Proces verbal din 08.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 8 IANUARIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREAnr......

din .................

privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 08 ianuarie 2020 (extraordinara)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, ÎNTRUNIT IN ȘEDINȚA ORDINARA

Ținând seama de procesul-verbal/stenograma ședinței extraordinare- de indata din data de 08 ianuarie 2020 al Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘ TE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului -verbal/stenogramelor ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 08 ianuarie 2020, ședința extraordinara, conform anexei avand 3 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul Juridici CL)..

INIȚIATOR              VIZAT pentru legalitate

PRIMAR            SECRETAR GENERAL

Cy            /fJ

Hotărârea s-a adoptat cu ... S. voturi pentru, împotriva....... abțineri....p'

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -........

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-l 7

ROMÂNIA       a


* A        JUDEȚUL BRAȘOV O

|®y CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

T/Z '. V! Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

O'         Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 8 IANUARIE 2020 in ședința EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 17:00.

Doamna președinte de ședință — Cârlan Anca: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 13 consilieri, absenți-6 consilieri: dl.Bogdan Ion, dl. Motoc Alexandru, dl.Negrila Ion, dl.Pintea Cornel, dl.Poparad Cosmin si d-na Suciu Andreea.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Dan Valentin, d-na secretar-Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu-Dir.Directia Buget-Finante.

Doamna președinte:” înainte de a supun spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi, tin sa precizez faptul ca astazi, inainte cu o jumătate de ora de plen, s-au desfasurat cele 6 comsii de specialitate ale consiliului local privind cele trei proiecte de hotarari înscrise pe ordinea de zi si care au primit aviz favorabil.”

Doamna președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

  • i. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.500.144,30 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2019, precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

  • 3. Proiect de hotărâre privind numirea începând cu luna ianuarie 2020 a persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale și încetarea efectelor produse de HCL.nr.65/2oio, respectiv, HCL.nr.20/2014.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Doamna președinte:"Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.1/08.Ol.2020.

Doamna presedinte:”Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.500.144,30 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2019, precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.2/08.01.2020.

Doamna presedinte:”Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind numirea începând cu luna ianuarie 2020 a persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale și încetarea efectelor produse de HCL.nr.65/2010, respectiv, HCL.nr.20/2014.”

Doamna președinte:” Din cate se observa, este deja făcută o propunere in acest sens, respectiv, dl.Comanici Nicolae din cadrul Direcției Buget-Finante al

Primăriei Fagaras. Daca nu mai exista si alte propuneri, as veni eu cu propunerea sa se voteze deschis.

Doamna președinte: Supune la vot aceste propuneri si se voteaza in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.3/08.01.2020.

Doamna presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CÂRLAN ANCA


PJ/PJ.