Hotărârea nr. 96/2020

HOTĂRÂREA NR.96 din data de 31 martie 2020 - privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş

ROMAN IA        s-


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax. 00401268 2J3 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primafia-fâgarajsțro


HOTĂRÂREA NR.96 din data de 31 martie 2020 - privind modificarea Organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - proiectul de hotărâre

 • - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.9710/1/2020, prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

 • - referatul de specialitate al compartimentului Resurse Umane nr. 9710/20.03.2020,

 • - avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

 • - solicitarea Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș cu nr.3324/17.03.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr.9710/18.03.2020, hotararea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș cu nr.92/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată,

 • - H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale,

 • - Ordinului nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal,

în temeiul art.129, art.139, art.196 al.(i) lit.”a”, art.197, art.198 al.(i) si al.(2), art.243 al.(i) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă începând cu luna aprilie 2020 Organigrama și statul de funcții din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, cuprinzând un număr de 622 posturi aprobate din care: 32 posturi de conducere și 590 posturi de execuție, conform anexei nr.i si 2.

Art.2. Răspunderea cu privire la încadrarea în bugetul de cheltuieli de personal aprobat inițial revine Managerului Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.3. începând cu data prezentei hotărâri, orice alte hotărâri se revocă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș și Managerul Spitalului și Compartiment Resurse Umane.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

lex. colecție

îex. Prefectură

rex. Primar

lex. Secretar

1 ex. Compartimentul Resurse Umane

1 ex. Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

1 ex. Managerul Spitalului„Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

1 ex. Afișaj

Cod: F-50


director medical ic

SECȚIA MEDICINA INTERNA 2C 32E       I-------------

-------1 CQMP.DIABET ZAH. NUTRIȚIE BOLI METAB 3E

COMP.RECUP.MED FIZICA.BALNEOLOGIE 22E   |-------------

SECȚIA CHIRURGIE 2C 31E         I-------------

■“ j       COMP.ORTOP-TRAUMATOLOG. 15E


ț)IRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 1~(|


BIROU FINANCIAR - CONTABILITATE 10 4E

|           SECȚIA PEDIATRIE 2C 26E           |--------

।      |        COMP.BUCĂTĂRIE DIETETETICA SE

| SECȚIA OBSTETR-GINECOLOG. 2C30E     |-------

1 - ... |~ COMPARTIMENT NEONATOLOGIE 20 E

|         COMP. BOLI INFECTIOASE 30 E         |-------

| COMP.DERMATOVENEROLOGIE 13 E |-------

|              SECȚIA A.T.I. 2C34E              |--------

|         SECȚIA NEUROLOGIE 2C 22E         |-------

I COMPARTIMENT CARDIOLOGIE 24E l-------

------------------! ■ t .............................

1-------1 COMP.TERAPIE INTENS. CORONARIENI

I CENTRUL DE HEMODIALIZA 2C 25 E |--

|      COMP.PRIMIRE URGENTE (CPU) 2C 39E      |--------

|              FARMACIE 1C7E              |-------

|             SALA DE NAȘTERI TE             |-------

|          BLOC OPERATOR 1C30E          |-------

| CABINET PLANIFICARE FAMILIALA 1E |--------

I          CABINET MEDICINA MUNCII 1E         |--

|       LABORATOR ANALIZE MED, 2C 22E      |-------

I      LAB.RADIOL.SI IMAG.MEDICALA 2C 14E     |--------

|       COMP.ENOOSCOPIE DIGESTIVA 2E |--

| COMP.EXPLORARI FUNCȚIONALE 1E |-------


LEGENDA :

POSTURI APROBATE = 55

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

POSTURI OCUPATE =

POSTURI VACANTE' SERV. DE ANATOMIE PATOLOGICA 1c 9E ~~|-------

COMP.HISTOPATOLOGIE 2E

COMP.CITOLOGIE IE

PROSECTURA IE


| CENTRUL DE SANATATE MINTALA 2C 9E

1 ' — I               : STAȚIONAR DE ZI

I             DISPENSAR T.B.C. 8E


AMBULATORIU INTEGRAT 22 E

30*x* ii-iS         'S-__-

__ -

——. ■ CARDIOLOGIE    - -_______

-----1      ■ ■ CHIRURGIE GENERALA

i.' ■ Șl r ■ t. i-'»

: _ , ■ j.               - -.-.UROuQGIE

- — — -*T-

T-r—H . —      .       °EOIATRIE .       . ...

■^-"—4       ■ -.OBSTgȘIffA^ GINECOLOGIE_________

. -----------—---------------U AT. MUNICIPIUL FAGARAS

.probat HCA nr.


Unitatea Sanitara . Spitalul t iunicipal "Dr «urel Tulbure" Fagaras

Adresa : Str Ghioceilor Nr. 1

Nr Paturi: 273 spitalizare continua

72 spitalizare de zi'

STAT DE FUNCȚII

01.03.2020

I 1| Manager


| medic


1.00


Nr, Cri

Funcția

Specialitate

Nivel Studii

Cuantum post

Observatii

T

2

3

4

5.00

6

1. Manager ■

1.1Comp.Registratura Secretariat

2

S1 ciMara

M

1.W

varrint

3

Secretar Dactilograf

M

1.00

4

Arhivar I

M

1.00

1.2 Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale .D.R.G. si Statistica

5

M^dic

Medicina generala

S

1.00

Varant

6

Consilier Juridic IA

Jurist

s

1.00

7

Economist dr b.

Economisi

s

1.00

Vacant

3

Sta ii etician Medical Principal

M

0.50

vacant

9

Statistidan Medical Principal

M

0.50

10

Registrator med.

M

1.00

11

Asistent medical

PL

1.00

1.3 Compartiment de Prevenire Infecții Asociale Actului Medical

12

Medic

Epidemiologie

s

1.00

Vdcanl

13

Medic Rezident an I

Epidemiologie

s

1.00

Vacant

Personal sanitar mediu

141Asistent medical princ.

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

15| Infirmier                                       iDezinfector

G

1.00   |

14 Serviciul Juridic

I6|5c‘serviciujuhdi.".                               Iu Jic

S

1.00   1          Va Alt

1.4.1 Comp juridic

17(Consilier juridic 1

s

1.00

1.4.2. Birou Resurse umane

18|Sef Birou Resurse umane                  (Juridic

S

1.00 I

1.4.2.1 Compartiment R.ll.

19 Referent 1A

M

1.00

20 Referent spec.2

S

1.00                              o

1.4.2.2 Comp, salarizare

____________________ i X

21 Economist 1A                            economic

s

1.00            X        x .

22 Referent 1A

M

1.00         ■ /      ■<    . \

1.5 Compartiment Achiziții Publice .Aprovizionare, transport

1“’ ■ V

Personal superior

________________ -I ...                  '

23 Referent de spec. gr.l                         Stiinte Administrat.

s

1.00       >    ,<\     (‘                 .

24 Referent de spec. gr.l                       Economice

s

i.oo \ A :            ■'/ '

25 Referent de specialitate gr. I

s

1.00              '.vo'Snt             , ,

26 Referent 2

M

1.00

1.6. Compartiment Informatica

Personal superior

27| Analist (programator)                         (informatica

s

____1°0 I_______________________ I

1.7 Preot

28|Preot I

s

1.00 I

1.8 Biroul Administrativ

29 Se* Birou Administrativ                        Juridic

s

1.00             Vacanl

30 Funcționar administrativ

M

0.50        — .

31 Funcționar administrativ

M

0.50           . Vzcant

1 8.1 .Compartiment securttateajnuncu, PSI.proiecție civila si situatii de urgenta

“ — - ■ — — -

32|Muncitor1                                  (Cadru teh.PSI

M

1----------------------------------------------1

11.8.2 Magazie matenale si alimente

;---- î~ •           '-1

331Magaziner I                           - (Magazie materiale

| M

o.os r~.....        |

' i 8 i Compartiment Tehnic

341 Referent îl

M

_____1.00 "i______

• D 4 Cnnflfono

35

Spaiatoreasa cu gestiune

G

1.00

36

Spalaloreasa

G

1 00

37

Spaiatoreasa

G

1 00

38

Spaiatoreasa

G

1.00

I 39

Spalaloreasa

G

1.00

18 5. Muncitori intretinere clădiri, instalatii de apa si lumina si încălzire

40

Muncitor I

nslalalor de apa si canal

G

1.00

41

Muncitor 1

lâmplar universal

G

1.00

42

iZurr” rn \.uticaî

iu c r>        «t

G

1.00

Vr 1! *

43

Muncitor 1

electrician de întreținere si reparații

G

1 00

44

Muncitor 1

electrician de întreținere si reparatii

G

1.00

45

Muncitor 1

electrician de întreținere si reparatii

G

1.00

46

Muncitor IV

electrician de intretinere si reparatii

G

1.00

47

Muncitor 1

electrician de întreținere si reparații

G

1.00

48

Muncitor IV

instalator de apa si canal

G

1.00

49

Muncitor Recalificat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1.00

50

Muncitor necalificat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1.00

51

Muncitor necalificat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1 00

52

Muncitor necalificat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1.00

53

Muncitor necalifîcat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1.00

VACANT

54

Muncitor necalificat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1.00

55

Muncilor necalificat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1.00

56

Muncilor necalifîcat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1.00

57

Muncitor necalificat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1.00

58

Muncitor necalificat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1.00

59

Muncilor necalificat

MUNCITOR NECALIFÎCAT

G

1.00

60

Muncilor necalificnt

MUNCITOR NECALIFÎCAT

G

1.00

61

Muncitor necalifîcat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1.00

62

Muncitor necalificat

MUNCITOR NECALIFICAT

G

o,5

1.8.6. Deservire grup electrogen

| 63[Muncitori

|electrician de întreținere si reparatii |

G

I 1.00

1.8.7. Stalie centrala de oxigen

| 64[Muncilor Necalificat

i                      n

G

I 1.00

1.8.8. Aprovizionare, manipulare depozitare si deservire mijloace de transport___________

I 65'Șoferi lȘofer      | G |    1.00~ |                    ■         1

1 8.9. Lift

66

Muncitor I

Liftier

G

1.00

: / - ■

67

Muncitor III

Liftier

G

1.00

!

68

Muncitor II

Liftier

G

1.00

i i-;

69

Muncitor III

Liftier

G

1.00

70

Muncitor II

Liftier

G

1.00

\ *Â\ V ■ f ’’

1.8.10, Centrala Telefonica

71

Muncitor II

telefonista

G

1.00

X -            .V

72

Muncitor IV

telefonista

G

1.00

x \ . . .

1 8.11. Garderoba__________________________________________________________________________________

[731 Muncitor 1                   ~                [Garderobier                     ।     ■?     ।    1.00 I

1.8.12. Confecționare, Reparare si întreținere Inventar Moale________________________________________________________

| 74[Muncitori                                     |Lenjereasa                      ] G |    1.00 |                          7

1,8.13. Bloc Alimentar

75

Muncitor l

Bucătar

G

1.00 •

76

Muncitor 1

Bucatar

G

1.D0-

77

Muncitor 1

Bucatar

G

..1.00 •_

78

Muncitor 1 . .

Bucatar

G

.-_xon_-

79

Muncitor Necalificat

G

JJXT-

.... ______

80

Muncitor Necalificat

G

~.r,otr

.. . J ~ _____ . .

81

Muncitor Necalificat

G

. T'. ocr-'

PROP PS;----

82

Muncitor Necalificat

G

-1,w ■

83

Muncitor Necalificat

G .

100-

-       .- rss

84

Asistenta Principala

Dietetician

PL

. 3.00

T"   7    ---- —-----

85

Asistenta Medical

Dietetician

S

. 1.00

86

Muncitor

Bucatar

G

1.00

vacant

S7

* <ui c .! ■ t'jqati'jcat ■

G

1 DC

“ . vacant

1.9 Director medical


| Director Medica?


|   S~~~TT^O I

1.9.1. Sectia’Medicina interna nr. paturi 40; suprafața curatenie-661 mp

Pers sanitar superior

89

'      - ,'ef Ssc.e

id:Jna . .erna

5

1 Cj

Vac^t

90

Medic Primar

Medicina Interna

s

1.00

91

Medic Primar

Medicina Interna

s

1.00

92

Medic specialist

‘ iedicina Interna

s

1.00

93

Medic Specialist

Medicina Interna

s

1 00

94

ț ’edic Specialist

Medicina Interna

s

1.00

95

Medic specialist

Medicina Interna

s

1.00

Personal sanitar mediu

96

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

97

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

98

Asistenta Pnncipala

Medicala

PL

1.00

99

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

100

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

101

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

102

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1 00

SUSP

103

Asistenta Medicala

Medicala

S

1.00

SUSP.

104

Asistenta principala

Medicala

PL

1.00 -

105

Asistenta principala

Medicala

PL

1.00

106

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

107

Asistenta Principala Sef

Medicala

PL

1.00

108

Asistent medical debutant

Medicala

PL

1.00

109

Asistent medical debutant

medicala

PL

1.00

110

Asistent medical

medicala

PL

1.00

111

Asistent medical

madicala

PL

1.00

112

Asiste"»’. medical principal

medica'.a

PL

1.00

Vacant

113

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

114

Infirmiera

G

1.00

115

îngrijitor

G

1.00

116

Infirmiera

G

1.00

117

Infirmiera

G

1.00

118

îngrijitor

G

1.00

119

^infirmiera

G

i.oo

120

Infirmiera

G

1.00

121

Infirmiera

G

1.00

122

Registrator medical debutant

G

1.00

1.9.1.1 Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție si Boli Metabolice - 5 paturi

Pers.sanitar superior

*23

c ’.G        Hi t

Diab.Zah.Nutri

S

VACA.IT

124

j.o specia- c!

O 3b.Zan.Nut.-:

s

1.0*

\ 2oant

125

Medic Rezident an IV

Dicb.Zah.Nutri

s

1.00

1.9.2 Compartiment Recuperare , Medicina fizica si balneologie - 20 paturi; suprafața curatenie:661mp Personal sanitar superior

126

Kineto Terapeut princ.

KineloTerapie

S

1.00

127

Medic specialist

Baln.Recup.med

s

1.00

128

Fiziokmetoterapeut

KinetoTerapie

s

1.00

Personal sanitar mediu

129

Asistent Principal

Fizioterapie

PL

1.00

130

Asistenta Principala

Fizioterapie

PL

1.00

131

Asistenta Principala

Fizioterapie

PI

1.00

132

Asistenta Principala

Fizioterapie

PL

1.00

---------

133

Asistenta Principala-coord.

Medicala

PL

1.00

134

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

/ •

135

Asistenta Medicala

Medicala

______2!______

1.00

136

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

I .            • Vr(

137

Asistenta Principala

Fizioterapie

PL

1.00

-. I                 .                     • <

139

Asistenta Principala

Masaj

PL

1 00

h. ■ •

139

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

•       • -\ ’r

140

Asistenta Medicala

Masaj

PL

1.00

’t. ■ „

141

Asistenta Principala

Masaj

PL

1.00

X -              .      r '

f          : »

142

Asistenta Principala

Masaj

PL

1 00

Personal sanitar auxiliar                                                                       ■ -...       =

143

Infirmier

G

1.00

144

Infirmier

G

1.00

145

Infirmier

G

1.00

146

Infirmier

G

1.00

147

Infirmier

G

1.00

1.9 3. Secția Chirurgie Generala - 45 paturi; suprafața curatenie:661mp Personal sanitar superior

143

M tic; S fst-Clii

f lilui' :

S

...1.0G,

VAC/NT

149

Medic Primar £ef rectie

Chirurgie

S

1.00“"

150

Medic Primar

Chirurgie

S

i.ao

151

Medic Primar

Chirurgie

S -

- .rfitr

-Tt--

—‘

152

Medic Primar

Chirurgie

S ...

.00- :

----- . ...

153

Medic Specialist

Chirurgie

s

1.00 .

— — — — - •—

154

Medic rezident an V

Chirurgie

s

1.D0-

" ---------- ’ •

.      Personal sanitar mediu                                         —     ---

155

Asistenta Principala Șefa

Medicala

PL

î----su: ;: u- -

156

Asistenta Principala -

Medicala

PL ...

ixro -

157

Asistenta Principala

Medicala

PL

-rea: -2

.158

Asistenta Principala

Medicala

PL ‘

i oo

169

«sisk-nta medicala debutant

M> r.cala

PL

&C ■

- - VACAM .

160

Asistenta Principala ■

Medicala_______________________

PL

_ 1 00__

162

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

163

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

164

Asistenta principala

Medicala

ssd

1.00

1 z

s.           ie • hi. n. t

i.r?

A;     ■ e.ca jdebr'r

•*. "ca’

PL

1 ?o

VACANT

'37

A.-.i'.l>- . (TK-'.I

I . T

n.

1

VA '.'ATT

Personal sanitar auxiliar

168

Infirmier -       -

G

1.00

169

Infirmier

G

1.00

170

Infirmier

G

1.00

.171

Infirmier

G

1.00

172

îngrijitor

G

1.00

173

Infirmiera

G

1.00

174

îngrijitor

G

1.00

175

îngrijitor

G

1.00

176

lr-:‘i;itor

G

1 60

V. C\NT

177

îngrijit'r

G

1 30

VACANT

178

îngrijitor

G

1.00

179

Registrator medica!

G

1.00

1.9.3.1. Compartiment Ortopedie si Tramatologie - 8 paturi; suprafața curater,ie:265mp Personal sanitar superior

180

Medic Primar-coord.

Ortop.-Tramat.

S

1.00

181

Medic Specialist

Ortop.-Tramal.

s

1.00

182

Medic Specialist

Ortop.-Tramat.

s

1.00

183

Medic Specialist

Ortop.-Tramat.

s

1.00

Personal sanitar mediu

184

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

185

Asistenta Principala-coord

Medicala

PL

1.00

186

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

187

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

188

Asistenta Medicala

Medicala

s

1.00

Personal sanitar auxiliar

189

Infirmier

G

1.00

190

Infirmier

G

1.00

191

Infirmier

G

1.00

192

Infirmier

G

1.00

193

Infirmier

G

1.00

VACANT

194

Infirmier

G

1.00

1.9.4. Secția Pediatrie - 25 paturi; suprafața curalenie:546 mp Personal sanitar superior


195

*e i ; - ef sec; e

Pe'..>!te

r

1.00

virani

196

Medic primar -sef secție

Pediatrie

s

197

Medic primar

Pediatrie

s

1 00

198

Medic specialist

Pediatrie

s

1.00

199

Medic specialist

Pediatrie

s

1.00

200

Medic Rezident an V

Pediatrie

s

1.00

Personal sanitar mediu

201

Asistenta Principala Șefa

Pediatrie

PL

1.00

202

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

203

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

204

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

205

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

206

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

207

Asistenta Medicala deb.

Medicala

PL

1.00

.

208

Asistenta Medicala Principala

Medicala

PL

1.00

X'

209

Asistenta Principala

Medicala

PL

. /

210

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

‘ /

\ \ T;

1    \ Z

211

Asistenta Medicala deb.

Medicala

PL

1.00

/ vacant

212

Asisenia Medicala deb.

Medicala

PI.

1.00

I vacait

213

Asistenta Medicala deb.

Mec.cala

PL

1.00

vacant

214

Asistenta Medicala prin.

Medicala

PL

1.00

\ 1'.

Personal sanitar auxiliar

\ 4*X "

215

Infirmier

G

1.00

\ -____.

216

îngrijitor

G

1.00

\r'v' ii'

217

Infirmier

G

1.00

, . .

218

Infirmier

G

1.00

219

Infirmiera

G

1.00

220

îngrijitoare

G

1.00

221

îngrijitoare

G

1.00

222

Infirmiera

G

1.00

1.9.4.1 Compartiment Bucătărie dietetica; suprafața curățenie: 36 mp Personal sanitar mediu

223

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

224

Asistenta Principal

Medicala

PL

■ .w

225

Asistent Principala

Medicala

PL

t:oo

— .«

Personal sanitar auxiliar

226

îngrijitor

G

J.’GCT

227

îngrijitor

G

i.oo

1.9.5. Secția Obstetric ^.Ginecologie - 45 paturi; suprafața curățenie. 1580 mp

______..... ~ ^Personal-sanitar superior__

228

Medic Sef secl.e

Cbs Gir-o.

s

1*■

vecanr       ■"

229

Medic Primar

Obstr. Ginec.

s

. -teOfr-

- . .. .

230

Medic Primar

Obstr. Ginec.

s

—166 -

231

Medic Primar

Obst. Ginec.

s

_—.— —

232

Medic Primar

Obstr. Ginec.

s

233

Medic Specialist;

Obstr. Ginec.

s

1:60

234

Medic rezrdent an IV

Obstr. Ginec

s

i oo

.■ - ■

235

Medic specialist

Obstr. Ginec.

s

1.00“ ■

236

Asistenta Principala

Obstr. Ginec.

PL

1.00

237

.           -1 Pf

Gir. ?.

rl

1 * i

• -durt

2C3

Asistenta Principala

Obstr. Ginec

PL

1 00

239

Asistenta medicala

meu.cafa

S

1.00

24J

Asi;..-'.a Pn ripar

i. ’-<r Gir jc

‘L

: car

241

r. * Pf.-,i"..>'a

C‘ . । Cir - o.

: oo

vs :;ant

242

Asistenta Principala Șefa

Costr. Ginec

PL

1.00

243

îi .a °r i!a

•              j

i.'.-i

v«c-înt

244

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

245

. \S • "3 "'rdîCa 4

1 ied cMa

r:

1.0 o

V.” îi t

Sterilizare

Personal Sanitar mediu

246

Asistenta Principala

Obstr.Ginec,

PL

1.00

247

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

248

Infirmier

G

1.00

249

Infirmier’

G

1.00

250

I‘'grijii <r

G

1 pn

vn<mi t

251

Infirmier

G

1.00

252

îngrijitor

G

1.00

253

Infirmier

G

1.00

254

Îngrijitor

G

1.00

255

Ingniilor

G

1.00

vacant

256

Infirmier

G

1.00

vacant

257

îngrijitor

G

1.00

258

Infirmier

G

1.00

vacant

259

Inrrijitor

G

1.C..

vacant

1.9-5-1 Compartiment Neonatologie -15 paturi; suprafața curățenie: 340 mp Personal sanitar superior

260

Medic Specialist coordonator

Pediatrie

s

1.00

zoi

” s; eciaiisi

NeonatoiogiG

s

I.L'J

’ vacant

262

Asistent Social Principal

Asistent Social

s

1.00

SUSP

Personal sanitar mediu

263

Asistenta Medicala

Pediatrie

PL

1.00

264

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

265

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

266

Asistenta Pnncipala-coord.

Medicala

PL

1.00

267

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

268

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

269

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

270

Infirmier

G

1.00

271

Infirmier

G

1.00

272

Infirmier

G

1.00

273

Infirmier

G

1.00

274

In.'irrT’Z-r o 'b

G

1 co

vacant

275

îngrijitor

G

1.00

276

îngrijitor

G

1.00

277

î*K ijitor

G

1.10

vacant

278

mc*: xr _

G

1.0

V''--nt

1.9 6 Compartiment Boli tnfectioase - 20 paturi; suprafața curățenie: 920 mp

Personal sanitar superior

279

Medic primar

Boli tnfectioase

S

1.00

280

M> 1 c spr.ci Ji..t

Boli Infectoaso

s

1.?0

vacant

281

Medic specialist

Boli Infectioase S

s

1.00

Personal sanitar mediu                                                                    ... • ,----

282

Asistenta Principala Coordonator

Medicala

PL

1.00

283

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

■ /

284

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

' / l-

285

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

I V,

286

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

. ...I

287

A.:, '.a Principala

Medicala

PL

1.U0

'".VACANT

288

Af’ste .13 medicala deth lar. .i

Mec sala

PL

1 00

vacant

289

A ,stenk> medicala debutanta

Medic'-’! =?

PL

1 Ou

/••mi

290

Asiste.'ta medicala debutanta

Medic'la

PL

1.00

vacant’,’

291

A.-, stei ;a medicala d «bufanta

'• i cala

?L

1.(0

vtco It

292

As st ta medicala debutanta

Mea sala

PL

1.00

vacant

293

At.isb- .'.a nx Jic<* a debutanta

Ai dicalt

PL

1.00

v ■«-an»

294

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

295

Infirmier

G

1.00

296

Infirmier

G

1.00

297

Infirmier

G

1.00

298

îngrijitor

G

1.00

299

îngrijitor

G

i.oo

300

Infirmier

G

■ -1-00

301

Infirmier

G

1.00

vacant

302

Infirmi?

G

1.00

vacant

303

Inft mier

G

1.00

vxent

304

Infirmier

G

1.00

varnpt

305

hifirmie"

G

1.00

vacant

306

îngrijitor

G

-----1 ,00 -

■ *,

307

îngrijitor

G

._fOG

vacant

308

In ,r jitor

G

. 1,00

vacant

1.9.7 Compartiment-Dermato Venerologie - 5 paturi; suprafața curățenie: 127 mp

. --------Personal sanitar superior

309

Medic Primar coordonator       ■     ,

Dermato.Vener.

s

-■O;-5----

310

. /> dic primar

Dermato.Vener.

s

-C5

vacant

311

! k:; : jccial’-it -

IHrrr -tc Vriier.

5

1.00-

’ VZCant

312

Medic Rezident-an IV

Dermato.Vener-

s

■ 1.00

313

Asistenta Medicala

Medicala

1.00

SUSP

314

Asistenta principala coord-nator

' Medicala

PL

1.00

315

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

316

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

017

318

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

318

Infirmiera

G

1.00

319

Infirmiera

G

1.00

320

Infirmiera

G

1.00

321

îngrijitoare

G

1.00

1.9.8 Secția ATI -15 paturi; suprafața curățenie: 198 mp

Personal sanitar superior

322

•’c fc - ser secție-

ATI

S

1.09

•. acar r

323

Medic primar

A.T I.

s

1.00

324

Medic specialist

ATI.

s

1.00

325

m< Jic' - .c. »r.

ATI

b

1 00

VACA • :t

326

Medic specialist

A.T1.

s

1.00

327

Medic specialist

A.T.I.

s

1.00

328

Medic specialist

A.T.I.

s

1.00

329

Medic rezident an II

A.T.I.

s

1.00

rsp.CIC

Personal sanitar mediu

330

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

331

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

332

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

333

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

334

Asistenta Principala sef

Medicala

PL

1.00

335

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

336

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

337

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

SUSPENDAT

338

Asistenta Medicala princ

Medicala

PL

1.00

339

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

340

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

341

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

342

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

343

Asistenta Medicala

Medicala

S

1.00

344

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

345

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

346

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

347

Asistenta Medicala debutant

Medicala

PL

1.00

348

Asiste na Medici-..

Medicala

PL

1.00

vacant

349

A'i'tcrtaM o ila

Medic? 4

PL

1.00

vaci! il

350

Asiste Na Med.ca a

î tedicala

PL

1X0

a cant

351

A *i        • M । j

M-,Gtc.at.

PL

1 00

v'îo.int

Personal sanitar auxiliar

352

Infirmier

G

1.00

353

Infirmier

G

1.00

354

Infirmier

G

1.00

355

îngrijitor

G

1 00

356

Ingrij.tor

G

1.00

357

Infirmier

G

1.00

1.9.8.1 UTS

1.9.9 Secția Neurologie - 35 paturi; suprafața curățenie:661 mp

Personal sanitar superior

358

Sef Secție

Neuroloqie

s

1.00

jcanl

359

Medic Primar

Neurologie

s

1.00

/       -      .     A

360

Medic Specialist

Neurologie

s

1.00

361

Medic Specialist

Neurologie

s

1.00

/

362

Medic Specialist

Neurologie

s

1.00

I

363

Kinc-to larar nut

Kineto l'erapi?

s

1.00 i

1       .VJC^ i*

Personal sanitar mediu______________ \ f>\

364

/ sist'(il-) Principala

Medicala

PL

100 \

z\ vacam .    <

365

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

366

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

,            I

367

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

368

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

369

Asistent Principala

Medicala

PL

1.00

370

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

371

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

372

Asistenta Medicala sef

Medicala

PL

1.00

373

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

374

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

375

infirmiera

G

1.00 :

376

Infirmier

G

’ T.00,

377

Infirmier

G

•' I 30-:. •

vacant

378

Infirmier

G

,1-00 -

379

Infirmier

G

L rt’SOr

380

îngrijitor

G ■

381

Infirmier

G

.T.00- Ț

----- .. .

1 9.10 Compartiment Cardiologie - 20 paturi, suprafața curatenie:353 mp

Personal sanitar superior

382

edw S.oecisi st

Cardiologie

s

LOC ’

VACANT

383

Medic Specialist coordonator

Cardiologie

s

1.00

384

Medic Specialist

Cardiologie

s

1.00

385

fv • Tic Specialist

Cardio! >qie

s

1.00

va nt

386

Medic rezident an IV

Cardiologie

s

T.00

Personal sar. ar mediu

388

Asistenta Principal;

Medicala

PL

1.00

389

Asistenta Principala

Medicala

FL

1,00

390

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

-391

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

392

Asistenta principala . ...

Medicala

PL

1.00

393

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

394

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

395

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

396

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

397

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

390

Asistenta Principala coordonator

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

399

Infirmier

G

1.00

400

Infirmier

G

1.00

.401

li. 'b .

C

1.00

• itanl

402

Infirmiera

G

1.00

403

Infirmiera ...

G

1.00

404

îngrijitoare

G

1.00

405

îngrijitor

G

1 00

1.9.11 Centrul de Hemodializa - 9 aparate- suprafața curățenie: 265 mp

Personal sanitar superior

400

Medic - Sef c ntru hemodializa

Nefrologie

s

I.Cs)

Vacant

407

Medic £pec.

Nefrologie

s

1.00

Vacan’

4< 8

Medic specialist

Nefrologie

s

1.00

40-J

Medic Spec.

Nefrologie

s

1.00

410

Meriu specia.ist

Nefrologie

s

1.00

Vacant

411

Psiht

s

1.00

vacant

Personal sanitar mediu

412

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

413

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

414

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

415

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

416

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

417

Asistenta principala

Medicala

PL

1.00

418

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

419

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

420

Asistenta medicala șefa

Medicala

PL

1.00

421

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

422

Tehnician ap med.

Aparat. Med.

PL

1.00

J

Personal sanitar auxiliar

423

Infirmier

G

1.00

424

Infirmiera

G

1.00

425

Infirmiera

G

1.00

42'

I GRIJITGARE

G

1.00

vaca','.

427

■ . -v",CARI),irR

G

1.UJ

vace-tt

423

Infirmier deb.

G

1.00

cim su.,p

429

Șofer

G

1.00

430

Șofer

G

1.00

431

G.fer

G

1.00

vacant

432

SU-

O

1.00

vacan!

1.9.12 Compartiment de Primiri Urgente;suprafata de curatenie390mp

Personal sanitar superior

433

p ’e • sef CPU

IA d. urgenta

s

1.r'0

vacant

434

Medic

Medicina generala

s

1.00

435

Medic

Medicina generala

s

1.00

SUSP

436

Medic specia: st

MeJ.tie familie

s

1 00

vacant

437

Meu.<; spe* ai!-1

Med.de *am,iie

s

1.00

vacant

438

*.1 specialist

Med. medicina generai

s

1.00

’vacant

439

Medic specialrl

''id.de urnita

s

1.00

vacai *

440

iic specialist

Mjd.de urgenta

s

1.00

vacan:

441

î.?:d.c spet/il.. t

Med.de familie

s

1.00

c-vacanl

442

Medic specialist

medicina de urgenta

s

1.00

l >.\ V

443

Medic primar

Medicina de fam

s

1.00

Personal sanitar mediu

"c,

444

Asistenta medicala principala

Medicala

PL

1.00

' r •'

445

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

•          i •

446

Asistenta Principala Sef

Medicala

PL

1.00

447

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

448

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

449

Asistenta Pnncipala

Medicala

PL

1.00

450

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

451

Asistenta Principala

Medicala

PL

- rH'-OO

.....- - -

—--

452

Asistenta medicala

Medicala

PL

ÎOO-

.. . _

....... —

453

Asistenta medicala

Medicala

PL

- 1.00

454

Asistenta medicala

Medicala

s

■ -jfeqp—

- ■ -sksp ci*

-- —. _

455

Asistent medical

Medicala

PL

,xdo

456

Asistent Principala ^ ’

Medicala

PL

1-roo.

: . —

457

Asistent medicala

Medicala

PL

1.00

■ SUSP. .....

Personal sanitar auxiliar

- ■ — — —

- —- -

458

Brancardier

G

1.00

459

Brancardier

G

■■ 1.00-

460

Brancardier

G

. 1.00

461

Brancardier -

G

1.00'

462

Infirmier

G

1.00

463

Brancardier

G

■ 1.00

464

Brancardier

G

1.00

465

Brancardier

G

1.00

îngrijitor

G

1.00

468

îngrijitor

G

1.00

46;

Reg.ctrator medical

r

1 o

470

Registrator medical

M

i.ro

471

Registrator medical .

M

i ca

472

Registrator medical

M

1 00

473

Re 'isirator medical

IC

1.00

1.9.13 Farmacie ; suprafața curățenie: 353 mp Personal sanitar superior

Â~'-

s

1.0

V ’tv

4?c

pa rr... ;ie

s

UI

aci

• ■

Farmacist

s

1.00

Personal sanitar mediu

477

Asistenta Principala

Farmacie

PL

1.00

478

Asistenta medicala princ

Farmacie

PL

1.00

479

Asistenta Principala

Farmacie

PL

1.00

480

Asistent medical

Farmacie

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

481

îngrijitor

G

1.00

1.9.14 Sala nașteri

Personal sanitar mediu

482

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1.00

483

si- tenta Principala

Obstr. G'i cc

PL

1.G3

ierni

484

Asistenta Medicala princ.

Obstr. Ginec.

PL

1.00

485

Asist-' ' j Principala

Obotr. Gir.ec.

PL

1 00

vacant

486

Asistenta medicala Principala

medicala

s

1.00

487

Asistenta medicala

medicala

PL

1.00

488

Asistenta Medicala debutant

Obstr. Ginec.

PL

1.00

1.9.15 Bloc Operator; suprafața curățenie:353mp

Personal sanitar mediu-bl.op.chirurgie

489

AS.3U ta Principala Șefa

Medicala

PL

1 Cri

vacant

490

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

491

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

492

Asistenla Principala

Medicala

PL

1.00

493

Asistenla Principala

Medicala

PL

1.00

494

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

495

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

496

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

437

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

498

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

499

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1.00

500

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1.00

501

Asistenta Medicala princ

Medicala

PL

1.00

502

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1.00

5GJ

Asistenla Medicala princ.

Medicala

PL

1.00

504

Abis- <•1 f.,.|. denia

Mt ir -

PL

1 r< f

ve *nt

Sterilizare

Personal sanitar mediu

505

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

506

A? T.tenta Principala

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

507

Infirmier

G

1.00

508

Infirmier

G

1.00

a >

509

Infirmier

G

1.00

510

Infirmier

G

1.00 .

' /    ..       X

511

îngrijitor

G

1.00

/ •• \

512

îngrijitor

G

1.00 ■

/            V

513

îngrijitor

G

1.00

514

îngrijitor

G

1.00

vacant

515

Inc i, or

G

i.ua

vao.nt

516

îngrijitor

G

1.00

vacant

517

Ingi jitor

G

1.00

. vacant

518

îngrijitor

G

1.00

519

BRANCARDIER

G

1.00

1.9.17 Cabinet planificare familiala ________________________________ Personal sanitar superior                          ________, |52C|                                                    | i»                         |      3     | iî.J | v-ac?nt |

1 9.18 Cabinet Medicina Muncii

___________________________Personal sanitar superior_________________________________________________________ ______ 1521 [Medic Primar                              | Medicina Muncii                | S~ |   100 |                         |

1.919 Laborator analize medicale, suprafața curățenie: 353 mp

Personal sanitar superior

522

•Ier c ser lab

Lcoor. C’inic

s

vacant

523

Medic specialist

LaMc. Analize nv

s

--jpd.

vacanl

524

olog Debutant . . .

Lipi jgie

s

— —

_ —    vacar*

525

Biocliimist Principal

Biochimie

s

. ’OG

526

Medic specialist

Lab.analize medicale

s

-------

52?

।1 . c r rimar -

' aberaic

s

2' * C-Q.

528

Med c special.st

Lab.analize med.

s

______ls-V___

______vacant

529

Me tic primai -

1 atu-* alize t ed.

V

’ , vacant

530

Medic primar

Lab.analize med.

s

JU0__

________

Personal sanitar mediu

.531

Asistenta Medicala

Laborator

S

.1.00

SUSP

532

Asistenta Principala

Medicina gen

PL

1.00-

533

Asistenta Principala

Laborator

PL

.t-oo

___ *

534

Asistenla Principala

Laborator

PL

1 00 ■

536

Asistenta Principala

laborator

PL

1.00

537

Asistenta Principala-sefa

lat Tator

PL

1.00

533

Asistenta. Principala

Laborat.r

PL

1.00

539

Asistenla Medicala

fs..ictna generrta

PL

1.00

540

Asisienta Medicala debutanta .     .

'.■sdicina generala

PL

1.00

541

A* s.-      j-'tî’i-d- . ■ t.a

' . imujr

FI.

1 C i

542

a M.-.. Ja .<

LiLcr* or

f u-

1 L’j

543

Regislraor-med debutant

Laborator

l.î

1.00

Personal sanitar auxiliar

544

îngrijitor

G

1.00

545

Inșrijuor

G

1.00

1 9.20 Laborator Radiologie si Imagistica Medicala; suprafața curățenie: 310 mp ,                    Personal sanitar superior

546

'.■'■•o. sef iai

F.gn c» agn t c

1.00

vac < I

547

L iecîi.3 soec.1 st

Rad tr.o.JZad

1.00

vacu "t

548

Medic Primar

Rad.lmg.Med.

S

1.00

549

Medic specialist

Rad.lmg.Med.

S

1.00

550

Ueu specia' st

R..td.lrr;.Mfl'‘

s

1.00

Personal sanitar mediu

551

Asistenta Principala

Radiologie

PL

1.00

552

Asistenta Principala-sefa

Radiologie

PL

1.00

553

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.00

554

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.00

555

Asistenta Principala

Radiologie

PL

1.00

556

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.00

557

Asistenta Principala

Radiologie

PL

1.00

558

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.00

559

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.00

561

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

562

îngrijitor

G

1.00

1.9.21 Compartiment endoscopie digestiva __Personal sanitar superior

| 563|l ’edic specialist

| gastroenterologie

I s

1.00 I                                  i

Personal sanitar mediu

15641 Asistent medical

jend’scopre

! PL

1.00     |

vacant

1.9.22 Compartiment Explorări Funcționale

Personal sanitar mediu

[ 565[Asistenta Medicala Principala

[Medicala

PL

l 100 I_______________________________I

1.9.23 Serviciul de Anatomie Patologica

Personal sanitar superior

Personal sanitar mediu


rcs î ..

An il.ralc ac.

s

1

'.■.carii

567 edic Pniw

Anat.Patolo-".

s

1..0

.acant

568 Medic specialist

Anat.Patolog.

s

1.00

570 Medic specialist

Anat.Palolog.

s

1.00

1.9.23.1 Compartiment histopatologie ______________ Personal sanitar mediu

571

Asistenta Principala

Anat.Patologica

PL

1.00

572

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

1.9.23.2 Compartiment citologie

1573 |Aoislenl a Principala                          jLat^rat r - --- -                  j -j ,00 | .w'.mT

1.9.23.3 Prosectura

__________________________Personal sanitar mediu________________________________________________________, /________

r574ȚĂsîstenta Principala                          [Anat.Patolg                     I PL i 1.00            f

Personal sanitar auxiliar                                                              i

575

îngrijitor

M

1.00

576

Autopser

M

1.00

1.9.24 Centru de Sanatate Mintala cu Staționar de zi 10 locuri; suprafața curățenie: 415 mp

___________________________Personal sanitar superior______________

577

Mede ef

Pc ‘■..alrie

S

1.00

VUColt'

578

Medic Primar

Psihiatrie

s

1.00

579

Medic primar

Psihiatrie

s

1.00

580

Medic specialist

Psih'atrie

s

I.00

vacant

581

Pslholc'j princip a’

psilW-G1__

s

1.00

'..:C- ll

Personal sanitar mediu

582

Asisb. nl r medic ia s. fa

Medicala

PL

l.'U

v

583

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

584

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

585

Ergoterapeut

asistent med.

P.L.

1.00

586

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

|5B7|îngrijitor                                           |                                     | G |    - 00 |       ~

1.9.25 Dispensar T.B.C.; suprafața curățenie: 242 mp Personal sanitar superior

588

MeUic SpfeciSM-      ' - -

Pnei -n • i.ziol

S

““-4.00

■“vicarii

589

Medic specialist-

Pneumologie

s

-4-.0G .

vacant

590

Medic specialist

Pneumologie

s

‘ 100-

Personal sanitar mediu

591

Referent de specialitate gri"

Stiinte Administrat.

s

' t.riQ

592

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

593

Asistenta Principala '

Medicala

PL

1.00 .■

594

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

Personal sanitar auxiliar

1595] îngrijitor                                           |                        j G | ÎÎOO |

1.9.25.1 Medicina Interna . .... .

Personal sanitar mediu

1596 j Asistenta principala

|M'.dicala

I Pi-

I Too

1 9.26.2 Diabel zaharat.nutr

itie si boli metabolice Personal sanitar mediu

j 597 j Asistenta Medicala

| ledicaia

1 PL

1      1 00 |                                            |

1.9.26 3 Cardiologie

Personal sanitar mediu

15981 Asistenta Medicala

Medicala

1 PL

1  1001'

1.9,26.4 Chirurgie Generala

Personal sanitar mediu

|599| Asistenta Principala________

| Medicala

1 PL

1 1.00 |

1.9 26.5 Urologie

Personal superior sanitar

(600

Medic specialist

Urologie

s

1.00

601

Medic specialist

Urologie

s

1,00

Personal sanitar mediu

16021 Asistenta medicala

(Medicala

I PL

1 00

1.9.26.6 Ortopedie si Traumatologie

Personal sanitar mediu

i 6031 Asistent medical princ.

| Medicala

I PL

1.00

1.9.26.7 Pediatrie

Personal sanitar mediu

6041 Asistenta Principala

(Medicala

I PL

1.00

1.926.8 Obstetrica Ginecologie

Personal sanitar mediu

605

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

606

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

1.9.26.9 Neurologie

Personal sanitar mediu

16071 Asistenta Principala

(Medicala

I PL

I 1.00 |

1.9 26.10 O.R.L.

Personal sanitar superior

16081Medic Rezident an IV

lO.R.L.

S

1     1.00 |

1.9.26.11 Recuperare , Medicina Fizica si Balneologie

Personal superior sanitar

15091 l.'sdlc soecialist

iRecc'îerure rr dicala

I______Ș______

1.00

vacant

Personal sanitar mediu

j 610|Asistent medical princ.

medicala

I PL

I 1.00 I

I

1.9.26.12 Dermatovenerologie ___________Personal sanitar mediu

611

! ledic specialist

do; matovenerc.’ogte

s

1.00

vacant

61'

As -.'en1? Medicala

Medicala

PL

1 00

vacant

Personal sanitar auxiliar AMBULATQR

613

îngrijitor

G

1.00

>7*

614

îngrijitor

G

1.00

615

îngrijitor

G

1.00

._____

616

Registrator medical

M

1.00

1.10 Director financiar- contabil

617(Director Financiar Contabil

Economisi

s

1.00

1

1.10.1 Biroul Financiar-Contabil                                                                              t t-A

Personal superior                                                           A>*\ '

618

S J E ou

Economist

s

1.0J

■ SUSr.ENDA. <

Personal mediu

619

Contabil 1A

M

1.00

/■ ’' 1'

620

Contabil 1 A

M

1.00

621

Econom .st I A

S

1.10

vacsr.t

.'.22

Ec/cun 1 .

S

1.C0

vacantU.A.T. MUNiCfPIUL FĂGĂRAȘ

SPITALUL MUNICIPAL"Dr.Aurel Tulbure” FĂGĂRAȘ str.Ghioceilor nr. 1 ,Făgăraș,jud.Brașov,cod 505200 Tel:0268 - 2125.21,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254 www.spitalulfagaras.ro

E-mail :secretariat@spitalulfagaras.ro

Nr.din 17.03.2020

Către,

CONSILIUL LOCAL FAGARAS

Prin prezenta va înaintam Statul de funcții si Organigrama Spitalului Municipal

Dr. Aurel Tulbure Fagaras, in vederea aprobării.U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

SPITALUL MUNIC!PAL"Dr.Aure! Tulbure" FĂGĂRAȘ str.Ghioceilor nr. 1 ,Făgăraș,jud.Brașov,cod 505200 Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254 www.spitalulfagaras.ro

E-mail .secretariat@spitalulfagaras.ro

URS U a member of Regishnr of Stancaras ,»oid>ng« Ud.


HOTARAREANR. DIN 10.03.2020

privind Modificarea Organigramei si a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras si scoatere posturi la concurs ;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, intrunit in data de 10.03.2020,

Având in vedere prevederile art 187 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;                                    r n

/r. Vazand Referatul de aprobare nr.                   din

/#•               privind propunerea de Modificarea A Organigramei si

a statului de funcții si scoatere posturi la concurs din cadrul Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1) Se aproba modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras, conform referatului de aprobare din>anexâ nr. 1;

i . <                -■ . - “      .

\   \>O\ Mv

Art. 2) Se aproba modificarea Organigramei Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras, conform referatului de aprobare din anexa nr. 1;

Art. 3) Se aproba scoaterea posturilor la concurs, conform referatului de aprobare din anexa nr. 1;

Art. 4) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice alta dispoziție contrara se abroga ;

Art. 5) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează membrii Comitetului Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras.| U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ‘ SPITALUL MUNICIPAL"Dr.Aurel Tulbure" FĂGĂRAȘ str.Ghioceilor nr. 1 ,Făgăraș,jud.Brașov,cod 505200 Tel:0268 - 212521.2,3,4 ;Fax: 0268 - 2.11.251 www.spitalulfagaras.ro

E-mail :secretariat@spitalulfaqaras,ro

Nr. jQbl din I0^jo2c

Către,

Consiliul de administrație

REFERAT DE APROBARE

Conform prevederilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările si completările ulterioare; Strategia de descentralizare în sistemul de sănătate, aprobată prin HG nr. 62/ 2009; H.G, nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

In temeiul HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuiui-cadru privind stabilirea principiilor generale de . , .... , , , . '' ’ '' "• ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugețar plătit din fonduri publice;

Având in vedere prevederile art. 2 din HG nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 .^luarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar și personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitățile din sistemul sanitar:” în limita posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012, nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competența ordonatorului de credite, cu aprobarea ordonatorului principal de credite,"

In conformitate cu prevederile OMS nr. 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in funcții, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

Prin prezenta, Comitetul Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras pune in discuție in cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure, următoarele;. ■■                          .. ..

 • I. propunerea de modificare a Organigramei si Statului de functH prin șuptimentare^sfacordde organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor,-r - —: -7 — ----

1 medic specialist dermatovenerologie comp. Dermatovenerologie^post- .

 • 2. medic specialist dermatovenerologie ambulatoriu Dermatovenerologied.post

 • 3. infirmiera comp. Ortopedie traumatologie-1 post               - --■

 • 4. asistent medical debutant Comp. Boli infectioase- 5 posturi •_

7. asistent medical debutant Secția Chirurgie generala- 2 posturi

8. îngrijitoare Secția Chirurgie generala- 2 posturi

'9.'' asistent medical debutant Secția Pediatrie- 3 posturi

 • 10. ingrijitoare Centru Hemodializa-1 post

 • 11. brancardier Centru Hemodializa-1 post

 • 12. asistent medical debutant Laborator analize medicale-1 post

II. propunerea de modificare a funcțiilor vacante si ocupate din Statul de funcții si acord de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare sau promovare a posturilor vacante si temporar vacante existente si/sau propuse in Statul de funcții aprobat cu modificări, prin HCL nr.. 201/30.07.2019 .astfel:

 • 1. Schimbare loc munca prin acordul pârtilor asistent medical Trambitas Dorina de la Secția OG la Comp. Dermatovenerologie;

 • 2. Schimbare loc munca prin acordul pârtilor referent 2 Grecu Simona de la Biroul financiar-contabil la Comp, achiziții •^publice, aprovizionare, transport;

 • 3. Nicoalae Oana medic rezident ATI promavare in medic specialist ATI;

 • 4. Mititelu Morutz Valentina medic rezident neurologie promovare in medic specialist neurologie;

 • 5. Comanici Geanina registrator medical debutant promovare in registrator medical-CPU;

 • 6. Butum Mihaela registrator medical debutant promovare in registrator medical-CPU;

 • 7. Campean Dana asistent medical generalist se transforma in asistent medical radiologie-Laborator radiologie;

 • 8. Schimbare loc munca prin recomandare medic medicina muncii asistent medical Boboia Elena de lâxSec.tia Chirurgie generala la Cabinet ambulatoriu Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice;

\ '' ' ■ ■'

 • 9. Zagan Monica ingrijitoare promovează in infirmiera debutanta Secția Neurologie;

 • 10. Boer Irina ingrijitoare promovează in infirmiera debutanta Bloc Operator;             .

 • 11. Rusalim Adriana asistent medical promovează in asistent medical principal Centru Hemodializa;

sz Bertleff Isabela asistent medical promovează in asistent medical principal Centru Hemodializa;

 • 13. Urdea Adela muncitor necalificat promovează in muncitor IV telefonist Centrala Telefonica;

 • 14. Fekete ludith medic rezident boli infectioase se transforma in medic specialist boli infectioase

 • 15. Post medic rezident ATI vacant se transforma in post medic specialist ATI vacant

 • 16. Post medic rezident radiologie vacant se transforma in post medic specialist radiologie vacant

 • 17. Post medic rezident psihiatrie vacant se transforma in post medic specialist psihiatrie vacant

 • 18. Asistent medical principal vacant se transforma in post de ăsistent-medicat debutant vacant Chirurgie generala- .

Modificările astfel aprobate; vor fi înaintate Consiliului Local Fagar.as;4n;'vederea-aprpbării modificării

Organigramei si Statului de funcții, aprobate cu modificări prin Hotararea-Constiiului Locai Fagaras nt 290/28.11,2019

Manager, yj                       Direțtrțr medical,


-Directoffinam


- contabil,