Hotărârea nr. 99/2020

HOTĂRÂREA NR.99 din data de 31 martie 2020 - privind rectificarea cu suma de 547.460 lei a Calendarului Manifestărilor Cultural - Educative, Sportive şi Artistice de interes municipal, prin diminuarea sumelor/şi anularea unor activităţi aprobate prin HCL n

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Nrt


Igo CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 0


.          .         .             .                                     .                                020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.99 din data de 31 martie 2020

- privind rectificarea cu suma de 547.460 lei a Calendarului Manifestărilor Cultural - Educative, Sportive și Artistice de interes municipal, prin diminuarea sumelor/și anularea unor activități aprobate prin

HCLnr. 46/2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 30385/1/30.03.2020 și Raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr. 30385/30.03.2020 prin care se propune aprobarea diminuării și suprimării sumelor alocate evenimentelor cuprinse în Calendarul Manifestărilor Cultural - Educative, Sportive și Artistice de interes municipal, aferente anului 2020 aprobat pin HCL nr. 46/2020, sume ce urmau să fie alocate de la bugetul local,

Vazand avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de Legea 273/2006 privind finanțele publice locale art.19,

In temeiul Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a Ordonanțelor militare nr.i, nr.2, nr.3 și nr.4/2020, a prevederilor art. 129 alin (4) lit. a), alin (7) lit. a,c, d, e, f, i, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) și art. 243 alin. (1) lit.c din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă ca suma aferentă evenimentului cuprins la poziția nr.12 să rămână neschimbată, respectiv 7.000 lei.

Art.2. Se aprobă diminuarea sumei aferente poziției nr. 13 cu 20.000 lei, respectiv de la 35.000 lei la 15.000 lei.

Art.3. Se aprobă, diminuarea cu suma de 547.460 lei, și anularea celorlalte activități cuprinse de la poziția nr. 1 la poziția nr. 5, de la poziția nr. 7 la poziția nr.11, respectiv de la poziția nr 14 până la poziția nr. 80, ca toate sumele aferente evenimentelor ce nu s-au desfășurat și a celor care nu se vor mai desfășura și nu vor fi finațate.

Art. 4. Se aprobă, ca suma menționată la art. 3, va face obiectul unei HCL de rectificare a bugetului local al Municipiului Făgăraș vizând domeniul prioritar "sănătate”.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Economică, Compartiment monitorizare coordonare unități de învățământ și arhivă, Cabinet Primar, Casa Municipală’ de'Culțură Făgăraș, Muzeul Tării Făgărașului "Vaier Literat” Făgăraș, Biblioteca Municipală "Octavian PaiorȚJagăraș^șLCentrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu”Făgăraș

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru

Consilieri in funcție-17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-lex.Prefectura

-îex.Primar

-lex.Secretar General

  • - tex. Direcția Buget-Finante

  • - lex. Compartiment monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

  • - tex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - lex. Cabinet Primar

  • - lex. Casa Municipală de Cultură Făgăraș

  • - lex. Muzeul Tării Făgărașului "Vaier Literat” Fagaras

  • - lex. Biblioteca Municipală "Octavian Paler,, Făgăraș

  • - lex. Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu”Făgăraș

-lex.afisaj

Cod:F-5O