Proces verbal din 16.07.2020

PROCES-VERBAL încheiat azi, 16 IULIE 2020 in şedinţa EXTRAORDINARAROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 16 IULIE 2020 in ședința EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 18:00.

Domnul președinte de ședință inlocuitor al dl.Motoc Alexandru care a absentat — Negrila Ion: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 13 consilieri, absenți 5 consilieri: d-na Carlan Anca, dl.Ciont Valentin, dl.Malene Petru , dl.Motoc Alexandru si d-na Suciu Andreea.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, d-na secretar-Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu-Dir.Direcția Buget-Finante si dl.Ciprian Tetiu-Serviciul de Termie al Municipiului Fagaras.

Domnul președinte:” înainte de a trece la votarea ordinii de zi, tin sa precizez ca astazi, inainte de aceasta ședința extraordinara s-au desfasurat 4 comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia economica, comisia juridica, comisia de urbanism si comisia de cultura, unde s-au acordat avize favorabile celor 3 proiecte de hotatari înscrise pe ordinea de zi.”

Domnul președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

  • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.i la HCL.nr.255/29.n.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras .

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

Domnul președinte: Supune spre aprobare ordinea de zi per ansamblu si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru(i3 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.155/16.07.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.”

Domnul Poparad:” In referatul de specialitate al proiectului de hotarare la pct.2 este vorba de cheltuieli de personal. Ce reprezintă acea suma?”

Domnul Dan Ludu-Dir.Directia Buget-Finante:”Este vorba de bani pentru alegerile locale ce se vor desfasura in acest an”.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si o abținere: dl.Poparad Cosmin ( 13 consilieri locali prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.156/16.07.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL.nr.255/29.11.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani.”

Domnul Poparad:” In ce proporție este finalizata secția de pediatrie din cadrul Spitalului Municipal „Dr Aurel Tulbure”Fagaras?”

Domnul primar:”In proporție de 92%.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si o abținere: dl.Poparad Cosmin ( 13 consilieri locali prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.157/16.07.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru ( 13 consilieri locali prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.158/16.07.2020.

Domnul președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PJ/PJ.