Proces verbal din 19.02.2020

Proces verbal sedinta 19 februarie 2020

ROMÂNIA         st?


JUDEȚUL BRAȘOV O7

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

V ■ Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 19 FEBRUARIE 2020, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.l, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 16:00.

Domnul președinte de sedinta-Ercau Bruno: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 17 consilieri si 2 absenti: dl.Gavrila Dan, dl.Negrila Ion si dl.Pintea Cornel.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Dan Valentin, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl.Ciprian Tetiu-director Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante, din partea Compartimentului Audit-d-na Lucretia Dima si dl.Marcel Ghircoias si din partea Compartimentului Utilitate Publica-d-na Ioana Hartoaga.

Domnul președinte: Propun sa se modifice ordinea de zi si anume, punctul 1 de la „Suplimentare” sa devină primul punct al ordinii de zi propriu-zise.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), astfel, in acest caz, schimbandu-se numerotarea punctelor de pe ordinea de zi propriu-zisa, in monetul in care se dezbat si se voteaza proiectele de hotarari înscrise pe ordinea de zi.”

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IANUARIE 2020 (ORDINARĂ).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privând prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 15.262 mp și prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 165 mp, înscrise în CF nr. 100630 Făgăraș, în suprafață totală de 15.427 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafață de 306 mp, situat în Făgăraș, Al. Livezii, nr. 10A, înscris în CF 106354 Făgăraș, proprietatea Municipiului Făgăraș, aprobat la vânzare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 3/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafață de 955 mp, înscris în CF 104014 Făgăraș, proprietatea d- lui Sfecliș Traian și d-nei Sfecliș Vasilica (soție), situat în Făgăraș, str. Tăbăcari, nr. 13, aprobat la cumpărare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privând privind insusirea Raportului de evaluare nr. 4/2020 pentru imobilul apartament 4 camere, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraș, situat în Făgăraș, str. Podului, nr.i, ap.2, proprietatea d-nei Trif Claudia, ce va avea destinația de "locuință socială”, aprobat la cumpărare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

7-Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme, aprobat la cumpărare.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere canalizare menajeră, str.Salcâmului din Municipiul Făgăraș".

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 10. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr.68/2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură și condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 11. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr.106/2019 privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș, pentru anul 2020.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 12. Proiect de hotarare privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local în Municipiul Făgăraș, către Serviciul de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 13. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor, în vederea dobândirii personalității juridice de către "ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA TARA FĂGĂRAȘULUI".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 14. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autorității de Management pentru POR, aferentă proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 15. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de stradă RACOVIȚEI pentru artera stradală nou creată din Șoseaua Combinatului.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei și a statului de funcții, precum și stabilirea salariilor de bază pentru anul 2020 ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în anul 2020 a Fundației "Hospice Casa Speranței", în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho-emoționale pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul pr eședinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si Cc aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 18. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MARTIE 2020).

Domnul presedinte:La punctul “Suplimentare” avem următoarele proiecte de hotarari, cu precizarea ca înainte de ședința ordinara cu o jumătate de ora, s-au desfasurat toate cele 6 comisii de specialitate ale Consiliului local unde au primit avize favorabile toate proiectele de hotarari:

 • 1.P roiect de hotărâre privind luare act de prevederile Ordinului Instituției Prefectului Județului Brașov nr.155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, al domnului Popa Ovidiu Nicolae.

Domnul președinte:” După cum am precizat la inceputul ședinței, acest prim punctd e la „Suplimentare” in urma modificării ordinii de zi, a devenit punctul 1 a ordinii de zi propriu-zise.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2020. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2020. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind acoperirea parțiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif, Înregistrate de ECOTERM S.A.Fagaras, in faliment, pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020.( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 177/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Casei de Cultură Făgăraș și înființare Centru Cultural Făgăraș” și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 178/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Parcului Regina Maria“ și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 și 3 H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul de investiții” Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș". ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 ioturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 8. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Fagaras. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu modificările făcute, precum si ordinea de zi suplimentara per ansamblu si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.27/19.02.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

 • ( Intre timp, a sosit in sala si dl.Negrila Ion, fiind prezenti 17 consilieri locali si 19 consilieri locali in funcție).

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre prinnd luare act de prevederile Ordinului Instituției Prefectului Județului Brașov nr.155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, al domnului Popa Ovidiu Nicolae.”

Domnul președinte:” Situația este destul de clara. Trebuie sa luam act de aceasta decizie a prefectului județului Brașov.”

Domnul Popa Ovidiu:”Da. Ttrebuie sa votati ca luati act de încetarea manadtului meu de consilier local din Consiliul Local Fagaras. Este o decizie a prefectului județului Brașov pe care eu inca nu am primit-o. In momentul in care o voi primi in mod oficial, o voi putea contesta. Pana atunci, eu nu mai pot avea calitatea de consilier local. Sunteti niște colegi deosebiti si știu ca va pare rau de situația in care ma aflu, iar pentru aceasta, va mulțumesc si sper sa ne revedem cat mai curând.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de ho tarare si Sl aproba cu 16 voturi pentru si o abtinere:dl.Popa Ovidiu (17 consilieri prezenti si 19 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.28/19.02.2020.

Domnul președinte:” După votarea acestui proiect de hotarare, consilieri locali prezenti la ședința ordinara sunt in nr.de 16 si consilieri locali in funcție sunt in nr de 18).”

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IANUARIE 2020 (ORDINARĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.29/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), ramanad deocamdată la nivel de proiect.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 15.262 mp și prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 165 mp, înscrise în CF nr. 100630 Făgăraș, în suprafață totală de 15.427 mp, ca fiind de uz si interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.30/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafață de 306 mp, situat în Făgăraș, Al. Livezii, nr. 10A, înscris în CF 106354 Făgăraș, proprietatea Municipiului Făgăraș, aprobat la vânzare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-*=e Hotararea nr.31/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre prhdnd insusirea Raportului de evaluare nr. 3/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafață de 955 mp, înscris în CF 104014 Făgăraș, proprietatea d- lui Sfecliș Traian și d-nei Sfecliș Vasilica (soție), situat în Făgăraș, str. Tăbăcari, nr. 13, "probat la cumpărare.”

Domnul presedinte:”In cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local au fost discuții intense cu privire la acest proiect de hotarare si cu o varianta de preț propusa in cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv, 20 euro/mp, arianta inițiala a proiectului de hotarare neprimind aviz favorabil . Propun sa supunem la vot varianta de preț, respectiv, 20 euro/mp.”

Domnul președinte: Supune la vot varianta de preț din cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv, prețul de 20 euro/mp si se respinge cu 10 voturi pentru, 5 împotriva si o abținere (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție).

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind privind insusirea Raportului de evaluare nr. 4/2020 pentru imobilul apartament 4 camere, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraș, situat în Făgăraș, str. Podului, nr.i, ap.2, proprietatea d-nei Trif Claudia, ce va avea destinația de "locuință socială”, aprobat la cumpărare.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Ilotararea nr.32/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme, aprobat la cumpărare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.33/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotar ire si se aproba in unanimitate-16 "Oturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.34/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere canalizare menajeră, slr.Salcâmului din Municipiul Făgăraș".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.35/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr.68/2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură și condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.36/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr.106/2019 privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș, pentru anul 2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.37/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local în Municipiul Făgăraș, către Serviciul de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezend si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.38/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor, în vederea dobândirii personalității juridice de către "ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITT MICRO REGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI".

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.39/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autorității de Management pentru POR, aferentă proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș".

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.40/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de stradă RACOVIȚEI pentru artera stradală nou creată din Șoseaua Combinatului.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti s; 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.41/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei și a statului de f ineții, precum și stabilirea salariilor de bază pentru anul 2020 ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.”

Domnul Malene:” Este o mica greșeala de redactare cred , la Anexa nr.2, pct.17 (statul de funcții C.S.M.Fagaras). Este prevăzut un post de antrenor la tenis dc masa. Este vorba de un profesor de sport care sa-si desfasoare activitatea de antrenor. Am luat legătură cu președintele Consiliului de Administrație al C.S.M.Fagaras si a spus ca este doar o greșeala de redactare. Așadar, am rugămintea sa se modifice ca si grad de încadrare in loc de mediu, in superior.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul preseuinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul domnului Malene si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.42/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în anul 2020 a Fundației "Hospice Casa Speranței", în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho-emoționale pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre «probare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Bobes Mircea (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.43/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MARTIE 2020).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.44/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2020.”

Domnul Poparad:” La lista de cheltuieli, este menționata suma de 500 mii lei. In ce constau acești bani?”

Domnul primar:”La capitolul „Cultura”. Având aceleași venituri, aceleași cheltuieli, au fost lasate sumele ca si cele de anul trecut. Doar la sfârșitul anului 2019 am diminuat pentru trimiestrul IV. Asa cum am si spus in comisiile de specialitate ale consiliului local, in ultima perioada a anului acesta, facem solicitări de realocare a fondurilor pentru salarii si alte activitati.”

Domnul Poparad:”Domnul Ludu (Dir Buget-Finame), la lista de investitii unde vad ca este cuprins si Bazinul de inot, sunt aceleași sume sau sunt bani in plus?”

Domnul primar:”A fost un proiect de demolare. In proiectul mare am Bazinului de inot s-a puc la dispoziție caietul de sarcini si venit apoi cu utilitățile. Aceasta lucrare este in derulare si nu s-au plătit toti banii anul trecut si atunci, trebuie sa finalizam anul acesta.”

Domnul Poparad:”Anul trecui a fost o discuție cu referire la str Doamna Stanca cu prima trama de credit. Unde este acea transa?”

Domnul primar:”N-o avem. A fost si acea reclamatie la Mediu din lunile iulie sau august 2019 si am discutat cu cei de la Mediu cam in cat timp se va rezolva situația, iar ei au spus ca vor analiza si vor analiza situația, timpul a trecut si atunci noi am făcut o notificare la comisia care analizeaza situația si le-am spus ca nu avem pe ce sa cheltuim banii. Deocamdată n-am primit nicio penalizare. Probabil se va reprograma pana in anul 2024,2025.

Domnul Poparad:”In regula. Acum, as avea doua amendamente. Primul amendament ar fi ca la lista de investitii, sa includeți si apa potabila si canalizarea.”

Domnul primar:”Este inclusa. Leoam trimis o lista de investii celor de la gaz, apa, cu programări de a moderniza si reabilita străzile din programul anilor 2020-2021, 2022-2023 si i-am rugat sa ne de lista cu străzile unde ei ori n-au utilitățile, ori sunt in curs de modernizare sau in derulare. Am primit cateva străzi in acest sens. Se regăsesc in proiectul de hotarare.”

Domnul Poparad:”Al doilea amendament ar fi cu privire la reabilitarea trotuarului de pe str.i Decembrie 1918. Care este situația?”

Domnul primar:”Sunt investitii abandonate, trecute prin procese, unele plătite si incercam sa recuperam banii. Toata str. 1 Decembrie 1918, atat trotuare, cat si carosabilul, jumătate din strada, este cuprinsa intr-un proiect european.”

Domnul Mazilu:”As vrea sa întreb si eu la care capitol este inclusa mierea pentru copiii claselor 0-8?”

Domnul Ludu (Dir. Bugel-Finante):”La capitolul „Invatamant”.

Domnul presedinte:”Asadar, avand in vedere ca amendamentul cd.Poparad se afla deja cuprins in buget, nu vad rostul supunerii la vot al acestui amendament.”

Domnul Poparad:”In regula.”

.Alte discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: d-na Suciu Andreea (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.45/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezint1! punctul 3 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CxJLENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se' or desfășura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul locN 2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.46/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privând acoperirea parțiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif, Înregistrate de ECOTERM S.A.Fagaras, in faliment, pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020.”

Domnul președinte:” In urma ultimelor comisii de specialitate ale consiliului local desfășurate astazi, 19 februarie 2020, Înainte de plen, avem o alta suma fata de cea prezentata la inceput in proiectul de hotarare. Pentru acoperirea parțiala, pentru perioada octombrie 2019- ianuarie 2020, a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație, în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru operatorul de termoficare S.C. ECOTERM S.A. FAGARAS, in faliment, este suma de 1.035.985,51 lei cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul comun nr.1.121/1.075/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul comisiilor de specialitate ale consiliului local si se aproba cu 14 voturi pentru si 2 abțineri (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.47/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 177/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Casei de Cultură Făgăraș și înființare Centru Cultural Făgăraș’’ și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.48/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind modificare? și completarea art. 1 din H.C.L. 178/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Parcului Regina Maria“ și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ’Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.49/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 și 3 H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul de investiții” Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.50/19.02.2020.

Domnul Mazilu:”Am făcut o solicitare de doua ori la dvs., dl.primar, cu privire la inchiderea circulației pe aleea aceea cu banei din Parcul „Regina Maria”, sa fie destinata celor care doresc sa se odihnească in parc, sa ramana loc recreativ, sa nu mai fie circulata de autoturisme acolo sau de taxiuri care merg la acel restaurant in apropiere si nu am primit niciun răspuns in acest sens.”

Domnul primar:"Doriți ca ceea ce ati spus acum sa fie considerat un amendament la acest proiect de hotarare?”

Domnul Mazilu:”Este o propunere si sa se tina cont de aceasta.”

Domnul primar:”Dl.Mazilu, aici vorbim de un proiect european, referindu-ma la proiectul de hotarare de pe ordinea de zi.”

Domnul Mazilu:”Stiu, dar sa se includă in el si aceasta propunere a mea făcută si in comisiile de specialitate ale consiliului local unde ati fost de acord.”

Domnul primar: ”Nu putem trimite hotararea consiliului local pentru aprobare indicatori cu amendamentul dvs.la Pdba lulia pentru aprobare finanțări europene. Mi-ati spus la comisiile de specialitate ale consiliului local ca ar fi bine sa blocam accesul pe acea alee si v-am spus ca da si ca se pot pune stalpisori. V-am spus foarte clar acest lucru, dar daca vreți sa va auziti si acum in plen, v-ati auzit”

Domnul Mazilu:”Daca vreau sa ma aud si in plen, mu aud. Cer permisiunea dl.președinte de ședința si vorbesc de cate ori este necesar. Am mai făcut propunerea aceasta de doua ori, repet. Vreau sa ’ a angajati d"s.in fata noastra sa rezolvati aceasta prcbkma. Va rog frumos, treceti la execuție!

Domnul primar:”Nu cred ca trebuie sa-mi spuneți mie ce sa fac.”

Domnul Mazilu:"Sunteti executivul.”

Domnul primar:”Da, dar nu la dispoziția dvs.Eu zic sa studiati legislația si regulamentul Consiliului local. Sunt 3 ani si jumătate in care ati avut timp sa le studiati.”

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție ^acante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.51/19.02.2020.

Domnul președinte: Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ERCĂU BRUNO

PJ.

SECRETAR GENERAL,   \

LAURA ELENA^lUNdy