639/11.10.2019 transmisă către Top Expert SPRL Brașov în calitate de administrator judiciar al SC Ecoterm SA, s-a adus la cunoștință obligativitatea de a continua prestarea activității de furnizare a energiei termice pe o perioadă de 90 de zile.

Prin Adresa S..C ECOTERM S.A. , în faliment, prin lichidator judiciar nr. 282/24.02.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 6803/24.02.2020 ne notifică cu privire la încetarea de drept a relației contractuale cu clienții racordați la sistemul centralizat de încălzire din municipiul Făgăraș , respectiv cu furnizorii de utilități și servicii din cadrul activității curente ca urmare a deschiderii procedurii de faliment împotriva societății ECOTERM SA

Prin Adresa S.C ECOTERM S.A. , în faliment, prin lichidator judiciar nr. 283/24.02.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 6804/24.02.2020 ne notifică cu privire la emiterea Deciziei de Concediere Colectivă nr.4/24.02.2020 care vizează salarații ECOTERM SA cu solicitarea de comunicare a preluării acestora încăpând cu data de 01.03.2020

Având în vedere situația actuala a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Făgăraș, faptul că societatea S.C. ECOTERM S.A. se află în insolvență începând cu anul 2012 , iar în Dosarul nr. 7164/62/2012 având ca obiect procedura insolvenței - societăți pe acțiuni instanța a dispus prin Hotărârea intermediară nr. 1201/07.10.2019 deschiderea procedurii generale a falimentului debitoarei S.C. ECOTERM S.A.

Comunicarea imposibilității de realizare/îndeplinire a activității delegate de iurnizare a energiei termice către consumatorii racordați la sistem , alături de :

Notificarea de încetare de drept a reKției contractuale cu clienții racordați la sistemul centralizat de încălzire din municipiul Făgăraș , respecți' cu furnizorii dt. utilități și servicii din cadrul activității curente ca urmare a deschiderii procedurii de faliment

Comunicarea cu prb ire la emiterea Deciziei de Concediere Colectivă nr.4/24.02.2020 care vizează ralarații ECOTERM S.A.

Neplata redevenței aferentă contractului do delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24.049/28.10.2011,.

Neconstituirea garanției -5% din suma obligației de plată a redevenței datorată pentru primul an de activitate

Falimentul Delegatului- S.C. Ecoterm S.A.

constituie încălcări esențiale ale obligațiilor contractuale asumate de S.C. Ecoterm S.A. conform art.7, art. 8, art. 12 lit.l) art. 17 lit.e) -teza a doua- din contractual mai sus enunțat.

Incertitudinea asigurării continuității activității de furnizare a energiei termice către consumatorii racardați la sistem

Incertitudinea asigurării calității activităților prestate de S.C. Ecoterm S.A.

Incertitudinea asigurării resurselor necesare desfășurării activității concesionate Incertitudinea existenței siguranței în funcționarea activității delegate

constituie încălcări ale prevederilor art. 4, art. 35 alin.(i) lit. a), b), h) și k) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, modificată și completată raportate la art. 5 din Regulamentul serviciului public local de termoficare anexa nr.i la HCL nr. 15/30.07.2012.

Ținând cont de Raportul de aprobare .il primarului municipiului Făgăraș nr. 6887/24.02.2020 precum și de arti alin (3), art. 3, art. 8 alin(l), (2), art. 9 alin (2) lit. h) și (3) din Legea 51/2006 Serviciile de utilități publice sunt înființate, organizate și furnizate sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

în conformitate cu prevederile art. 11 lit.i), art. 17 lit. c) coroborate cu art. 23 și 24. din Contractul nr. 24.049/28.10.2011 întărite de Hotărârea intermediară nr. 1201/07.10.2019 deschiderea procedurii generale a falimentului debitoarei S.C. ECOTERM S.A. constituie motive esențiale pentru rezilierea contractului mai sus amintit.

Totodată , potrivit art.3, art. 10 alin. 4 , art. 12, art.14, art. 15, art.16, art.25, art.37 corelat cu art. 39 alin.3 și art. 40 alin. 3, art.167 din Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru- al serviciului public de alimentare cu energie termică:

 • - înstrăinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă.

 • - La încheierea activității, operatorul va preda, pe baza de proces-verbal, întreaga arhiva pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau în copie.

 • - Fiecare document va a’_eft anexat un borderou în care se vor menționa:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copi' ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii duna documentul revizuit/actualizat și a celor care le-au restituit;

 • • • Pentru toate echipamentele trebuie sa existe fise tehnice

 • - Se va tine o fevidenta a lucrărilor de întreținere curenta, revizii tehnice, reparații curente și cunitale.

 • - Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează înh-un formular-tip denumit "fisa de incident",

 • - contoare de energie termica, grupuri de măsurare a energiei termice, repartitoare de costuri

 • - Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișa pentru echipament deteriorat"

 • - în prestarea serviciului furnizorul este obligat sa asigure și gestiunea echipamentelor de măsurare; întreținerea, reparația, verificarea periodică conform normelor sau, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de măsurare

Potrivit art.235 din 0.91/2007 branșamentele pana la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfața dintre rețelele publice de transport și/sau distribuție și instalațiile utilizatorilor, fac parte, impreuna cu rețelele publice de transport și distribuție, din domeniul public al unităților r dministrativ-teritoriale, iar operatorii serviciului care exploatează SACET sunt obligați sa le întrețină, sa le verifice metrologic și sa le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.

Rețelele de transport și distribuție care alimentează mai mulți utilizatori aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale, chiar dacă sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Deținătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste rețele sunt obligați sa păstreze integritatea acestora și sa permită furnizorului executarea lucrărilor de întreținere, reparații și înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.

Proiectarea, executarea și receptionarea instalațiilor de alimentare și utilizare a enJț'gici termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum și exploatarea, întreținerea, repararea, extinderea sau modificarea instalațiilor și a destinației energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripțiile, normativele și reglementările în vigoare., așa cum se stabilește în art. 238 din Ordinul nr. 91/2007

în conformitate cu prevederile Cap. II din Contractului de delegare a gestiunii SPAET nr. 24049/28.10.2011 bunurile de retur sunt:

cele descrise in Anexa 2A la contract

cele care rezultă din finalizarea investițiilor aflate în curs de finalizare

bunurile realizate în urma investițiilor la care s-a angajat Delegatul, indiferent de sursa de finanțare

Conform art. 3 din O 91/2007 Infrastructura tehnico-edilitara specifica, aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale care formează sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al localității sau al asociației de dezvoltare comunitara, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare, destinată producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților, care cuprinde

 • - centrale termice și/sau centrale electrice în cogenerare;

 • - rețele de transport;

 • - puncte termice/stații termice;

 • - rețele de distribuție;

 • - construcții și instalații auxiliare;

 • - branșamente, pana la punctele de delimitare/separare;

 • - sisteme de măsura, control și automatizare.

Potrivit art. 22 din Contractului de delegate nr. 24049/28.10.2011, bunurile do retur concesionate pe perioada delegării re"in de plin drept gratuit, în stare buna, exploatabile și libere de orice sarcini sau oblig: ții,municipiului Făgăraș , la încetarea contractului. în corelare cu art. 12 lit. m ) delegatul este obligat sa ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât, la încetarea contractului, să nu fie afectată capacitatea municipiului de a realiza serviciul iar potrb’it lit. r) să transmită modificările de patrimoniu apărute în cursul anului.

Potrivit:- art. 4 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, lucrările de înființare, dezvoltare, reabilitare și retehnologizaie a sistemelor de utilități publice, precum .și lucrările de revizii, reparații și remediere a avariilor sunt lucrări de utilitate publică.

Art. 25 alin.i și 5 din Legea 51/2006 Bunurile proprietate publică din componența sistemelor de utilități publice sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori țara de origine a operatorilor. Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora.

Art. 34 alin. 6 din Legea 51/2006 Operatorii subordonați autorităților administrației publice locale, având statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1QQO. republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital al unităților administrativ-teritoriale, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, nu pot fi privatizați, nu pot atribui managementul unor entități private și nu se pot asocia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii.

Potrivit art. 20 din Legea 325/2006 bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora; în contractul de delegare a gestiunii se stipulează și modul de repartiție a acestor investiții la încetarea, din orice cauză, a contractului, raportate la prevederile Cap. II., art. 3, art. 11 lit.d), art. 22 din Contractul nr. 24.049/28.10.2011.

Pe considerentele legale referitoare la prioritizarea interesului general al colectivităților locale, la respectarea principiului continuității acestei categorii de servicii adresate utilizatorilor/beneficiarilor (persoane fizice, instituții publice și agenți economici), la satisfacerea cât mai completă a cerințelor și protejarea intereselor acestora, întărirea coezmnii economico-sociale la nivelul colectivităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale a fost elaborat prezentul proiect de hotarare în scopul de a răspunde nevoilor cetățenilor municipiului.”

Domnul primar: "Avem acest Serviciu Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, avem bani alocați in buget pentru a prelua aceasta activitate din serviciu, doar ca trebuie sa facem procedura necesara. Noi suntem pregătiți sa preluam aceasta activitate prin Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăram De la data de 1 martie 2020 cei de la Ecoterm nu vor mai furniza energie termica prin lichidator, iar noi trebuie sa facem aceasta procedura, sa preluam tot pana la daM de 1 mumie 2020. Proiectul de hotarare se reAra la rezilierea contractului, preluarea bunurilor, preluarea personalului.”

Domnul Malene:”Ar trebui sa preluam exact asa cum se specifica la an.3 din proiectul de hotarare, urmând sa se faca acel inventar, tot ansamblul funcțional.”

Domnul Puparad:”Noi trebuie sa preluam tot acel ansamblu funcțional.”

Domnul primar:”Este menționat ansamblul funcțional atât la art.3, cat si la art.5.”

Domnul MaIene:”As vrea sa mai intreb daca reziliem sau încheiem contractul? Contează acest aspect.”

Doamna Ioana Hartoaga-Compartiment Utilitate Publica:”Este vorba de rezilierea contractului.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendament dl.Malene Petru si se aproba aproba in unanimilate-14 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.53/26.02.2020.

Domnul presedinte:”Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare cu energie termică al Municipiul Făgăraș către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centr dizat în Municipiul Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba aproba in unanimitate-14 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.54/26.02.2020.

Domnul președinte:''Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea de principiu a prețului local pentru Serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș.”

Domnul Ciprian Tetiu-director Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras:” A n propus s.pre avizare noua fundamentare du preț, ținând cont de dife •cnțele de preț la materiile prim? din por' .și pâră ..sLtzi, la gaz. energie electrică, la apă. s;ilariz.a'oa iK.rso.i hilui. Toate ac.: te chekuieli au inuat în componenta prețului, care s-a propus spre a; ir.-tre la 5C; lei. urmând orocedun. să trc< c-'1 -pro aviz^r?.a i’incla la. ANRE. dup’; cai.? ,i propunem din n ',.1 Consiliului Local, prutul local de facturare, neutru furnizarea agentului L?r aic m Fugar...-. Pumdația -a pl iti acel ud preț pe car<. îl plăb'șle ș’ îr momu itul < e laț 1, aducă a .5 1: / gi-.acaloric iar iustituiiik. voi- plăti pr ud / ' cere m finei il vom a”e.i „viz„t du or urnisnmi de verific ?r -, r.dica nrutul într a .suLvcn* ionat.

Den’.iul pi imar: A- . u.m preconizat Ecotermul a imrat în fălim .nt. Noi im-ain 'Fega'it, .e-.mi făcut s-n viciu. .11. f icu* și C. ?.b'>dere<i publică, am alocat "i bugetul și < jvu .pmd ’i’ a<. ..4 punci c t.. imbi. cur 40 • p mlru noi c.. suntem Pr gătiți pentru a furniza î.i eoi.'.iiu'.T’e ig.nt ucrmic poprdedici, '.ursi nelor juridic, in..titu-iilor .midie., spitalului, .-ndeții militare. . coli.or. Nu erofi c.. u ăst;'. c.J . m. mtoarr'erc, d: a nu ujunge în punctul ..cest;., dup;’ cum a funcțimrit Ecotcimul în ultim p_'Ao..da. .‘șa cum am spus și «.onsiiiciilor. "'■■iun este m ne lr.(, c.. aceasta acti’ itatc m fi? făcuta conform unei prestări d rviciu corecte. ; furnir m ap.'; caldă .fi .-.r.kiur? 'tuturor b'.BLficmrilor, iar cei cm nu niai cum racord, ți k si .mul ntrulizat de termnfic.ire, aceștia s~ nu mai platcascS icv.‘. pic dor . acea t xă pa țeava. Acum, cu acf st serviciu avem cadru legal ca autoritate® publică piin îegi l tiv»ti e: -ci. tiv, să prob'm ..cel buget, ră acopere cel pn . și să acopere .-.cele pierderi tehn ,logice. de mire se f. ce "orbire în acel ordin. In concluzie, d că Consilb’1 Loc .1 aprobe bufetul aloc t fime nnibfi d ; k>:mk, dispare t xa pe ț<.:iv f .

Domnul .Bogdan:”A\mti un pre informativ ;;i oin alte or; -'e in ateii sens?”

Domnul Ciprian Tctiu-director Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras: La Brașov, de exemplu, este prețul de 547 lei/gcal, dar in toate orașele din tara, prețul pornește de la 500 lei/gcal in sus.”

Domnul primar:”Trebuie specificat si faptul ca alocam buget pentru acest Serviciu Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba aproba in unanimitate-14 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.55/26.02.20x0.

Domnul presedinte:”Prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind continuarea activității pentru salariații S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș prin preluarea de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba aproba in unanimitate-14 voturi pentru, adoptandu-se Holararca nr.56/26.02.2020.

Domnul presedinteiMultumeste pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ERCĂU BRUNO


SECRETAR GjENftRAL, LAURA ELdNA GTJNCA
PJ/PJ.