Hotărârea nr. 97/2020

HOTĂRÂREA NR.97 din data de 31 martie 2020 -privind înfiinţarea liniei de gardă la domiciliu în specialităţile Radiologie şi imagistică medicală -Analize medicale în cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş

ROMÂNIA        sr


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 0:

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.rc / -S

-privind înființarea liniei de gardă la domiciliu în specialitățile Radiologie și imagistică medicală

-Analize medicale în cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 9409/1 /18.03.2020 , privind înființarea liniei de gardă la domiciliu în specialitățile Radiologie și imagistică medicală - Analize medicale în cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraș și Hotărârile Consiliului de Administrație , nr.93 și nr. 94 din 10.03.2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de adresa nr.3068/11.03.2020 a Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș sub numărul de 9409/13.03.2020 din care rezultă necesitatea înființarea liniei de gardă la domiciliu în specialitățile Radiologie și imagistică medicală- Laborator analize medicale în scopul eficientizării activității dar și pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite și Hotărârile Consiliului de Administrație. nr.93 ȘÎ nr.94 din 10.03.2020,

Văzând prevederile art.171 alin.i și art .171 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății , republicată și actualizată , ale art.2 alin.2, art.3, art.16, art.18 alin.i lit.b din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată și ale art. 15, lit.d din HG 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile publice locale, actualizată,

în conformitate cu prevederile art.22 alin.4 din Ordin nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă , organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, actualizat,

Având în vedere Programul de Endoprotezare în care este inclus Spitalul Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, prin Compartimentul de ortopedie-traumatologie, precum și condiția obligatorie de a asigura asistența medicală în această specialitate- radiologie și imagistică medicală și laborator analize medicale, în mod permanent 24 ore din 24,

în temeiul art.129, alin.(2), lit.d, alin.6 lit.a , art. 139 alin. (1), ale art.196 alin.i lit.a), art.197, art.198 și art.243 alin.i din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă înființarea liniei de gardă în specialitățile Radiologie și imagistică medicală -laborator de analize medicale în cadrul Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, cu încadrare în bugetul de venituri și cheltuieli alocat și aprobat pentru anul 2020-capitolul cheltuiel de personal.

Art.2. Se aprobă modificarea structurii organizatorice în mod corespunzător.

Art.3.Prezenta hotărâre produce efecte doar după obținerea avizului conform de la Ministerul Sănătății.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Managerul Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILĂ DAN DIONISÎE


Hotărârea s-a adoptat cu 17 pentruv7.împotrivă,.....abțineri

Consilieri în funcție-17

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - îex.Dosar ședință

  • - tex.Colecție

  • - îex.Prefectură

  • - îex.Primar

  • - îex.Secretar

  • - lex.Afișare

  • - îex. Managerul Spitalului Municipal” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

  • - îex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

Cod F -50